Anekdotai

Degë ligoninë. Gaisrininkai praneða vyr. gydytojui:

– Gaisras uþgesintas, bet yra 10 auku. 7 dar atgaivinom, 3 þuvo.

Gydytojas:

– Bet jûs gesinot morgà!

Atëjo gaidys á "MAXIMA" parduotuvæ ir mato daug viðtø kepamø. Pasipiktina:

- Mes kaime neturime kà dulkinti, o jos èia ant karuseliu supasi!

Pagauna policininkas vagá vagiant ir barasi:

– Að tau parodysiu, kaip vogti, að tau parodysiu...

– Gerai bûtø, nes mane jau treèià kartà pagauna...

bobw btuiguydjtdjyrdstyrshg;tgut;shfghfjkdllsldllfkdkksljggrjjgjio;ghil;jthrgh

Vaþiuoja sunkveþimis, ji sustabdo keliu policija. Policininkas:

- Klausyk, ar tu kvailas? Treèia karta tave stabdau ir sakau: "Tau ið këbulo kaþkas byra!"

- Þinai, stabdyk tu mane nors ir aðtunta karta, bet pasakysiu ta pati: "ÞIEMA! PLIKLEDIS! VAÞINËJU! BARSTAU!!!"

Skambina pageres vyras i policijos komisariata:

-Alio,cia siltnamis?

-Ne,cia policija.

-Tai kodel as su agurku kalbu? :D

- Kai að pradëjau savo karjerà, neturëjau niènieko, iðskyrus savo protà!

- Taip taip, daugelis mûsø laikais pradeda nuo nulio...

Restorano lankytojas visada dosniai duodavo arbatpinigiu savo nuolatiniam oficiantui. Viena karta mato, kad ji aptarnauja kitas oficiantas.

- O kur anas jaunuolis?

- Ogi jis man jus kortomis praloðe!

Advokatas - ginamajam:

-Turiu jums dvi naujienas: blogà ir gerà.

-Pradëkit nuo blogos.

-Tyrimai parodë, kad kraujas, aptiktas ant lavono, yra jûsø.

-Velniava! O kokia gi gera?

-Cholesterolio kiekis nevirðija normos.

Bedarbis:

- Turiu gauti ðá darbà. Namuose – þmona ir penki vaikai.

Darbdavys:

- O kà jûs dar mokate?

Kalbasi du direktoriai:

- Kartais netikëtai man ateina á galvà kokia nors puiki idëja,todël að lovoje rûpestingai laikau uþraðø knygutæ ir raðiklá.

- O að tokiam reikalui turiu sekretoræ.

Viena sekretore kitai:

- Zinai, baisus isradimas ta rasomoji masinele.

- Kodel?

- Kai tik nedirbi, tai visi girdi...

-Pasakyk parasiutininkams, kad nustotu sokineti. Mes dar nepakilome.

Vyras gráþta namo ir laimingas praneða þmonai:

-Na, virðininkas ðá kartà paþadais neiðsisukinëjo. Dabar jis paþadëjo visiðai tvirtai:kai tik sutaps Kalëdø ir Velykø ðventes, jis man pakels atlyginimà.

;]

Kontrolierius keleiviui: -Jūsų talonėlis? -Mano talonėlis. -Jūs ką, ligonis? -O jūs daktaras? -Jūsų talonėlis! -Mano talonėlis. -Ką čia tą patį kartojat, kitų žodžių nežinot? -Žinau: siurblys. -Aš kontrolierius! -O aš santechnikas. -Pas jus visi namie? -O norit į svečius? -Jūsų talonėlis!

Policijos automobilyje per radijo stotį komanda:
-Dėmesio, dėmesio policijos patrulių ekipažui AP-11, skubiai važiuokite į Konstitucijos prospektą, ten gatveje eina nuoga moteris.
Po trumpos pauzės:
-Visiems kitiems policijos ekipažams likti savo vietose!

Sefas tarnautojui:
- Nesibaiminkite, jusu tikrai niekada nepakeis kompiuteris. Dar nera
sukurta masina, kuri apskritai nieko nedarytu.

Jauna sekretorė pavėlavo į darbą. Viršininkė-senmergė jai pareiškia pastabą:
-Onute- jūs 40 minučių pavėlavote į darbą!
-Och, viršininke- jei jūs patirtūmėte tokį orgazmą-jūs išvis į darbe nepasirodytumėte...

Šefas-pavaldiniui:
-Jūs jau penkta diena, kaip vėluojate į tarnybą. Ką jūsų manymu aš turių galvoti?
-Kad šiandien jau penktadienis!

Jis buvo pats papraščiausias katinas. Gulėjo ant pečiaus, lakė pieną, retkarčiais grietinę, bet karinis komisariatas jį surado.
Žiūrėkite DVD "Batuotas katinas".

Pries darba sausas ir stacias,darbo metu slapias ir issitempes,po darbo slapias ir sublyskes.Kas tai?Mesk visas nesvankybes,tai sketis:))

Sustabdo vyrą policininkas ir pradeda kabinėtis- prie išvaizdos, prie dokumentų. Vyriškis stovėjo, stovėjo ir klausia:
-Sakykite, jei aš jūs pavadinčiau trenktu, tai būtų pažeidimas ir jūs mane sulaikytumėte?
-Aišku, kad sulaikyčiau.

Skambina vienam seimo nariui jaunystės draugas, geras bendražygis, neblogas sugėrovas tik likęs be politikos, kažkokios ŽŪB direktorius.

Virðininkas netikëtai ásiverþæs á kabinetà rëkia:

- Að juk sakiau: darbo metu rûkyti draudþiama!!!

Visi choru:

- O kas dirba?!

Skelbimas:

"Berniukai pagal iskvietima. Visa para. Telefonas 02.

Budelis, sergantis trumparegyste-nuteistajam:
-Švilptelk, prašau-o tai aš blogai matau...

Skambutis 7 ryto. Pakeliu ragelá, sakau:

- Alio?

- (ragelyje tyla)

- Taip?

- (ragelyje tyla)

- Na, gerai, - padedu ragelá.

Zinios per televizija bus tikrai duoda daug naudos: 90% smurto , 10% kulturos.

