Anekdotai

Vaziuoja mama ir sunus mikriuke.

iseda juodaois i mikriuka . vaikas ir sako:

- mama ziurek bezdzione sedi!!!mama:

- ka cia kalbi,eik greit atsiprasyt dedes!

nueina vaikas prie juodaodzio ir sako:

-dede atsiprasau:( vyras(bezdzione):

Susitinka lokys ir kiðkis. Nutaria, kad reikia paþvejoti. Þvejoja, þvejoja ir pagauna auksinæ þuvelæ. O ji sako:

-Paleskit mane, að iðpildysiu kiekvienam po tris norus!!! Nu tai jie jà paleido ir pradeda vardinti norus. Pirmas lokys.

Sutinka zuikis meðkà, ir meðka jo klausia:

– Na, ar pasitikrinai savo sveikatà, kad galëtum eiti á armijà?

–Taip,– atsako zuikutis.

Vël klausia meðka:

– Ar sveikas esi?

– Ne, nesveikas, man labai blogai yra su rëgëjimu.

Kodel kates gerai zaidzia video zaidimus???

Nes turi 9 gyvybes!!!

Jonvabalis ateina pas akiø gydytojà ir skundþiasi:

- Daktare, man reikia akiniø! Ðiànakt ëmiau vilioti uþdegtà cigaretæ...

Sugalvojo vienà dienà italas pamedþioti, pasiëmë ðautuvà, ðoviniø ir iðëjo á miðkà. Staiga eidamas miðko keliuku pamatë meðkinà, þinoma nusitaikë, ðovë, kulka skriejo pro ðalá. Meðkinas atsisuko á já priëjo ir sako: - Þinai, tu á mane ðovei, tai dabar að tave iðprievartausiu per visus galus.

Paskambina kiðkis meðkai. Meðka atsiliepia ir sako:

- Nu?

Kiðkis atsako:

- Per galvà su plaktuku. Meðka padeda ragelá.

Kità dienà vël tas pats. Atsiliepia meðka ir sako:

- Nu?

O kiðkis jai atsako:

- Per galvà su plaktuku.

Ateina vëþliukas á barà ir sako:

- Man stiklinæ vandens

- Tuojau, - atsako barmenas.

Vëþliukas paima stiklinæ vandens ir iðeina . Po keliøv alandø sugráþta ir vël sako:

- Man stiklinæ vandens.

Tai kartojasi visà dienà... Vakare barmenas klausia:

Atvaþiuoja eþys su naujausiu BMW , o vilkas ir sako:

– Ið kur gavai,gal pavogei?

Eþiukas pagalvojo ir atreþë:

– Nereikia gert, vilke.

Kità dienà atskrenda vilkas su reaktyviniu lektuvu, eþys apstulbæs sako:

– Ið kur gavai?

Vilkas atsako:

Skrenda erelis per miðkà, þiûri kiðkis velkasi visas kraujuotas, pavargæs, keikiasi...

- Kas yra kiðki?

- Ai, visa mënesá jau dramblienë mane vietoj tampono naudoja...

Po savaitës bëga kiðkis visas baltutëlis, þiûri erelis velkasi visas kraujuotas.

wyras meldziasi, visa savaite alaus negaves:

Eina eziukas misku ir girdi,kaip kazkas saukia: "eziukas,eziukas siknoij pagaliukas...!" eziukas atsisuka , o ten vovere.Jis ir sako: " vovere,vovere,siknoi inkaras...!" vovere nusimena : " bet juk nesirimuoja,eziuk..." Bet uztat sunkiau istraukt!

Nusipirko zuikis naujus dzinsus ir eina per miska.

Susitinka vilka ir sako jam:

- Ras dva try pasmatry maji dzinsi.

Vilkas numojo ranka nieko nesuprates ir nuejo á misko giluma.

Vel kiskis eina misku, susitinka lape. Sako jai:

What do you get if you croos a dog with a bottle of shampoo???

A SHAMPOODLE!!!

;x

What do you say to a cat when it leaves for work???

Have a mice day!!!

Dinozauriukas klausia mamos:

– O kai að numirsiu, ar pateksiu i dangø?

– Ne, sûneli, tu pateksi á muziejø.

Atbëga maþasis Vovaèka pas mamà. Mama uþsiëmus, tvarkosi, laukia sveèiø.

Vova:

- Mama mama!!! Nori eilëraðtukà pasakysiu?

Mama:

- Vovaèka palauk, tuoj sveèiai ateis prie jø galësi pasakyti.

Atejo gaidys i parduotuve, o ten vistos kepamos!Pasipyktina....

Mes kaime neturim ka dulkint, o cia jos ant karuseliu supasi.....

sedi misko zverys prie lauzo. kazkas krumuose garsiai nusibezda, zuikis pasoka is vietos ir sako:

-kas taip padare?

is krumu islenda meska:

-as.

-liuks kvapas!

Kas bûtø, jeigu á þemæ prikastum Viagros?

Atsakymas: galëtum sliekus á sienas kalt.

Zodziu standartine situacija, kupe vaziuoja dviese. Gruzinas ir afrikietis.

Gruzinas issitraukia lashiniu gabala, atsipjauna, valgo, cepsi. Afrikietis

ir klausia:

- Kas cia?

- Lashiniai!

eþiukas iðmoko per subine kvepuoti atsisëdo ir uþduso.

Uþeina á gyvûnø parduotuvæ maþa mergaitë ir sako:

- Noriu nusipirkti maþà triuðiukà.

Pardavëjas ið karto pasiûlo:

- Gal ðità

- Jis toks pûkuotas? O gal ðità?

- þiûrëk, kokios didelës jo akys!

Mergaitë, ðaltai:

Eþys klausia kiðká:

- Kodël tavo ausys tokios trumpos? Juk kitø kiðkiø ilgos!

