Anekdotai

Kaimietis su karve stabdo automobilius autostradoje. Sustoja mersedesas.

-Tave pavesiu, o kur karvedesim?

-Begs is paskos!

Greitis 180km/h - karve neatsilieka

Greitis 200km/h - karve neatsilieka

Kuris asilas protingiausias?

- Maþiausias, nes jis maþiausias asilas.

Skrenda varna, þiûri - þvirblis tupi:

- Kas toks? - klausia.

- Erelis!

- Kodël toks maþas?

- Vaikystëje dþiova sirgau.

Dvi skruzdëlës kalbasi:

- Matai tà dramblá?

- Nu!

- Tai va. Svarbiausia já pargriaut, o po to mes já uþspardysim.

Zirafa pasakoja apie savo gyvenima.

-O kai buna giedras oras, as matau savo kanopas.

Miðko laukymëje susirinko visi gyvûnai.

- Protingi þenkite deðinën, o graþûs kairën, - ásakë liûtas.

Varlë tupi viduryje ir nekruta. Ánirðæs liûtas ðaukia:

- Varle, ko delsi?

- Juk negaliu susidvejinti !

Miske Liutas paskelbe istatyma, kad negalima niekur sikti. Nu visi vaiksto pamelynave. Zuikis taip sikt norejo, kad netycia ir apsidirbo. Staiga atvaro Liutas, Zuikis uzdenge sudu kruvele. Liutas:

-Sveikas Zuiki, ka cia veiki, ka slepi?

-Aj tai nieko... -drebedams atsako Zuikis.

Arklys-vienintelis gyvûnas,á kurá galima kalti vinis.

Maþas triuðelis klausia mamos truðës:

- Mama, mama, o kaip að atsiradau?

- Ið fokusininko kepurës.

Guli prie upës meðkinas. Saulutëje, ðildosi, svajoja. Gera, malonu... Staiga ið kito kranto zuikis rëkia

- Meðkine, meðkine, plauk èia greièiau, kà pasakysiu!!!

Meðkinas pasuka galvà taip tingiai ir rëkia atgal:

- Nu ir kà, zuiki, tu man pasakysi?!

Skruzdë iðtekëjo uþ dramblio, o tas ëmë ir pirmà naktá numirë. Eina skruzdë ir guodþiasi:

-vargas man. Viena naktá su juo praleidau, o duobæ visà gyvenimà reiks kasti man.

Styrino vilkas miðku ir susitiko lapæ. Kûmutë pasiûlë:

- Pilam á kinà!

- Kad að, brangutæ, labai keikiuosi, gali iðvyti…

- O tu keikis gëliø vardais.

Susitarë kiðkis ir meðka susikeisti kiauðiniais. Po poros dienø susitinka ir kiðkis klausia:

- Kaip mano kiauðiniai?

Meðka atsako:

- Kai noriu á tualetà, reikia ieðkoti su pincetu, o kaip tau mano kiauðiniai?

Kiðkis jam atsako:

– Kam drambliui raudonos akys?

– Kad braðkëse galëtø pasislëpti.

– ???

– Ar matei dramblá, pasislëpusá braðkëse?

– Ne.

– Va, matai, kaip gerai pasislëpë.

Paskyrë zuiká miðke dirbti tardytoju. Tas iðkart pristojo prie lapës:

- Kieno kailá neðioji?

- Savo.

- Meluoji, pavogei.

Pasodino lapæ á kalëjimà. Sëdi lapë, nuobodþiauja. Po kiek laiko á tà paèià kamerà áveda þàsá.

Lapë nustebusi:

- O tave uþ kà?

Tris kartus vilkas pietavo estø brakonieriø kilpoje

Ateina á parduotuvæ Knysliukas:

- Atsipraðau, o ið ko ðitos pagalvës?

- Ið pûkø.

- Tai va kur dingo Pûkuotukas...

Zuikë pamatë medþiotojà ir sako savo vaikams:

- Greitai uþsikimðkite ausis, nes jis tuoj ðaus, nepataikys ir tada labai keiksis.

Surinko liutas miske zveris ir sako:kas nusoks nuo to va auksto boksto,duosiu savo liute papist.

Sulipo zverys i ta boksta,bet niekas nesoka...

Tik staiga,uuush meska atlekia zemyn,kad duos su shikna i zeme,suriaumojo ir atgal i boksta..

Plaukia krokodilas upe. Þiûri varlë, apsikarsèiusi granatomis, dinamitu…Krokodilas klausia jos:

- Varle, kam tau tos granatos?

- Nutariau susprogdinti begemotà. Uþ tai, kad jis turi tokià didelæ burnà.

- Aaa…aiðku, - atsakë krokodilas ir nuplaukë stipriai sukandæs nasrus.

eina kiskis misku ir,kad zvengia,kad zvengia,susitinka lape,lape ir klausia:

-ko cia kiskuti taip juokies?

-vidury misko stovi toks aparatas,ymeti 5ct ir is jo bega toks skanus,skanus limonadas

Plaukia du krokodilai, þiuri - beþdþionë ant ðakos sëdi ir supasi.

Jie vienas kitam ir sako:

- Nagi, pasityèiokim ið jos kai priplauksim, paklauskim, ar ji þenota.

Sëdi dvi beþdþionës,viena aukðèiau,kita þemiau Kuri þemiau,sako:

- Oi,kaip pavasariðkas lietutis gaivina skaniai...

Ta kuri auksciau:

- Koká noriu toká darau

-Vyrai, mano kumelë krito.

-kaip?

-þemai. Geria, rûko, arkliø prisivedë.

Ateina moteris su vyru i sunu parduotuve ir sako:

-Turite mesos sunims?

-Taip turime.

-tai duokit man 2 Kg.

O vyras ir sako:

-bet brangioji mes jugi neturim suns!?

-NELOK!