Lėktuvas TU-134. Aukštis 10 000 metrų.
Pilotas:
-Šturmane, vėjas?
Šturmanas, atidaręs iliuminatorių, iškišą galvą, po to grįžta atgal...
-Priešpriešinis, vade...

rusija... aerouostas.. prieina airis ir sako..

- two tickets to Dublin... please....

o kasininkas pasitikslina:

- kuda blyn ?

Pokalbis valiutos keitimo punkte.-jusu 100litu kazkodel rudi.- spausdintuvas sugedo.

Darbø vykdytojas demonstruoja uþsakovui kà tik pabaigtà statiná - didþiulá ðuliná.

Tas þvilgteli vidun:

- O lempa apaèioje kam?

- Kas kam? Viskas pagal brëþiná! Va.

Paduoda brëþiná. Uþsakovas kelias minutes þiûri á brëþiná, tada apverèia aukðtyn kojom:

Skambutis á radijà:

- Laba diena, mano vardas Kristina, að norëèiau perduoti palinkëjimà savo virðininkui.

- Ir kà jûs norëtumëte palinkëti?

- Norëèiau jam palinkëti maiðà prezervatyvø.

- Jûs turbût norëtumëte palinkëti jam daug sekso, ar ne?

Jis ir ji. Jis skaito:
-Rankos lėtai juda nuo krūtinės iki pečių, po to žemyn stuburu iki klubų ir po to lengvai liečiame pilvo srytį...
-Mielasis, čia Kamasutra?
-Ne, tai žmogaus apžiūros muitinės instrukcija.

Lieknėjimo kursai-20 kilogramų per savaitę.
Skuodo rajonas, Mosėdžio akmens skaldykla, teirautis brigadininko Petro...

-Koks dalykas yra svarbiausias tanke? -klausia kareiviø virðila.Na,kareiviai ima spëlioti,kad tai ðarvai,pabuklas,degalai,ðoviniai...

-Ne,kariai!-nutraukia jø spëliones virðila.-svarbiausia tanke- NEPABEZDETI.

Karininkas aiðkina kareiviui:

- Ir atsiminkite, eilini Petraiti, sargybinis turi ðaukti "Stok! Kas eina?", o ne "Neik, o tai rëksiu!"

kurw* rasti man darba? internete!man pinigu neuztenka ! UZSIDIRBK! darbo neturiu!

Greitoji ilekia i ligonines kiema, ju pasitikt ateina daktarai. -Mum sake awarijos metu buwo 1 suzeistasis, o cia 4. -Ash pats dar 3 nuskyniau,-isdidziai atsako greitosios wairuotojas.

Á kariná daliná atvaþiuoja trys naujai iðkepti karininkai. Juos iðkart pasikvieèia dalinio vadas, pagyvenæs pulkininkas ir taria:

- Na tai kaip sekësi pas aiðkiaregæ?

- Nusivyliau dar neuþëjus?

- Kodël?

- Nes kai pabeldþiau, ,ji paklausë - kas ten?

Sedi vienoj kameroj zoofilas, sadistas, nekrofilas ir ekstremalas.

Zoofilas sakoj butu cia kokia katyte padaryciau ja...

Sadistas sako:o as ja pasmaugciau...

Nekrofilas sako:kol dar butu silta as ja padaryciau...

Eksremalas:MIAU... xDD

Pagal paskutinius tyrimus nustatyta, kad þurnalistai naujienas gauna ið interneto, o ne patys sugalvoja, kaip buvo manyta anksèiau.

Gryzta vyras anksciau is darbo , pasirazo ir susunka:
-Brangioji pagaliau as namie, ateik, noriu apkabinti tave!!
Vyriskas balsas is miegamojo:
- Eik tu ** !!! Uzknisai !! Gali nors karta laiku gryzt ?!! Idomu , butu tau smagu kas diena pro langa y purva sokineti ?!

darbas ne vilkas i miska nepabegs

Buvo kaip pamenu saulëtas rytas, pro mano trobelës langus Balbieriðkyje neramiai ðvietë saulë, tad að pakirdæs, pasikepiau kiauðiná ant obeliø aliejaus ir skaniai su papelijusia ir pacûkø apgrauþta duonele sukrimtau. Ir iðëjau á autobusø stotelæ.

Skelbimas

Siulome gerai apmokama darba aiskiariagiui,

kur ateiti zinote patys

- Padavëjau, greièiau, man dëga!

- Palauksit. Èia visiem dega.

- Að negaliu laukt, að - gaisrininkas!

Bosas-sekretorei:
-Ar jūs mokate japoniškai?
-Taip, aš gi apie tai rašiau savo pristatyme.
-?!
-Kitoje eilutėje, iš karto po krūtinės apimties.
-A-a! O aš toliau ir neskaičiau!

Ðeimininkas iðsikvieèia naujàjá kepëjà ir pareiðkia:

- Ir vël pas tave batonai pridegæ !!! O ðnekëjai, kad darbo staþas 10 metø...

- Deðimt ! Bet tai ... krematoriume.

Karinis komisaras-šauktiniui:"Koks tavo išsilavinimas?" Vaikinas:"Aukštasis. Baigiau Vilniaus Gedimino technikos bei Vilniaus pedagoginį universitetus".
"Tik nebūk jau toks protingas!"-nepatenkintas suburbėjo karininkas ir tarė sekretorei:

Vaþiuoja sunkveþimis ir uþstringa po tiltu. Atvaþiuoja policininkai ir sako:

- Na tai , kà uþstrigai?

- Ne po velniø, veþiau tiltà,, ir bendzinas baigësi!

Atejo kaubojus i saluna. Atsisedo prie baro. Uzsisake alaus. Salia sedi kitas kaubojus ir sako:

-Ei ar nezinai kas cia taip smirdi?

-Ai cia mano kojines.

-O tai kodel jos taip smirdi?

-Nu cia labai ilga istorija. Tingiu pasakot.

Darþelyje du elektrikai keitë lempas ir po to visi vaikai pradëjo baisiai keiktis.

pasikvieèia elektrikus darþelio vedeja ir sako:

- Na vyrai pasakokit kaip èia atsitiko, kaip jûs dirbote, kaip bendravote tarpusavyje?

