Anekdotai

Kartà dvi blondinës pamatë kaþkieno pëdsakus.

Viena sako:

-Èia arklio pëdsakai.

Kita :

-Ne, èia vilko.

Taip jos ginèijosi keletà valandø, kol galiausiai jas pervaþiavo traukinys...

Kalbasi dvi draugës blondinës.

- Þinai, mano vibratorius man neiðtikimas...

- ?!?!?! Ið kur iðtraukei ?

- Jame elementai per greitai baigiasi.....

Blondines kavineje uzsisako gerimu ir issitraukia sumustinius.

- Musu kavineje negalima valgyti savo maisto,- perspeja barmenas.

Merginos susizvalgo, trukteli peciais ir apsikeicia sumustiniais...

Gamyklos direktorius, tikrindamas atspausdinta ataskaita, klausia

blondines sekretores:

- Su kiek nuliu rasomas milijonas?

- Su sesiais.

- O puse milijono?

- Su trim...

Susitinka dvi bobutës:

-na, kas naujo?

-nieko

-ak, koks siaubas, koks siaubas...

Dvi blondinës kalbasi:

- Þinai, vakar suþinojau, kad esu nëðèia... Pasakiau abiem savo meiluþiams...

- Ir kà?

- Jie abudu pasiûlë pinigø abortui. Kaip gaila, kad jie tik du...

Ateina blondine i parduotuve ir sako:

- as noriu nusipirkti sita televizoriu.

pardavejas atsako:

- blondinem televizoriu neparduodam.

blondine:

- o kodel?

pardavejas vel:

- blondimem televizoriu neparduodam!

blondine vel sako:

Blondinë - brunetei:

- Tu dar po stalu ðliauþiojai ir á kelnes darei, kai að jau á mokyklà vaikðèiojau!

- Aha. O dabar mes klasiokës!

Koks skirtumas tarp blondinës ir barbës???

Blondinë dar ir ðnekëti moka....

Þinote kodël blondinës navaþinëja KIA maðinomis?

Mat ant telefono paraðyta NO-KIA.

Ateina blondine pas labai ismintinga zmogu ir sako:

-Is kur atsiranda vaikai... ?

Ziniuonis viska isamiai paaiskino. Blondine klausia toliau :

-Kodel pasaulis apvalus.

Ziniuonis vel viska isamiai paaiskino. Blondine dar klausia :

-O ar blondines kvailos ?

Blondinë ateina pas ginekologà:

- Daktare, að baisiai sergu!

- O kas jums?

- Na, kaip èia paaiðkinti... Na, suprantat... visose televizijose, kai rodo reklamas, skystis bûna mëlynas...

- Ir?

- O pas mane jis raudonas!...

Sëdi dvi dlondinës ant suoliuko ir kalbasi. Viena sako:

-Tu nepatikesi, bet mûsø mieste telefonai gali viskà papasakot apie þmogu.

Kita sako:

-Nesupratau, apie kà tu èia kalbi.

kodel blondine sedi prie razetes?

nes laukia elektroninio laisko.

Susirenka kartà blondiniø kompanija vienam bare. Uþsisako ðampano, ûþia, girdisi linksmi ðûksniai. Barmenui pasidaro ádomu ir jis eiliná kartà atneðæs ðampanà klausia:

- Atsipraðau, panelës, ar jûs èia koká gimtadiená ðvenèiat?

Pleðikas uþpuole blondine. Dialogas tarp ju:

- Pinigai!

- Kur?

- I ausi nori?

- Ne, geriau i burna.

- Dar pyptelsi - iðprievartausiu!

- Pyp pyp pyp...

Dvi blondines kalbasi:

- Klausyk, o kiek kainuotu savaites atostogos Palangoje?

- Na, þiurint kokiu atostogu tu nori. Kuklios atostogos kainuotu koki 1000lt, o po nekukliu dar koki 1000 parsiveþtum.

Ar þinote, kodel blondiniu neima i armija?

Atsakymas:

Kai sako kristi, jos visada krenta ant nugaros.

Prie ðaligatvio kraðto stovi blondinë ir kaþkà uþsiraðinëja.

- Kà jûs èia uþsiraðinëjate? - pasidomëjo praeivis.

Vienà dienà vyras gráþta namo po darbo ir mato, kaip jo jauna blondinë þmona vis apsiaðarojusi sëdi virtuvëje.

- Brangioji, kas nutiko? - klausia jis.

Ji, kukèiodama:

Kalbasi dvi blondinës:

-Man be galo liûdna.

-Að ið vis be galo negaliu gyventi....

ateina blondine pas daktara i kalusia:

-daktare, kas ma yra? kur beprisilieciu ma skauda..prisilieciu prie kaktos-skauda

prisilieciu prie lupu-skauda

prisilieciu prie krutines-skauda

prisilieciu prie bambos-skauda

prisilieciu prie nosies-skauda

Tabaluoja ið skrendanèio lëktuvo virvutë. Ant jos kabo 10 þmoniu: 9 blondinës ir ant galo 1 brunetë. Brunetë pasakë, kad ji pasiaukos ir nuðoks kad kitoms lengviau bûtø. Blondinës ið susiþavëjimo pradëjo plot...

Kodel blondinës geria piena parduotuvëje?

Todel, kad ant pakelio bûna paraðyta:"atidaryti èia"

viena karta susitinka dvi blondines.

Viena kitai sako:

-Labas!

-Labutis drauguze,atsako kita.