Maþas viðèiukas sëdi parke ant suolelio ir traukia vienà cigaretæ po kitos. Tai pamatë pro ðalá tipenusi viðta.

- Kà èia iðdarinëji, pienburni!? Tuètuojau nueisiu pas tavo tëvà ir pasakysiu, kad rûkai!

- O að nebijau! Esu gimæs inkubatoriuje!

Susirinko 3 pelës iðgerti. Viena sako:

- Iðgerkim po vienà taurelæ ir eikim pasivaikðèiot.

- Iðgeriam po dvi ir uþdainuojam, - tarë antra.

O treèia pasiûlë:

- Geriau iðgeriam po 3 taureles ir einam katinui snuká dauþyti.

Begioja kartà Eþiukas aplink medá bëgioja bëgioja...prieina briedis prie eþiuko ir klausia: Ka tu èia darai? Nu ka nematai? Pabëgiok ir tu pamatysi, pajausi!

Grauþiasi dvi kirvarpos savo tuneliukus ir kalbasi:

- Medis kaip medis, ir ko èia visi rëkauja "Stradivaris, Stradivaris!"?

Skraido dvi kregþdutës paþeme ir kalbasi:

- Matai, kaip þmonës á mus þiûri, gal bus lietaus?

Ákrito vilkas á duobæ. Zuikis bëgo pro ðalá, pamatë, apspjaudë, bëga toliau."Ne, to per maþai" - galvoja. Sugráþo, apmyþo ir bëga toliau."Ne ir to per maþai" - galvoja. Sugráþo, nutarë apðikti, bet paslydo ir ákrito á duobæ. Ir sako vilkui:

Atsibudo vienà rytà skruzdëlë po tanku ir stebëdamasi su savimi kalbasi:

- Ir ko tik prigëræs namo nepartempi...

Karvë pribëga prie þvejo:

- Sakykite, èia tas krantas, ar anas?

- O tau kurio reikia?

- Man vis tiek, að iðprotëjusi...

Rado zuikis pistoletà, priëjo prie meðkos ðaudo á virðø ir rëkia:

- Ten krûmuose (Pykðt! Pykðt) guli ðûdas (Pykðt! Pykðt!). Jeigu tu jo nesuvalgysi (Cik! Cik!)…tai að pats já suvalgysiu.

Ið zoologijos sodo skambina á policijà:

- Norëtume praneðti, jog dingo dramblys.

- Nedelsiant imsime ieðkoti. Ar jis turëjo kokiø nors ypatingø þymiø?

Zoologijos sodas. Struèio narvas. Kabo uþraðas ant narvo:

"Negàsdinti. Betoninës grindys."

Laive dirbo fokusininkas ir tuos paèius fokusus rodydavo daug kartø vis naujiems keleiviams. Tik, nelaimei, kapitono papûga atspëdavo visas jo paslaptis ir praneðdavo publikai. Vienà kartà laivas apsivertë, gyvi liko tik papûga ir fokusininkas ir plaukiojo jûroje ant kaþkokio stiebo.

sunu priezodis: jei kazka negalima suvalgyti arba isdulkinti, reiskia, ant jo galima pamyzti

Sutvëræs þemæ ir jos gyvûnus, Dievas pasikvietë angelà ir, rodydamas á plekðnæ, tarë:

- Að tau liepiau ðità þuvá tik iðskalbti. Lyginti nereikëjo...

Sëdi bare liûtas ir bulius.

Liûtas sako:

- Buliau, man þmona liepë greitai gráþti.

Bulius sako:

- Ko tu klausai tø þmonø?

Liûtas sako:

- Tau gerai, kai tavo þmona karvë, mano þmona tai liûtë.

Eina eþys pakele. Þiûri – ðalia kelio padanga guli. Jis ir sako:

– Nors kartà ir mes nugalëjom!!!!

Eina eþiukas keliu. Pamato já voverë ir tyèiojasi:

- Eþys, eþys - ðiknoj pagalys.

Tas nekreipia dëmesio, toliau eina.

Voverë vël:

- Eþys, eþys - ðiknoj pagalys.

Eþys sako:

- Voverë, voverë - ðiknoj inkaras.

- Taip nesàþininga, nesirimuoja.

Eina eziukas aplink statine ir galvoja:

-kada tas kelias pasibaigs.

Ateina neregys su ðuniu vedliu á prekybos centrà. Paima ðuná uþ uodegos ir suka sau virð galvos. Pribëga apsauginis:

- Kà èia dabar darai?!

- Ai, ðiaip dairausi....

Ateina kiðkis á barà ir klausia:

- Kas sudauþë mano brolá?

Atsistoja lokys ir atsako iðdidþiai:

- Að sumuðiau tavo brolá.

- Taip jam ir reikia.

Eþiukas iðvyko atostogaut prie jûros. Bevaikðèiodamas pajûriu ant vieno akmens pamato bebrà ir nustebes suðunka:

-Vieðpatie! Undinë?!

Ánirðæs kiðkis álekia á barà, pasiraitoja rankoves ir ðaukia:

-Kas muðë mano sûnø?

Ið uþstalës pakyla lokys:

-Að, o kà?

-Nieko... Tam neklauþadai jau seniai taip reikëjo...

Susitiko dvi karvës. Viena sako kitai:

-Bet tai kokia baisi ta karviø kempinligë.....

Kita atsako:

-Joooo, labai baisi........tai gerai, kad mes pingvinai......

Miðke atidaroma nauja parduotuvë. Visi þvërys iðsirikiuoja ir laukia. Eþiukas bando brautis á prieká. Lokys kad suriks "Kà èia darai? Marð á eilës galà!". Kità dienà vël tas pats. Visi laukia. Eþiukas vël braunas. Lokys kad suriks "Marð á galà!".

Sutiko kartà eþiukas Meðká:

- Sveikas, Eþiuk!

- Sveikas, Meðki!