Vienas ir pasakoja:

Randa naujasis rusas gatvëje 1 centà ir klausia praeivio, kas tai.

– 1 centas, t.y. pinigas, – atsako praeivis.

– Tai kà uþ já galima nusipirkti?

– Nieko.

– Tai kas èia tokio?

– Pinigas, 1 centas.

Naujasis rusas ir vël klausia:

Neseniai bandydami naujos “Taurijos” vaþiuoklæ mieste,

grupë inþinieriø suþinojo,

kiek kainuoja naujo Mercedes këbulo remontas.

psicholo kabinetas

psichologas ziuri kazkoks atropoja zmogus

-laba diena

tas nereaguoja

-labas

tas nereaguoja

-zinau tu apsimeti suniuku u tiu tiu tiu cia rexai

tas sustoja, ropoja toliau

-o gal tu kaciukas? neatstoja psichologas

BLONDINE PARDUOTUVEJE:

- O KOKIA CIA SKYLE KELNËSE?

- CIA, PANELE, GALVA IKISTI

- AH TU

Skelbimas:

Vidutinio amþiaus vyras, su aukðtuoju iðsilavinimu, be þalingø áproèiø, turintis gyvenamà plotà, parduoda gerai iðdþiovintà parketà.

Saukimas: mesk alkaholi trugdo darbui

-Ka alkaholi ar darba

Vyras advokatui:
-Ar jūs sutinktumėte būti mano gynėju?
-Iš principo taip, o kuo jūs kaltinamas?
-Pinigų padirbinėjimu!
-Taip, ko gero aš imsiuos jūsų bylos...
-Labai gerai! Moku grynais!!!

Vaziuoja trukes mentas namo ir pro ji bumeris kaip pro stovinti svyyst ir nuskrido.Mentas galvoja:
-bl pasivysiu bus pinigu , oi bus piningu.
Pasivijo bumeri sustabde su "Utenos" buteliu, sumaises su lazdele priejo prie langelio ir sako visas perkypes:

Traukinio vagone ambasadorius ir vyskupas ginčijasi, kurio rangas aukštesnis.
- Mane tituluoja "Jūsų prakilnybe", - įrodinėja diplomatas.
- O į mane kreipiasi "Jūsų šventenybe"! - atkerta vyskupas.
Kartu su jais vienoje kupė sėdi ir komivojažierius, kuris ir sako:

- Darbas - geriausias gydytojas. Žmogus, kuris dirba, visuomet atrodo jaunas ir žvalus.
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Dabar aš suprantu, kodėl tamsta taip blogai atrodai.

-Kur dirbate?
-Tai - valstybinė paslaptis!
-O ką gamina jūsų gamykla?
-Tai - karinė paslaptis!
-O kiek moka?
-Mažai, pusę lito už granatą!

Du vyrai neša laiptais į devintą aukštą sunkią spintą. Vienas jų sako kitam:
- Eik, pažiūrėk, kiek aukštų dar mums liko?
Antrasis po minutėlės grįžta ir sako:
- Turiu gerą ir blogą žinią!
- Sakyk pirmiau gerą.
- Mums beliko tik du aukštai.

Ateina sekretorė pas šefą:
- Mūsų firma nesubankrutuos jeigu man nupirksite naują šildytuvą?
- Aišku, kad ne.
- Tada apmokėkite prašau šią sąskaitą
- 1000$, kas tai
- Mano naujas šildytuvas - audinės kailiniai

Pas direktorių ateina cecho viršininkas:
- Ponas direktoriau, kada gi pagaliau išleisite mane atostogų?
- Atostogų, atostogų… Tu ir taip visą vasarą prie atviro lango prasėdėjai…

Žmogų mieliausiai suėda tie, kas jo nevirškina.

Viršininkas šaukia aptingusiam darbuotojui:
- Marš dirbti! Juk nuo darbo dar niekas nenumirė!
- Bet aš vis dėlto nenorėčiau rizikuoti, - ginasi darbuotojas.

Mūsų gamykloje toks prietaras: jei vyrinžinierius rėkia, vadinas, vėl ne variklį surinkom.
-O ką surinkom?
-O va ką rėkia, tą ir surinkom...

- Petrai, kodėl vėluoji į darbą?
- Ai, žadintuvas nesuveikė...
- Tai matyt vakar prisigėrei ir sudaužei?
- Ne... Apsirūkiau ir išardžiau...

- Anksčiau mūsų gamykla gamino tankus, bet po konversijos mes ėmėm gaminti vaikiškus vežimėlius.
- Ir kaip, pirkėjų turite?
- Na, nelabai. Motinos piktinasi, kad per liuką vaiką ištraukti būna sunku...

Cukrainės savininkas vitrinoje pakabino skelbimą: "Pirkite puikius pyragėlius po 30 centų. Jei kitur mokate brangiau, vadinasi, leidžiatės apvagiami". Konkurentai veikiai taip išreklamavo savo gaminius: "Valgykite nuostabius pyragėlius po 50 centų iš geriausių, sveikų produktų.

Į meteorologijos institutą ieškoti darbo ateina jaunas mokslininkas.
- Kokių turite rekomendacijų? - klausia instituto direktorius.
- Praėjusiais metais šešis kartus atspėjau visus skaičius "Perlo" loterijoje.

Susitinka dviejų įmonių direktoriai - japonas ir rusas. Įmonės gamina vienodą tos pačios produkcijos kiekį. Rusas klausia:
- Kiek žmonių dirba tavo įmonėje?
- Devyni. O tavo?
Ruso įmonėje dirba penki šimtai žmonių, bet jis sako:
- Dešimt!

Naujasis rusas bankrutavo ir įsidarbino pašte.
Kiti naujieji rusai jo klausinėja:
- Ką tu ten veiki?
- Aš? Na gi vokus štampuoju.
- Taigi, žioply, čia labai nuobodus darbas!
- Pats tu žioplys! Data tai gi kiekvieną dieną keičiasi!

GERIAU PILVAS NUO ALAUS, NEGU KUPRA NUO DARBO...

