Anekdotai

Restorane du vaikinai þvalgosi á dvi paneles.

- Gal eime susipaþinsim ?

- Palauk, tegu susimoka...

Ateina þmogelis pas seksopatologà ir klausia:

-Daktare, ar normalu, jei að per dienà tris kartus uþsiimu onanizmu?

-Na, èia jau ðiek tiek per daug. Patarèiau jums susirasti draugæ.

-Tai kad að turiu draugæ.

Viena draugë pasakoja kitai:

- Þinai, vakar Petras buvo pas mane atëjæs. Kaþkoks paslaptingas. Pasëdëjo prie stalo, parûkë, suvalgë miðrainæ, vël parûkë... Po to pasimylëjome du kartus... O ko buvo atejes, taip ir nepasakë.

Du draugai susitinka:

- Þinai, vakar su tokia seksualia juodaode susipaþinau...

- Ir kaip?

- Na, nuëjome mes á kinà, paskui nuvaþiavome pas mane, pavakarieniavome prie þvakiø ðviesos... Paskui buèiavomës... Tada ji uþgesino ðviesà...

- Ir?

Kareivëlis raðo telegramà savo merginai:

- Jei galësiu, tai atvaþiuosiu.

Mergina atraðo:

- Galësi, atvaþiuok....

Vyras áeina á tabako krautuvæ ir papraðo poros kojiniø.

- Bet, pone...- sako pardavëjas,- mûsø prekës skirtos tik rûkantiems.

- Aiðku, bet að ir esu rûkalius.

Porelë guli po medþiu. "Ar matai paukðèius? - ðnabþda jis. - Kaip jie myluojasi ir burkuoja, ir lizdelius suka. Ar mums taip pat to nepadarius?" - "Nesàmone, - sako ji, - tu net neáliptum á medá".

Susitinka du draugai ir kalbasi:

- Ásivaizduok, kas man atsitiko. Pasiunèiau savàjà á parduotuvæ bulviø, o jà maðina ëmë ir pervaþiavo.

- O tai kà dabar darysi ?

- Virsiu ryþius...

Bara þmona vyrà uþ neatliktà darbà:

-Tau visi darbai nereikalingi, tau tik gert, þvejot ir miegot suderinti darbai.

Pagalvojo, pagalvojo vyras , kad èia jokio derinio nëra:

-Jeigu þvejoji tai negeri, jeigu geri - tai neþvejoji, o jeigu miegi-tai nei geri, nei þvejoji....

Kiekvienas tëvø turi savo pliusus ir minusus, kaip ir bet kuris kitas maitinimo ðaltinis.

Á santuokø rûmus pakniopstom atpëga visà pusvalandá vëluojanti jaunøjø porelë. Abu laimingi laimingi.

Pabrolys tyliai klausia jaunojo:

- Kur dingot? Ir ko toks laimingas? Visi èia jûsø laukia.

Sutvërë Dievas Adomà. Ir kad jam nebûtø liûdna gyventi, ið jo ðonkaulio padarë jam þmonà Ievà. Gyveno Adomas su Ieva Rojuje, vargo nematë. Taèiau Ieva buvo labai pavydi ir dël visko pavydëjo. Vienà kartà Adomas gráþo vëlai vakare namo, o Ieva jam ir sako:

Per pirma vestuviu nakti nuotaka apsiverkia:

- Chaimai, oi, Chaimai...

- Ka, Saracka?

- As daug girdejau apie apipjaustyma, bet niekada negalvojau, kad

nupjauna tiek daug...

Graþus vakaras ðampanas,baseinas.Sëdi graþi blondinë ir vaikinas.

Vaikinas iðtiesia rank ir sako:

-Bond,James Bond...

o blondine erotiðku balsu jam atgal:

-Fuck,fuck you...

Mergina paskambino ir pasakë: Ateik, pas mane nieko nëra namie...

Að nuëjau... namie nieko nebuvo...

Senovëje romantikos buvo daug daugiau - ko verti jau tokie dalykai, kaip skaistybës dirþas, meilës spyna, vilties dildë...

Ðiuolaikinë technika taip palengvino moterø buitá, kad vyrams atsirado begalës laisvo laiko.

Kuom skiriasi kekðë nuo ðliundros?

-Ðliundra baliuje duodasi su visais, o kekðë su visais iðskyrus tave!

Porelë guli po medþiu. "Ar matai paukðèius? - ðnabþda jis. - Kaip jie myluojasi ir burkuoja, ir lizdelius suka. Ar mums taip pat to nepadarius?" - "Nesàmone, - sako ji, - tu net neáliptum á medá".

Visos moterys svajoja apie ðvelnius ir meilius meiluþius. Deja, ðvelnûs ir meilûs meiluþiai patys jau turi meiluþius...

Ateina þmogelis pas seksopatologà ir klausia:

-Daktare, ar normalu, jei að per dienà tris kartus uþsiimu onanizmu?

-Na, èia jau ðiek tiek per daug. Patarèiau jums susirasti draugæ.

-Tai kad að turiu draugæ.

Namuose suskamba telefonas.