Viena ziuri i kitos batus ir sako:

-Kokie grazus tavo sunyciai!!!

kaip protingas zmogus pasakytu, kaip dega posukio lempute:

-mirksi.

o kaip pasakytu blondine:

-dega nedega,dega nedega,dega nedega....

Ateina þavi blondinë parduotuvæ ir susidomëjusi klausia pardavëjo:

-Kiek kainuoja ði daili skalbimo maðina?

Pardavëjas:

-Blondiniø neaptarnaujame.

Blondinë susinervina ir iðeina namo.Kità dienà ji vël keliauja á t paèià parduotuvëlæ ir klausia:

ka blondines daro su musemis ?

jas valgo nes galvoja kad tai razinos :)

Sëdi dvi blondinës bare prieð veidrodá, viena sako:

- Þiûrëk ten sëdi dvi tokios pat, kaip ir mes. Kita sako:

- Einam.

Kita blondinë atsako:

- Palauk jos paèios ateina.

Antroje klasëje mokosi blondinë, briunetë, ðatenë- KLAUSIMAS: kurios krûtys didþiausios?

ATSAKYMAS: Blondinës nes jai jau 18 metø.

Kaip uþimti blondinæ visai dienai?

-Ogi uþraðyti ant vienos lapelio puses "þiûrek kitoje pusëje, o kitoje pusëje tà patá.

Taip blondinës jûms nesimaiðys po kojomis.

Kaip pirmadiená ryte prajuokinti blondinæ?

Ogi reikia penktadiená vakare papasakoti jai anekdotà.

Blondinës klausia:

- Sakykit, ar jums patinka Bernardas Ðou?

- Hmmm... O per koká kanalà tai rodo?

Eina blondine gatve ir kas 7 zingsni pasoka i virsu. Kodel? Geria gerima 7UP!

Eina trys blondines ir pamato ant namo kampo sperma. Pirma palaizo-Tai tikrai ne mano vyro. Antra-Tai tikrai netavo vyro. Trecia-tai tikrai ne is musu laiptines.

Vaþiuoja dvi blondinës automobiliu.Staiga jis sustoja.Viena blondinë klausia kitos:

-Kodël sustojai?

-Bendzinas baigësi.

-Aaaa...að tai bûèiau vaþiavusi toliau.

Ka veike blondine po vandeniu ATSAKYMAS:

iesko LIONARO DIKAPRIO!

Blondines laiskas seseriai:

-labas brangioji sese, laiska rasau letai, nes zinau, kad greitai skaityti nemoki, norejau tau ideti 100 litu, bet jau uzklijavau voka, zinau, kad tau gime vaikelis, tik nezinau kas berniukas ar mergaite, todel dabar nezinau, kas as teta ar dede...

kodel blandine tiliai eina pro vaistine,nes nenori pazadinti migdomuju

Kodel blondine atidaro pieno pakeli parduotuveje? Nes ant jo parasyta "atidaryti cia"!

Kà daro blondinë, norëdama nepaslysti per plikledá?

Laisto ant ðaligatviø stabdþiø skystá. :DD

Blondinë prieina prie vieno þmogaus ir klausia:

- Sakykit, kiek dabar valandø?

- 8.15

Blondinë prieina prie kito:

- Kiek dabar valandø?

- 8.15

Blondinë prieina prie treèio:

- Atsipraðau, kiek dabar valandø?

- 8.15

Kinoteatre blondine snibzda draugei:

- Zinai, mano kaimynas is desines onanizuojasi.

- Nerkreipk demesio!

- Galeciau nekreipti. Bei jis taio daro mano ranka!

- Sveiki, mano vardas Vilma ir að esu blondinë. Jau 18 metø darau vyrams manikiûrà ir neseniai suþinojau, kad tai ne manikiûras.

laida Klausimelis.klausimelio vedejas klausia blondines:

-kas sukure vandni?

-is ko,is ko...gi aisku kad dievas!

-bet juk jus blondine,kaip galejote atspeti?!

-nebijokit,jus nepamatete didelio stebuklo,nes as tik vakar persidaziau i blondine...

Blondinë nuëjo á picerijà. Padavëjas jos klausia:

- Ar picà jums supjaustyti á tris ar á ðeðis gabalus?

Blondinë pareiðkia:

- Þinoma á tris, ðeðiø að niekaip nesuvalgysiu!

Klausimas armenu radijui:

- Kas bendro tarp mulato ir blondines?

Atsakymas:

- Juodos saknys!

Blondine apiplese banka. Isejusi is banko ji pristate revolveri prie

smilkinio ir saukia:

- Nesaudykit!!! Pas mane ikaitas!!!

– Kà veikia blondinës, kai lauke itin slidu?

– Laisto ant ðaligatviø stabdþiø skystá.

– Kodël blondinës taip ilgai nekeièia savo vaikams sauskelniø?

– Todël, kad ant pakuotës paraðyta „iki 4 kg“.

Lygino blondinë uþuolaidas ir iðkrito pro langà.

Dvi blondinës susitinka:

- Ið kur eini?

- Ið kirpyklos.

- Kà ten darei?

- Daþiausi.

- O kokia spalva?

Vienà kartà trys blondinës rado stebuklingà lempà, patrynë jà ir iððoko dþinas. Jis leido kiekvienai sugalvoti po norà. Pirmoji sako:

- Að noriu bûti truputi protingesnë negu dabar ir jinai pavirto brunete.

Antroji sako:

Ar þinote, kodël blondinës savo kûdikiams pampersus keièia tik kartà per dvi savaites?

Todël, kad ant pampersø ápakavimo paraðyta: "Iki 4kg"!