Žmogelis prieina bare prie barmeno ir sako:
- Paklausykit, ar galit man į vieną stiklinę įpilti 300gr vyno? Galit įpilt?
Barmenas:
- Tu ką, įšprotėjai? Čia tau ne cirkas. Stiklinėj 250gr telpa. Aš tau ne fokusininkas, kad supilčiau 300gr į stiklinę.
Žmogelis:

Kirpykla. Kirpėjas naujokas, kerpa vyra ir vis netyčia tai į galvą tai į ausį įkerpa ir galvoja "reikia kaip nors užkalbinti", ir sako:
-Atsiprašau, ar jūs pas mane kada nors ankščiau nesikirpote?
Vyras:
-Ne, aš rankos netekau kare...

- Kiek žmonių dirba jūsų ceche?
- Su meistru
- dvidešimt penki.
- Tai be meistro
- dvidešimt keturi?
- Klystate. Be meistro čia niekas nedirba...

Susitinka dvi sekretorės ir apkalba savo bosus:
-Kaip tau tavasis bosas?
-Viskas tvarkoje. Prieš mėnesį padovanojo brilijantinius papuošalus, prieš savaitę-sabalo kailinius, o vakar paprašė mano rankos!
-Ką? Na ir niekšas, jau taupyti pradeda...

-Sere,
- kreipiasi vadybininkas į klerką,
- man regis, jums jau metas eiti į kirpyką ir nusiskusti.
- Ka jūs, sere, as paprasčiausiai auginu barzdą, protestuoja jaunuolis.
- Darykite tai namuose, bet ne darbo metu.

Kareivis Rabinovičius pirmasis įveikia trasą su kliūtimis, kaip visada, geriausiai pataiko į taikinius šaudymo pratybose, savigynos treniruotėje primuša tris instruktorius. Vakare, kuopos rikiuotėje, karininkas pareiškia:

Paauglys atėjo į kirpyklą ir paprašė nuskusti jam barzdą. Kirpėjas labai lėtai rengiasi darbui.
- Ko jūs dar laukiate? - klausia vaikinukas.
- Kol barzda sužels...

-Kodėl jūsų restorane neišgalasti peiliai?
-Kol maistas toks neskanus ir toks brangus, oficiantai atsisako dirbti jei pas lankytojus bus aštrūs peiliai.

-Alio! Tai pagalbos centras. Mano kambaryje gaisras!
-Kur jūs esate?
-Prie telefono. Aplinkui liepsnos. Patarkite ką daryti?
-Ar turite namie dezodorantą?
-Taip.
-Turėkite omenyje, jokių būdu nenaudokite jo prie atviros liepsnos!

Firmos direktorius pasikviečia į kabinetą darbuotoją.
- Girdėjau, - sako jis, - kad nuolat meldžiatės ir prašote Dievo, kad jums pakeltų atlyginimą. Ar tai tiesa?
- Tiesa, pone direktoriau.
- Tuomet privalau pasakyti, kad jūsų noras niekada neišsipildys.

Karta susiginčijo tankistas su pilotu kurio profesija sunkesnė. Tai sėdo abu i tankus ir važiuoja. Tankistas važiuoja per griovius ir upes, o pilotas atsilieka. Kai išlipo pilotas sako:
-Turiu pripažinti tai labai, labai sunki profesija.

Direktorius miesto tarybos posėdyje:
- Pakėliau atlyginimus dvigubai, o žmonės dar piktesni.
- Kodėl?
- Anksčiau nemokėjo 200 litų, o dabar nemoka 400.

Sėdi Abraomas ir Moišė ant klozetų ir kalbasi. Abraomas klausia draugo:
- Kaip tu galvoji, kokį darbą mes dabar atliekame? Protinį ar fizinį?
- Turbūt protinį. Jei tai būtų fizinis darbas, mes būtume ką nors kitą pasamdę.

Gruzija, kirpykla, naujokas skuta klientą. Tik šmikšt ir įpjauna į žandą netyčia... Meistras pamato ir keikdamasis užsimoja trenkti naujokui, tas pasilenkia ir antausis tenka klientui. Naujokui dreba rankos ir jis vėl netyčia įpjauna klientui į kitą žandą...

Gavau moralinę traumą: viršininkas numojo į mane ranka...

Sėdi trys muitininkai ir svarsto ką padovanot ketvirtam per gimtadienį.
Vienas sako:
- Padovanojam jam naują Mersą.
Kiti:
- Netinka, jis jau turi.
Antras:
- Padovanojam jam vilą.
Kiti:
- Netinka, jis jau turi.
Trečias:

Viename kalnų kaime tiesiama autostrada. Prie kaimiečio, stebinčio statybas prieina inžinierius:
-Labą dieną, aš esu Džonas, statybų vadovas. Jus turbūt niekada nematėte, kaip tiesiamos autostrados? Bet man įdomu, kaip jus savo kaime statote kelius?

Nėra nieko labiau užkrečiančio, kaip šefo juokas!!!

Teisėjas-teisiamajam:
-O kodėl jus nepasisamdėte gynėjo?
-Visi advokatai, kaip tik išsiaiškina, kad aš iš tikrųjų neėmiau tų penkių milijonų atsisako mane ginti!

Jei valdžia nusprendžia daryti pinigines reformas, reiškia, reikia slėpti pinigus.

Pas cirko direktorių ateina ieškantis darbo žmogus.
- Girdėjau, kad jums reikia liūtų tramdytojo?
- Labai gaila, prieš pusvalandį jau priėmiau, bet prašyčiau ateiti rytoj!

Pakilo lėktuvas. Į salona išėjo stiuardėsė:
-Gerbiami keleiviai! Jus sveikina mūsų aviokompanija. Lėktuvą pilotuoja pirmos klasės pilotas, nusipelnęs parašiutinio sporto meistras...

Skelbimas: "Aklųjų draugija ieško patraukliai apčiuopiamos sekretorės".

- Mama, mama, aš nenoriu eiti į mokyklą! Mokiniai manęs nemėgsta, o ir mokytojai nekenčia...
- Bet tu privalai eiti į mokyklą, juk tu mokyklos direktorius!..