— Alio, èia jums skambina kaimynas ið apaèios. Matote, að dabar sëdþiu tualete, ir baigësi tualetinis popierius. Gal jûs galëtumëte man atneðti?

— O tai jûsø namuose daugiau nieko nëra? — klausia nustebusi kaimynë.

— Yra þmona.

Turguje perka trys moèiutës agurkus.

Viena sako:

-Duokit man truputelá ilgesniø.

Antra sako:

-Man praðyèiau truputelá storesniø.

Treèia:

-O, man tai duokit salotoms......

Susitinka du draugai ir kalbasi:

- Ásivaizduok, kas man atsitiko. Pasiunèiau savàjà á parduotuvæ bulviø, o jà maðina ëmë ir pervaþiavo.

- O tai kà dabar darysi ?

- Virsiu ryþius...

- Mieloji, kokios tavo graþios akytës !

- Hm.. (drovëdamasi).

- O kokia tavo burnytë !

- Hm.. (drovëdamasi).

- Kokia nosytë !

- Hm.. (drovëdamasi).

- O kokios ausytës!

- Kvailelis.. (uþsidengia veidà ausimi)...

Vyras ryte randa raðtelá: „Iðëjau pas psichiatrà, pusryèiai skalbimo maðinoje.”

Kalbasi dvi kaimynës: Ðiemet agurkus uþmarinavau kartu su vyru ir vaikais…

Sara:

-Að pasakoju tau viena po kito juokingus nuotykius, o tu nei nenusiðypsai?!!?

Abhamas:

-Ar tu proto netekai? nori, kad að naktá gatvëje rodyèiau savo auksinius dantis?..

Kada vyriðkis ið meiluþio pavirsta á vyrà. Tada kai, vietoj gëliø pradeda pirkti darþoves.

Vyras gráþta ið komandiruotës, já dþiaugsmingai pasitinka þmona, jie puola glamonëtis... Ir þmona klausia:

- Brangusis, að tavæs taip pasiilgau... Gal iðbandykime kà nors neáprasto?

- O kà tu siûlai?

- Svingà.

- O kas tai yra?

Nusiminæs vyras guodþiasi þmonai:

- Sapnavau, kad vakare á alaus barà manæs ateis giltinë...

- O tu pakeisk iðvaizdà, ji neatpaþins. Jis taip ir padarë: nusiskuto galvà, pakeitë drabuþius.

Vakare á alaus barà ateina giltinë ir sako:

Rytas Paryþiuje. Ramu tylu. Tik kiemsargis gatvæ ðluoja. Lëtai ir didingai: vþyyyk, vþyyyk, o po to staiga greitai: vþyk, vþyk, vþyk, þvyk. Atsidaro langas, iðlenda susitarðiusi panelë ir pasipiktinusi pareiðkia:

- Ponas kiemsargi jûs visà Paryþiø iðmuðate ið ritmo..

Kornetas Obolenskis klausia poruèiko Rþevskio:

- Sakykit, poruèike, kas jûs taip greitai sisipaþástate su moterimis?

- Að prieinu prie damos ir tyliai á ausytæ sakau- ar negalëèiau Jûsø iðdulkint!

Kornetas:

- Jus kà juk uþ tai galima per snuká...

Bara þmona vyrà uþ neatliktà darbà:

-Tau visi darbai nereikalingi, tau tik gert, þvejot ir miegot suderinti darbai.

Pagalvojo, pagalvojo vyras , kad èia jokio derinio nëra:

-Jeigu þvejoji tai negeri, jeigu geri - tai neþvejoji, o jeigu miegi-tai nei geri, nei þvejoji....

Du draugai susitinka:

- Klausyk, tavo þmona ið Paryþiaus jau sugráþo!

- Nebuvo ji jokiam Paryþiuje! Viso to ji ið vieno durniaus iðmoko!

Sutvërë Dievas Adomà. Ir kad jam nebûtø liûdna gyventi, ið jo ðonkaulio padarë jam þmonà Ievà. Gyveno Adomas su Ieva Rojuje, vargo nematë. Taèiau Ieva buvo labai pavydi ir dël visko pavydëjo. Vienà kartà Adomas gráþo vëlai vakare namo, o Ieva jam ir sako:

- Þinai, að gi pornofilme nusifilmavau!

- Fuuuiii...

- Tu nesupranti, að ten gerietá vaidinau!

Dikumoje dirba du geologai. Vienam ið jø á "pasididþiavimà" ákando barðkuolë.Ðis sukliko savo draugui:

-Skambink á "centrà", paklausk ka daryti?!

Draugas skambina á "centrà":

Á santuokø rûmus pakniopstom atpëga visà pusvalandá vëluojanti jaunøjø porelë. Abu laimingi laimingi.

Pabrolys tyliai klausia jaunojo:

- Kur dingot? Ir ko toks laimingas? Visi èia jûsø laukia.

Armënø radijo klausia:

- Koks skirtumas tarp "Ë" ir "O"?

Armënø radijas atsako:

- Mes tiksliai neþinome, apie kà jûs klausiate, bet átariame, kad skirtumas bus apie 10 centimetrø.

Griþta vyras ið þûklës. Paspaudþia skambutá ir laukia. Niekas neatidaro. Spaudþia dar kartà. Pagaliau duris atidaro pusnuogë þmona.

