Anekdotai

KATE MEZIOJA PELYTES O TRIUSIS GRIAUZIA MORKYTES JEI TRIUSIS GRIAUZTU PELYTES KATE MEDZIOTU MORKYTES!

Eina takeliu kiðkis sutiko vilkà.Vilkas klausia:

- Kiðki kà èia neði?

- Loginio màstymo knygà.

- Ooo... kaip ji veikia?

- Nu þiûrëk... Vilke turi degtukø?

- Turiu.

Skrenda 2 balandþiai. Pamato reaktyviná naikintuvà. 1 balandis sako:

- Vaje, tas balandis skrenda daug greièiau uþ mus.

Kitas jam ir atsako:

- Jeigu tau sviltø uþpakalis, tai ir tu bûtum greitas.

Þvëriø susirinkimas miðke. Staiga liûtui paskambina þmona, aprëkia já ir liepia eiti namo. Liûtas susirenka daiktus ir pakyla eiti. Jautis, iki tol tyliai sëdëjæs purve, ima juoktis:

Paseno senas gaidys, nu ir ðeimininkas nupirko jaunà. Na, susitiko jaunas ir senas gaidþiai. Senas sako:

- Davai, bëgam aplink viðtidæ, kas greièiau. Kas nugalës, tas ir viðtø daugiau turës.

Susitinka du ðunys. vienas toks iðvargæs atrodo, lyg primuðtas. Kitas klausia:

- Klausyk, ko tu toks liûdnas? Gal primuðë kas?

- Ai ne... Visà naktá stulpus þymëjau...

- Ir kà?

- Ir nieko... Vienas blogai izoliuotas buvo...

Zoologijos sode:

- Mama, mama, ar èia beþdþionë?

- Ne, dukrele, mes dar tik prie kasos.

Pingvinas sunus klausia pingvino tecio:

-Teti, kodel zmones sako, kad mes pingvinai esam kvaili.

-Kas sako?

-Nu zmones sako.

-Ka sako?

-Kad mes kvaili esam.

-Kas sako?

-Zmones.

-Ka sako?

-Ai gerai, teti. Nesvarbu.

Gyveno saloje papûga. ji mokëjo du þodþius kà ir aha. Atplaukë karta á salà piratas. Sako papûgai:

- Papûga,- papûga atsako:

- Kà?

- Èia lobiu yra?,-papûga vël atsako:

- Aha, - piratas pradëjo kasti. Kasa, kasa bet nieko neranda ir klausia papûgos:

Gráþta ið mokyklos naujojo ruso sûnus ir sako:

- Tëveli, ðiandien mes mokykloje mokëmës pieðti apskritimus. Þinok, visø vaikø apskritimai gavosi tokie kreivi, ðleivi, negraþûs, o mano tokie lygûs, graþûs. Tëveli, tai tikriausiai todël, kad að naujojo ruso sûnus?

Du tarakonai kalbasi:

- Þinai, vakar á kaimynø virtuvæ buvau uþbëgæs. Ten taip ðvaru, viskas blizga.

Kitas tarakonas pasipiktina:

- Klausyk, ðlykðtûne, duok bent pavalgyti!

sëdi varna su sûriu, o þemai tupi kiðkiai su alumi, ir jiems reikia uþkandos.

jie ir sako varnai:

- Varna, varna gersi?

Varna:

- TAAAAIP- sûris jai iðkrenta ir kiðkiai pabëga.

Ateina kiðkiai kira diena:

Laimingiausia Knysliuko diena buvo tada, kai Tigras tapo musulmonu.

Mikë Pûkuotukas nuëjo pas Kiðká á sveèius. Aiðku, prisirijo, kiek tik ástengë, o kai bandë iðlásti ið Kiðkio urvo, ástrigo. Pro ðalá ëjo Knysliukas. Mikë Pûkuotukas já pamatë ir ëmë ðaukti:

-Knysliuk, Knysliuk! Tempk èionai ðautuvà! Ðitas Kiðkis kaþkoks neteisingas!!!

Mokytoja klausia mokiniø:

- Pasakykite vienintelá þvërá, kurio bijosi liûtas?

Rankà pakelia Petriukas:

- Liûtë, tamsta mokytoja!

Pievelëje ganosi dvi avys.

— Beee! — subliauna viena.

— Ot, bjaurybë, — pagalvojo kita, — að irgi norëjau tà patá pasakyti

Skelbimas:

Kerpu ðunis. Ir kastruoju. Èia jau kaip iðeis

- Èia jûsø þiurkë lakstë po kiemà?

- Tai ne þiurkë, o ðvelniakailis amerikietiðkas taksas!

- Tai nesvarbu. Mûsø katë nusprendë, kad tai buvo þiurkë

Suskamba policijos telefono ragelis. Pareigûnas pakelia ragelá:

-Laba diena.

-Gelbëkit mane uþpuolë katinas, padëkit!!!

-Deja mes jums negalime padëti, jûsø katinas, jûsø rûpestis. Beje kas èia skambina?

-Papûga,-pasigirsta balsas ið telefono

Parkas. Ant suoliuko sëdi solidus vyriðkis, su kostiumu, kaklaraiðèiu, baltais marðkinukais, nublizgintais batais ir godþiai valgo sumuðtiná. Virð jo ant ðakos sëdi du þvirbliai. Vienas sako:

Kà tik baigësi atominis karas, jau visiðka taika. Prie paskutinio iðlikusio þemës þmogaus prieina bezdþionë, ir pagaliu jam per galvà ið visø jëgø kad trenks!!! Ir tada sako:

- Na kà, pradësim viskà ið naujo ?…

Beþdþionëlë, papûga ir drambliukas rado lobá. Sëdi ir galvoja, kà èia uþ já ásigyti.

— Nusipirkim uþ tà lobá grûdø! — sako papûga.

— O kam jie mums? — suniurnëjo dramblys.

— Tai gal nusipirkim bananø? — pasiûlë beþdþionë?