... Ðtai taip, þodis po þodþio, ir gavo eþiukas á snuká...

Arklys sveikinasi su kitu arkliu - " ygaga!" Kitas - mû!

Pirmasis arklys sako - "kaip tu èia kalbi?"

Antrasis - " mokausi uþsienio kalbos... "

Dvi skruzdëlës sëdi medyje. Pro ðalá eina dramblys. Viena rëkia: ",Ei, tu, peraugëli..." Dramblys nekreipia dëmesio. Kita rëkia: "Ei, tu, nusipenëjæs storuli..." Dramblys eina toliau. Tada abi rëkia: "Tu, kurèias, peraugæs druèki..." Dramblys nepsikentë, papurtë medá.

Eþiukas-tëtis muða eþiukà-sûnø. Sûnus sako:

- Tëti, man skauda!!!

- Man irgi,- atsako tëtis.

duobæ ákrenta vilkas meðka ir briedis. Briedis þino - jam jau "kaput" ir sako:

- Mielieji, þinau, kad mane surysit. Turiu praðymà, man mama ant kojos iðtatuiravo kaþkokius þodþius. Praðau, jei galite, perskaitykite.

Iðëjo dramblys ir skruzdelë á þvalgybà. Staiga skruzdelë krenta ant pilvo ir ðaukia:

- Bëk, dramblá, mane pastebëjo!

Ðliauþia dvi sraigës. Viena be kiauto. Kita klausia:

- Kur tavo kiautas?

- Ai, ið namø pabëgau...

Eina medþiotojas miðku mato lokio urà. Atsargiai ákiða galvà, o viduje meðkiukas ant naktipuodþio sëdi. Medþiotojas ir klausia:

- Ar mama namie ?

- Ne.

- O tëtis ?

- Irgi ne.

Medþiotojas kad trenks meðkiukui per galvà. O meðkiukas kad suklyks:

Kalbasi dvi musës. Viena keistai juda, kita sako :

- Breikas?

- Ne, diklofosas.

Vaþiavo policininkas ir partrenkë paukðtelá. Pagailo jam pauksèiuko, pasiëmë já namo. Gráþo, áleido já á narvelá, padëjo duonos gabalëlá, ápylë vandens.

Prabudo paukðtelis ir galvoja:

- Prasti popieriai. Grotos, sausa duona, vanduo. Tikriausiai partrenkiau policininkà.

Atbëga bezdþionë pas zoologijos sodo priþiûrëtojà ir sako:

- Iðkelkit mane toliau nuo zuikio ir þirafos.

Prþiûrëtojas klausia:

- Kodël?

- Neturiu ramybeë nei dienà, nei naktá. Vienas visà dienà anekdotus skaldo, o kitas visà naktá juokiasi....

Gyvûnø parduotuvëje:

-Vakar pas jus pirkau jûrø kiaulytæ. Ji ðiek tiek paplaukiojo akvariume, vëliau nugrimzdo á dugnà ir uþmigo. Kuo jà maitinti, kai prabus?

Prieina parsðukas prie elektros rozetës ir sako:

MATAI BROLELI KAIP GILIAI TAVE UÞMÛRIJO.

Atsibunda ryte skruzdëliukas po tanku ir sako:

- Ko tik girtas á namus neparsineði....

- Vakar gyvulius þenklinom, labai pavargau...

- Bet tu turi tik dvi karves?

- O bitës?

Ðuo galvoja: þmonës man duoda ësti, priglaudþia mane ir lepina - jie tikrai dievai...

Katë galvoja: þmonës man duoda ësti, lepina ir priglaudþia mane - að tikras dievas...

Eþiukas iðdidus paukðtis, kol nepaspirsi - neskrenda.

Du drambliai pirmà kartà pamatë nuogà vyrà. Apþiûrinëja já nuo galvos iki kojø. susiþvalgo. Vienas neiðtveria ir klausia:

-Tai kaip jis ásideda maistà á burnà?

Dramblys ir pelë eina dykuma. Pelë tipena dramblio ðeðëlyje. Pasijutusi nepatogiai, pelë sako:

-Galime pasikeisti vietomis, jei tau per karðta.

Asiliukas klausia savo tëvo:

— Tëveli, kodël tu turi þmona, o að ne?

— Sûneli - þmonas turi tik dideli asilai.

Þvejoja senis ant vandenyno kranto. Nekimba. Ið vandens iðlenda ryklys ir sako:

- Seni, èia þuvies nebëra, tu geriau eik maudytis...

Sukvietë vilkas susirinkimà miðke. Visi susirinko, ir sako vilkas:

- Turiu dvi naujienas: vienà blogà, kità gerà. Na, kaip þemaitis pradësiu nuo geros. Á miðkà atveþë pilnà sunkveþimá prezervatyvø!!!

Ásilauþia vagis á butà. Surenka visus vertingus daiktus viename kambaryje, antrame, áþengia á treèià, o ten tupi didþiulis ðuo ir urzgia. Vagis ima trauktis, bet staiga pasigirsta balsas:

- Na kà, vogti atëjai?

Ateina Mikë Pûkuotukas á parduotuvæ ir sako:

- Duokit man papesinø.

- Mes tokiø neturim.

Ateina kità dienà ir vël praðo papesinø. Pardavëja jam atsako:

- Jei dar kartà papraðysi papesinø, sukalsiu tave su vinukais.

Kità dienà vël Mikë ateina ir sako:

Suskamba telefonas. Namuose nieko nëra, tad ragelá pakelia Reksas:

- Au!

- Alio! Ar girdit?- klausia kitam laido gale.

- Au!- atsako Reksas.

- Nesuprantu,pakartokit! Kà sakët?- rëkia sumiðæs balsas.

Ateina rytà skruzdëliukas pas dramblá ir sako:

mano kelnaites kaþkas pavogë,nagi,parodyk savo pasimatuosiu.