Dvi blondinës kalbasi:

- Apie kà tu svajojai vaikystëje?

- Na, apie princà su baltu arkliu...

- O apie kurá labiau?

Vaþiuoja blondinë automobiliu, staiga sustabdo policininkas.

Blondinë atidaro langà, pasisveikina su policininku ir paduoda teises.

Staiga policininkas pradeda raðyti baudos lapelá.

- Að juk nevirðijau greièio!-ima gintis blondinë.

- Ar þinote, kodël kai lyja blondinës smegenys pasidaro graikiðko rieðuto dydþio?

- Todël, kad iðbrinksta!

Autostrada ðvilpia raudonas Mersas. Greitis gal 200 km/h . Policijos poste budintis leitenantas Kukutis uþfiksuoja paþeidëjà ir pradeda vytis. Po valandos pasiveja.

Prie vairo sëdi blondinë. Leitenantas prieina, prisistato ir papraðo parodyti teises. Blondinë klausia:

Ateina blondinë sekretorë pas virðininkà, paþiûri á kabinetà ir klausia:

- Ar mane jau atleidote?

Virðininkas:

- Ne.

Sekretorë:

- Tai kodël sofà iðneðëte?

- Kodël pastaruoju metu daug blondiniø ðokinëja nuo namø stogø ir tiltø?

- Testuoja naujuosius higieninius paketus su sparneliais!

Ateina blondinë á sexðopà ir klausinëja, kiek kainuoja vibratoriai.

Pardavëjas jai aiðkina : Tas 100 Lt, tas 150 Lt, ðitas 120 Lt...

- O TAS RAUDONAS?

- Panele, ðitas neparduodamas! ÈIA GESINTUVAS!

- Kodël blondinës nevartoja kontracepciniø tableèiø?

- Nes jos vis iðkrenta.

Á taksi álipa blondinë su ðuneliu.

Vairuotojas:

- Kur veðim tà kalæ?

Blondinë:

- Èia ne kalë, o patinas.

Vairuotojas:

- Að ne tavæs klausiu.

Po smagios nakties vyriðkis klausia blondinës :

- Klausyk, ar að tau buvau pirmas?

Blondinë:

- Gali bûti - man tavo veidas kaþkur matytas...

- Praðyèiau deðimt pelëkautø, - parduotuvëje praðo blondinë.

- Kam jums tiek daug? Juk vakar irgi pirkote deðimt, - stebisi pardavëjas.

- Taip, bet vakarykðèiai jau uþimti.

Akcija: Kiekvienoje treèioje blondinëje - smegenys!

Kaip pasakytø eilinis þmogus?

- Mirksi.

Kaip pasakytø blondinë?

- Dega, nedega, dega, nedega, ....

kodël blondinë atidaro pieno pakelá parduotuveje?

nes ten paraðyta:

atpleðti èia

Blondinë pasakoja draugei apie naujà savo automobilá:

-Jis naujas, greitas, blizgantis....

Draugë klausia;

-O TAI KOKS TAS TAVO AUTOMIBILIS?

Blondinë atsako:

-Nu tai gi auksinis :)

Trecioje klaseje mokosi blondine, brunete ir sanete. Kurios papai didesni? Aisku, kad blondines, nes jei jau 18 metu

Is 12-ojo auksto krenta blondine ir brunete. Kuri nukris pirmiau? Tai aisku, kad blondine, nes ji sustos kelio pasiklausti..

Á gydytojo kabinetà ateina blondinë.

- Nusirenkite iki pusës, - sako gydytojas.

Kai mergina nusirengia, gydytojas paima stetoskopà ir sako:

- O dabar að jus paklausysiu...

- Pumpura-a-a-aiii, pumpurë-ë-ë-ëliaiii!... - uþdainuoja blondinë.

- Koks skirtumas tarp blondiniø ir gatvës þenklø?

- Kai kurie gatvës þenklai sako STOP!

Lygino blondinë uþuolaidas ir iðkrito pro langà.

Eina blondinë dykuma ir velkasi maðinos dureles.Karðta..... Atsidaro dureliø langà ir eina toliau.

Policininkas sustabdo blondinæ. Ir papraðo vairuotojo TEISIU.

O blondinë sako:

-Berniukai, pas jus policijoje reikia tvarkos, tik vakar jus is manæs jas atëmëte o ðiandien jau vël praðot.

Atëjo kartà blondinë su savo senele á audiniø parduotuvæ ir klausia pardavëjo:

- Kiek kainuoja vienas metras audinio?

- Vienas metras-vienas buèinukas - susiþavëjas merginos groþiu atsakë pardavëjas.

- Tai tada duokit man deðim metrø ,o sàskaità apmokës mano senelë.

Blondinë skuba vienos krypties eismo keliu, taèiau prieðinga kryptimi. Jà sustabdo pareigûnas:

- Praðau pasakyti, kur jûs vaþiuojate?

- Á darbà, bet turbût kaip áprasta vëluoju, kaip matote, visi jau gráþta.

Pasigimdë blondinë dvynukus, sëdi ir verkia. Priejusi jos seselë kalusia:

- Ko verki?

O ji atsako:

- Kà gi að vyrui pasakysiu - nuo ko antras vaikas?...

Padavëjas klausia blondinës:

- Gal paragausite sauso vyno?

Blondinë atsako:

- Taip aèiû, áberkite....

Dvi blondinës kalbasi:

-Þinai að laukiuosi !

-Sveikinu, o tu jau sugalvojai bûsimam vaikui vardà.