- Mat að esu labai romantiðkas...

- ???

- Kartà tupëjau pievoje ir taip ásiklausiau á lakðtingalø treles, jog neiðgirdau ðienapjovës...

Lekia Mikë Pûkuotukas ir Knysliukas lauku net dulkës rûksta.

—Kur mes taip skubam, Mike? — klausia Knysliukas.

—Pas triuðá á sveèius! — paaiðkina Pûkuotukas.

—O jis mûsø laukia? — klausia Knysliukas.

Ateina zuikis pas lapæ á namus. Pasibeldþia, duris atidaro maþas lapiukas. Zuikis klausia:

- ar mama yra?

- ne,

- o tëtis yra?

- ne nëra,

- o tai gal ið vyresniø broliø kas nors yra?

- irgi nëra

- tai tu visiðkai vienas namuose?

Eþys tëvas muða eþi sûnø.

Sûnus dejuoja:

- Teti, man skauda!

- Man irgi!,- atsako eþys tëvas.

Plaukia karvë jûra, ryklys uþuodæs vakarienæ klausia:

– Karve, kur plauki?

– Á Afrikà!

– Visai kvaila, ne á tà pusæ!

– Koks skirtumas, vis tiek nepriplauksiu...

Gaidys viðtai:

- Ar þinai, kad maèiau tave visiðkai nuogà?

O kai viðta parausta ið gëdos, priduria:

- Buvai graþus kiauðinis...

Kà vairuoj katës???

Kati-lakus!!!

Pats nelaimingiausias gyvis pasaulyje-aðtunkojis: jam ir kojos auga ið ausø, ir rankos ið uþpakalio, ir pats uþpakalis su ausimis.

-Kas zalias bet zydras?-klausia krokodilas gena svelniai glostydamas kulverstuka...

Liûtas karalius nusprendë ávesti tvarkà ir liepë visiems miðko þvërims atneðti jam kokio nors jo mëgiamo maisto. O tuos, kurie nepaklus jo ásakymui, liûtas paþadëjo savo galu iðplakti. Atneða kiðkis morkà ir sako:

Policijos komisariate suskamba telefonas:

- Gelbëkit, á namus ásilauþë katinas!

- Katinas? Ir dël to skambint á policijà... O kas èia kalba?

- Papûga.

Ateina kiskis i parduotuve ir klausia:

- Gal turite viniu?

Pardavejas atsako:- Ne, neturime.

Po valandos vel ateina tas pats kiskis ir vel klausia to pacio.

Tai pasikartoja dar kelis kartus, kol pardavejas netenka kantrybes:

Prisilakæs vilkas kità rytà praðo pagranduko:

- Pagranduk, mielasis, atneðk atsigerti...

Pagrandukas sako:

- Ðiandien Pagranduk, mielasis, o vakar subine su ausim!

Susitinka dvi kaimynës:

- Klausyk, gerbiamoji, kodël tavo katë taip garsiai rëkia sekmadieniais?

- Að jà maudau.

- Tai kad ir að saviðkæ maudau, bet ji gi nerëkia.

- O jus jà græþiate?

ëjo eþiukas miðku pamirso kvëpuot ir numirë

Guli dviaukðtëj lovoj zuikis ir vilkas. Vilkas apaèioj, zuikis virðuje. Vilkas jau pradëjo snaust, tik girdi-bumt.

-Zuiki, kas ten nukrito?

-Ai, maikutë.

-O ko taip garsiai?

-Nespëjau nusivilkt.

seskas gudrus paukstis: kol nepaspirsi - neskris

Kartà dþiunglëse vienà didþiai tikintá krikðèioná uþpuolë tigras. Tas iðsigando ir parpuolë kniûpsèias melstis:

- Dieve, padaryk taip, kad tigras pasielgtø krikðèioniðkai!

Ir tigras prabilo: - Dieve, palaimink ðá maistà!

Gaidys eina pro griliø, kuriame kepamos sukasi viðtos, paþiûri ir pasipiktina:

– Po ðimts, viðtidëje nebëra kà mindyti, o jos ramiai sau karuselëje supasi!

Petka su ciapajavu bega nuo baltuju.Pamate halupa ibego i vidu,o ten tik lova ir pecius.Tai petka palindo po lova,o Cepajavas i peciu.Ibega baltieji Galvoja ka daryti susinervavo sukapojo lova imete i peciu dinamito ir nujojo toliau.Petka pradejo dainuoti cinga cianga zopi dva gvazde cinga cianga

Sliekelis klausia motinos:

-mama o kur tëvelis?

-su vyrais þvejot iðëjo.

Musë su dukrele vaikðto po plikà galvà.

- Tu þinai,- sako musë mama,- kai að buvau tavo metø, èia buvo tik takelis...

Ateina vyras i bara, ir iskart uzsisako triguba viskio.

Isgeria...

Dar viena uzsisako.

Isgeria...

Trecia triguba...

Isgeria...

Barmenas klausia:

- Kas atsitiko?

Zmogus:

- Nusipirkau ðkotø aviganá, tai tas ðuo taip kaimynus gàsdina...

- Kà, garsiai loja?

- Jis iðvis neloja! Bet tas jo languotas sijonas ir dûdmaiðis..

Vëþliukas rabþdinasi á medá, kabinasi, vis uþkliûva, taèiau ðiaip taip uþsikaria ant ðakos ir nuo jos ðoka þemyn. Iðskëtæs letenëles pamosuoja ir trenkiasi á þemæ. Paskui vël ropoja á medá, vël ðoka ir vël lipa... Visa tai stebi ið lizdo paukðèiø pora.