Pasimatavo skruzdëliukas ir sako:

Na ne, jos tikrai ne mano, mano buvo su gëlytëm.

Vienas draugas guodþiasi kitam:

- Mano ðuo toks kvailas... Vakar jo papraðiau, kad atneðtø laikraðtá. O jis iðvirë arbatos ir padengë stalà!

Blusos po vakarëlio:

- Eisim namo pësèiomis ar ðuns lauksim?

Krenta sliekas á pilnà makaronø lëkðtæ ir ðaukia:

- Ach, kokia orgija!

Eina zuikis miðku pamato karvæ.Karvë sako:

-Tu toks maþas,o jau rûkai!

Zuikis atsako:

-O tu tokia didele ir liemenuko neneðioji!

...sëdi dvi beþdþionës ir viena sako:

-Mmmm koks ðiltas lietus!

Kita rëkia:

-Tylëk, koká noriu toká ir darau!!!!!!!!!

Eina eþiukas per dykumà, atsitrenkia á kaktusà ir klausia:

- Mama, kà tu èia veiki?

Miðke prasidëjo þvëriø mobilizacija. Ið ðauktiniø medicininës komisijos kabineto iðeina laimingas zuikis.

- Ko toks patenkintas?, - klausia lokys.

- O að tarnybai netinkamas.

- Kodël?

- Matai tolumoje tà berþà?

- Aha.

- O að nematau...

Eina eþiukas per dykumà ir susitinka kupranugará:

- Klausyk, asile, èia kà, pas jus plikledis?

- Ne, o kà?

- Tai kokio velnio visur smëlio pribarstyta?

Skrenda dvi varnos, o ðalia pralekia lëktuvas. Viena varna sako:

- Oooo, kaip greit skrenda...

Kita jai atsako:

- Jei tavo uþpakalis degtu, tai ir tu taip skristum.

Ûkininkas klausia savo kaimyno:

—Neásivaizduoju, kaip tau pavyksta ið karvës iðpraðyti po 100 litrø pieno per diena?

—Tai visai nesunku, tik reikia graþiai su ja elgtis.Ðtai, pavyzdþiui, að nueinu ryte pas karve ir jai sakau:„Na, mieloji, kas ðiandien - pienelis ar mësytë?“

Ið cirko pabëgo priþiûrëtojas, bet, rodos, liûtai kai kà nutyli...

Miðke susitinka lokys ir turistas.

- Kas tu? - klausia lokys.

- Að turistas!

- Meluoji, tai að turistas, o tu - turisto pusryèiai...

Padëjo viðta penkiø kilogramø kiauðiná.Suvaþiavo þurnalistai, ima ið viðtos ir gaidþio interviu.Klausia viðtos:

- Kaip jums tai pasisekë?

- Kad pati neþinau...

- Kokie jûsø artimiausi planai?

- Padëti ðeðiø kilogramø kiauðiná.

Klausia gaidþio:

Vyksta drakoniuko teismas. Teisëjas: -Kà tu padarei su savo motina? Drakoniukas: -Suvalgiau.. T.: O kà tu padarei su savo tëvu? D.: Irgi suvalgiau.. T.: O kur tavo sesuo? D.: Suvalgiau... T.: O brolis? D.: Irgi suvalgiau... T.: Na tai kaip dabar tave pavadinti?! D.: Naðlaièiu...

Ruduo. Eina dvi blusos. Lietus, vëjas. Viena blusa sako:

- Ðalta.

Kita blusa jai atsako:

- Nieko, palauk. Ðtai praturtësim, ðuná nusipirksim...

Eina bebras su eþiuku. Eþiukas sako:

- Bebre, kà reiðkia kai nieþti kairæ rankà?

- Gausi pinigø.

- O jei nieþti deðinæ rankà?

- Sveikinsies.

- Jei nieþti nosá?

- Gausi á nosá.

- O nugarà?

- Eþiuk, ar nereiktø tau nusiprausti?

Susitinka dvi kengûros. Viena sako:

-Turëti du vaikus- ne mano kiðenei....

Rûko eþiukas miðke. Prieina karvë ir sako:

- Tu toks maþas ir rûkai!

Eþiukas pasipiktines:

- O tu tokia didelë ir liemenuko neneðioji!

Eina eziukas per miesta ziuri tankas stovi, itempe eziukas raumenis ir nuejo toliau.

Идёт Винни-Пух с окровавленной лопатой, навстречу - Кролик.

- Винни, а чего ты с лопатой?

- Да вот, Пятачка хоронил.

- А почему лопата в крови?

- А он, гад, два раза вылезал.

Ateina alkoholikas pas gydytojà ir sako:

- Man kepenis skauda…

- Geriat odekolonà?

- Bandþiau, nepadeda…

- Jûsø ðuo yra apmokytas ðunø mokykloje?

- Kaip jûs drástate, jis ten dësto!

Идёт беременный Пятачок по лесу и бормочет про себя :

- Любимый цвет! Любимый размер! Входит! Выходит! Козёл ушастый!!!

Eina skruzdele ir dramblys i kara.Staiga skruzdele sustingo ir nukrito ant sono.Dramblys sako:kas tau?

Skruzdele sako:bek drambly mane pastebejo

Eina dramblys dykuma. Eina eina ir sutinka visiðkai nuogà vyrà. Pasiþiûri, praeina, o po to pagalvoja - kaip jis su tokiu maþu straubliuku prasimaitina..

Чебурашка просит у Гены денег на кино. Гена говорит :

- Не дам. Ты как сходил вчера на эротику, так всю ночь по мне лазил.

- Да нет, Гена. Сегодня будет боевик.

- Ну ладно, иди.