Sumanë mokslininkai prakalbinti beþdþiones.Pakvietë geriausius dresuotojus, davë kiekvienam po beþdþionæ, daug maisto ir po mënesio atëjo paþiûrëti, kaip sekasi.

-Að jà ðëriau, pasakas skaièiau, niekaip neprakalbinau,- skundþiasi dresuotojas amerikietis.

Tupi varna ant sakos...

Pasiziuri i viena sparna - juodas...

I kita irgi juodas...

Mhm...

As betmens xD

eina kiskis i parduotuve morku ir igriuna i duobe..

nebezino ilgaausis kaip islipt ..

islipo perejo namo atsinese kopeciai ikele jas pats ilipo ir islipo sau patenkintas

Kanjonu skrenda didelis erelis - tikras didingumo ásikûnijimas. Skrenda lëtai, didingai. Staiga, ið kaþkur, prie jo priskrenda susitraukæs, susitarðæs þvirbliukas ir nutupia jam ant nugaros. Erelis lëtai pasuka galvà pasiþiûri ir nusisuka. Po to vël pasuka galvà, vël pasiþiûri. Þvirblis:

Dvi karvës skerdykloje:

- Tu èia pirmà kartà?..

- Ne b***, antrà!

lipa kiskis su vilku i dvidesimta auksta vilkas dar yenpe akordijona kai uzlipo i devinolikta auksta kiskis sako nori pasakysiu anegdota papasokok mes ne toja laiptineja!!

Eziukas eina misku ir ikrenta i duobe kapstes, kapstes ir neisikapste ir sako:
jeigu iki vakaro neisikapstysiu eisiu namo pasimt kopeciu

Ámetë senis á jûrà tinklà ir iðtraukë já pilnà þolës. Parûkë senis þolës. Na, o kas paskui buvo visi þinote... Ir þuvis kalbëjo, ir norai pildësi...

Šuo giriasi papūgai:-Aš kasdien savo šeimininkui atnešu šlepetes šlepetes, laikraštį, palydžiu į darželį jo vaikus, padedu šeimininkei iš parduotuvės panešti krepšį...-Na, ir kas? O aš kalbėti moku! - atsikerta papūga. - palauk, o aš dabar ką - tyliu? - nustebo šuo

Eja eziuks per dykuma atsitrenke i kaktusa ir sako
-mama ce tu?

Leidþiasi vyrukas laiptinëje. Antrame aukðte kaimynas laiko rankose katinà ir gerokai keikdamasis ðaukia jam tiesiai á ausá:

-Noriu Onutës ið 56 buto. Noriu Onutës ið 56 buto.

Vyrukas:

-Kaimyne, tu kam katinui á ausi rëki?

Kaimynas:

Vyksta zveriu olimpines varzybos, begimo rungtis. Dalyvauja kiskis, vilkas ir lape.
Kiskis galvoja:
-Nu pyzdec lape gudra apipis , vilka maciau nuo meskos beganty, mano mopeda aplenke, negerai oi negerai
Pyst toptelejo kiskiui:

Kartą kiškis rado numestą morką, tada pakasė po žeme ir užrašė ant ženklo "Morkų nėra". Atėjo ežys, suvalgė morką ir užrašė ant ženklo "Čia ne ežys".

-bobute pavasaris atejo!
-ka?
-na,bobute juk pavasaris atejo!!
-ka?
-bobute,kates pisas!
-aa...pavasaris atejo!:)

Liutas sukviecia visus gyvunus pasaulio ir klausia:
- kas pasikot miske
- kas pasikot miske
iseina drambliukas i prieki ir sako:
- as biski pirstelejau
liutas atsako:
- ar ce pirstelejimas kad as net isibegejes nepersokau

Eina ipykusi meska misku.Pamato zuiki: -Zuiki,tu be kepures?!!! Sumusa ji ir ena toliau. Pakeliui sutinka lape, o ta issigandusi ima maldauti: -Meska buk gera, nemusk manes prasau,va zuikis, mazas,silpnas ji ir musk.

Ezys - isdidus paukstis. Kol nepaspiri, neskrenda

Pastatė miške naują tualetą. Kitą dieną liūtas, žvėrių karalius, sušaukia visus žvėris ir sako:
- Pastatėm vakar naują tualetą, o šįryt žiūriu, du langai išdaužti. Prisipažinkit, kas taip pasielgė.
Visi tyli,o kiškis susitraukęs dreba.

Susitinka miske kiskis ir erelis.Kiskis visas kruvinas.Erelis klausia tai kas cia tau kiski atsitiko?Kiskis atsako-ogi meska vietoj tampaxso panaudojo.Kita diena vel abu susitinka,bet si syki erelis kruvinas.Kiskis klausia-o tau kas atsitiko?Erelis atsako : ir koks durnius pasake meskai,kad su sp

Pasigaves kate stora spyriau ja aukstyn i ora, as kates labai myliu - lai pabuna drugeliu :)

2 sunys prasmuko idikoteka. patupejo kamputyje,paziurejo,kaip visi soka,o paskui vienas ir sako:
-zinai jei as pradeciau tai kratytis,tai mane seimininkas ta pacia diena su sampunu ismaudytu.

Ant sienos uzrasyta: "Piktas suo". Kazkas darase: "be dantu". Seimininkas nepasimeta ir dar zemiau paraso "bet uzciulpia negyvai" :)

ejo ezys misku ir baigesi jam papildymas...

Du gaideliai, du gaideliai samagona gere...
Dvi visteles, dvi visteles per balkona veme...

Prieina eþiukas prie maþo urvelio, ákiða á vidø galvà ir ðaukia:

- Ochujei! Ochujei!

Ið urvelio iððoka kaþkoks maþas, keistas ir labai susinervinæs þvërelis, sucypia, trenkia letenële eþiukui per snukutá ir nesavu balsu spiegia:

Karðta vasaros diena. Baloje guli begemotas, o ant jo nugaros varlë. Varlë pakëlë galvà, nusiðluostë prakaità ir tarë:

- Taip karðta, o dar begemotas prie uþpakalio prilipo!!!