Gatvėje prie prostitutės sustoja džipas:
-Ką gali už 100 baksų???
-Apsoliučiai viską.
-Sėskis, padėsi pamatus betonuoti...

Pokalbio metu su kandidate dėl darbo į oficiantes, restorano direktorius staiga griebia merginą už šiknutės, o ši skelia jam antaisį.
Direktorius:
-Na ir kam gi jūs man meluojate, ka turite panašaus darbo patirtį?

-Kodėl jūs vėl pavėlavote į darbą?
-Vaikus į darželį vedžiau.
-Bet jūs gi neturėjote vaikų?
-Dėja! Anksčiau aš irgi tuo naiviai tikėjau.

Pasodino į kalėjimą prancūzą, žydą ir lenką. Ir leido pasiimti po vieną daiktą.
Lenkas paprašė parukyti.
Žydas - telefono
Prancūzas paprašė moters.
Praėjo 10 metų, ir visi trys išeina į laisvę.
Prancūzas vedasi žmoną ir keturis šaunius vaikus.

- Radai naują darbą?
- Taip. Alga, tiesa, nedidelė, tačiau darbas lengvas ir be to gerai pažįstamas.
- Tai kuo įsidarbinai?
- Spermos donoru.

Labai puikios išvaizdos mergina(gal moteris) ieško darbo.
Apsilanko pas vienos įmonės Direktorių ir klausia:
-Skelbimuose rašote ,kad ieškote aukštos kvalifikacijos ir su patirtimi sekretorės?
-Ieškome...,-atsako Direktorius,su nuostaba nužvelgdamas jos puikią figūrą.

Nusiunčia du Lietuvos policininkus į pasalą kaime nusikaltėlių tykoti, kad dėmesio neatkreiptų, vietoje tarnybinio ginklo duoda po dvejas šakes. Vienas klausia:
- O kodėl po dvejas?
- Kad ginklą naudotumėt pagal įstatymus: pirmas šūvis į orą, antras - į nusiklatėlį...

Prie viršininko durų trypčiodamas žmogelis atsidūsta ir sako:
- Kaip gaila, kad šiandien viršininkas NEPRIIMA.
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Tai gal jis pats DUODA?

Sekretorė užeina į boso kabinetą:
- Sere, ką tik skambino jūsų žmona ir prasė perduoti, kad neužmirštumėte man priminti, jog jūsų vardu nupirkčiau jai dovaną gimimo dienos proga.

Pas cirko direktorių ateina ieškantis darbo žmogus.
- Girdėjau, kad jums reikia liūtų tramdytojo?
- Labai gaila, prieš pusvalandį jau priėmiau, bet prašyčiau ateiti rytoj!

Naujasis rusas bankrutavo ir įsidarbino pašte.
Kiti naujieji rusai jo klausinėja:
- Ką tu ten veiki?
- Aš? Na gi vokus štampuoju.
- Taigi, žioply, čia labai nuobodus darbas!
- Pats tu žioplys! Data tai gi kiekvieną dieną keičiasi!

Traukinio vagone ambasadorius ir vyskupas ginčijasi, kurio rangas aukštesnis.
- Mane tituluoja "Jūsų prakilnybe", - įrodinėja diplomatas.
- O į mane kreipiasi "Jūsų šventenybe"! - atkerta vyskupas.
Kartu su jais vienoje kupė sėdi ir komivojažierius, kuris ir sako:

-Sere,
- kreipiasi vadybininkas į klerką,
- man regis, jums jau metas eiti į kirpyką ir nusiskusti.
- Ka jūs, sere, as paprasčiausiai auginu barzdą, protestuoja jaunuolis.
- Darykite tai namuose, bet ne darbo metu.

Pas direktorių ateina cecho viršininkas:
- Ponas direktoriau, kada gi pagaliau išleisite mane atostogų?
- Atostogų, atostogų… Tu ir taip visą vasarą prie atviro lango prasėdėjai…

Sėdi Abraomas ir Moišė ant klozetų ir kalbasi. Abraomas klausia draugo:
- Kaip tu galvoji, kokį darbą mes dabar atliekame? Protinį ar fizinį?
- Turbūt protinį. Jei tai būtų fizinis darbas, mes būtume ką nors kitą pasamdę.

Paauglys atėjo į kirpyklą ir paprašė nuskusti jam barzdą. Kirpėjas labai lėtai rengiasi darbui.
- Ko jūs dar laukiate? - klausia vaikinukas.
- Kol barzda sužels...

Prie viršininko durų trypčiodamas žmogelis atsidūsta ir sako:
- Kaip gaila, kad šiandien viršininkas NEPRIIMA.
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Tai gal jis pats DUODA?

Direktorius miesto tarybos posėdyje:
- Pakėliau atlyginimus dvigubai, o žmonės dar piktesni.
- Kodėl?
- Anksčiau nemokėjo 200 litų, o dabar nemoka 400.

Gavau moralinę traumą: viršininkas numojo į mane ranka...

Kareivis Rabinovičius pirmasis įveikia trasą su kliūtimis, kaip visada, geriausiai pataiko į taikinius šaudymo pratybose, savigynos treniruotėje primuša tris instruktorius. Vakare, kuopos rikiuotėje, karininkas pareiškia:

-Kodėl jūs vėl pavėlavote į darbą?
-Vaikus į darželį vedžiau.
-Bet jūs gi neturėjote vaikų?
-Dėja! Anksčiau aš irgi tuo naiviai tikėjau.

Nusiunčia du Lietuvos policininkus į pasalą kaime nusikaltėlių tykoti, kad dėmesio neatkreiptų, vietoje tarnybinio ginklo duoda po dvejas šakes. Vienas klausia:
- O kodėl po dvejas?
- Kad ginklą naudotumėt pagal įstatymus: pirmas šūvis į orą, antras - į nusiklatėlį...

Mūsų gamykloje toks prietaras: jei vyrinžinierius rėkia, vadinas, vėl ne variklį surinkom.
-O ką surinkom?
-O va ką rėkia, tą ir surinkom...

- Petrai, kodėl vėluoji į darbą?
- Ai, žadintuvas nesuveikė...
- Tai matyt vakar prisigėrei ir sudaužei?
- Ne... Apsirūkiau ir išardžiau...