Ночью сильнейший стук в дверь, будто вышибают. Гена подходит к двери и спрашивает :

ejo ejo eziukas ir ikrito i duobe. nu lipa lipa,.,,.niekaip neislipa,.

galvoja reikia pasiiimti kopecias. nu isklipo is duobes nuejo pasieme kopecias vel iskoko i duopbe pasistate kopecias ir islipo

Kai Mikë Pûkuotukas uþstrigo Kiðkio urvo angoje, labiausiai já kamavo klausimas "O kokia visgi jø orientacija?".

Eina lokys per dykuma ir girdi lape savo urve saukia:

prievartauja,prievartauja

lokys issigandes pribego prie lapes ir ziuri kad jos niekas neprievartauja ir sako lokys lapei:

-ei lape nieks taves neprievartauja!

o lape atsako:

Þmogus nusiperka deðimt rieðutø uþ paskutinius pinigus. Pramuða vienà - tuðèias, antrà - irgi. Ir taip devynis. Pramuða deðimtà, o ið jo iðlenda kirmëlë ir sako: - Obidna... da?

Ateina sveplas kiskis i parduotuve ir sako:

- duokit man alepsinu!

- kiski, mes neturim alepsinu! mas prekiaujam apelsinais!- pasako pardaveja.

ateina kita diena kiskis i parduotuve ir sako:

- duokit man alepsinu!

Karta valde liutas miska ir liepe visiem misko zveriams atnesti jam maisto, o kas neatnes gaus su bybiu per galva. Atnese lape, atnese vilkas, atnese meska,o kiskis ateina tuscias ir zvengia nesustodamas. Liutas sako:

-Ko tu cia zvengi jai nieko neatnesei?

Pateko krokodilas Gena ir Kulverstukas á areðtinæ. Kulverstukas klausia Genos:

- Gena, ar mus nukirps?

- Neþinau, Kulverstuk, að dar niekada nebuvau areðtinëje. Geriau paklausk tos þiurkës kampe.

- Þiurke, ar neþinai, kirps mus ar ne?

- Mano ðuo labai protingas, kiekvienà rytà man laikraðèius atneða.

- Pf... mano ðuo irgi taip daro.

- Na taip, bet að neprenumeruoju...

Ateina eþiukas pas pelëdà ir klausia:

- O kà reiðkia, jei kairë letena nieþti?

- Chmmm, gausi krûvà pinigø.

- O, geras! bet man ir deðinæ nieþti.

- Tai reiðkia greit tuos pinigus ir prarasi.

- O jei kaktà?

...

- O kairæ ausá?

Gyveno kartà luoðas ðunelis... Neturëjo jis vienos kojytës. Ir buvo jis labai kvailas. Sunku jam buvo gyventi - kai jis uþsimanydavo pasysioti, iðkart nugriûdavo...

Лягушка сидит в болоте. Ёжик пpибегает и спpашивает:

- Как водичка ?

- А я здесь как женшина сижу, а не как теpмометp.

Eina Raudonkepuraite miðku, þiûri - vilkas! O vilkas - su auskarais! Makiaþas, lûpos padaþytos, nagai lakuoti... Veidrodëlá neðasi ir á save vis pasiþiûri... Raudonkepuraitë priëjo prie jo ir sako:

- Sveikas, pilkasis! Kur eini?

Pliaþe stovi fotografas su beþdþionële. Prie jo prieina vyrukas ir klausia:

- Kiek kainuoja su beþdþionële?

- Ar nusifotografuoti?

- Kaip eþiukai mylisi?

- Labai labai atsargiai!

Nu karas prasidëjo, eina visi þvërys liûdnai kariaut. Ale vilkas ir nenori, eina per miðkà, galvoja, kaip èia susimuliuot, gal rodomà pirðtà deðinës rankos amputuot... nu ir sutinka zuiká, o tas linksmas:

- Tai kas yra, zuiki? - klausia pilkasai.

Bega zuikis per miðkà,þiûri briedis miega pakritæs ant ðono.Pribëgo arèiau,sako- supratau.-apibega,sako nesupratau... Apibega-viskà supratau,vel apibega-nieko nesupratau...

Kartà ateina pas þmogø á sveèius draugas. Po kaþkurio laiko sveèias sako:

- Klausykite, jûsø ðuo kaþkaip nedraugiðkai þiuri á mane.

- Nieko tokio, - sako þmogelis.

- Jis visada taip þiûri á bet koká sveèià, kai ðis valgo ið jo lekðtës.

Petraièiui ákando uodas.Vyriðkis já sugavo ir paleido.

- Kodël já paleidai? - klausia þmona.

- Kaip galëjau já nuþudyti?! Juk jo gyslomis teka mano kraujas!

- Þinai, mano ðuo visiðkas tinginys pasidarë.

- Kà tu sakai?O kà jis daro?

- Anksèiau prieð pasivaikðèiojimà, jis pats atvilkdavo man pavadëlá, o dabar - maðinos raktus!

Atëjo Petriukas á mokyklà, o mokytoja klausia, kur jis vakar buvo. Petriukas atsakë, kad turëjo vesti karvæ pas buliø. Mokytoja klausia:

– O tëvelis negalëjo?

– Galëjo,– atsakë Petriukas. – bet bulius geriau

Skundþiasi vyrukas savo draugeliui:

- Mano ðuo ið namø iðëjo...

- Tai gal tu já skriaudei?

- Ne. Tik sukomandavau - tarnaut! Ir jis iðëjo á armijà...

Приходят медведи из лесу домой.

- А кто это ел из моей миски?!

- А кто это лежал на моей кровати?

- А кто это сидел на моём стульчике?

- А кто это играл моими игрушками...

Тут входит Мишутка и видит : Машенька дрыхнет на его кроватке. Мишутка :

- Mano tëvas visada sakydavo: bûk atsargus su lokiais.

- Jis buvo medþiotojas?

- Nee... Zoofilas.