Sedi dramblys agrastu krume ir mezga dvirati

Atskrenda lape su 5 kojom ir klausia.

- Drambly kiek valandu ?

Dramblys issitraukia termometra ir sako.

- Treciadienis

Grįžta penkiagalvis slibinas iš mokyklos. Pakeliui sutinka
raganą. Ji klausia:
- Kiek šiandien gavai mokykloje?
- Dešimt,- atsako slibinas.
- Čia tai bent,- stebisi bičiulio sumanumu ragana.
- Kiekviena galva po dvejetą,- pratęsia slibinas...

Petriukas klausia savo mamos:
- Mama ar zuikiai patys kvailiausi pasaulyje?
- Taip, mano zuikuti...

Dvi zuvytes akvariume karstai gincijasi. Paskui viena nuliudusi nuplaukia

i kita akvariumo kampa. Keleta minuciu pagalvoja, grizta ir sako

- Na gerai, sakykim, kad Dievo nera... O kas tada akvariume mums

vandeni keicia?

ËJO KARTA DYKUMA KUPRANUGARIAI ....

VISKA MATË KOBRA...

Susitinka du naujieji rusai. Vienas pasakoja apie savo problemą:
-Turiu mažą, labai įkyrų šuniuką. Kiekvieną dieną jis pridaro koridoriuje ant kilimo ir paskui čiuožia per visą koridorių.
-Tu smulkaus švitrinio popieriaus patiesk - vieną kartą pačiuoš ir daugiau nenorės.

eina suo ir mato rotuses aikstei eglute i sako:
- pagalau ir tulike viesa ijunge..

Eina meska per miska ir ziuri uz krumu tokios dideles akys ziuri.pasislepus sako:~ kas ten? O jai atsako -peliukas. -taj ko akys tokios dideles? -kaku darau ;D

-karve kur plauki?!
-i afrika!
-tai kad ne i ta puse!
-taikas?! visiek nedaplauksiu!

-Dabar pamatysit kalbani suni!- pranesa cirke.

i arena isbega mazytis mielas suniukas

-kiek yra 2x2?

-au au au au!!

-gal kas nori uzduot klausima suniukui.

-kiek bus 9x9?

_eik kakot, pats tiek kartu ir lok

eina eþys per miðka randa pistoleta prieina prie vilko sako

- vilke vilke bum bum ësk ðûda bum bum jei neësi bum bum bus blogai bum bum

vilkas suëda prieina lape sako

-lape lape bum bum ësk ðûda bum bum jei neësi bum bum bus blogai bum bum

Voveraite istekejo uz zirafos. Ryte dalijasi ispudziais su draugemis:

- Oi, mergaites, kaip as pavargau! Visa nakti begiojau tai pasibuciuoti, tai

atsiduoti!

buvo papūga kuri labai daug keikes. ateina draugai, svečiai, o papūga pradeda keiktis viena karta kažkas pasibeldė į duris žmogus greit paėmė papūga ir įkišo į šaldytuvą išėjo draugeliai nuėjo pažiurėti kaip ta papūga atidarė šaldytuvo duris o papūga sko
- uždaryk duris ir taip šalta.

mokytoja mokiniams:pasakykit mielieji gyvuna is b raides. petriukas: bebras. gerai petriuk,o dabar is g? petriukas:gal bebras. petriuk eik is klases,o dabar is d? petriukas uz duru saukia:du bebrai!

karta kiskis pasislepe uz krumo ir nutare ka nors isgasdint. ziuri eina lape kiskis tik Buuu lape ir nukrito. eina vilkas o kiskis vel Buuu ir tas nukritp. eina meska. kiskis issoko Buuuuu meska issigando. paeme kiski isikiso i kelnes ir sako :

- prisivirei koses dabar ir srebk

Vista prieina prie gaidzio ir taria:

-O tu vyras?
Tai aisku!-atsako gaidys.Vista:
-Bet kaip cia sakant...Kiausiai tai pas mane xDDD

Du veterinarai operuoja dramblá. Baigus darbà, vienas apsidairo aplink:

-Atrodo, nepalikome viduje jokiø instrumentø... Beje, o kur mûsø seselë?

skelbimas: -Ieškomas šuo 3 kojomis , pabėgęs iš namų . ypatingas požymis-kai šlapinasi , krenta

sliauzia dvi sraiges,viena be kiuto.
-kur tavo kiautas?- klausia drauge.
-et, pabegau is namu...

Padëjo viðta 5 kg kiauðiná.Subëgo reporteriai ir klausia viðtos:

-Kaip jums tai pavyko?

-Paslaptis.

-O kokie planai ateièiai?

-Padëti 7kg kiauðiná

Reporteriai klausia gaidþio:

-Kaip jums tai pavyko?

-Paslaptis.

vidury ziemos i lokio ola atsibeldzia eziukas ir zadina miegaliu:

- ei loky ar turi kliju?

-ar tau visai galvoj negerai? del tokiu nieku zadini. neturiu as jokiu kliju

- a gerai viska supratau -sumurma eziukas ir iseina

kita diena jis vel isirita pas loky:

Miske vilkas, meska ir lape atsidre alaus bara.

Nu pirmas vakaras susede ,prisipile po bokala relaxuoja,tik zuikis ,kaip zaibas i

bara ilekia uz visu bokalu ir pabega.....

Kita vakara vel tas pats....

Trecia vakara vel tas pats .....

Zuikis gere limonada atsigules ant grindu, pasigeres uzdainavo: karve, karve I love you! ...

miske atidaroma nauja parduotuve. visi zverys issirikiuoja i eile ir laukia. apie 9 ryto pasirodo eziukas ir bando prasmukt be eiles. lokys kad suriks:

-ezy ka cia sau galvoji mars i eile.

eziukas issigandes nueina.

eina misku meska. ziuri krumuose kazkas labai didelis tupi

-kas tu toks?