- Ne, kol kas galvoju, kuo vardu jo tëvas.

Ðnekasi dvi blondinës:

- Þinai, vakar dariausi nëðtumo testà...

- Rimtai!? Sunkûs klausimai buvo?

- Kà èia darai? - mama klausia blondinës dukros.

- Plaunu galvà, - atsako ði.

- Bet pirmiausia reikia suðlapinti plaukus!

- Nieko panaðaus! Ant ðampûno buteliuko uþraðyta: "Sausiems plaukams"!

Ateina blondinë pas daktarà ir sako:

- Daktare, padëkit, kur tik palieèiu, ten skauda. Palieèiu rankà - skauda, palieèiu galvà - skauda, palieèiu krûtá - skauda.

Daktaras sako:

- Aha, jums lûþæs pirðtas.

Klausimas blondinei:

- Kokios spalvos oranþinis apelsinas?

- ???

Kalbasi dvi blondines:

- Idomu, ka moterys rasdavo vyruose anksciau?

- Kada anksciau?

- Na kai dar nebuvo nei pinigu, nei masinu...

Kalba dvi blondinës:

-Tu - dura.

- Ne, tu - dura.

Prieina briunetë ir sako:

- Jûs abi teisios.

Blondine sugalvojo pajodineti arkliu. Tik truputeli pajojus, ji kaþkaip sugebejo nuslysti nuo balno. Viena koja istrigo kilpoje, arklys nesustoja, blondines galva i þeme dauþosi. Kai jau ji buvo beprarandanti samone, atbego supermarketo menedþeris ir iðtrauke arkliuko laida ið rozetes.

Kartà skalbiniø dëþëje susitiko vienos blondinës lemenëlë ir apatinës kelnaitës. Liemenëlë tarë:

- Þinai, tai tiesiog siaubinga! Paskutines keturias dienas mane nuolat atseginëjo, plëðë, kandþiojo, maigë... O tau tur bût irgi kliuvo?

Blondine daktarui:

- Daktare, tiesiog nezinu kaip jums atsidekoti.

Daktaras:

- Zinote...zinote...

Þvejoja trys blondinës. Ant visø trijø kabliukø uþkimba auksinë þuvelë, ir sako:

- Iðpildysiu visø trijø po vienà norà.

Pirma sako:

- Noriu bûti protinga.

Ir tampa brunete...

Antra sako:

- Noriu bûti protingesnë uþ tà pirmà.

Blondinei-manekenei fotografas sako:

- O dabar nutaisykite giliai susimasciusia veido iðraiðka. Að jums padesiu: kiek bus 3 kart 4?

- Þinote naujiena? – Þakas ligonineje.

- Betgi vakar að ji maciau ðokanti su blondine.

- Tas ir yra… jo þmona taip pat mate…

- Kodël blondinë lipo per stiklinæ tvorà?

- Kad paþiûrëtø, kas uþ jos.

Matei blondinæ prie STOP þenklo? Ji ten dar stovi...

Norint paprastai moteriai paaiðkinti, kaip pakeisti maðinos ratà, reikia maþdaug pusvalandþio. Taèiau aiðkinant blondinei, reikia maþdaug dviejø valandø. Tiesiog blondinei reikia paaiðkinti, kaip pakeisti kiekvienà ratà!

Dvi blondinës kalbasi:

- Tavo vyras taip rizikingai vairuoja maðinà... Tu nebijai, kad jis paklius á avarijà?

- O ko man bijoti? Jis gi apdraustas milijonui!

Viena blondine pararia kitai:

- Tu be galo mazini savo amziu, bet vis delto palik devyniu menesiu

skirtuma tarp saves ir dukters.

kodel blondines valgo laikrodzius? tik tak tik 2 kalorijos

Blondine priemime pas psichiatra:

- Daktare, turiu problema - esu nimfomane.

- Atleiskite, as jums kainos nepasakiau. As imu 80 euru uz valanda.

- O uz nakti?

Ysidarbino blondine aukle. Priziuri 4 metu vaika ir su juo zaidzia zodziu zaidima. Vaika sako:

-Zaidimas zaidziamas taip: jai tu neatsakai, tu man duodi saldaini, jai as neatsakau , as tau .

Vaikas pradeda:

-Pasakyk zodi is 6 raidziu

Blondine zaidzia su mazu vaiku. Vaikas isivaizduoja , kad yra slibinas ir saukia :

-As esu trigalvis slibinas !!!!!

Blondine atsistoja ir bega klykdama :

-Padekit, pabaisa !!!! Pabaisa nori mane suesti !!!!

Kalbasi dvi blondines:

- Zinai, siemet NAUJI METAI bus penktadieni!

- Aciu dievui, kad ne 13-ta...

Kalbasi dvi blondines:

- Ka tu padarei su savo plaukais? Atrodo kaip perukas.

- O tai ir yra perukas!

- Ka tu sakai? Niekada nebuciau pagalvojusi...

– Þinot, kodël blondinës valgo laikrodþius?

– Tik-tak – tik dvi kalorijos.

Blondinë:

-Nuo to laiko, kai iðbandþiau naujàjá "Dove", mano oda tapo aksominë, o plaukai ëmë blizgëti. Nors skonis tai kaip paprasto muilo...

Á daktaro kabinetà ásiverþia mergina:

- Daktare, kokià èia jûs man nesamonæ á kortelæ paraðëte???

- O kà?

- Kas tai per diagnozë - "daþyta blondinë"???