Vaþiuoja greitkelyje krovinine masina su pingvynais. staiga atsitinka nenumatitas dalykas ir maðinà iðtinka techniniai nesklamdumai. vairuotojas laksto susiemes uþ galvos, nebeþino ka daryt, nes pingvinus butinai reikia pristatyt i zoologijos soda, kitaip vairuotojas darbà praras.

Kas musei pirma ateina i galva kai atsitrenkia i masinos priekini stikla ?

Nezinot ?Ogis subine.

ejo eziukas per vata, pagalvojau kad sniegas ir uzsalo

Eina eþiukas miðku: visur krûmai iðlauþyti, ðiukðliø pilna, medþiai iðvartyti, staiga pamato gulinèià lapæ ant skruzdelyno, burnoj skuduras. Eþiukas prieina.

- Lape, lape ar tu gyva? - ir traukia skudurà ið snukio.

Lapë:

- Eþiuk, koks tu geras kai blaivas.

Kalbasi kandis su kandziuku. Kandziukas:

- Zinai, visiems labai patinka, kip as skraidau.

Kandis:

- Is kur zinai?

- Vakar buvau islekes paskraidyti, tai visi taip plojo, taip plojo!!!

- Tavo ðuo geras sargas?

- Nuostabus. Jeigu naktá iðgirstu kaþkokius átartinus garsus, tereikia já tik paþadinti ir jis toká triukðmà sukelia...

Sëdi eþiukas medyje, mezga dvirati... ir galvoja: kam man tie balti kedai? vistiek nerûkau.

Klausimas:

-Nakti ant stogo trys þiburëliai ðvyti.Kas?

-Neþinau.

-Du katinai meilæ pleðia.

-O kodël trys, o ne keturi ?

-Ogi vienas katinas ið malonumo aká uþmerkë!!!

Þiema. Piktas lokys valkiojasi po miðkà. Tai medá nuverèia, tai koká þvërelá iðgasdina. Susitinka kiðká. Tas klausia:

- Meðki, kodël toks piktas?

- Todël, kad spalá kavos prisigëriau!

Ëjo eþiukas per vatà, pagalvojo, kad sniegas ir suðalo...

-Ar laikote namuose gyvūnų?
-Taip - silkių file ir krabų lazdeles

Prieina vilkas prie lapës. Ta sëdi, þuvá grauþia

- Lape, kur þuvytës gavai?

- Pasigavau.

- Kaip tu tai sugebëjai?

- Nuëjau prie eþero, ámerkiau uodegà á eketæ, taip ir prisigaudþiau.

Ismoko eziukas per pazasti kviepuoti, pasitepe "Old Space" ir uzduso.

Pas motinà oþkà ateina sûnus ir klausia:

- Kaip að atsiradau?

- Buvau að graþi ir jauna, bëgiojau po lankas ir sutikau elnià. Taip ir atsiradai tu.

- O kaip tëtis? - klausia sûnus.

- O tëtis kaip buvo oþys taip ir liko!

Automobilio savininkas i salonà pasodino ðuni - maðinai saugoti. Ryte ateina - ratu nera. Ant stiklo - raðtelis - "Ðuns nebarkite. Jis lojo".

Kiskis eina visas trukes misku ir prie jo prisoka vilkas:

-hahah suesiu tave

-Bl labai prasau ir greiciau , nes ryt pachmelas toks bus , kad geriau mirt greitai o ne pobiski.

karta gyveno papuga ji mokejo pasakyti tik ka ir aha. karta atejo wagis ir sako:

-papuga

-ka?

-ar cia yra lobis?

-aha

vagis kasa kasa bet nieko neranda

-papuga

-ka?

ar dar ilgai reikes kasti?

-aha

Nu ka iskyla varo lape ir zuikis .Lape jau puse metu negavus ........Galvoja gal senakt zuikis pasireiks. Nu vakaras sugule i palapine zuikis su lape . Lape ir sako :

-Zuiki man zinok labai salta.Tas atsistoja uztraukia palapine ir atsigula.Lape vel :

Cirkas. Vedantysis paskelbia:

- Super numeris!!! Triuðiai - þudikai!!!

Á arenà iðbëga bûrelis triuðiø, visai paprastø. Laksto, strikinëja. Vienas þiûrovas, pasipiktinæs, klausia:

- Kokie gi èia þudikai? Taigi paprasti triuðiai!

Sëdi daktaras Aiskauda ant kelmelio ir prisiûdinëja kiðkuèiui naujà kojytæ:

- Vat prisiûsiu tau naujà kojytæ ir striksësi takeliu sau...

Nelaimingas kiðkis ima verkðlenti:

- Daktare... Gal nereikia... Að jau ir taip turiu dvylikà kojø...

-ið ko gamina dirptini medø?ið dirptiniø gëliø...

Vilkas, zuikis ir chamiakas ruoðiasi vaþiuoti á Kinijà. Vilkas sako:

- Að bûsiu Vui, tu zuiki busi Zui.

Chamiakas:

- Að tad nevaþiuoju.

Paskutiniai biologo þodþiai: "A, èia ne gyvatë, o þaltys. Jis nenuodingas!"

Eina eþiukas miðku ir kartoja sau:

- Að stiprus, að stiprus, að labai stiprus.

Ateina ið priekio meðka, pasiþiûrëjo á eþiukà ir, kad spirs - tas ir nuskrido...

Atsistojo eþiukas, nusivalë dulkes ir tarë sau:

- Taèiau labai lengvas...

Dramblys pabandë pabëgti ið zoologijos sodo, bet uþstrigo tvoros skylëje. Bandë iðsigauti ir ðiaip ir anaip, bet niekaip nepavyko. Pro ðalá ðliauþë gyvatë. Dramblys ir praðo jos:

- Klausyk, pastumk mane, kad að iðlysèiau? - Papraðë dramblys.