-peliukas

-o ko tavo dideles akys?

-kaku darau

Stovi ežiukas miške ant kelmo ir rėkia visa gerkle:
- Vilkai pyd***i, vilkai pyd***i...
Prieina kiškis ir sako:
- Ežiuk, toks mažas, dar pienas nuo lūpų nenudžiuvo, o taip keikiesi...!
- Čia ne pienas! Vilkai pyd***i, vilkai pyd***i...

Lyg erelis kilnus virs uoleto Kaukazo, tu sedi isdidziai... tualete ant unitazo.;DDD

Skelbimas zoologijos sode: "Struchiu negasdinti! Grindinys betoninis!"

Mikë Pûkuotukas nuëjo pas Kiðká á sveèius. Aiðku, prisirijo, kiek tik ástengë, o kai bandë iðlásti ið Kiðkio urvo, ástrigo. Pro ðalá ëjo Knysliukas. Mikë Pûkuotukas já pamatë ir ëmë ðaukti:

-Knysliuk, Knysliuk! Tempk èionai ðautuvà! Ðitas Kiðkis kaþkoks neteisingas!!!

Bites yra geros ir kakoja medumi.Sirses yra blogos ir kakoja vasku.Kamanes isvis nekakoja, todel yra storos ir sako Bzzz...

Eina vilkas keliu ir labai keikiasi. Prieina kiškis ir sako:
- Nesikeik taip žiauriai!
- Negaliu kitaip!
- Geriau vietoj keiksmažodžių sakyk gėlių pavadinimus.
Nueina vilkas į cirką, o jo vietoj sėdi kiaulė. Įpykęs, prieina ir sako:

Eina dramblys mišku ir pamato skruzdėlę. Pasiima ją ant delno ir sako:
– Jeigu tu man nepadainuosi, aš tave suplosiu.
Skruzdėlytė pradeda:
– Life is life.
Dramblys ploja ir dainuoja:
– Nananana !!!!!!!!!!!!!

Ėjo ežiukas mišku, skėsčiodamas rankomis, bet kadangi ežiukai neturi rankų, tai teko skėsčioti kojomis.

Mažas kiškutis straksi po pievą, įsikandęs cigaretę. Karvė jį bara:
- Kaip tau ne gėda!? Toks mažas ir rūkai!
Kiškutis nukrečia pelenus ir atšauna:
- O tu tokia didelė ir nedėvi liemenėlės!

Zoologijos sodas. Stručio narvas. Kabo užrašas ant narvo:
"Negąsdinti. Betoninės grindys."

Pelkėje skesta briedis. Jau beveik visas paniręs, tik galva kyšo. Tuo tarpu pro šalį bėgo zuikis. Pamatęs skestantį briedį, pribėgo ir pradėjo jį "dulkinti" per šnerves. Tuo tarpu briedis:
-Atstok, žvairi, o tai kai išlipsiu - užmušiu!!!

Viename traukinio kupe važiuoja kiškis, lapinas, vilkas ir meška. Kiškis išsitraukęs balalaiką ir tipo dainuoja:
- Natūroj 2 vagonai, natūroj 2 vagonai, natūroj 2 vagonai...
Ir taip tas pats per tą patį ištisai. Aišku kitiems visa tai nerealiai įgrįsta ir lapinas sako:

- Mane jau užveikė tie buratinai, - tarė tėtė Karlas, maudamas ant kirvio prezervatyvą...

Atsibudo vieną rytą skruzdėlė po tanku ir stebėdamasi su savimi kalbasi:
- Ir ko tik prigėręs namo nepartempi...

Skrenda žvirblis, visas toks suprakaitavęs, naguose laiko stirną. Staiga praskrenda liūtų porą, besiilsinčią ant žemės. Liūtė ir klausia liūto:
- Kas tam žvirbliui?
Liūtas atsakė:

Susiruoše kartą vilkas, zuikis ir chamiakas į Japoniją.
Vilkas ir sako:
-Kai ten nuvažiuosiu visi į mane kreipsis mister-vui.
Zuikis:
-O mane visi vadins mister-zui.
Chamiakas nusprende nevažiuoti...

Dvi skruzdėlės pamato iš tolo ateinantį dramblį ir pašnibždomis tariasi:
– Dabar darom taip: aš jį pastumiu ir pargriaunu, o tada abi suspardom, suspardom...

Paskyrė zuikį miške dirbti tardytoju. Tas iškart pristojo prie lapės:
- Kieno kailį nešioji?
- Savo.
- Meluoji, pavogei.
Pasodino lapę į kalėjimą. Sėdi lapė, nuobodžiauja. Po kiek laiko į tą pačią kamerą įveda žąsį.
Lapė nustebusi:
- O tave už ką?

Ėjo ežiukas mišku ir sutiko Knysliuką.
-Sveikas, parše,- kaip visada mandagiai pasisveikino ežiukas.
-Sveikas utėlių maiše,- su neslepiama pagarba atsakė Knysliukas.

Lokys atsisėdo ant ežio, bet liko nepatenkintas. ..
Moralas: kritikos iš apačios nemėgsta niekas.

Plaukia du krokodilai, žiuri - beždžionė ant šakos sėdi ir supasi.
Jie vienas kitam ir sako:
- Nagi, pasityčiokim iš jos kai priplauksim, paklauskim, ar ji ženota.

- Įdomu, kodėl mano šuo laižo sau užpakalį?
- O todėl, kad žino, jog po penkių minučių laižys tau veidą.

Sėdi bare liūtas ir bulius.
Liūtas sako:
- Buliau, man žmona liepė greitai grįžti.
Bulius sako:
- Ko tu klausai tų žmonų?
Liūtas sako:
- Tau gerai, kai tavo žmona karvė, mano žmona tai liūtė.

Eina drakonas mišku ir sutinka mešką:
- Kas tu?
- Meška.
- Taip, užsirasom... Ateik pas mane iš ryto, būsi mano pusryčiai.
Eina toliau ir sutinka lape:
- Kas tu?
- Lapė.
- Taip,užsirašom... Ateik pas mane per pietus, būsi mano pietūs.