-Kodël neapsirengusi?-ir tuo metu pamato pusnuogá vyrà,-Kà tas èia daro?

-Þuvies parneei?-pertraukia já þmona.

-Na taip.

Þmona vyrui:

-Kai pareini reikia nusivalyti kojas!!!

Vyras:

-Galiu ir nepareiti!!!

Gerai pagalvojus... Minetà turbût iðrado undinës...

Jaunuolis iðvaþiuoja tarnauti á armijà. Stotyje já iðlydi daili ðviesiaplaukë mergina.

- Að tavæs lauksiu! - sako ji vaikinui.

- Manæs ilgai nebus, gal geriau eik namo, - atsako jai bûsimas karys.

Restorane du vaikinai þvalgosi á dvi paneles.

- Gal eime susipaþinsim ?

- Palauk, tegu susimoka...

Jie visas dienas buvo kartu: jis þiûrejo jai á akis, ðaukë meiliais þodeliais, kad ði nepabëgtø, kartu visur vaikðèiojo...bet jø meilë buvo neimanoma, nes jis buvo tik vargðas piemuo, o ji-paprasèiausia karvë...

Vyras áeina á tabako krautuvæ ir papraðo poros kojiniø.

- Bet, pone...- sako pardavëjas,- mûsø prekës skirtos tik rûkantiems.

- Aiðku, bet að ir esu rûkalius.

Vestuviø naktis.

Jaunoji:

-Brangusis, tai buvo pati nuostabiausia vestuviø naktis mano gyvenime

- Panele, ar galima...

- 100 litø.

- Ne, ar galima... paklausti, kuo jûs vardu?

Ateina truputëlá iðgëræs vyriðkis á vaistinæ:

- Duoookit (þagsedamas) man gandonø.

Vaistininkë paþiûri á já inirðio kupinu þvilgsniu - o mandagiau papraðyti galit?

Bièas pasiþiûri, þagteli ir sako - nu, duokit prezervatyvø?

Vaistininke: o dar mandagiau?

Kad bûèiau geru vyru, man trûksta tik vieno... vieno milijono eurø.

Kareivëlis raðo telegramà savo merginai:

- Jei galësiu, tai atvaþiuosiu.

Mergina atraðo:

- Galësi, atvaþiuok....

Þmona vyrui:

-Nenoriu gyventi su tokiu ðykðtuoliu! Ðtai vestuvinis þiedas!

Vyras:

-O kur deþutë?

Vaziuoja autobusu dvi 15-16 metu merginos. Sustojime ilipa vaikinas,

atsistoja salia ju ir sypsodamasissako:

- O, kokios simpatiskos mergaites!

- Merginos, susidrovejusios:

- Taip jau ir simpatiskos?

Vaikinas:

- Gydytojas man pasake, kad as turiu igimtu gabumu kalnu slidziu

sportui.

- Ir kuo tas pasireiskia?

- Pas mane greitai suauga kaulai.

Viena draugë pasakoja kitai:

- Þinai, vakar Petras buvo pas mane atëjæs. Kaþkoks paslaptingas. Pasëdëjo prie stalo, parûkë, suvalgë miðrainæ, vël parûkë... Po to pasimylëjome du kartus... O ko buvo atejes, taip ir nepasakë.

Vaikinas guli lovoje ant pilvo ir skaito knygà. Ið galo prieina jo mergina ir pradeda dauþyti jam per uþpakalio þandukus.

Vaikinas klausia: kà èia darai?

Mergina: Groju bugnais.

Vaikinas: O gal ir fleita norëtum pagroti?

Ateina þmona pas vyrà ir sako: - Þinai, brangusis, turiu tau blogà naujienà ir gerà, kurià sakyt? - Sakyk geràjà... -Tai va, brangusis, mûsø maðinoje oro pagalvë VEIKIA...

Zmona paliko vyra ir dalijasi savo pergyvenimais su mama:

- Zinai, kai tik isejau, isgirdau garsu pokstelejima. Kaip tu manai -

jis nusisove?

- Manau, jis atidare buteli sampano.

Þmona praðo vyro:

- Nueik á parduotuvæ, nupirk baltos duonos.

Po valandëlës vyras gráþta ir stato ant stalo butelá.

- Baltos nebuvo, tai paëmiau "starkos".

Kiekvienas tëvø turi savo pliusus ir minusus, kaip ir bet kuris kitas maitinimo ðaltinis.

Du draugai susitinka:

- Þinai, vakar su tokia seksualia juodaode susipaþinau...

- Ir kaip?

- Na, nuëjome mes á kinà, paskui nuvaþiavome pas mane, pavakarieniavome prie þvakiø ðviesos... Paskui buèiavomës... Tada ji uþgesino ðviesà...

- Ir?

Mûsø gyvenimas po vestuviø primena miraþà dykumoje - rûmai, palmës, kupranugariai… - guodþiasi dvi draugës. - Visø pirma dingsta rûmai, paskui palmës ir galø gale lieki su vienu kupranugariu...