Bëga bëga kartà kiðkis per laukà, toks rëmà iðmetæs. Ir staiga tik boom..atsitrenkia á jautá. Jautis tik atsisuka, pasiþiûri ir vël toliau sau þolæ rupðnoja. Kiðkis susinervinæs, kad jautis jam kely maiðosi, rëþia:

- Traukis, nes nuspirsiu.

Gurkðnodami ðnekuèiuojasi du medþiotojai. Vienas sako:

- Að dabar lapes medþioju su þiurkënu.

- Nagi kaip?

- Imu þiurkënà, einu prie lapës urvo, þiurkënui duodu puslitrá degtinës ir ágrûdu já pas lapæ, o kai jiedu po penkiolikos minuèiø iðlenda parûkyti...

Eina vilkas misku ir pamato kaþkà rudà ant þemës.Paragauna:-ðûdas gerai,kad neámyniau

Pasikvietë karalius rusà, anglà ir lietuvá ir sako jiems kas nudaþys dramblio kiauðinius mëlynai visam laikui tas gaus daug pinigø.

Katinas su katyte zaidzia slepynes,

katyte sako: JEI MANE RASI BUSIU TAVO,O JEI NERASI BUSIU SPINTOJ =D

Dramblys sumustinyje

Uþeina asilas á uþeigà:

- Man praðom 20 gramø degtinës.

- Kodël tiek maþai?

- Man tik dël kvapo, o kvailumo man ir taip uþtenka

Skrenda du krokodilai,vienas raudonas kitas á kaire.Beskrisdami mato-lapë tupi medyje ir dviratá mezga. Vienas krokodilas paklausë:

-Kiek valandø?

Lapë pasiþiûri á termometrà i sako:

-Treèiadienis.

Uþraðas ant "greito paruoðimo jautienos skonio makaronø" pakelio: "Gaminant ðiuos makaronus nei viena karvë nenukentëjo".

Sliauzia is baro du girti sliekai. Vienas kitam sako:

- Jeigu sliauzdami iki namu sutiksim ka nors - butinai duosim i snuki.

- Gerai. Bet jeigu ne mes jiems, o jie mums duos?

- O uz ka jie mums turetu duoti?

Pensiono sveèias

skundþiasi ûkvedei:

-Neátikëtina, ðáryt mano

kambaryje kovësi dvi þiurkës!

Ûkvedë:

-Na, juk uþ tokià kainà

negalëjote tikëtis pamatyti koridà?

Pirma scena:

Bëga lapë per miðkà, mato - zuikis sedi ant kelmelio ir kaþkà raðo:

- Kà èia varai?

- Disertacijà.

- Kokia tema?

- Apie tai, kaip zuikiai lapes ëda.

- Kur gi tu taip matei?

- Einam, kai kà parodysiu...

Susitinka vilkas, zuikis ir ezys su mokytoja rugsejo pirmaja.Mokytoja mokiniams uzduoda pirmuosus namu darbus ir sako:

-Parasykite rasineli ka veikete vasara.tiksliau " Mono vasara ".

Viklkas ir sako draugams eidamas namo:

Eina eþiukas miðku ir tempia virvæ. Susitinka lapæ. Lapë klausia:

- Kam èia tà virvæ trauki?

- Tai negi stumsiu!!!

Mama oþka palieka vienus oþiukus ir iðeina pieno parneðti ir prieð iðeidama perspëja:

-Kai að gryðiu slaptaþodis bus èiulpk papà tada þinokite ,kad tai að ir mane áleiskite

Oþiukai sutinka, bet tuomet po kiek laiko pribëga prie dureliø vilkas ir sako:

Vaþiuoja vilkas ir kiðkis traukiniu ir tariasi kur kuris miegos ir vilkas sako:

-Kiðki, tu miegok antrame aukste, nes að aukðèio bijau.

-Gerai.

Naktis. Vilkas girdi tik BBUUMMTTTT!!!!!!!

Vilkas:

-Kiðki, kas èia buvo??????

Skrenda dwi muses, pamato shooda ir sako:

-O majstas pawalgykim !

Kita sako:

-Geraj.

Nu nusilejdo muses, pasistate staliuka walgo saw linxmaj ir tik wiena muse pyyyyrst- ora pagadina.Kita pasipiktinusi sako:

-Labaj grazhu, prie majsto.

Liûtas eina ir dejuoja:

- velnias, paëmë á kariuomenæ ir dar plikai nuskuto!

- Staiga iðgirsta balsà:

- ne tau vienam.

- Ko nori þiurke?

- Að ne þiurkë, að eþiukas

Bëga bëga kiðkis miðku ir tik BUM á meðkà atsitrenkia. Meðka ir sako:

- Ë kiðki, nori parodysiu malûnsparná?

- Nu davai meðkinai, rodyk!

Meðka paëme kiðká uþ ausø apsuko penkis kartus aplink galvà ir paleido.

Surenka liûtas karalius visus savo þvëris ir sako jiems :

- Kas nuðoks nuo ðito tramplyno (o tramplynas toks aukðtas aukðtas - apie 100 metrø), tam duosiu savo liûtæ paturëti!!!

Visi sulipa an tramplyno, þiuri þiuri , tik staiga lokys nuo tramplyno bum i vandeni...

Krokodilas Gena po dideliu isgertuviu:

- Ciburaska, mielasis, atnesk stikline vandens!

- Mhm! Dabar jau mielasis! Vakar buvau tik sikna su ausim!

Parduodu suni. Eda viska. Megsta vaikus.

Tikinti bobutë turëjo dvi papûgas kurios keldavo problemø. Jei kas ateidavo bobulës aplankyti, papûgos pradëdavo rëkti

- Sveiki, mes palydovës. Gal nori pasimylëti?

Bobulka nuëjo pas kunigà iðpaþinties ir pasakë kokiø problemø turi su papûgom. Kunigas ir sako:

Ëjo eþiukas miðku ir ákrito á duobæ.Lipa lipa ið duobës ir niekaip iðlipt negali. Tada eþiukas sako sau paèiam

-Nu jei ir ðá kartà nepavyks iðlipti tai spjausiu á viskà ir namo eisiu!!!!!!