- A... Nesijaudinkite. Jei metus laiko nedaþysite plaukø, viskas praeis.

Ið blondinës dienoraðèio: "Graþiø ir protingø moterø nebûna... Kaip èia dabar, tai kà, að neegzistuoju?"

Susitinka dvi blondinës.Viena sako:

- Vakar dariausi nëðtumo testà!

Kita:

- Na kaip, ar sunkûs klausimai buvo?

Ateina blondinë sekretorë pas virðininkà, paþiûri á kabinetà ir klausia:

- Ar mane jau atleidote?

Virðininkas:

- Ne.

Sekretorë:

- Tai kodël sofà iðneðëte?

-Kokio vaikino ieðkai: blondino, briuneto?

-Noreèiau ryþo, nes mano svetainës baldai rudi.

Blondine vaziuoja automobiliu, isijungia radija ir girdi: "Jus klausotes

radijo stoties Europa plius".

Blondine:

- Viespatie, ir is kur jie viska zino?

klausimas:Kuo protinga blondine skiriasi nuo NSO

atsakymas:NSO kartais galima sutikti

Prieina blondine prie statulos ir sako:

-Vargselis , ant jo sika myza , o jam kaip px taip px, nors taip saltai y viska nereguotu.

Iejo trys blondines ilaiptinæ.Pamate ant sienos spermos laðeli. Pirmoji pauoste ir sako: - Èia ne mano vyro. Antroji pauoste ir sako: Tikrai èia ne tavo vyro. Treèioji pauoste: - Èia ið viso ne ið mûsu laiptines!

guli trys blondines prie upelio o kitoj busei tusas visi gerai linksminasi jos irgi uzsimano ir netiketai randa dzino lempa iskviecia tas sako

-esat trys tai kiekvienai ispildysiu po nora

pirma praso

-ismokyk mane plaukti

Skambina blondine y policija:

-Apvoge mano masina, viska isnese: magnetola, vaira , pedalus, viska !!!

Policija jau nori siusti patruli, vel skambutis nuo blondines:

-Atsiprasau pareigune, netikras pavojus, tiesiog atsisedau y galine sedyne.

Vaþiuoja blondinë. Jà sustabdo policininkas ir sako:

– Praðyèiau parodyti teises!

Blondinë atsako:

– Na, graþiausia: tai vienas atima, tai kitas praðo.

Vyras þmonos blondinës praðo paþiûrëti, ar dega automobilio avarinis signalas.Blondinë:

– Dega, nedega, dega, nedega...

Pagimdë blondinë dvynukus.

Ateina gydytojas á palatà apþiûrëti naujagimiø, o blondinë verkia. Gydytojas klausia:

– Tai ko verki? Graþius vaikus turi ir verki...

– Gydytojau, vaikai tai graþûs, bet kaip að paaiðkinsiu vyrui, ið kur antras vaikas?

Blondine ateina pas plastikos chirurga ir klausia:

- Gydytojau, o jus galite padaryti, kad mano kojos butu iki ausu?

Tas kritiskai apziuri potencialia kliente ir letai sako:

- Is principo imanoma - prisiusim ausis prie uzpakalio...

Blondine giriiasi bendradarbem:

-susiradau wyra,jis toks fajnas,snd atwarys mane s pasiimti...

is masinos islipa senukas,bendradarbe sako:

-diewe,jam per 60 metu,tu dar sakai kad jis fajnas...

-o,cia turbut jo sunus... ;))

Dvi blondines eina pajuriu. Viena sako:

- O, ziurek, paukstelis padveses!

Kita, ziuredama i dangu:

- Kur?

Ateina blondine pas gyditoja ir skundziasi:

-Nezinau kas man yra.

palieciu galva-skauda,

palieciu ausi-skauda,

palieciu kakla-skauda,

palieciu krutine-skauda,

palieciu pilva-skauda,

palieciu bamba-skauda,

palieciu koja-skauda.

Kodel blondine issiplovusi galva vaiksto po kambary? Nes ji galva issiplove su wash and go.Isvertus wash and go gaunasi issimaudyk ir eik

Zinote, kodel blondines audros metu prieina prie lango?

Jos galvoja, kad jas fotografuoja.

Ar þinote, kad daugelis moterø þiûri pornofilmus iki galo, naiviai tikëdamosi, kad viskas baigsis vedybomis..

> Blondine atejo i batu parduotuve. Pardavejas jos klausia:

> - Kokio dydzio jums reikia?

> - Siaip as nesioju 36, nors gerai jauciuosi su 37. Taigi duokite man 38

> dydzio batus, tik truputi didesnius!

> Zinote kodel blondines navazineja KIA masinomis?

> Mat ant telefono parasyta NO-KIA.

> Sedi blondine lektuve. Prie jos prieina vyriskis ir sako:

> - Atsiprasau, bet ta vieta mano.

> - Nieko nezinau as pirkau bilieta prie lango.

> Zmogelis susinervino ir sako:

> - Tai gerai, tada imk vaira i rankas ir kelk lektuva.

> Dvi blondines kalbasi:

> - Tas nieksas vakar isvadino mane kekse!!!

> - Siaubas... Ir ka tu jam??

> - Ai, isgrudau is miegamojo! Ir visus jo draugus taip pat!!!

> Policninkas Vileniskis sustabdo blondine:

> - Teises.

> - Ka?

> - Teises duokite.

> - Kas tai yra?

> - Tai toks daikciukas su jusu nuotrauka.