Pavasaris. Ðvieèia saulutë. Þemëje iðdygsta nedidelis kalnelis, ið jo iðlenda nedidelis sliekas. Þvalgosi aplinkui, dþiaugiasi. Staiga, netoliese iðauga dar vienas nedidelis kalnelis. Ið jo iðlenda antras sliekas. Taip pat þvalgosi, dþiaugiasi. Pirmasis, pamatæs antràjá, suðunka:

Kartà susirinko ðeðetas aklø drambliø ir spëlioja, á kà panaðus þmogus. Vienas ið jø palietë þmogø koja ir tarë:

-Kaþkoks maþas ir paplokðèias.

Paskui kiti penki irgi palietë þmogø koja ir pritarë:

-Tikrai maþytis ir paplokðèias.

Prisilakæs vilkas kità rytà praðo pagranduko:

- Pagranduk, mielasis, atneðk atsigerti...

Pagrandukas sako:

- Ðiandien Pagranduk, mielasis, o vakar subine su ausim!

Jus zinotia jeigu lapinas su lape *dulkisnasi* Lapinas GIMDO

Deginasi karpis keptuvëje ir galvoja: -Na va, seniai norëjau pailsëti, bet vis laiko neuþtekdavo...

Kalbasi du kupranugariai(tëvas ir sûnus).Sûnus klausia:

-Tëti, kam mums reikalinga tokia ilga vilna?

-Kad nakty nesuðalti - Atsako tëvas.

-Tëti, kam mums tokios ilgos kojos?

-Kad per smëlá lengva bûtø eiti,sûnau.

-Tëti, o kam mums dvi kupros?

Dvi musës rengia pasalà drambliui. Viena ir sako:

- Svarbiausia mum reikia ji parverst, o poto jau suspardysim.

Eina dramblys ir klausia wisu kiek valandu. Visu isklause tik pelikanu neisklause...Pelikanai nusileido o dramblys sako: Kiek valandu?

-3o laipsniu pagal celsiju!

Kalbais du krokodilai:

- Man ðiandien pasisekë. Sugavau tris negrus, dabar sotus.

- Man labiau pasisekë. Sugavau rusà turistà!

- Kà? Eik eik... negali bûti... Na, papûsk!

Dvi skruzdes susitinka drambli:

-Ei,storuli,mes tau skelbem kara!!!

-Bet juk dvi pris viena - negarbinga...

Afrika. Kalbasi du liûtai :

– Ágriso man tie naujieji rusai, bastosi èia dþipais, girtauja, keikiasi...

– Aha,– pritaria kitas.– O paskui dar tas jø telefonas pilve skamba kas minutæ

Ant tvoros sëdi katë ir katinas. Katinas pasitrina ir murkteli: - Brrrrrangioji, að galëèiau uþ tave numirti! Ji koketiðkai nuleido blakstienas ir paklausë: - O kiek kartø?

ejo eziukas miske ir rado granata bet eziuko jau niekas neberado.... :)))))

mike pukuotukas ir knysliukas rado miske medziokliny sautuva .Knysliukas ji paeme is gaiduko puses, o mike is vamzdzio .Nuaidejo suvis - mike pukuotukas raitosi ant zemes o knysliukas jam sako :

-as vos neapkurtau ,o tu ant zemes is juoko raitaisi

Moksliniø tyrimø laboratorijoje vienas parðelis sako kitam:

- Man pavyko iðdresiruoti mokslininkà!

- Kaip tai? - nesupranta ðis.

- Kai tik paspaudþiu ðá mygtukà, jis man atneða ësti.

Lapë, vilkas, kiðkis ir meðka þaidþia kortomis. Meðka sako:

- Taigi, kas sukèiaus, gaus á SMAILØ RYÞÀ SNUKÁ...

-Kokiai gyvûnø grupei priklauso akinuotoji gyvatë???

-Tikriausiai trumparegiø..

Ateina musë á restoranà:

- Man ðûdo... Tik be svogûno, nes paskui smirda is burnos...

Senas meðkinas moko jaunà:

- Þmogø reikia uþpulti taip, kad jis spëtø tave pamatyti ir sureaguoti.

- Kodël seneli?

- Jie po to skanesni, juose po to jau nëra ðûdø...

Eina per miðkà eþiukas. Nuliûdæs, susimàstæs. Pastebëjo já protingoji pelëda ir klausia:

- Eþiuk, ko tu toks nuliûdæs?

- Matai, pelëda, bandþiau pasikarti – nieko neiðeina.

- O kaip tu norëjai pasikarti?

- Uþ letenëlës.

Dvi þuvytës akvariume karðtai ginèijasi. Galø gale viena, nuliûdusi, plaukia á kità akvariumo kampà. Kelias minutes pagalvojusi, gráþta prie paðnekovës:

- Na, gerai. Tarkime, kad Dievo nëra. Tai kas tuomet keièia vandená akvariume?

Eina ezys aplink backa ir sako:

-Kada tvora baigsis?

- Kodël struèiai nemëgsta kaèiø?

- Todël, kad jos á smëlá kakoja!

Gûdus miðkas. Stovi ið ràstø suræsta trobelë. Pareina namo meðkinai. Tëtis meðkinas rûsèiu balsu uþriaumoja:

– Kas valgë ið mano lëkðtës?

Meðkiukas rëkia ið paskos:

– Kas gërë ið mano puodelio?

Mama meðkienë atsisuka nuo viryklës:

Burundukai labai atsargûs gyvunëliai. Jie atsistoja ant uþpakaliniø kojyèiø ir dairosi, ar neatbëga lapë, ar neatskrenda vanagas, ar neatðliauþia gyvatë, ir daþniausiai gauna su bamperiu per galvà

Eina per gatvæ dvi sraiges ir sako:

-Spesim

-Nespesim

-Spesim

-Nespesim

-TREKÐT

-Sakiau! TREKÐT

Padëjo viðta 5 kg kiauðiná.Subëgo reporteriai ir klausia viðtos:

-Kaip jums tai pavyko?