Nori ežiukas eiti į voverytės gimtadienį, bet meška jo neleidžia:
- Na, meška, leisk eiti.
- Ne, ežiuk, neleisiu, prisigersi, viską išdaužysi.
- Ne, meška, grįšiu blaivus.
Na, meška išleidžia ežiuką.

Tas paršelis, kuris nesvajoja tapti bekonu, neturi jokių perspektyvų...

Bėga Mauglis per džiungles, žiūri - drambliukas į duobę įkritęs. Traukė, traukė - neištraukė, bet duobę užkasė. Kad kiti drambliukai neįkristų.

Eina zuikis per miska ir ikrenta į duobe, o ten dvi meškos viena kita kad ....,
Zuikis tik strykt iš duobės ir lekia per mišką. Meška ir sako kitai :
- Vykis zuiki bo visam miskui išplepės.
Bėga zuikis pribega ezeras užsales , eketė, paneria.
Meska pribega ir sako :

Jei norite sužinoti, koks lauke oras, prieikite prie lango ir pažiūrėkite į savo šunį.
Jei šuo šlapias, lauke lyja.
Jei šuo plaukioja kieme, lauke labai stipri liūtis.
Jei šuo smarkiai pasišiaušęs, pučia stiprus vėjas.
Jei šuo medyje, prašvilpė uraganas.

Ejo zuikis i miska pasisioti, sutiko loki- tuo paciu ir pakakojo...

Ėjo ežiukas mišku ir paslydo. Trenkė galvą į ledą ir eiliuotai pragydo:
-Na, Drobiazko su Vanagu visai išpindėjo, vidury miško treniruotei ledą išliejo.

Du šunėkai patinai-stovi sniege ir kalbasi apie orą.
Aviganis:
-Velniškas šaltis, mano kojos jau iki kelių sušalo.
Taksas:
-Drauge, ir tu galvoji, kad tai didelė problema?

Eina dramblys keliu ziuri strutis galva i zeme sukises stovi ....Iskisa strutis galva o dramblys jo ir klausia:
-Ka jus struciai veikiate po zeme?
O strutis ir atsako:
-Nezinau kaip kiti bet as asmeniskai ieskau naftos.... :)

Liūtas apdrąskė drambliukui ausis. Šis pasiskundė tėvui drambliui. Baisiai supyko tėvas dramblys. Surinko stipriausių dramblių būrį ir patraukė liūto trypti. Pusiaukelėje, iškėlęs kojelę, įsiutusius dramblius sustabdo apšepęs, nesiskutęs ir pagiriotas skruzdėliukas:

Šokuoja kengūra per pievą. Paliuoksi, pasikaso pilvą. Šokuoja toliau. Netekusi kantrybės sustoja, išsitraukia iš sterblės kengūriuką, pliaukšteli jam per užpakalį ir sako:
-Kiek kartų tau sakiau, kad lovoje nevalgytum sausainių???

Lietuvių mokslininkams pavyko sėkmingai sukryžminti šešką su papūga. Naujasis gyvūnas moka gražiai atsiprašinėti.

Zuikiai susiorganizavo bonkelę, bet neturi kuo užkast. Na, kaip visada einam pas varną, ji turi sūrio. Atėjo pas varną ir klausia:
- Varna, gersi?
Varna:
- Taip.

Knysliukas ateina pas Vinipuchą ir siūlo jam eiti pasivaikščioti.
O Vini sako:
- Supranti, Knysliau, aš su tavim daugiau nedraugauju.
- Kodėl!?
- Na, vakar aš buvau pas daktarą, ir jis man kategoriškai uždraudė žiurėti į riebią mėsą...

Eina eziukas misku ir ziuri girtas kiskis.Eziukas juokaudamas sako:
- Nori kiski ydursiu iskart prazvalesi !
Zuikis pasiziurejo kreivom akim i ezi ir sako:
- Py-py-pyderaste tu mazas, as tau kaip dursiu tai savaite nemiegosi .....

Dvi skruzdėlės susitinka dramblį:
– Storuli, skelbiam tau karą.
– Bet juk dvi prieš vieną – nesąžininga...

eina eziukas per dykuma ir nešasi masinos dureles.
sutinka kupranugarį, o šis ir kliausia:
-eziuk, kam tos durys?
-kai bus karsta atidarysiu langa.

Lietuvių mokslininkai sukryžmino katę su triušiu. Naujasis gyvūnėlis irgi medžioja peles, tačiau visai kitu tikslu...

Kalbasi žąsis su gaidžiu. Žąsis: - Mielasis, ką reiškia, kai obuoliai sapnuojasi?
Gaidys:- Reiškia: arteja Kaledos...........

— Kur mano vėžliukas?
— Jis lauke. Su vaikučiais... Riešutėlius gliaudo.

ejo eziukas per wata,pagalvojo,sniegas, ir susalo

eziukas ruke ...

Veza kiskis vilka su britva 200 km/h greiciu ir klausia: Apsimyzai?
Vilkas: aha...
kiskis: Palauk, apsisiksi, stabdziu nedasiekiu

Guli vilkas su zuikiu psichiatrineje ligoninėje, vienoje palatoje. Vilkas skundžiasi gydytojui:
-Perkelkit zuikį i kitą palatą.
-Kas atsitiko ? ,-klausia gydytojas.
Vilkas pasakoja:

Mišku eina skruzdelė ir sutinka driežiuką. Skruzdėlyte stebėdamasi:
-Oi, o kas tu?
-Aš dinaozauras.
-Tai jūs gi išmirėte?
-Meluoja. Sirgome mes.

Sėdi Mikė Pukuotukas ant upės kranto ir mąsto:
Va, kad dabar alaus bokalas būtų.
Ir šalia jo staiga atsirado bokalas, pilnas alaus. Iš krūmų išlenda Knysliukas ir sako:
- Duok gurkšnelį. Oi, oi, Mike, kur aš einu?