- Radai naują darbą?
- Taip. Alga, tiesa, nedidelė, tačiau darbas lengvas ir be to gerai pažįstamas.
- Tai kuo įsidarbinai?
- Spermos donoru.

Cukrainės savininkas vitrinoje pakabino skelbimą: "Pirkite puikius pyragėlius po 30 centų. Jei kitur mokate brangiau, vadinasi, leidžiatės apvagiami". Konkurentai veikiai taip išreklamavo savo gaminius: "Valgykite nuostabius pyragėlius po 50 centų iš geriausių, sveikų produktų.

Du vyrai neša laiptais į devintą aukštą sunkią spintą. Vienas jų sako kitam:
- Eik, pažiūrėk, kiek aukštų dar mums liko?
Antrasis po minutėlės grįžta ir sako:
- Turiu gerą ir blogą žinią!
- Sakyk pirmiau gerą.
- Mums beliko tik du aukštai.

Sėdi trys muitininkai ir svarsto ką padovanot ketvirtam per gimtadienį.
Vienas sako:
- Padovanojam jam naują Mersą.
Kiti:
- Netinka, jis jau turi.
Antras:
- Padovanojam jam vilą.
Kiti:
- Netinka, jis jau turi.
Trečias:

Į meteorologijos institutą ieškoti darbo ateina jaunas mokslininkas.
- Kokių turite rekomendacijų? - klausia instituto direktorius.
- Praėjusiais metais šešis kartus atspėjau visus skaičius "Perlo" loterijoje.

Pakilo lėktuvas. Į salona išėjo stiuardėsė:
-Gerbiami keleiviai! Jus sveikina mūsų aviokompanija. Lėktuvą pilotuoja pirmos klasės pilotas, nusipelnęs parašiutinio sporto meistras...

Pasodino į kalėjimą prancūzą, žydą ir lenką. Ir leido pasiimti po vieną daiktą.
Lenkas paprašė parukyti.
Žydas - telefono
Prancūzas paprašė moters.
Praėjo 10 metų, ir visi trys išeina į laisvę.
Prancūzas vedasi žmoną ir keturis šaunius vaikus.

Skelbimas: "Aklųjų draugija ieško patraukliai apčiuopiamos sekretorės".

Ateina sekretorė pas šefą:
- Mūsų firma nesubankrutuos jeigu man nupirksite naują šildytuvą?
- Aišku, kad ne.
- Tada apmokėkite prašau šią sąskaitą
- 1000$, kas tai
- Mano naujas šildytuvas - audinės kailiniai

- Kiek žmonių dirba jūsų ceche?
- Su meistru
- dvidešimt penki.
- Tai be meistro
- dvidešimt keturi?
- Klystate. Be meistro čia niekas nedirba...

- Mama, mama, aš nenoriu eiti į mokyklą! Mokiniai manęs nemėgsta, o ir mokytojai nekenčia...
- Bet tu privalai eiti į mokyklą, juk tu mokyklos direktorius!..

-Kur dirbate?
-Tai - valstybinė paslaptis!
-O ką gamina jūsų gamykla?
-Tai - karinė paslaptis!
-O kiek moka?
-Mažai, pusę lito už granatą!

Žmogelis prieina bare prie barmeno ir sako:
- Paklausykit, ar galit man į vieną stiklinę įpilti 300gr vyno? Galit įpilt?
Barmenas:
- Tu ką, įšprotėjai? Čia tau ne cirkas. Stiklinėj 250gr telpa. Aš tau ne fokusininkas, kad supilčiau 300gr į stiklinę.
Žmogelis:

Susitinka dvi sekretorės ir apkalba savo bosus:
-Kaip tau tavasis bosas?
-Viskas tvarkoje. Prieš mėnesį padovanojo brilijantinius papuošalus, prieš savaitę-sabalo kailinius, o vakar paprašė mano rankos!
-Ką? Na ir niekšas, jau taupyti pradeda...

- Darbas - geriausias gydytojas. Žmogus, kuris dirba, visuomet atrodo jaunas ir žvalus.
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Dabar aš suprantu, kodėl tamsta taip blogai atrodai.

Žmogų mieliausiai suėda tie, kas jo nevirškina.

Viename kalnų kaime tiesiama autostrada. Prie kaimiečio, stebinčio statybas prieina inžinierius:
-Labą dieną, aš esu Džonas, statybų vadovas. Jus turbūt niekada nematėte, kaip tiesiamos autostrados? Bet man įdomu, kaip jus savo kaime statote kelius?

Karta susiginčijo tankistas su pilotu kurio profesija sunkesnė. Tai sėdo abu i tankus ir važiuoja. Tankistas važiuoja per griovius ir upes, o pilotas atsilieka. Kai išlipo pilotas sako:
-Turiu pripažinti tai labai, labai sunki profesija.

Susitinka dviejų įmonių direktoriai - japonas ir rusas. Įmonės gamina vienodą tos pačios produkcijos kiekį. Rusas klausia:
- Kiek žmonių dirba tavo įmonėje?
- Devyni. O tavo?
Ruso įmonėje dirba penki šimtai žmonių, bet jis sako:
- Dešimt!

Teisėjas-teisiamajam:
-O kodėl jus nepasisamdėte gynėjo?
-Visi advokatai, kaip tik išsiaiškina, kad aš iš tikrųjų neėmiau tų penkių milijonų atsisako mane ginti!

Gatvėje prie prostitutės sustoja džipas:
-Ką gali už 100 baksų???
-Apsoliučiai viską.
-Sėskis, padėsi pamatus betonuoti...

Nėra nieko labiau užkrečiančio, kaip šefo juokas!!!

Pokalbio metu su kandidate dėl darbo į oficiantes, restorano direktorius staiga griebia merginą už šiknutės, o ši skelia jam antaisį.
Direktorius:
-Na ir kam gi jūs man meluojate, ka turite panašaus darbo patirtį?

GERIAU PILVAS NUO ALAUS, NEGU KUPRA NUO DARBO...

Gruzija, kirpykla, naujokas skuta klientą. Tik šmikšt ir įpjauna į žandą netyčia... Meistras pamato ir keikdamasis užsimoja trenkti naujokui, tas pasilenkia ir antausis tenka klientui. Naujokui dreba rankos ir jis vėl netyčia įpjauna klientui į kitą žandą...