-Paslaptis.

-O kokie planai ateièiai?

-Padëti 7kg kiauðiná

Reporteriai klausia gaidþio:

-Kaip jums tai pavyko?

-Paslaptis.

-O kokie planai ateièiai?

Miðkas. Sëdi ant eglës ðakos gegutë uþsikrëtusi paukðèiø gripu. Pro ðalá su krepðeliu eina grybautoja. Gegutë:

- Ponia, jûs kartais ne veterinarë? Nepasakytumët kiek man gyvent liko?

Tupi varna medyje. Pribëga lapë ir jai taukðt beisbolo lazda per galvà. Pagriebë sûrá ir nubëgo. Varna neatsigavusi po smûgio:

- Nieko sau pasakëèià sutrumpino.

Eina þmogelis á sveèius kaime. Uþeina á kiemà, o ten ið bûdos iðlenda ðuo ir sako jam:

– Sveiks, ar ko nors ieðkai? Visi iðëjæ!

Þmogelis, iðgirdæs kalbantá ðuná, praranda sàmonæ. Po miinutës atsipeikëja ir klausia:

– Tu kà, loti nemoki?

Sëdi papûga virtuvëj. Þiûri kaip ðeimininkë verda viðtà. Po kurio laiko pareiðkia:

- Gal uþteks ið lavono tyèiotis ???

Sëdi liûtas ir burba:

- Ech, priëmë á armijà, nuskuto plikai...

- Ne tave vienà!

Pasiþiûri liûtas þemyn ir sako:

- Ko þiûri, þiurke?

- Að ne þiurkë! Að... eþiukas..

Bëga kiðkis miðku ir pamato kaþkoká rudà daiktà gulintá ant þemës,sustoja, paragauna:

-Tfu, ðûdas!

-Gerai kad neámyniau!

Sëdi eþiukas ant kelmo verkia, aimanuoja. Staiga prieina oþys ir sako:

- Eþiuk, ko èia dabar verki, kas nutiko?

Nu tai va, vakar islaikiau teises, aplaistëm gerai, gráþtant namo sustabdë policija ir atëmë uþ girtumà.

KODEL VISCIUKAS LUDNAS? NES JO TEVAS GAIDYS. JKODEL JIS UZAUGES BUS LIUDNESNIS? NES TAPS GAIDZIU

Susitinka du eþiukai, vienam ið jø subintuota ranka, kitas klausia:

- Kas atsitiko, kodël ranka subintuota?

- Nieko baisaus, norëjau pasikasyti...

Nusipirko zuikis britva ir galvojam kam cia pasirodyti.Ziuri briedis eina.

Briedi sesk pravesiu.

Myna zuikis 200km/h ir klausia briedzio:

Briedi apsisykai? Briedis: aha!

Zuikis: pala tuok ir apsisyksi!stabdziu nedasiekiu.

Skrenda du pingvinai. Vienas klausia kito:

- Klausyk, kaip tu ástengi skristi? Esi maþas, storas, beveik besparnis...

- Á save paþiûrëk, iðsigimëli!

kokie trys zodziai rykliui maloniausi?-zmogus uz borto......

Atëjo kiðkis á parduotuvæ ir papraðë muilo.

Pardavëja jam sako:

- Turime tik kiauðininio.

- Ne, man visam kûnui reikia...

Inventorizacija Kauno zoologijos sode:

- Kobros, 20 ritiniø po 30 metrø...

- Kinietiðki nykðtukiniai poniai - 2 kibirai po 15 vienetø...

AKCIJA AKCIJA!!!! RINK EZIUS IR NESK POILCIJON, KAD TURETU KUO PADANGAS PRADURTI, NES VAGIAI ADATAS SUPIRKTUVEN BAIGIA ISNESIOT

Vilkas suëdë senelæ ir atsigulë á jos lovà. Tik nesitikëjo, kad senelis bus toks aktyvus

Sëdi dvi skruzdës medyje, eina tekeliu dramblys. skruzdës rëkia:

- ei, peraugëli.

dramblys nekreipia dëmesio. kita skruzdë rëkia:

- ei storuli.

dramblys vël nekreipia dëmesio. tada abi pradeda rëkt:

- ei storuli peraugëli.

Kaime baikas pervaþiavo viðtà. Susirûpinæs baikeris iðlipo ir klausia valstietá:

- Ar èia jûsø viðta?

Valstietis pakelia viðtà, apþiûri ir sako:

- Ne, mes tokiø plokðèiø neauginame.

Viena beþdþionë aiðkina kitai:

Du kaunieèiai kalbasi:

- Girdëjai, Zoo sodà savaitei uþdarë...

- O kas gi nutiko?

- Dramblys numirë...

- Gedi?

- Ne, ëda...

Kandþiukas sako kandienei:

- Þinai, visiems patinka kaip að skraidau.

Kandienë:

- Ið kur þinai?

Kandþiukas:

- Vakar buvau iðlëkæs paskraidyt, tai kaip visi plojo

Sugalvojo vienà dienà medþiotojas pamedþioti, pasiëmë ðautuvà, ðoviniø ir iðëjo á miðkà.

Staiga eidamas miðko keliuku pamatë meðkinà, þinoma nusitaikë, ðovë, kulka skriejo pro ðalá. Meðkinas atsisuko á já priëjo ir sako:

Medþiotojas pasakoja draugui:

- Vilkas - labai gudrus gyvûnas. Mes visà dienà já persekiojome, o vakare, kai já nuðovëme, pamatëme, kad jis pavirtæs ðunimi.