Senas grifas sėdi ant kelių savaičių senumo dvėselienos ir lesa. Pro šalį bėga mažas jaunas ožiukas. Jis pasižiūri į senąjį grifą ir sako:
- Dėde Grife, kodėl jūs valgote tokias kakas? Man taip baisu į jus žiūrėti... Gal jau geriau manimi paužkandžiaukite?

Ėjo ežiukas mišku, įkrito į duobę, o ten - vokiečiai.

Priėmė flegmą dirbti į zoologijos sodą prie vėžlių. Kitą dieną ateina direktorius ir mato: flegma stovi tarpdury, o vėžlio ne vieno... ir klausia:
-Kas čia atsitiko?. Flegma ir sako jam:
-Aš atidariau duris, o jie kai rovė...

Ateina Vinipūchas pas Knisliuką:
- Klausyk, Knysliau, o tu b bėgioti moki?
- Moku, Vini, o kas?
- Nieko, imsime tave į olimpinę rinktinę!
- Ką, į bėgikų komandą?
- Ne, į šaulių.
- O tai bėgioti kam?
- Taigi šaudymas, Knysliau, į begiojančią kiaulę...

- Žinai, mano šuo visiškas tinginys pasidarė.
- Ką tu sakai?O ką jis daro?
- Anksčiau prieš pasivaikščiojimą, jis pats atvilkdavo man pavadėlį, o dabar - mašinos raktus!

verkia eziukas ant skardzio:
arkliukas... arkliukas...
meska prieina ir klausia:
ko verki eziuk?
arkliukas...
sakyk ezi
arkliukas...
jei nepasakysi nustumsiu
arkliukas...

miske atidaroma nauja parduotuve. visi zverys laukia. susidare didelė eile. prieki stovi meska ir i prieki ateina eziukas, mesk jam sako:
- ei eziuk eik i gala.
eziukas paklauso ir nueina.kita diena vel tokia pat didele eile. vel meska prieki ir ateina eziukas. meska sako:

Važiuoja vežimu kaimietis. Bičiulis jo klausia:
- Ką veži?
- Avižų.
- O kodėl taip tyliai?
- Kad arklys neišgirstų.

- Meška, meška, ka valgai??
- Šokoladą!
- O kodėl taip smirda?
- Antrą kartą valgau!

Eina Raudonkepuraite mišku, žiūri - vilkas! O vilkas - su auskarais! Makiažas, lūpos padažytos, nagai lakuoti... Veidrodėlį nešasi ir į save vis pasižiūri... Raudonkepuraitė priėjo prie jo ir sako:
- Sveikas, pilkasis! Kur eini?

Ateina sveplas kiskis i parduotuve ir sako:
- duokit man alepsinu!
- kiski, mes neturim alepsinu! mas prekiaujam apelsinais!- pasako pardaveja.
ateina kita diena kiskis i parduotuve ir sako:
- duokit man alepsinu!

Ateina ežiukas į vaistinę ir sako pardavėjai:
- Man 20 prezervatyvų!
Pardavėja:
- Kiek???? Ar aš gerai išgirdau??? Dvidešimt???
Ežiukas:
- Nu jo...

Kaimietis stovi prie kelio su karve. Tranzuoja į miesto pusę, važiuoja į turgų karvės parduot. Po 5 minučių prie jo sustoja mašina. Vairuotojas sako:
- Nu, gerai aš jus mielai pavešiu, bet tai ką su karve darysim?

Skraido dvi kregždutės pažeme ir kalbasi:
- Matai, kaip žmonės į mus žiūri, gal bus lietaus?

ejo eziukas per vata, pagalvojau kad sniegas ir uzsalo

Važiavo policininkas ir partrenkė paukštelį. Pagailo jam pauksčiuko, pasiėmė jį namo. Grįžo, įleido jį į narvelį, padėjo duonos gabalėlį, įpylė vandens.
Prabudo paukštelis ir galvoja:
- Prasti popieriai. Grotos, sausa duona, vanduo. Tikriausiai partrenkiau policininką.

Eina ežiukas per dykumą ir susitinka kupranugarį:
- Klausyk, asile, čia ką, pas jus plikledis?
- Ne, o ką?
- Tai kokio velnio visur smėlio pribarstyta?

Joja per dykumą vyras ant kupranugario. Lėtai, lėtai. O staiga pro šalį didelui greičiu pravažiuoja dviratininkas. Vyras pasiveja jį:
- Ė, klausyk, kaip tu taip greitai per dykumą leki??? Taigi perkaisi ir numirsi!

Nu karas prasidėjo, eina visi žvėrys liūdnai kariaut. Ale vilkas ir nenori, eina per mišką, galvoja, kaip čia susimuliuot, gal rodomą pirštą dešinės rankos amputuot... nu ir sutinka zuikį, o tas linksmas:
- Tai kas yra, zuiki? - klausia pilkasai.

Ateina neregys su šuniu vedliu į prekybos centrą. Paima šunį už uodegos ir suka sau virš galvos. Pribėga apsauginis:
- Ką čia dabar darai?!
- Ai, šiaip dairausi....

Žvejoja kiškis su meška ir pagauna auksine žuvelę.Žuvelė sako:
-Jei mane paleisit ispildisiu po 3 norus!!!
Kiškis su meška sutinka.
Žuvelė sako:
-Kieno norus plditi pirmiausia?
Kiškis sako
-Meškos,- meška sutinka

Girtas vėžlys šliaužia dykuma šliužt šliužt šliužt. Prieš ji
kupranugaris atvinioja tabalai tabalai tabalai. Vėžlys klausia:
- Kupranugari, ar čia pas jus plikledis?
- A tu ryžas? Nuo kada tau dykumoj plikledis?
- Tai kodėl tada smėliuko pabarstyta?