Gráþta suvalkietis ið þvejybos ir pasakoja þmonai:

Jauna moteris ið provincijos atvaþiavo á miestà uþsidirbt ir ásitaisë tarnaite turtingoj ðeimoj. Vienà kartà, tvarkydama miegamajá, ji rado prezervatyvà ir ëmë já atidþiai apþiûrinët. Tuo momentu á miegamàjá áëjo ðeimininkë:

- Kà gi tu, brangute, niekada nematei ðito?

Vyras savo gyvenime turi du pasirinkimus: jis gali gyventi vieniðas ir nelaimingas, arba gali vesti ir norëti numirti.

- Brangusis, jeigu as skesciau upeje, ka tu darytum?

- O, as tuoj patbegciau pagalbos i gretima kaima.

- Bet gretimas kaimas taip toli.

- Del taves, brangioji, as galeciau dar toliau nubegti...

Þmona atëjo pas gydytojà ir pareiðkë, kad turi problemø su vyru.

- Ir kokiø? - pasidomëjo gydytojas.

- Kasnakt, kai mes sugulame á lovà ir vyras pasiekia orgazmà - jis klaikiai suðunka.

- Að èia nematau nieko bloga….

- Bet jis tada paþadina mane!

Parke ant suoliuko sedi senis, o pries ji dvi merginos labai-labai

trumpais sijonukais. Senis ziurejo, ziurejo, paskui atsiduso ir sako:

- Musu laikais tai buvo priimta prausti, o ne vedinti!

Moteris paraðë skelbimà á laikraðtá: "Jauna moteris norëtø susipaþinti su vyriðkiu rimtiems santykiams". Po keliø dienø paskambina vyrukas ir klausia:

- Sakykite, o kà jûs turëjote omenyje, raðydama "rimtiems santykiams"?

Moteris, monutëlæ patylëjusi, atsako:

Þurnalas paskelbë konkursà. Situacija: jûs ateinate su dama á restoranà. Jûs tos moters anksèiau nepaþinojote, bet ji jums labai patinka. Ir staiga jums reikia á tualetà. Kaip atsipraðyti mandagiai, bet kartu ir pasakyti teisybæ. Laimëjo toks atsakymas:

Panele, kur jûs taip ádegëte? Gal statybose dirbate?

Skyrybu procesas.

Vyras aiðkina skyrybø prieþastá:

- Ji baisiai nevalyva!

- Paaiðkinkite konkreèiau.

- Na, kartà nueinu naktá virtuvën nusimyþt á kriauklæ, o ten neplautø indø krûva.

Gráþta vyras namo. Þmona ið tolo pamaèiusi pradeda rëkti:

- Kodël pas tave ant veido lûpdaþis???

Vyras prieina arèiau ir sako:

- Èia kraujas. Iðlipau ið troleibuso ir kaþkas trenkë su plytgaliu per galvà, apiplëðë ir pabëgo...

Pirma naktis. Jaunieji sëdi ant lovos ir kalbasi. Þmona:

- Þinai, að turiu tau prisipaþinti. Að anksèiau mylëjau du vyrus. Ir taip stipriai, kad prisiminimui iðtatuiravau jø portretus sau ant krûtø.

Vyro veidas skausmingai persikreipë, bet po to jis ëmë smarkiai juoktis:

Visas savo atostogas sanatorijoje vyras praleido loðdamas preferansà. Gráþæs namo, jis patenkintas þmonai praneðë:

- Mums labai pasisekë. Tà kostiuma, kurá iðvaþiuojant tu man nupirkai uþ 2 tûkstanèius, að praloðiau, bet jau uþ 22 tûkstanèius!

Fëja - tai moteris dailiomis krûtimis, riestu uþpakaliuku, graþaus veido. Po sekso ji virsta dëþe ðalto alaus...

Jeigu vyras del moters pasiryzes viskam - reiskia jis ja myli.

Jeigu moteris del vyro pasiryzusi viskam - reiskia ji ji pagimde.

Prie taksi.

Vyras:

- Kiek kainuos nuvaþiuoti iki stoties?

Taksistas:

- 20 Litø.

Vyras:

- O jei kartu su þmona?

Taksistas:

- 20 Litø.

Vyras atsisuka á þmonà:

- Matai, kvaile, að gi tau sakiau, kad tu nieko neverta!

- Að padarysiu viskà dël tavæs..

- Puiku, pradëkime nuo tavo sàskaitos banke...

Gerai, jei jûs anksèiau numatyto laiko gráþtate ið komandiruotës namo.

Blogai, jei savo spintoje randate pasislëpusá nuogà vyrà.

Dar blogiau, jei jûs nevedæs ir gyvenate vienas.

Visai blogai, jei jûs tam vyrui dar ir patinkate.

Du draugai - Jonas ir Petras, su þmonomis vakarëlyje þaidë kortomis. Petruis netyèia ið rankø iðkrito korta ir jis palindo po stalu jos ieðkoti. Ið po stalo kaþkaip þvilgtelëjo á Jono þmonos kojas ir pastebëjo, kad ji be kelnaièiø.

- Panele, gal þinote, kiek valandø?

- Gerai, tik lovoje nerûkysim!