Ramiai ant ðakos kabo trys ðikðnosparniai(þinoma, galva þemyn). Staiga vienas kaþkodël atsistojo ant ðakos galva aukðtyn. Likæ du susiþvalgo. Vienas klausia: -Klausyk kas jam? -Ai, nesijaudink. Jis jau ne pirmà kartà nualpsta

Dinozauriukas klausia mamos:

– O kai að numirsiu, ar pateksiu i dangø?

– Ne, sûneli, tu pateksi á muziejø.

Liûtas pakvietë lapæ, kiðká ir vilkà á susirinkimà, bei liepë atsineðti po vienà savo patá geriausià ginklà. Ateina lapë ir kiðkis ir atsineða: kiðkis kulkà, lapë automatà, o vilko kaip nëra, taip nëra. Liûtas sako:

Meilë - tai skausmas,- sako beþdþionë, buèiuodama eþá.

Susitinka du eþiukai, vienam ið jø subintuota ranka, kitas klausia:

- Kas atsitiko, kodël ranka subintuota?

- Nieko baisaus, norëjau pasikasyti...

Kodël struèiai nekenèia kaèiø? Todël, kad jos prisisioja á smëlá.

Ant laido sëdi þvirblis, ðalia nutupia varna ir klausia:

-Kas tu toks?

-Erelis

-O kodël tu toks maþas?

-Vaikystëje dþiova sirgau..

Eina narkomanas per dykuma ir sutinka beduina su kupranugariu. Narkomanas klausia: -Kas cia pas jus, turbut plikledis? -Nera jokio plikledþio. -O kam tada tiek smelio pabarste?

Plaukia karvë jûra, ryklys uþuodæs vakarienæ klausia:

– Karve, kur plauki?

– Á Afrikà!

– Visai kvaila, ne á tà pusæ!

– Koks skirtumas, vis tiek nuskesiu ...

Sëdi þvejys ant Nilo kranto. Meðkerioja. Þuvys nekimba. Staiga ið vandens iðkiða galvà krokodilas ir klausia:

- Tai kà, nekimba?

- Nekimba.

- Nuobodu, ar ne?

- Mhm...

- Karðta, saulë kepina?

- Jo...

- Gal norëtum iðsimaudyti?

Dvi musës rengia pasalà drambliui. Viena ir sako:

- Svarbiausia mum reikia ji parverst, o poto jau suspardysim.

Uþeina asilas á uþeigà:

- Man praðome 20 gramø degtinës.

- Kodël tiek maþai?

- Man tik dël kvapo, o kvailumo man ir taip uþtenka.

Kas gali bûti baisiau uþ paukðèiø gripo epidimijà – tik paukðèiø triznos (t.y. paleistø viduriø) epidemija.

Mikë Pûkuotukas ir Knysliukas atëjo á sveèius pas Triuðá. Pradþioje jie elgësi kaip kiaulës, o paskui - kaip triuðiai...

Eina dramblys ir skruzdë per Lietuvos valstybinæ sienà. Staiga sukaukia sirenos. Skruzdë sako:

– Toliau eik vienas, mane pastebëjo.

Kalbasi du kaimynai:

-Kaip iðnaikinti tarakonus?

-Suvaryk visus po spinta ir nupjauk spintos kojas!

Katytë pagavo pelytæ:

- Pelyte, nori gyventi?

- O su kuo?

- Tpfu, prostitutë, net apetitas pradingo.

Susitinka du senai nesimatæ draugai. Vienas ið jø pastebi, jog kitas mikèioja, ko seniau nebuvo. Tas ir klausia:

-Kas yra? Kodël gi tu mikèioji? JUk seniau to nebuvo!

Mikèiukas atsako:

Gena kerpa Èeburaðkà:

- Èeburaðka, tau ausys reikalingos?

- Aha!

- Tai imk - laikyk.

Karðtà vasaros dienà eina lauku dramblys ir skruzdëlë. Skruzdëlë ir sako:

— Þinai, drambly, kad nebûtø taip karðta padarykim taip — ið pradþiø að eisiu tavo ðeðëlyje ir man bus pavësis, o paskui galësime apsikeisti

Eina turistas per miðkà. Susitinka meðkà. Meðka klausia:

– Kas tu?

– Turistas...

– Netiesa! AÐ esu turistas, o tu – turisto pusryèiai..

Eþiukas su eþyte þaidþia slëpyniø. Eþytë ir sako eþiukui:

- Jei tu mane surasi, að bûsiu tavo, o jei tu manæs nesurasi, að bûsiu spintoje

Gaidys viðtai:

- Ar þinai, kad maèiau tave visiðkai nuogà?

O kai viðta parausta ið gëdos, priduria:

- Buvai graþus kiauðinis...

Kabo ant ðakos du ðikðnosparniai. Vienas ir sako:

- Ei, drauguþi, kada tau buvo pati blogiausia diena gyvenime?

- Kai man paleido vidurius

Plaukia Viny ir Petaèiokas valtimi. Viny irkluoja, prakaituoja, o Petaèiokas knarkia valties gale, net valtis dreba.. Susirnevino Viny, paëme irklà ir na petaèiokui per snuká...

- Kvyyyyyyyy kvyyyyyyyyy!- spiega Petaèiokas.

- Kà, kiaule, nesimiega? Imk, pairkluok...

Jonvabalis ateina pas akiø gydytojà ir skundþiasi:

- Daktare, man reikia akiniø! Ðiànakt ëmiau vilioti uþdegtà cigaretæ...

Rusijoje susitinka du ðunys. Vienas sugipsuotas, apibintuotas. Antrasis klausia: - Kas atsitiko? - Ðeimininkas primuðë. - Uþ kà? - Að já apkandþiojau. - Uþ kà?! - Prisilakë ir uþsikabino mano medalius...