-Kodėl jūsų restorane neišgalasti peiliai?
-Kol maistas toks neskanus ir toks brangus, oficiantai atsisako dirbti jei pas lankytojus bus aštrūs peiliai.

Sekretorė užeina į boso kabinetą:
- Sere, ką tik skambino jūsų žmona ir prasė perduoti, kad neužmirštumėte man priminti, jog jūsų vardu nupirkčiau jai dovaną gimimo dienos proga.

Viršininkas šaukia aptingusiam darbuotojui:
- Marš dirbti! Juk nuo darbo dar niekas nenumirė!
- Bet aš vis dėlto nenorėčiau rizikuoti, - ginasi darbuotojas.

Firmos direktorius pasikviečia į kabinetą darbuotoją.
- Girdėjau, - sako jis, - kad nuolat meldžiatės ir prašote Dievo, kad jums pakeltų atlyginimą. Ar tai tiesa?
- Tiesa, pone direktoriau.
- Tuomet privalau pasakyti, kad jūsų noras niekada neišsipildys.

-Alio! Tai pagalbos centras. Mano kambaryje gaisras!
-Kur jūs esate?
-Prie telefono. Aplinkui liepsnos. Patarkite ką daryti?
-Ar turite namie dezodorantą?
-Taip.
-Turėkite omenyje, jokių būdu nenaudokite jo prie atviros liepsnos!

Jei valdžia nusprendžia daryti pinigines reformas, reiškia, reikia slėpti pinigus.

- Anksčiau mūsų gamykla gamino tankus, bet po konversijos mes ėmėm gaminti vaikiškus vežimėlius.
- Ir kaip, pirkėjų turite?
- Na, nelabai. Motinos piktinasi, kad per liuką vaiką ištraukti būna sunku...

Kirpykla. Kirpėjas naujokas, kerpa vyra ir vis netyčia tai į galvą tai į ausį įkerpa ir galvoja "reikia kaip nors užkalbinti", ir sako:
-Atsiprašau, ar jūs pas mane kada nors ankščiau nesikirpote?
Vyras:
-Ne, aš rankos netekau kare...

Labai puikios išvaizdos mergina(gal moteris) ieško darbo.
Apsilanko pas vienos įmonės Direktorių ir klausia:
-Skelbimuose rašote ,kad ieškote aukštos kvalifikacijos ir su patirtimi sekretorės?
-Ieškome...,-atsako Direktorius,su nuostaba nužvelgdamas jos puikią figūrą.

Policininkas rašo tarnybinį prašymą vyriausiojo komisaro vardu:
"...ryšium su sunkia materialine padėtimi, prašyčiau jūsų išduoti radarą ir pervęsti mane į kelių policijos policininko pareigas..."

Atėjo dirbti į policiją vaikinukas. Dirba viena mėnesį, kitą, trečią... Viršininkas pastebi, kad per visą tą laiką kol vaikinas dirba nė karto jis nepasiėmęs atlyginimo. Išsikviečia jį pas save ir klausia kaip čia yra? Policininkas:

Valdininkas savo pavaldiniui: "Darbo vietoje skaitote laikraštį?" - "Na, matote, nuo rytojaus atostogauju, tai pradėti romano nenorėjau."

- Jūs kalbate per miegus? - klausia gydytojas
- Ne daktare, bet aš šneku, kai kiti miega.
- ???
- Aš lektorius.

Muitininkas apžiūrinėja kažkokio žmogaus krepšį:
- Na, tai apsispręskite, galų gale, kur čia jūsų daiktai, o kur mano!

Operacine. Vyksta operacija. Iš po operacinio stalo: - Miau! Chirurgas: - Škac! Iš po stalo: - Miau! Chirurgas: - Eik lauk! Iš po stalo: - Miau!

Ateina žmogelis į advokatų kontorą ir veržiasi tiesiai pas advokatą. Sekretorė jį sulaiko.
- Kodėl jūs manęs neleidžiat?
- Matot, advokatas užsiėmęs, reikėjo iš anksto užsirašyti į eilę. Jis gi negali iš karto jūsų priimti.
Žmogelis:

Golfu važiuoja seimūnas, direktorius, verslininkas ir kompiuterininkas. Užgeso variklis ir sėdi visi keturi mašinoje. Kaip dera, pirmas prakalbo seimūnas:
- Reikia, vyrai, priimti nutarimą, apsvarstyti, prabalsuoti ir pateikti Seimo pirmininkui apie netvarką Seimo transporto ūkyje.

Firmos direktorius - kandidatui į pareigas:
- Kol kas mokėsime jums 400 litų. Bet vėliau atlyginimas didės...
- Gerai, aš užeisiu vėliau...

Vyksta teismo procesas.
Teisejas kreipiasi i kaltinamaji ir liepia papasakoti kaip viskas
vyko.
- Nusipirkau sautuva - pasakoja kaltinamasis - ir isejau medzioti.
Vaiksčiojau ilgai, o kaip nieko nesutinku, taip nesutinku. Nusibodo.

Anglas džentelmenas nutarė atleisti savo sekretorę. Išsikvietė ją pas save ir labai taktiškai pareiškė:

Automobilių remonto dirbtuvėse.
-Aš stebiu mechaniką jau pusvalandį. Puikus darbuotojas. Per tą laiką neišliejo nė lašo tepalų, švariai nusivalė rankas prieš sėsdamas prie vairo, švelniai įjungė sankabą ir labai atsargiai išvažiavo iš garažo. Matosi mėgsta žmogus techniką.

Redaktoriaus kabinete svarstomi nauji reporterių straipsniai. - Na, seni, - kreipiasi redaktorius į reporterį, - tu tiesiog šaunuolis! Sugalvojai tokį nuostabų pavadinimą. - Malonu girdėti… - O jei prie jo dar būtų ir reportažas!

Kam: Firmos Direktoriui
Nuo: Petro Petraičio
Prašymas
Prašau pasiųsti mane į atlyginimo didinimo kvalifikacinius kursus.
Pagarbiai - Petras Petraitis.