Aludëje:

- Ásivaizduojate, skrendu virð kovos lauko, kulkos aplink tik ðvilpia! Raketa tik þybt ir pataiko á lëktuvà! Teko gráþti pësèiom.

- Niekai! Va, að vaþiuoju dþipu per patá kovos laukà, kulkos tik ðvilpia, minos sproginëja, dþipas ant vienos uþsirauna... Gráþau pësèias.

Niekas nepuoðia þmonos taip, kaip vyro iðvykimas á komandiruotæ.

Visi þino, kad kinai bei triuðiai garsëja greitu dauginimusi. Bet niekas neþino, kad bûna dar ir kiniðkø triuðiø...

Mylisi vaikinas su mergina. Mergina jam:

- Brangusis, tu tik mane nuo nestumo apsaugok...

Vaikinas baigia:

- Sa-aaugo-o-o-oki-i-i-s!!!

Vyrukas bëga paskui merginà:

- Panele, panele!

Ta sustoja.

- Jûs mane atsimenate? - klausia vyrukas.

- Ne.

Dvi draugës kalbasi:

- Þinai, neseniai vyras remotà bute padarë. Visà sienà fototapetais apklijavo, graþiais tokiais, vaizduojanèiais senovinæ sieninæ spintà. Gail tik, kad jie neplaunami...

- O kodël?

- Nu, taigi visi vyrai á tà sienà galvas prasiskelia...

Pora draugø kalbasi:

- Þinai, að iðmatavau mano þmonos greitá, kai ji vaikðto po parduotuves.

- Ir koks jisai?

- 400 litø per valandà!

Ateina rusas pas èiukèià:

- Paskolink 100 gr aukso, po metø su procentais gràþinsiu.

Èiukèia davë. Po metø rusas vël:

- Nu neiðëjo biznis, duok dar 100 gr, po metø viskà gràþinsiu su procentais.

Èiukèia vël davë. Po metë vël mato ateinantá rusà ir sako þmonai:

Vaikinas susipaþino su mergina, jie pasivaikðèiojo, na, ir vaikinas sako:

- Gal einam pas mane?

- Þinai, sàþiningai, að nusprendþiau likti mergina iki tol, kol nebûsiu ásitikinusi, kad myliu tà þmogø, su kuriuo susiruoðiu praleisti naktá.

Vaikinas merginai:

- Jurga, na kada gi nustosi manæs pavyduliauti?

- Tu vël pavadinai mane Jurga!!!

-Klausyk, tu visus vakarus praleidi su Janina, gal ruoðies vestuvëms?

-Taip, að galvojau apie vestuves, bet gerai pagalvojæs nusprendþiau, kad po vestuviø nebebus kur praleisti vakarø.

Vaikinas su mergina guli lovoje. Jis pareiðkia:

- Tu tokia karðta... Tokia karðta... Nors kiauðinienæ kepk!

- Alio, sveikas Petrai

- Sveikas Antanai.

- Klausyk Petrai, að skambinu pareikðti tau uþuojautà.

- O kas atsitiko?

- Mano þmona nusipirko kailinius...

- Nu ir kas? Að èia prie ko?

- O prie to, kad rytoj ji ruoshiasi pas tavo þmona á sveèius ateiti...

Vyras klausia þmonos:

- Tu vakar ðuná ðëriai?

- Taip.

- Tai eik dabar ir uþkask já...

Sako, kad moterys myli ausimis, o vyrai akimis. Vakar apþiûrinëjau savo mikà... Ko jau ko, bet akiø ten tikrai nëra!

Kalbasi du husarai:

- Vakar mes sugalvojome nauja uþsiëmimà. Atsivedëme prostitutæ, nusipirkome agurkà ir pats þinai...

Bet tada pas mus uþëjo poruèikas Rþevskis ir kaip visada viskà sugadino.

- Tai kà, jis pamylëjo tà prostitutæ?

- Ne, jis suvalgë tà agurkà...

- Oi, paþvelk, kokia vestuvinë suknelë! Pasimatuok.

- Gal nereikia?

- Ko tu? Kaip tik tavo dydis!

- Kaþkaip nepatogu...

- Ko nepatogu? Uþeisi á kabinà ir pasimatuosi!

- Vova, neákyrëk. Kokia vestuvinë suknelë? Að nuo ryto nesiskutæs

- Va, Prancûzijoj buvau. Ir þinai, vieðbuèio kambaryje toks mygtukas, paspaudi -- boba ateina, patogu!

Pasisekë tau, pasilinksminai truputá...

- Kodël truputá? Su savim parsiveþiau!

- Bobà?

- Mygtukà!

Patarimas:

-jei jûs vakarëlio metu pakvietëte panelæ paðokti ir ji sutiko, tai dar nesidþiaukite.....ið pradþiu vis tiek teks paðokti....

Seneliø pora verandoje supasi këdëse. Staiga senelë iðverèia savo vyrà ant grindø.

- Uþ kà? - stebisi ðis.

- Uþ prastà seksà per 30 metø.

Po kurio laiko senelis iðverèia þmonà:

- O tu uþ kà? - nustemba ði.

- Uþ tai, kad þinai skirtumà!