– Kokie trys mëgstamiausi ryklio þodþiai?

– Þmogus uþ borto!

Kalbais du krokodilai:

- Man ðiandien pasisekë. Sugavau tris negrus, dabar sotus.

- Man labiau pasisekë. Sugavau rusà turistà!

- Kà? Eik eik... negali bûti... Na, papûsk!

Þiûri beþdþionë á veidrodá ir sako:

– Jei tokia bûèiau, tikrai nusiðauèiau!

Suskamba policijos telefono ragelis. Pareigûnas pakelia ragelá:

-Laba diena.

-Gelbëkit mane uþpuolë katinas, padëkit!!!

-Deja mes jums negalime padëti, jûsø katinas, jûsø rûpestis. Beje kas èia skambina?

-Papûga,-pasigirsta balsas ið telefon

Eina eziukas nakty per dykuma.Atsitrenkia i kaktusa ir sako:

"Mama ka tu cia darai?"

Susitinka du avinai.

-Be-e-e...-sveikinasi vienas.

-Mû-û-û...-atsako kitas.

-Èia dabar kas?

-Mokausi uþsienio kalbos.

Eina vilkas ir mato-karve soka.Ir klausia:

-Ka tu cia,karve,darai?

-Pieno kokteili plaku.

Patamsis. Krokodilas Gena su Èeburaðka eina ið sveèiø namo. Gena visiðkai girtas, tad Èeburaðka jam patarinëja:

- Gena, Gena, atsargiai, laiptai!

- Nesijaudink, Èeburburburburaaaðka, jau nulipau...

Gyveno saloje papûga. ji mokëjo du þodþius kà ir aha. Atplaukë karta á salà piratas. Sako papûgai:

- Papûga,- papûga atsako:

- Kà?

- Èia lobiu yra?,-papûga vël atsako:

- Aha, - piratas pradëjo kasti. Kasa, kasa bet nieko neranda ir klausia papûgos:

- Papûga.

Paleido varnà ið zonos,iðskrido ið zonos. Kakarieku, tfu, kar kar...

Musë su dukrele vaikðto po plikà galvà.

- Tu þinai,- sako musë mama,- kai að buvau tavo metø, èia buvo tik takelis...

sedi misko zverys prie lauzo. kazkas krumuose garsiai nusibezda, zuikis pasoka is vietos ir sako:

-kas taip padare?

is krumu islenda meska:

-as.

-liuks kvapas!

Ateina gaidys á viðtidæ neðinas struèio kiauðiniu ir, pasipustæs

plunksnas, sako:

- Mergaitës, nenoriu priekaiðtaut, bet paþiûrëkit kà konkurentai

sugeba..

Kovos su narkotikais skyriaus darbuotojai areðtavo eþiukà uþ tai, kad jis badosi

Gaidys eina pro griliø, kuriame kepamos sukasi viðtos, paþiûri ir pasipiktina:

– Po ðimts, viðtidëje nebëra kà mindyti, o jos ramiai sau karuselëje supasi!

Susitinka du draugai;

- Kaip sekas petrai?

- Ai nieko gero nebezinau ka su katinu bedaryti.

- o tai kas nutiko?

- Tu supranti, tas bjaurybe pasisioja koridoriuje ant kilimo ir ciuzineja pirmyn atgal pirmyn atgal ir taip kas vakara.

Eina kiðkis per dykuma. Ant galvos uþsidëjæs akvalangas, ant koju –plaukmenis. Susitinka kupranugará.

– Kupranugari, ar toli vanduo?

– Uþ 300 kilometrø...

– Nieko sau pliaþiukas...

Eþiukas mylisi su varle. Varle atsisuka i eþiukà ir klausia:

- Eþiuk, ar manyje tikrai nëra nieko tokio, kuo tu galëtum þavëtis?

Eþiukas pagalvoja ir sako:

- Yra, bet að já tuoj iðtrauksiu...

Mikë Pûkuotukas ir Knysliukas atëjo á sveèius pas Triuðá. Pradþioje jie elgësi kaip kiaulës, o paskui - kaip triuðiai...

Suskamba policijos telefono ragelis. Pareigûnas pakelia ragelá:

-Laba diena.

-Gelbëkit mane uþpuolë katinas, padëkit!!!

-Deja mes jums negalime padëti, jûsø katinas, jûsø rûpestis. Beje kas èia skambina?

-Papûga,-pasigirsta balsas ið telefon

Medþiotojas pasakoja draugui:

- Vilkas - labai gudrus gyvûnas. Mes visà dienà já persekiojome, o vakare, kai já nuðovëme, pamatëme, kad jis pavirtæs ðunimi.

Kas gali bûti baisiau uþ paukðèiø gripo epidimijà – tik paukðèiø triznos (t.y. paleistø viduriø) epidemija.

Patamsis. Krokodilas Gena su Èeburaðka eina ið sveèiø namo. Gena visiðkai girtas, tad Èeburaðka jam patarinëja:

- Gena, Gena, atsargiai, laiptai!

- Nesijaudink, Èeburburburburaaaðka, jau nulipau...

Kalbasi du kaimynai:

-Kaip iðnaikinti tarakonus?

-Suvaryk visus po spinta ir nupjauk spintos kojas!

Ant laido sëdi þvirblis, ðalia nutupia varna ir klausia:

-Kas tu toks?

-Erelis

-O kodël tu toks maþas?

-Vaikystëje dþiova sirgau..

Kandþiukas sako kandienei:

- Þinai, visiems patinka kaip að skraidau.

Kandienë:

- Ið kur þinai?

Kandþiukas:

- Vakar buvau iðlëkæs paskraidyt, tai kaip visi plojo

Plaukia Viny ir Petaèiokas valtimi. Viny irkluoja, prakaituoja, o Petaèiokas knarkia valties gale, net valtis dreba.. Susirnevino Viny, paëme irklà ir na petaèiokui per snuká...