> - A, tuoj, - blondine pasirausia rankinuke, istraukia veidrodeli ir istiesia

Novaruskis priimdinëja á darbà naujà, graþutæ sekretoræ. Þinoma, blondinæ:

- O, kaip tu gerai moki raðyti! Tik dvi klaidas padarei! Manau, mes puikiai susidirbsim!

- Tikrai? Man labai malonu...

- Na taip, skaityk kad jau esi priimta á darbà.

Blondinë, briunetë ir raudonplaukë nuëo á barà ir sako barmenui:

Briunetë:

-Man B ir K.

Barmenas:

-Kà reiðkia B ir K?

Briunetë:

-Burbonas ir kola.

Raudonplaukë:

-O man D ir T.

Barmenas:

-Kà reiðkia D ir T?

blondine maudos atsidarius duris.kad nieks neziretu pro rakto skylute!:D

Nusipirko blondinë vazà ir atvirkðèiai apvertusi pastatë ant stalo. Galvoja, kà su ja daryti. Ateina kita blondinë ir klausia:

- Kà nusipirkai?

- Vazà.

- Taigi brokuota, va èia turëtø bûti skylë gëlëms pamerkti.

Apverèia pirmoji vazà ir sako:

Cirko arena.Dresuotojas trenkia su lazda krokodilui per galvà - tas iðsiþioja.

Tada atsisega klynà,iðsitraukia pená ir ádeda á nàsrus.Per galvà - "Gena" uþsièiaupia.Vël per galvà - iðsiþioja.

Dresiruotojas susitvarko ir sako:

-Gal kas norëtø pabandyti?

vaziuoja trys blondines liftu ir liftas uzstringa,.

nu jos sakia sakia bet nieko is tao neisiena . veina pasiulo:

-geraiu sakiame visos karta,.,.

nu ir saukia blondines

- kartu kartu!!!!!!!!!!

Blondinë ryte visà valandà niekaip negali uþvesti automobilio. Iðkviestas mechanikas greitai iðaiðkino gedimà:

- Panele, gedimas labai rimtas - ið jûsø automobilio pavogtas variklis!

Viena ligoninë uþ labai aukðtà kainà pradëjo supirkinët spermà. Pirmà dienà eilë kilometrinë. Atbëga blondinë ir atsistoja á galà. Vyrai kreivais þvilgsniai tik þiûri. Vienas klausia:

- Panele, jûs kà, sperma pridavinësit?

-Kodël blodinë pienà geria parduotuvëje?

-Todël, kad paraðyta "Atplëðti èia".

do do sol sol lia lia sol fa fa my my re re mi do

Kodël blondinës þiûri á langà kai þaibuoja?

- Galvoja, kad jas fotagrafuoja.

Álipa blondinë á perpildytà autobusà ir ðaukia:

- Praleiskit nëðèià moterá!!!

- Kad visai nematyti, kad bûtumëte nëðèia,

- pareiðkia susidomëjæs vyriðkis.

- Ka, tu nori, kad po penkiolikos minuèiø pasimatytø?

- Ar girdëjote apie blondinæ, kuri iðprotëjo? Ji 5 metus dirbo vieðnamyje, kol iðsiaiðkino, kad visoms likusioms uþ tai, pasirodo, moka pinigus!!!

Blondinë prie perëjos klausinëja praeivio:

- Sakykite, o kur kita gatvës pusë?

- Kaip tai kur? Ðtai ten, kitoje gatvës pusëje.

- Keista, kai buvau ten, man sakë, kad kita gatvës pusë èia...

Blondinë ateina pas advokatà:

- Sakykite, ar tiesa, kad per skyrybas galima gauti pusæ vyro turto?

- Na, ne visada, bet daugeliu atvejø - taip.

- Labai gerai.

- O, sakykite, kodël norite skirtis?

- Kol kas dar nenoriu. Dar tik ieðkau, su kuo susituokti...

Blondinë ateina pas daktarà:

- Daktare, man galvoje nuolat ûþia.

- Tai uþsikimðkite ausis vata.

- Bet man ûþia galvos viduje!

- Þinoma, tai tiesiog vëjas!

Ëjo gatve dvi blondinës ir viena sako kitai:

-Þinai, að niekada neinu á dëvëtø drabuþiø parduotuvæ..

-Að taip pat.. þinai koki ten tie drabuþiai bûna... -priduria antrojo blondinë.

Policininkas sustabdo blondinës vairuojamà automobilá:

- Praðau rodyti teises.

Blondinë:

- Ko, ko?

Policininkas:

- Rodot teises!

- O kas tokios tos teisës?

- Toks daikèiukas su jûsø fotografija.

Ið blondinës prisiminimø: "Pirmosios nëðtumo minutës buvo tiesiog nuostabios...".

blondine ateina i erotiniu prekiu parduotuwe:

klausia pardavejos:

: o po kiek pas jus vibratoriai?

: po 50,100,120,150lt

: o kiek tas didelis raudonas kainuoja?

: sito neparduodam

: kdl?

: todel,kad cia gesintuvas!!!!!

Vaþiuoja blondinë maðina ir klausosi radijos. Staiga radija groja ðaukiná: "Jûs klausotës radijo stoties M-1".

Blondinë: "O ið kur jie þino?"

Ateina blondinë pas daktarà ir sako:

(B):- Man jau treèias nëðtumo mënuo, o dar pilvo nera.

(D):- O jûs apelsinus valgëte?

(B):- Ne, o reikia?

(D):- Reikia.

Ateina ta pati blondinë po 3 mënesiø.

Susitinka dvi drauges.

- Ziurek, tu kazkur kojines suplesei.