Ryte vyras klausia þmonos:

- Brangioji, tu nieko blogo nepagalvojai, kai að naktá girtas ágriuvau su mëlyne paaky?

- Ne, nepagalvojau. Beje,kai ágriuvai, mëlynës dar nebuvo.

- Gogi! Tu kodël ðiandien taip vëlai gráþti?

- Að ðiandien pirmà kartà uþsiëmiau seksu!

Visa ðeima sujudo, ruoðiamas stalas.

- Sëskis Gogi, vyno iðgersim

- Negaliu.

- Kodël?

- Uþpakalá skauda.

Televizoriø þiûrintis vyras klausia þmonos:

- Tu kaþkà sakei, brangioji?

- Taip, dar vakar...

Moteris nenugalima mokëjime pasiduoti.

- Vasilijau Ivanovièiau! Anka pas baltuosius nuðliauþë!

- Neðauk Pëtka! Tai bakteriologinë ataka.

Sutuoktiniai vakarieniauja.

Þmona sako vyrui:

- Atsimeni, prieð devynis mënesius ëmei dviejø savaièiø atostogas ir iðvykai þvejoti upëtakiø?

- Taip, atsimenu.

- Ðiandien skambino vienas upëtakis ir pasake, kad tu tapai tëvu...

Ateina diedukas pas bobulytę ir sako:

- Močiut, duok man viagros tabletę!

Bobutė nustebus. Nubëga, atneša tabletę. Diedukas ją paima, atsilaužia mažą mažą gabaliukà ir suvalgo. Bobulytė klausia:

- O tai kodėl tik tokį mažą gabaliuką suvalgei?

Vienam pokylyje prie Poruèiko Rþevskio priëjo vienas ponas ir sako:

- Poruèike, o ar Jûs þinote, kaip Australijoje aborigenai medþiojo struèius?

Poruèikas:

- Ne , neþinau.

Ponas:

Moterys daug makaluoja lieþuviu, nes neturi kuo daugiau makaluoti.

Vyras savo gyvenime turi du pasirinkimus: jis gali gyventi vieniðas ir nelaimingas, arba gali vesti ir norëti numirti.

Seneliø pora verandoje supasi këdëse. Staiga senelë iðverèia savo vyrà ant grindø.

- Uþ kà? - stebisi ðis.

- Uþ prastà seksà per 30 metø.

Po kurio laiko senelis iðverèia þmonà:

- O tu uþ kà? - nustemba ði.

- Uþ tai, kad þinai skirtumà!

Gerai, jei jûs anksèiau numatyto laiko gráþtate ið komandiruotës namo.

Blogai, jei savo spintoje randate pasislëpusá nuogà vyrà.

Dar blogiau, jei jûs nevedæs ir gyvenate vienas.

Visai blogai, jei jûs tam vyrui dar ir patinkate.

- Alio, sveikas Petrai

- Sveikas Antanai.

- Klausyk Petrai, að skambinu pareikðti tau uþuojautà.

- O kas atsitiko?

- Mano þmona nusipirko kailinius...

- Nu ir kas? Að èia prie ko?

- O prie to, kad rytoj ji ruoshiasi pas tavo þmona á sveèius ateiti...

Þurnalas paskelbë konkursà. Situacija: jûs ateinate su dama á restoranà. Jûs tos moters anksèiau nepaþinojote, bet ji jums labai patinka. Ir staiga jums reikia á tualetà. Kaip atsipraðyti mandagiai, bet kartu ir pasakyti teisybæ. Laimëjo toks atsakymas:

Visas savo atostogas sanatorijoje vyras praleido loðdamas preferansà. Gráþæs namo, jis patenkintas þmonai praneðë:

- Mums labai pasisekë. Tà kostiuma, kurá iðvaþiuojant tu man nupirkai uþ 2 tûkstanèius, að praloðiau, bet jau uþ 22 tûkstanèius!

Prie taksi.

Vyras:

- Kiek kainuos nuvaþiuoti iki stoties?

Taksistas:

- 20 Litø.

Vyras:

- O jei kartu su þmona?

Taksistas:

- 20 Litø.

Vyras atsisuka á þmonà:

- Matai, kvaile, að gi tau sakiau, kad tu nieko neverta!

Moteris nenugalima mokëjime pasiduoti.

Ryte vyras klausia þmonos:

- Brangioji, tu nieko blogo nepagalvojai, kai að naktá girtas ágriuvau su mëlyne paaky?

- Ne, nepagalvojau. Beje,kai ágriuvai, mëlynës dar nebuvo.

- Oi, paþvelk, kokia vestuvinë suknelë! Pasimatuok.

- Gal nereikia?

- Ko tu? Kaip tik tavo dydis!

- Kaþkaip nepatogu...

- Ko nepatogu? Uþeisi á kabinà ir pasimatuosi!

- Vova, neákyrëk. Kokia vestuvinë suknelë? Að nuo ryto nesiskutæs

- Panele, gal þinote, kiek valandø?

- Gerai, tik lovoje nerûkysim!

Gráþta vyras namo. Þmona ið tolo pamaèiusi pradeda rëkti:

- Kodël pas tave ant veido lûpdaþis???