- Kvyyyyyyyy kvyyyyyyyyy!- spiega Petaèiokas.

- Kà, kiaule, nesimiega? Imk, pairkluok...

Katytë pagavo pelytæ:

- Pelyte, nori gyventi?

- O su kuo?

- Tpfu, prostitutë, net apetitas pradingo.

Sugalvojo vienà dienà medþiotojas pamedþioti, pasiëmë ðautuvà, ðoviniø ir iðëjo á miðkà.

Staiga eidamas miðko keliuku pamatë meðkinà, þinoma nusitaikë, ðovë, kulka skriejo pro ðalá. Meðkinas atsisuko á já priëjo ir sako:

Eþiukas su eþyte þaidþia slëpyniø. Eþytë ir sako eþiukui:

- Jei tu mane surasi, að bûsiu tavo, o jei tu manæs nesurasi, að bûsiu spintoje

Du kaunieèiai kalbasi:

- Girdëjai, Zoo sodà savaitei uþdarë...

- O kas gi nutiko?

- Dramblys numirë...

- Gedi?

- Ne, ëda...

Kabo ant ðakos du ðikðnosparniai. Vienas ir sako:

- Ei, drauguþi, kada tau buvo pati blogiausia diena gyvenime?

- Kai man paleido vidurius

Gyveno saloje papûga. ji mokëjo du þodþius kà ir aha. Atplaukë karta á salà piratas. Sako papûgai:

- Papûga,- papûga atsako:

- Kà?

- Èia lobiu yra?,-papûga vël atsako:

- Aha, - piratas pradëjo kasti. Kasa, kasa bet nieko neranda ir klausia papûgos:

- Papûga.

Kovos su narkotikais skyriaus darbuotojai areðtavo eþiukà uþ tai, kad jis badosi

Eina eziukas nakty per dykuma.Atsitrenkia i kaktusa ir sako:

"Mama ka tu cia darai?"

Karðtà vasaros dienà eina lauku dramblys ir skruzdëlë. Skruzdëlë ir sako:

— Þinai, drambly, kad nebûtø taip karðta padarykim taip — ið pradþiø að eisiu tavo ðeðëlyje ir man bus pavësis, o paskui galësime apsikeisti

Susitinka du avinai.

-Be-e-e...-sveikinasi vienas.

-Mû-û-û...-atsako kitas.

-Èia dabar kas?

-Mokausi uþsienio kalbos.

Sëdi þvejys ant Nilo kranto. Meðkerioja. Þuvys nekimba. Staiga ið vandens iðkiða galvà krokodilas ir klausia:

- Tai kà, nekimba?

- Nekimba.

- Nuobodu, ar ne?

- Mhm...

- Karðta, saulë kepina?

- Jo...

- Gal norëtum iðsimaudyti?

Susitinka du draugai;

- Kaip sekas petrai?

- Ai nieko gero nebezinau ka su katinu bedaryti.

- o tai kas nutiko?

- Tu supranti, tas bjaurybe pasisioja koridoriuje ant kilimo ir ciuzineja pirmyn atgal pirmyn atgal ir taip kas vakara.

Kalbais du krokodilai:

- Man ðiandien pasisekë. Sugavau tris negrus, dabar sotus.

- Man labiau pasisekë. Sugavau rusà turistà!

- Kà? Eik eik... negali bûti... Na, papûsk!

Susitinka du eþiukai, vienam ið jø subintuota ranka, kitas klausia:

- Kas atsitiko, kodël ranka subintuota?

- Nieko baisaus, norëjau pasikasyti...

Uþeina asilas á uþeigà:

- Man praðome 20 gramø degtinës.

- Kodël tiek maþai?

- Man tik dël kvapo, o kvailumo man ir taip uþtenka.

Musë su dukrele vaikðto po plikà galvà.

- Tu þinai,- sako musë mama,- kai að buvau tavo metø, èia buvo tik takelis...

Meilë - tai skausmas,- sako beþdþionë, buèiuodama eþá.

Eina narkomanas per dykuma ir sutinka beduina su kupranugariu. Narkomanas klausia: -Kas cia pas jus, turbut plikledis? -Nera jokio plikledþio. -O kam tada tiek smelio pabarste?

Eþiukas mylisi su varle. Varle atsisuka i eþiukà ir klausia:

- Eþiuk, ar manyje tikrai nëra nieko tokio, kuo tu galëtum þavëtis?

Eþiukas pagalvoja ir sako:

- Yra, bet að já tuoj iðtrauksiu...

Liûtas pakvietë lapæ, kiðká ir vilkà á susirinkimà, bei liepë atsineðti po vienà savo patá geriausià ginklà. Ateina lapë ir kiðkis ir atsineða: kiðkis kulkà, lapë automatà, o vilko kaip nëra, taip nëra. Liûtas sako:

Dvi musës rengia pasalà drambliui. Viena ir sako:

- Svarbiausia mum reikia ji parverst, o poto jau suspardysim.

Gena kerpa Èeburaðkà:

- Èeburaðka, tau ausys reikalingos?

- Aha!

- Tai imk - laikyk.

Ateina gaidys á viðtidæ neðinas struèio kiauðiniu ir, pasipustæs

plunksnas, sako:

- Mergaitës, nenoriu priekaiðtaut, bet paþiûrëkit kà konkurentai

sugeba..

Eina vilkas ir mato-karve soka.Ir klausia:

-Ka tu cia,karve,darai?

-Pieno kokteili plaku.

Kodël struèiai nekenèia kaèiø? Todël, kad jos prisisioja á smëlá.

Viena beþdþionë aiðkina kitai:

-Kûmai, o ko jûs savo ðernui masaþà darote?