Ateina žmogelis pas cirko direktorių:
- Noėčiau, kad priimtumėte mane dirbti cirke!
- O ką jūs mokate?
- Moku vaizduoti katiną!
- Oi... Miaukti visi moka...
- O peles valgyti - irgi visi?

Atvažiuoja gaisrininkai gesinti ligoninės. Viskas dega, o tie traukia žmones vieną po kito... na, pagaliau užgesino - vyr. gaisrininkas raportuoja lig. šefui:
- Užgesinti pavyko, iš viso išnešėm 12 žmonių, 8 atgaivinom, o 4 lavonai...
Šefas net pamėlynuoja:

Stovi policininkas ir rūko. Prie jo pribėga bičiukas ir sako:
-Nori, anekdotą papasakosiu?
-Tu ką, trenktas, aš gi policininkas!?
-Gerai... gerai... aš pasakosiu lėtai ir dar pakartosiu antrą kartą.

Policininkas sustabdo mašiną ir sako vairuotojui:
- Jūs viršijote greitį. Čia galima važiuoti 40 km/h, o jūs važiavote 80 km/h.
- Taigi labai skubėjau, - sako vairuotojas, - jums 100 litų vežiau...

Kunigas taiso savo namų tvorą. Šalia stovi mažas kaimynų berniukas ir nenuleidžia nuo jo akių:
- Tu, tikriausiai, nori tapti staliumi, mažyli? - klausia kunigas.
- Ne, man tiesiog įdomu išgirsti, ką sako kunigai, kai užsitrenkia sau plaktuku per pirštą.

Personalo skyriaus vedėjas domisi pretendento į laisvą darbo vietą šeimynine padėtimi.
- Esu viengungis, - atsako pretendentas.
- Tada, deja, Jus mums netinkate, - atsako vedėjas, - mes priimame tik tuos žmones, kurie yra įpratę klausyti nurodymų

Antras pasaulinis karas. Žydelis, besigelbėdamas nuo vokiečių, pabėga į mišką pas partizanus. Partizanų vadas duoda žydeliui užduotį - išplatinti kaimuose maišą proklamacijų. Išeina žydelis... Negrįžta dieną, dvi, savaitę, antrą.

Į akcinę bendrovę užsuko bedarbis:
- Ieškau darbo!
- Ar mėgėjas? - spragteli sau į pagurklį darbdavys.
- Ką jūs-profesionalas!

Policininkas turguje pastebi piratinių kompaktinių diskų prekeivį:
- Tai ką, prekiauji nelegalia produkcija?
- Ką jūs! Čia atsinešiau kitiems parodyti savo asmeninę kolekciją!
- Tai kad mačiau, kaip iš tavęs ką tik nupirko kompaktą!

Neša du darbininkai sunkią spintą į penkioliktą
aukštą.Staiga vienas sako:
-Tu pabūk čia,aš nubėgsiu,pažiūrėsiu,kiek dar aukštų liko.
Nubėga.Grįžta nusiminęs.
-Ko toks nuliūdęs?-klausia draugas.
-Turiu gerą ir blogą žinią.Kurią sakyti pirma?
-Sakyk gerą.

Kas moka - daro, kas nemoka daryti - moko, kas nemoka mokyti - vadovauja.

Saldumynų parduotuvė Suvalkijoje. Skelbimas ant durų: "Priimsime darbuotoją - diabetiką".

-Kiek reikia amerikiečių, kad įsuktų lemputę?
-Apytikriai šimto žmonių. Vienas įsuka, o likusieji žiūri, ar nepažeidžiamos juodaodžių, gėjų ir lesbiečių teisės.

Suvalkietis pareiškia savo firmos darbuotojams:
- Šiais metais jūs labai gerai dirbote, todėl kiekvienas paskatinimui gaus po 100 lt čekį. Jei taip pat gerai dirbsite ir kitais metais, aš tuos čekius pasirašysiu.

Kodėl valstybės tarnautojas ryte atidaro langą?
- Juk turi kažką padaryti iki pietų.

Iš tikrųjų tai egzistuoja du ekonominių reformų įvykdymo variantai: Pirmas - realistinis - atskrenda ufonautai ir padaro viską, ką reikia. Antras - fantastinis - mes viską patys padarom.

Pastebėjęs, kad valdininkai darbo metu geria spiritinius gėrimus, neturinčius kvapo, šefas surinko juos ir pareiškė:
- Jei Jūs negalite negerti, gerkite normalų viskį, kad mūsų klientai matytų, jog jie turi reikalą su išgėrusiais, o ne su blaiviais idiotais!!!

Baro lankytojas klausia:
- Sako, kad jus žemina arbatpinigiai?
- Taip, ir tuo labiau, kuo jie mažesni!

Susitinka gatvėje du seniai nesimatę draugiai.
-Kuo tu dirbi?- klausia vienas
-Elektriku.
-Ir kiek gauni?
-Na, čia žiūrint už kokio laido nutveri ir ant kokio grunto stovi. Būna iki 220 voltų.

Pirkėjas - pardavėjui:
- Jei jau pasvėrėte savo pirštą, tai ir jį atpjaukite...

Pagauna policininkas vagį vagiant ir barasi:
– Aš tau parodysiu, kaip vogti, aš tau parodysiu...
– Gerai būtų, nes mane jau trečią kartą pagauna...

Gidas vedžioja turistus po senovinę pilį. Pilyje daug požemių, labirintų. Giliame požemyje gidas parodo turistams keletą skeletų. Vienas turistas jo klausia:
- Iš kur jie čia atsirado? Ar tai buvusių kalinių skeletai?

Inspektorius autoįvykio vietoje apklausia nukentėjusį:
- Taigi, jums sulaužė kojas... Reiškia, per greitai važiavote!
- Ne, - paprieštarauja žmogus, - aš per lėtai ėjau...

Nekilnojamojo turto pardavimo agentas rodo sutuoktiniams namą, kurį jie nori pirkti, ir sako:
-Padarykime taip: jūs pasakote kainą, kurią ruošiatės mokėti už šį namą, mes visi skaniai pasijuokiame, o po to pradedame rimtai derėtis.