Vyras prieina arèiau ir sako:

- Èia kraujas. Iðlipau ið troleibuso ir kaþkas trenkë su plytgaliu per galvà, apiplëðë ir pabëgo...

Visi þino, kad kinai bei triuðiai garsëja greitu dauginimusi. Bet niekas neþino, kad bûna dar ir kiniðkø triuðiø...

Ateina diedukas pas bobulytę ir sako:

- Močiut, duok man viagros tabletę!

Bobutė nustebus. Nubëga, atneša tabletę. Diedukas ją paima, atsilaužia mažą mažą gabaliukà ir suvalgo. Bobulytė klausia:

- O tai kodėl tik tokį mažą gabaliuką suvalgei?

Moteris paraðë skelbimà á laikraðtá: "Jauna moteris norëtø susipaþinti su vyriðkiu rimtiems santykiams". Po keliø dienø paskambina vyrukas ir klausia:

- Sakykite, o kà jûs turëjote omenyje, raðydama "rimtiems santykiams"?

Moteris, monutëlæ patylëjusi, atsako:

Aludëje:

- Ásivaizduojate, skrendu virð kovos lauko, kulkos aplink tik ðvilpia! Raketa tik þybt ir pataiko á lëktuvà! Teko gráþti pësèiom.

- Niekai! Va, að vaþiuoju dþipu per patá kovos laukà, kulkos tik ðvilpia, minos sproginëja, dþipas ant vienos uþsirauna... Gráþau pësèias.

Vyrukas bëga paskui merginà:

- Panele, panele!

Ta sustoja.

- Jûs mane atsimenate? - klausia vyrukas.

- Ne.

Jauna moteris ið provincijos atvaþiavo á miestà uþsidirbt ir ásitaisë tarnaite turtingoj ðeimoj. Vienà kartà, tvarkydama miegamajá, ji rado prezervatyvà ir ëmë já atidþiai apþiûrinët. Tuo momentu á miegamàjá áëjo ðeimininkë:

- Kà gi tu, brangute, niekada nematei ðito?

Niekas nepuoðia þmonos taip, kaip vyro iðvykimas á komandiruotæ.

Pora draugø kalbasi:

- Þinai, að iðmatavau mano þmonos greitá, kai ji vaikðto po parduotuves.

- Ir koks jisai?

- 400 litø per valandà!

-Klausyk, tu visus vakarus praleidi su Janina, gal ruoðies vestuvëms?

-Taip, að galvojau apie vestuves, bet gerai pagalvojæs nusprendþiau, kad po vestuviø nebebus kur praleisti vakarø.

- Gogi! Tu kodël ðiandien taip vëlai gráþti?

- Að ðiandien pirmà kartà uþsiëmiau seksu!

Visa ðeima sujudo, ruoðiamas stalas.

- Sëskis Gogi, vyno iðgersim

- Negaliu.

- Kodël?

- Uþpakalá skauda.

Vyras klausia þmonos:

- Tu vakar ðuná ðëriai?

- Taip.

- Tai eik dabar ir uþkask já...

Vienam pokylyje prie Poruèiko Rþevskio priëjo vienas ponas ir sako:

- Poruèike, o ar Jûs þinote, kaip Australijoje aborigenai medþiojo struèius?

Poruèikas:

- Ne , neþinau.

Ponas:

Sutuoktiniai vakarieniauja.

Þmona sako vyrui:

- Atsimeni, prieð devynis mënesius ëmei dviejø savaièiø atostogas ir iðvykai þvejoti upëtakiø?

- Taip, atsimenu.

- Ðiandien skambino vienas upëtakis ir pasake, kad tu tapai tëvu...

Patarimas:

-jei jûs vakarëlio metu pakvietëte panelæ paðokti ir ji sutiko, tai dar nesidþiaukite.....ið pradþiu vis tiek teks paðokti....

Mûsø gyvenimas po vestuviø primena miraþà dykumoje - rûmai, palmës, kupranugariai… - guodþiasi dvi draugës. - Visø pirma dingsta rûmai, paskui palmës ir galø gale lieki su vienu kupranugariu...

Mylisi vaikinas su mergina. Mergina jam:

- Brangusis, tu tik mane nuo nestumo apsaugok...

Vaikinas baigia:

- Sa-aaugo-o-o-oki-i-i-s!!!

Gráþta suvalkietis ið þvejybos ir pasakoja þmonai:

Dvi draugës kalbasi:

- Þinai, neseniai vyras remotà bute padarë. Visà sienà fototapetais apklijavo, graþiais tokiais, vaizduojanèiais senovinæ sieninæ spintà. Gail tik, kad jie neplaunami...

- O kodël?

- Nu, taigi visi vyrai á tà sienà galvas prasiskelia...

Du draugai - Jonas ir Petras, su þmonomis vakarëlyje þaidë kortomis. Petruis netyèia ið rankø iðkrito korta ir jis palindo po stalu jos ieðkoti. Ið po stalo kaþkaip þvilgtelëjo á Jono þmonos kojas ir pastebëjo, kad ji be kelnaièiø.

Skyrybu procesas.

Vyras aiðkina skyrybø prieþastá:

- Ji baisiai nevalyva!