-Ne, tai ne masaþas. Að tik druskà átrinu, kad laðiniai skanesni bûtø.

Gráþta ið mokyklos naujojo ruso sûnus ir sako:

- Tëveli, ðiandien mes mokykloje mokëmës pieðti apskritimus. Þinok, visø vaikø apskritimai gavosi tokie kreivi, ðleivi, negraþûs, o mano tokie lygûs, graþûs. Tëveli, tai tikriausiai todël, kad að naujojo ruso sûnus?

Rûgpieniø kaime, prie upës, guli sau katinas Matroskinas. Atbëga iðsigandæs ðuo Ðarikas ir sako:

- Matroskinai, tavo karvë du kaèiukus atsivedë!

O Matroskinas ramiai atsako:

- Mano karvë, kà noriu, tà ir darau.

Tupi trys ðikðnosparniai ant ðakos. (þemyn galva).

Vienas nei ið ðio nei ið to atsiverèia ir tupi kaip paukðtis (aukðtyn galva).

Tie du pasimetæ, vienas sako:

- Kas jam?

Kitas:

- Gal nualpo?

Kuo skiriasi kai ið 10 aukðto ðoka èeburaðka, þirafa ir begemotas:

Èeburaðka: 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...þemë...1...2...3...4...

Þirafa: 10...9...8...7...6...5...4...3...3...3...

Paseno senas gaidys, nu ir ðeimininkas nupirko jaunà. Na, susitiko jaunas ir senas gaidþiai. Senas sako:

- Davai, bëgam aplink viðtidæ, kas greièiau. Kas nugalës, tas ir viðtø daugiau turës.

Þvëriø susirinkimas miðke. Staiga liûtui paskambina þmona, aprëkia já ir liepia eiti namo. Liûtas susirenka daiktus ir pakyla eiti. Jautis, iki tol tyliai sëdëjæs purve, ima juoktis:

Rusijos gyvûnijos pasaulis yra labai turtingas. Mokslininkai priskaièiuoja apie 16 tûkst. rûðiø ávairiausios gyvûnijos. Pavyzdþiui, vien uodø jie suskaièiavo apie 15 su puse tûkstanèiø rûðiø.

Cirke du paklusnûs meðkinai mirë nuo cukrinio diabeto.

Skrenda 2 balandþiai. Pamato reaktyviná naikintuvà. 1 balandis sako:

- Vaje, tas balandis skrenda daug greièiau uþ mus.

Kitas jam ir atsako:

- Jeigu tau sviltø uþpakalis, tai ir tu bûtum greitas.

Mokytoja klausia mokiniø:

- Pasakykite vienintelá þvërá, kurio bijosi liûtas?

Rankà pakelia Petriukas:

- Liûtë, tamsta mokytoja!

Parkas. Ant suoliuko sëdi solidus vyriðkis, su kostiumu, kaklaraiðèiu, baltais marðkinukais, nublizgintais batais ir godþiai valgo sumuðtiná. Virð jo ant ðakos sëdi du þvirbliai. Vienas sako:

Laimingiausia Knysliuko diena buvo tada, kai Tigras tapo musulmonu.

Iðlenda du kirminai ið þemës. Vienas kirminas klausia:

- Koks tavo vardas? Að pasakysiu savo vardà - mano vardas yra Petras.

Tas kirminas ir atsako:

- Að esu tavo uodega.

Apie musæ:

-Kas pirmiausia ateina á galvà atsitrenkus á automobilio stiklà?

-Ðikna!

sëdi varna su sûriu, o þemai tupi kiðkiai su alumi, ir jiems reikia uþkandos.

jie ir sako varnai:

- Varna, varna gersi?

Varna:

- TAAAAIP- sûris jai iðkrenta ir kiðkiai pabëga.

Ateina kiðkiai kira diena:

Pele istekejo uz dramblio. O po dienos tas dramblys eme ir mire. Verkia pelyte,

sielvartauja, o kiti zverys jai ir sako:

- Pelyte, a pelyte, ko tu raudi, juk tik viena diena istekejusi buvai?

- Istekejusi tai viena diena, o uzkasti - viso gyvenimo neuzteks!

Susitinka du ðunys. vienas toks iðvargæs atrodo, lyg primuðtas. Kitas klausia:

- Klausyk, ko tu toks liûdnas? Gal primuðë kas?

- Ai ne... Visà naktá stulpus þymëjau...

- Ir kà?

- Ir nieko... Vienas blogai izoliuotas buvo...

Eina kiðkis á kina ir sutinka vilkà.

-Kur eini???

-Á kinà.

-Ar galiu eiti kartu???

-Taip, bet nesikeik, o vartok gëliø pavadinimus.

Nueina abu á kina, vilkas þiûri-jo vietoje sëdi kiaulë.Ir sako jai:

Du tarakonai kalbasi:

- Þinai, vakar á kaimynø virtuvæ buvau uþbëgæs. Ten taip ðvaru, viskas blizga.

Kitas tarakonas pasipiktina:

- Klausyk, ðlykðtûne, duok bent pavalgyti!

Kà tik baigësi atominis karas, jau visiðka taika. Prie paskutinio iðlikusio þemës þmogaus prieina bezdþionë, ir pagaliu jam per galvà ið visø jëgø kad trenks!!! Ir tada sako:

- Na kà, pradësim viskà ið naujo ?…

Eina þmogelis á sveèius kaime. Uþeina á kiemà, o ten ið bûdos iðlenda ðuo ir sako jam:

- Sveiks, ar kaþko ieðkai? Visi iðëjæ!

Þmogelis, iðgirdæs kalbantá ðuná praranda samonæ. Po kaþkiek laiko atsipeikëja ir klausia:

- Tu kà, loti nemoki?