Ateina rytą skruzdėliukas pas dramblį ir sako:
mano kelnaites kažkas pavogė,nagi,parodyk savo pasimatuosiu.
Pasimatavo skruzdėliukas ir sako:
Na ne, jos tikrai ne mano, mano buvo su gėlytėm.

Susitiko dvi karvės. Viena sako kitai:
-Bet tai kokia baisi ta karvių kempinligė.....
Kita atsako:
-Joooo, labai baisi........tai gerai, kad mes pingvinai......

Vasara. Eina mišku vilkas,oi kaip karšta. Norisi gerti,juk. Pamato pilką automatą įmeta penkis litus išgeria vieną pilną stiklinę,išgeria antrą pusę stiklinės,įsipila trečią nieko... Iš po automato išlenda kiškis ir sako:
- Sisi baba

Rūko ežiukas miške. Prieina karvė ir sako:
- Tu toks mažas ir rūkai!
Ežiukas pasipiktines:
- O tu tokia didelė ir liemenuko nenešioji!

Gyveno kartą viena princesė. Ji svajojo apie tai, kad pas ją ateis nuostabus princas ir ją pabučiuos.
Gyveno kartą vienas princas. Jis svajojo apie tai, kad pas jį ateis nuostabi princesė ir jį pabučiuos.
Ir kartą šitos dvi varlės susitiko...

Šliaužia dvi sraigės. Viena be kiauto. Kita klausia:
- Kur tavo kiautas?
- Ai, iš namų pabėgau...

Ruduo. Eina dvi blusos. Lietus, vėjas. Viena blusa sako:
- Šalta.
Kita blusa jai atsako:
- Nieko, palauk. Štai praturtėsim, šunį nusipirksim...

Prieina parsšukas prie elektros rozetės ir sako:
MATAI BROLELI KAIP GILIAI TAVE UŽMŪRIJO.

Ežiukas-tėtis muša ežiuką-sūnų. Sūnus sako:
- Tėti, man skauda!!!
- Man irgi,- atsako tėtis.

- Koks nuostabus Jūsų akvariumas! Turbut žuvytėms ten gera.
- Taip. O jei jos pradeda išdykauti, parodau joms konservų dežutę.

Zirafa pasakoja apie savo gyvenima.
-O kai buna giedras oras, as matau savo kanopas.

-Vyrai, mano kumelė krito.
-kaip?
-žemai. Geria, rūko, arklių prisivedė.

Sėdi dvi beždžionės,viena aukščiau,kita žemiau Kuri žemiau,sako:
- Oi,kaip pavasariškas lietutis gaivina skaniai...
Ta kuri auksciau:
- Kokį noriu tokį darau

Ateina moteris su vyru i sunu parduotuve ir sako:
-Turite mesos sunims?
-Taip turime.
-tai duokit man 2 Kg.
O vyras ir sako:
-bet brangioji mes jugi neturim suns!?
-NELOK!

...sėdi dvi beždžionės ir viena sako:
-Mmmm koks šiltas lietus!
Kita rėkia:
-Tylėk, kokį noriu tokį ir darau!!!!!!!!!

Eina ežiukas per dykumą, atsitrenkia į kaktusą ir klausia:
- Mama, ką tu čia veiki?

Kupranugariukas klausia mamos:
- Mamyte! O kam mums tokios didelės kanopos?
- Mes, sūneli, esame dykumos laivai, mums reikia patogiai vaikščioti smėliu.
- Mamyte! O kam mums reikalingos kupros?

Du drambliai pirmą kartą pamatė nuogą vyrą. Apžiūrinėja jį nuo galvos iki kojų. susižvalgo. Vienas neištveria ir klausia:
-Tai kaip jis įsideda maistą į burną?

Iš zoologijos sodo pabėgo žiauri meška, pridirbo visame mieste bardaku ir galų gale pasislėpė medyje. Miesto valdžia pasamdė profesionalą meškai sutramdyti. Šis pareikalavo savanorio pagalbininko, ir jį surado. Profesionalas duoda savanoriui šautuvą ir aiškina:

Susitinka dvi kengūros. Viena sako:
-Turėti du vaikus- ne mano kišenei....

Smauglys net neįtarė, kuo jam visa tai baigsis, kai rijo triušį ir triušienę...

Ateina kiškis į parduotuvę ir klausia:
- Pasakykite prašau kiek kainuoja stiklinė sulčių?
- Keturi litai ir dvidešimt centų, atsako pardavėja.
- O kiek kainuoja vienas lašas? klausia kiškis.
- Vienas lašas nieko nekainuoja, atsako pardavėja.

Miske Liutas paskelbe istatyma, kad negalima niekur sikti. Nu visi vaiksto pamelynave. Zuikis taip sikt norejo, kad netycia ir apsidirbo. Staiga atvaro Liutas, Zuikis uzdenge sudu kruvele. Liutas:
-Sveikas Zuiki, ka cia veiki, ka slepi?
-Aj tai nieko... -drebedams atsako Zuikis.

Pas motiną ožką ateina sūnus ir klausia:
- Kaip aš atsiradau?
- Buvau aš graži ir jauna, bėgiojau po lankas ir sutikau elnią. Taip ir atsiradai tu.
- O kaip tėtis? - klausia sūnus.
- O tėtis kaip buvo ožys taip ir liko!

Atsibunda ryte skruzdėliukas po tanku ir sako:
- Ko tik girtas į namus neparsineši....

Vyksta pirmieji skraidymai kosmose. Iš skrydžių valdymo centro(C) perduodami įsakymai kosminio aparato įgulai:
(C):- Bobikai!
- Au!
(C):- Patikrink elektros instaliaciją ir slėgio daviklius.
(C):- Tuzikai!
- Au!

- Jūsų šuo yra apmokytas šunų mokykloje?
- Kaip jūs drįstate, jis ten dėsto!