- Tai as turbut uz tanko jas uzkabinau.

- Kur tu ta tanka radai!?

- Tai, zinai, karininko antpeciuose...

as priotinga o tu ne sako blonde bruniaiei. nes s moku durniuoti o tiu niet

o as i s priotinguju

Stovi dvi blondinës ant tilto ir þiûri á apaèià. viena ir sako:

- Èia teka Neris.

Kita atkerta:

- Ne Neris, o Nemunas.

- AÐ nuðoksiu ir kai gráðiu pasakysiu kas ten teka!!!

Po 30min.

Gráþta visa kruvina susivëlusi ir taria:

eina vaikinas, þiûri, mergina beravinti pastarnokus, ir klausia:

- Ar tëvas namie?

mergina atsako:

-Ar nematai , pastarnokus raviu?

vaikinas:

-o neþinai , kada griáð?

mergina vël nenugirdus:

-Ar nematai, kad á krûvà metu?

Yra toks kalnas Pietø Amerikoje ant kurio atsistojus ir pasakius netiesa,ákrenti i bedugne.Ant to kalno atsistojo brunetë,ðatenë ir blondinë.Brunetë sako:

-Að galvoju,kad esu pati graþiausia.

ir nugarmëjo á bedugnæ...Ðatenë sako:

Þvejoja trys blondinës su viena meðkere. Staiga pagauna auksinæ þuvelæ. Þuvelë ir sako:

- nu gerai trys blondinës, kiekvienai po viena nora.

Pirmoji blondinë sako:

- noriu but protinga ;]

Þuvelë:

- gerai, tu jau protinga

Antroji sako:

Juodaplaukë, blondinë, brunetë, surengë lenktynes kuri pirma nuplauks 100 kilometrø, ta laimës 100000$. Plaukë juodaplaukë - nuplaukë 5km, suëdë ryklys, plaukia brunetë - nuplaukë 50km, nuskendo. Blondinë nuplaukë 67km, pavargo ir gráþo...

Blondinë pasakoja draugei apie keistà nuotyká:

ziuri blondine ir briunete zines, ten kaip moteris nuo stogo sokt ruosesi rodo.ir susilazina, briunete sako kad nusoks,o blondine, kad - ne. nju aisku briunete laimi.

Las Vegase blondinë nueina prie kolos maðinos ir ámeta monetà. Ir iðkrenta kolos buteliukas. Blondinë greitai nubëga ir pasiima daugiau monetu. Po keliø minuèiø prieina vyriðkis ir laukia savo eilës, o blindinë vis toliau deda monetas á kolos maðinà.

Raudonplaukë, blondinë ir brunetë jau kelis metus yra ástrigusiuos negyvenamoje saloje. Vienà diena vaikðèiodamos jos suranda dþino lempà, jos jà patrina ir PUF iðlenda dþinas. Jis sako:

-Kadangi galiu iðpildyti tik 3 norus, tai kiekvënai iðpildysiu po norà!

Dvi blondinës kalbasi:

- O þinai, kad ðie Naujieji Metai bus penktadiená?

- Tikrai? Kad tik ne tryliktà dienà!

Dvi blondines Pink ir Pong nuvaro i instrumentu parduotuve. Pink klausia kitos:

-Ka pirksi?

Pong atsako:

-Seksofona, o tu?

-As tay armonika!- atsako Pink.

Jau abi blondines pasiemusios instrumentus eina pro duris, o pardavejas pradeda saukti:

Ateina blondinë pas gydytojà ir skundþias:

- Neþinau kas èia man yra - palieèiu galvà - skauda,

palieèiu ausá - skauda,

palieèiu kaklà - skauda,

palieèiu krutinæ - skauda,

palieèiu pilvà - skaudà,

palieèiu bambà - skauda,

Mis blondinës konkursas. Suvaþiavo blondinës ið viso pasaulio. Dalyvës- blondinës, publika- irgi blondinës. Vyksta talentø ðou. Vedantysis klausia vienos ið pretendenèiø:

-Kiek bus du kart du?

-Devyni.

-Ne. Bandykite dar kartà.

Eina dvi blondinës papludimiu ir viena sako: Þiûrek nugaiðæs paukðtelis. Kita þiûri á dangø ir sako: kur kur

KLAUSIMAS: Kuo skiriasi gegutë nuo blondinës?

ATSAKYMAS: Gegutë kiauðinius deda á svetimà lizdà, o blondinë kiða lizdà po svetimais kiauðiniais.

Filosofinis klausimas: jei esi protingesnis uþ blondinæ, tai kodël ne turtingesnis?

Sugalvojo vienà kartà blondinë pagrybauti. Vaikðèiojo, vaikðèiojo po miðkà, supratus, kad grybø niekur nëra pagalvojo „o gal nesezonas“ ir nuëjo per pusnis.

Batø parduotuvës pardavëja klausia blondinës:

- Koká dydá jûs dëvite?

- Mano batø dydis 36-as, bet að taip gerai jauèiuosi su 37-o dydþio bateliais, kad visada perku 38-o… Taigi atneðkite man 38-o dydþio batelius, bet ðiek tiek didesnius.

Kartà viena blondinë sako kitai:

- Ar þinai, kur dingsta ðviesa virtuvëje, kai jà iðjungi?

- Nea...

- Ateik parodysiu.

Blondinë iðjungë ðviesà ir atidariusi ðaldytuvà sako:

- Èia.