Nusipirko zuikis valgykloje limonado ir bulkuchiu. Kol nuneshe limonada ant stalo, nuejo pasiimt bulkuchiu, ogi gryzhes pamato kad klimonado nebera. Susinervino ir ishreke:

-Kas paeme mano gerima?!

Visi aplinkui tyli. Jis vel klausia:

- Sveikas, ponas bebre! Kà reikia daryti, kad dantys bûtø tokie, kaip tavo? - Valykite dantis pasta "Colgate" ir jie bus tokie pat, kaip mano. - Tokie pat tvirti? - Ne, jie kaip ir pas mane, liks tik du!

MEILE TAI SKAUSMAS pasake bezdzione buciuodama ezi

plaukia karve vandenynu sutinka bangini o tas jai ir sako

- kur plauki karve????

- i afrika- pasididziuodama atsako karva

- kvaile ne i ta puse

- koks skirtumas vistiek ten nenuplauksiu.

Ankstyva pavasari du gelbetojai jau dirba juroj. Sedi abu valti ir zvejoja. Jau jau plude pradeda judet jau kimba ir staiga motorine valtis ir mergina su vandens slidem tik zzzzzz i viena puse.gelbetojai susinervino

-kale tu kad tu paskestum....rekia

Turėjo žmogus papūgą, kuri labai mėgdavo kalbėti telefonu. Išvažiuodamas atostogauti dviem savaitėms, griežtai paliepė nekalbėti telefonu. Ir ką jūs manot, grįžęs po dviejų savaičių, gauna 800,00 litų sąskaitą už telefoninius pokalbius.

- Alio!

- Ar èia zoologijos sodas?

- Ne

- A tai kodël beþdþionë prie telefono?

man nejuokinga...o jums?:D

Eina briedis misku, ziuri, fantastiska briede priesais...tik uz aptvaro.

Na, aptvaras, kaip sakant, ne problema, kai meile saukia. Isibegejo briedis,

soko per tvora ir...paliko savo kiausius ant tvoros. Prieina prie jo briede

ir sako:

Ëjo eþiukas per miðkà ir rado granatà. Eþiuko niekas neberado..

- Alio, ar cia gyvunu gynimo draugija.

- Taip. Ir kas tave, ozy, nuskriaude?

Kartà pagavo lokys ir zuikis auksinæ þuvelæ. Þuvelë ir sako:

- Paleiskit mane, að jums iðpildysiu po tris norus. Sakyk savuosius, loky.

eziukas pamate masina, masina jo nepamate

Uþsisakë þmogus kambarinæ. Ateina beþdþionëlë langø nuvalyti. Jis jà áleidþia ir nueina tvarkytis. Tik skambutis á duris - atidaro, o ten dar viena beþdþionëlë. Aiðku jà áleidþia. Uþ 5 minuèiø dar skambutis ir dar viena beþdþionë! Kai þmogelis pasidomi kiek jø èia dar bus ji piktai atrëþia

Eina zuikis per miska ziuri vilkas i duobe ikrites ir niekaip islipti negali.Tai matydamas zuikis pradejo is vilko saipytis,pravardziuotisir ir rodyti nepadorius gestus. Taip besisaipydamas zuikis paslydo ir ykrito pas vilka i duobe.

O pone bebre ka ce darote ? Jieskau plikio surades su lazda vosu tai ir jo dandys bus toki kai mano bet tig du

Kas yra virs saugumo? Kai sraige pristabdo pries posuki:D

Vienisas begemotukas iesko globos, svelnumo, supratimo ir ko nors paesti!

Po miðkà siautëja Ðernas. Siaubingai sudarkë Triuðio sodà, þiauriai sumuðë asiliukà, iðprievartavo Pelëda. Galiausiai kojos spyriu iðvertë Mikës Pukuotuko namo duris ir ðaukia:

- Mike yra ?

- Neeee... O ko reikia ?

Bega kishkis kaip ishprotejes per mishka.Susitabdo ji meshka ir klausia:

-Kur begi,zhvairy?

Kishkis uzhduses:

-Ten kupranugarius kastruoja,tai ir begu!

Meshka ensupratus:

-O tu chia prichiom?

Kishkis:

Eina dramblys misku,ir staiga uzlempa ant ezio ir isiduria Spygli.O kad ims staugt,ir rekt:Skauda!! Padekit!!!,o pro sali eina pele.Dramblys vergdamas sako:

-Peliuk,istrauk spygli is letenos,prasau!!!

peliukas:

What do you say to a cat when it leaves for work???

Have a mice day!!!

Kà vairuoj katës???

Kati-lakus!!!

Nusipirko zuikis naujus dzinsus ir eina per miska.

Susitinka vilka ir sako jam:

- Ras dva try pasmatry maji dzinsi.

Vilkas numojo ranka nieko nesuprates ir nuejo á misko giluma.

Vel kiskis eina misku, susitinka lape. Sako jai:

Uþeina á gyvûnø parduotuvæ maþa mergaitë ir sako:

- Noriu nusipirkti maþà triuðiukà.

Pardavëjas ið karto pasiûlo:

- Gal ðità

- Jis toks pûkuotas? O gal ðità?

- þiûrëk, kokios didelës jo akys!

Mergaitë, ðaltai:

Ateina kiskis i parduotuve ir klausia:

- Gal turite viniu?

Pardavejas atsako:- Ne, neturime.

Po valandos vel ateina tas pats kiskis ir vel klausia to pacio.

Tai pasikartoja dar kelis kartus, kol pardavejas netenka kantrybes:

Ka kates deda i savo gerimus???

Peliu kubelius!!!

Kodel kates gerai zaidzia video zaidimus???

Nes turi 9 gyvybes!!!