Ūkininkas klausia savo kaimyno:
—Neįsivaizduoju, kaip tau pavyksta iš karvės išprašyti po 100 litrų pieno per diena?
—Tai visai nesunku, tik reikia gražiai su ja elgtis.Štai, pavyzdžiui, aš nueinu ryte pas karve ir jai sakau:„Na, mieloji, kas šiandien - pienelis ar mėsytė?“

Ateina ežiukas pas pelėdą ir klausia:
- O ką reiškia, jei kairė letena niežti?
- Chmmm, gausi krūvą pinigų.
- O, geras! bet man ir dešinę niežti.
- Tai reiškia greit tuos pinigus ir prarasi.
- O jei kaktą?
...
- O kairę ausį?
...

Ežiukas išvyko atostogaut prie jūros. Bevaikščiodamas pajūriu ant vieno akmens pamato bebrą ir nustebes sušunka:
-Viešpatie! Undinė?!

Eina ežys pakele. Žiūri – šalia kelio padanga guli. Jis ir sako:
– Nors kartą ir mes nugalėjom!!!!

Kaimietis su karve stabdo automobilius autostradoje. Sustoja mersedesas.
-Tave pavesiu, o kur karvedesim?
-Begs is paskos!
Greitis 180km/h - karve neatsilieka
Greitis 200km/h - karve neatsilieka

Vasara. Eina mišku vilkas,oi kaip karšta. Norisi gerti,juk. Pamato pilką automatą įmeta penkis litus išgeria vieną pilną stiklinę,išgeria antrą pusę stiklinės,įsipila trečią nieko... Iš po automato išlenda kiškis ir sako:
- Sisi baba

- Žinai, mano šuo visiškas tinginys pasidarė.
- Ką tu sakai?O ką jis daro?
- Anksčiau prieš pasivaikščiojimą, jis pats atvilkdavo man pavadėlį, o dabar - mašinos raktus!

Ūkininkas klausia savo kaimyno:
—Neįsivaizduoju, kaip tau pavyksta iš karvės išprašyti po 100 litrų pieno per diena?
—Tai visai nesunku, tik reikia gražiai su ja elgtis.Štai, pavyzdžiui, aš nueinu ryte pas karve ir jai sakau:„Na, mieloji, kas šiandien - pienelis ar mėsytė?“

verkia eziukas ant skardzio:
arkliukas... arkliukas...
meska prieina ir klausia:
ko verki eziuk?
arkliukas...
sakyk ezi
arkliukas...
jei nepasakysi nustumsiu
arkliukas...

Prieina parsšukas prie elektros rozetės ir sako:
MATAI BROLELI KAIP GILIAI TAVE UŽMŪRIJO.

Eina ežiukas per dykumą ir susitinka kupranugarį:
- Klausyk, asile, čia ką, pas jus plikledis?
- Ne, o ką?
- Tai kokio velnio visur smėlio pribarstyta?

Kaimietis su karve stabdo automobilius autostradoje. Sustoja mersedesas.
-Tave pavesiu, o kur karvedesim?
-Begs is paskos!
Greitis 180km/h - karve neatsilieka
Greitis 200km/h - karve neatsilieka

-Vyrai, mano kumelė krito.
-kaip?
-žemai. Geria, rūko, arklių prisivedė.

Važiuoja vežimu kaimietis. Bičiulis jo klausia:
- Ką veži?
- Avižų.
- O kodėl taip tyliai?
- Kad arklys neišgirstų.

Ateina moteris su vyru i sunu parduotuve ir sako:
-Turite mesos sunims?
-Taip turime.
-tai duokit man 2 Kg.
O vyras ir sako:
-bet brangioji mes jugi neturim suns!?
-NELOK!

Kaimietis stovi prie kelio su karve. Tranzuoja į miesto pusę, važiuoja į turgų karvės parduot. Po 5 minučių prie jo sustoja mašina. Vairuotojas sako:
- Nu, gerai aš jus mielai pavešiu, bet tai ką su karve darysim?

Sėdi dvi beždžionės,viena aukščiau,kita žemiau Kuri žemiau,sako:
- Oi,kaip pavasariškas lietutis gaivina skaniai...
Ta kuri auksciau:
- Kokį noriu tokį darau

Susitiko dvi karvės. Viena sako kitai:
-Bet tai kokia baisi ta karvių kempinligė.....
Kita atsako:
-Joooo, labai baisi........tai gerai, kad mes pingvinai......

Gyveno kartą viena princesė. Ji svajojo apie tai, kad pas ją ateis nuostabus princas ir ją pabučiuos.
Gyveno kartą vienas princas. Jis svajojo apie tai, kad pas jį ateis nuostabi princesė ir jį pabučiuos.
Ir kartą šitos dvi varlės susitiko...

...sėdi dvi beždžionės ir viena sako:
-Mmmm koks šiltas lietus!
Kita rėkia:
-Tylėk, kokį noriu tokį ir darau!!!!!!!!!

Atsibunda ryte skruzdėliukas po tanku ir sako:
- Ko tik girtas į namus neparsineši....

Girtas vėžlys šliaužia dykuma šliužt šliužt šliužt. Prieš ji
kupranugaris atvinioja tabalai tabalai tabalai. Vėžlys klausia:
- Kupranugari, ar čia pas jus plikledis?
- A tu ryžas? Nuo kada tau dykumoj plikledis?
- Tai kodėl tada smėliuko pabarstyta?

Skraido dvi kregždutės pažeme ir kalbasi:
- Matai, kaip žmonės į mus žiūri, gal bus lietaus?

Susitinka dvi kengūros. Viena sako:
-Turėti du vaikus- ne mano kišenei....

- Meška, meška, ka valgai??
- Šokoladą!
- O kodėl taip smirda?
- Antrą kartą valgau!

Zirafa pasakoja apie savo gyvenima.
-O kai buna giedras oras, as matau savo kanopas.

Ateina rytą skruzdėliukas pas dramblį ir sako:
mano kelnaites kažkas pavogė,nagi,parodyk savo pasimatuosiu.
Pasimatavo skruzdėliukas ir sako:
Na ne, jos tikrai ne mano, mano buvo su gėlytėm.