Ateina blondinë á sekso reikmenø parduotuvæ. Viskas labai ádomu, dairosi, klausinëja pardavëjo kas kam naudojama. labiausiai susidomi vibratoriais. Paþiûri á vienà, á kità, galop praðo

-Praðau man tà raudonà, kur ant sienos kabo.

Pardavëjas paþiûri á prekæ, á blondinæ

Sustabdo policininkas blondinæ ir sako:

- Jûsø dikumentai.

Blondinë:

- O kas tai?

Pol.:

Tai tokia kortelë kur yra jûsø nuotrauka.

Blo.:

- O kur ji gali buti?

Pol.:

Na nzn. gal rankinuke

Koks skirtumas tarp viðtos ir blondinës?

- Viðtos ramiau ant kiauðiniø tupi.

Viena draugë pasakoja kitai:

- Baþnyèioj þinai sëdþiu, þiûriu ateina tokia blondinë, atsisëda ir pradeda rukyt!! Pagalvok! Baþnyèioi! Rukyt!

Man vos alaus bokalas ið rankø neiðkrito...

Vyras savo þmonai blondinei sako:

- Brangioji, þiûrëk miðkas.

- Nematau, medþiai uþstoja!!!

Blondinë laiko vairavimo egzaminà. Vairuotojas sako:

- Negaliu patiketi, jûs partrenkët 7 zmones.

Blondine sako:

- O kiek reikia?

Kaip atpaþinti, kad prie kompiuterio sëdëjo blondinë? -Monitoriuje tuðinuku iðtaisytos klaidos ... - Prie pelës padetas sûris ...

Vaþiuoja blondinë maðina ir klausosi radijo. Staiga radijas groja ðaukiná: Jûs klausotës radijo stoties M-1. Blondinë: O ið kur jie þino???

Dvi blondinkos plaukia gumine valtele. Staiga valtyje atsiranda skylutë ir viena blondinë pradeda rëkti:

- Gelbëkite mes skæstame, kà daryti, kà daryti?!!

Kita blondinë ramiu balsu jai atsako:

- Tu nesijaudink... Að pradursiu kità skylæ ir vanduo iðbëgs!

Nu stovejo blondine ir tranzavo kelyje.

Privaziavo prie jos masina kurioj sedejo vyras.

Sako ilipti jai.

Na ta ilipo.

Vyras klausia:

- Iki kur tau?

- Iki zarasu ,ar bent kur nors arti.

-galiu ir iki pat davezti.

Blondine sako :

Dvi blondinës barasi:

- Tu durnë!

- Ne, èia tu durnë!

- Ne, tu!

- Tu pati durnë!

Prie jø prieina brunetë, paklauso, paklauso ir taria:

- Nusiraminkite, jûs abi esate teisios...

Dvi blondines kalbasi:

- Kiek tu sveri?

- Kai su akiniais, tai 55 kilogramus...

- O be akiniu?

- O be akiniu neiziuriu.

Kodel blondines ne valgo raugintu agurku ???? Nes neikisa galvos i slovika.

waziuoja blondine automobiliu ir trenkiasi i medi sako: as jug pypinau!

...merginu bendrikas...

ilekia mergina ir sako:

-- mergaites, greit nusiimkit kelnaistes... berniukai ateina..

visos mergaites tik xlabys is kelnaiciu...

o ta kur sake:

-- kvailes...!!! nuo radiatoriu....

kas butu jei blondine sukryzmintum su laika?

vienas is dvieju arba silpnaprotis suo arba salciui atspari kale...

- Kodël blondinës naktá palieka pravirus kiemo vartelius? Todël, kad gëlës ikveptø gaivaus oro.

Kalbasi dvi blondinës.

- O kam ant malûnsparniø pritaiso toká didelá propelerá? – klausia viena.

- Taigi èia ventiliatorius, kad pilotas neperkaistø ir neprakaituotø, - sako antra.

Sedi dvi blondines ant suoliuko ir svajoja:

- As noreciau tureti suni.

Kita:

O as noreciau, kad mano vyras butu gruzinas.

Staiga is po suoliuko islenda gruzinas:

- Mergaites, au-au!

BLONDINE KLLAUSIA KAS YRA LETAS INTERNETAS KITA ATSAKO :tie kurie neturi interneto tas tiems ir yra

-okas joneturi?

-zmones!

-o kokie?

-kaip tu !

-a...

blondine siu saewo 2 draugem susilazino kuri perplauks nemuno upe. 1plaukia 1cm nuskendo. 2plaukia 2m nuskendo .3 nuplauke mazdaug puse pawargo ir plauke atgalk bet ir tA NUSKENDO! NU WQA ...

Blondinë pavalgë restorane, o padavëjas ir klausia:

- Gal dar norëtumët sauso vyno?

- O taip, áberkite truputá.

Hyper marketas, prie kasos stovi prekes iðsikrovusi ant "takelio" gana jauna

moteris, uþ jos - gana patrauklus vyriðkis, ant "takelio" pasidëjæs vienui

vienintelá pirkiná - deðimtikilograminá paketà sauso ðunø ëdalo. Moteris

-Kam blondinë pila vandená ant kompiuterio?

-Nori pasinert á internetà.

Kelios nëðèios blondinës nuëjo pas ginekologà pasiklausti, kokios lyties bus jø

vaikai. Ginekologas, pamatæs, kad jos visiðkos kvailelës, nutaria per daug

nesigilinti. Klausia pirmosios:

- Sakykite, kokioje pozoje jûs pastojote?

- Jis buvo virðuje...

Kas bendro tarp blondinës ir Interneto?

Labai daug vartotojø!