- Paaiðkinkite konkreèiau.

- Na, kartà nueinu naktá virtuvën nusimyþt á kriauklæ, o ten neplautø indø krûva.

Ateina rusas pas èiukèià:

- Paskolink 100 gr aukso, po metø su procentais gràþinsiu.

Èiukèia davë. Po metø rusas vël:

- Nu neiðëjo biznis, duok dar 100 gr, po metø viskà gràþinsiu su procentais.

Èiukèia vël davë. Po metë vël mato ateinantá rusà ir sako þmonai:

Vaikinas merginai:

- Jurga, na kada gi nustosi manæs pavyduliauti?

- Tu vël pavadinai mane Jurga!!!

Pirma naktis. Jaunieji sëdi ant lovos ir kalbasi. Þmona:

- Þinai, að turiu tau prisipaþinti. Að anksèiau mylëjau du vyrus. Ir taip stipriai, kad prisiminimui iðtatuiravau jø portretus sau ant krûtø.

Vyro veidas skausmingai persikreipë, bet po to jis ëmë smarkiai juoktis:

- Að padarysiu viskà dël tavæs..

- Puiku, pradëkime nuo tavo sàskaitos banke...

Kalbasi du husarai:

- Vakar mes sugalvojome nauja uþsiëmimà. Atsivedëme prostitutæ, nusipirkome agurkà ir pats þinai...

Bet tada pas mus uþëjo poruèikas Rþevskis ir kaip visada viskà sugadino.

- Tai kà, jis pamylëjo tà prostitutæ?

- Ne, jis suvalgë tà agurkà...

- Va, Prancûzijoj buvau. Ir þinai, vieðbuèio kambaryje toks mygtukas, paspaudi -- boba ateina, patogu!

Pasisekë tau, pasilinksminai truputá...

- Kodël truputá? Su savim parsiveþiau!

- Bobà?

- Mygtukà!

Vaikinas susipaþino su mergina, jie pasivaikðèiojo, na, ir vaikinas sako:

- Gal einam pas mane?

- Þinai, sàþiningai, að nusprendþiau likti mergina iki tol, kol nebûsiu ásitikinusi, kad myliu tà þmogø, su kuriuo susiruoðiu praleisti naktá.

Parke ant suoliuko sedi senis, o pries ji dvi merginos labai-labai

trumpais sijonukais. Senis ziurejo, ziurejo, paskui atsiduso ir sako:

- Musu laikais tai buvo priimta prausti, o ne vedinti!

Fëja - tai moteris dailiomis krûtimis, riestu uþpakaliuku, graþaus veido. Po sekso ji virsta dëþe ðalto alaus...

Þmona atëjo pas gydytojà ir pareiðkë, kad turi problemø su vyru.

- Ir kokiø? - pasidomëjo gydytojas.

- Kasnakt, kai mes sugulame á lovà ir vyras pasiekia orgazmà - jis klaikiai suðunka.

- Að èia nematau nieko bloga….

- Bet jis tada paþadina mane!

Moterys daug makaluoja lieþuviu, nes neturi kuo daugiau makaluoti.

Sako, kad moterys myli ausimis, o vyrai akimis. Vakar apþiûrinëjau savo mikà... Ko jau ko, bet akiø ten tikrai nëra!

- Brangusis, jeigu as skesciau upeje, ka tu darytum?

- O, as tuoj patbegciau pagalbos i gretima kaima.

- Bet gretimas kaimas taip toli.

- Del taves, brangioji, as galeciau dar toliau nubegti...

Vaikinas su mergina guli lovoje. Jis pareiðkia:

- Tu tokia karðta... Tokia karðta... Nors kiauðinienæ kepk!

Televizoriø þiûrintis vyras klausia þmonos:

- Tu kaþkà sakei, brangioji?

- Taip, dar vakar...

Panele, kur jûs taip ádegëte? Gal statybose dirbate?

Jeigu vyras del moters pasiryzes viskam - reiskia jis ja myli.

Jeigu moteris del vyro pasiryzusi viskam - reiskia ji ji pagimde.

- Vasilijau Ivanovièiau! Anka pas baltuosius nuðliauþë!

- Neðauk Pëtka! Tai bakteriologinë ataka.

Tikrai laiminga gali bûti tik ðeima, kur þmona vyturys, o vyras - apuokas. Tada þmona niekad nemato, koks girtas vyras pareina namo, o vyras niekad nemato þmonos, vos atsibudusios.

Kaip sunku ðiais laikais gyventi, negali niekuo pasitikëti, netgi pats savimi:

-Skundþiasi senukas, plaudamas savo kelnias.

- O norëjau tik nusipersti

-Kokie arkliai jums patinka, misteri Braunai? Balti ar ar juodi?

-Kai að joju ant balto arklio, tai man patinka balti, o kai joju ant juodo arklio, tai labiau patinka juodi!

-O kokios moterys jums labiau patinka - blondinës ar brunetës, misteri Braunai?

-Kai að ....

Jaunas vyras bandydamas iðimti cigareèiø pakelá ið automato vieðbuèio koridoriuje netyèia pastûmë alkûne simpatiðkà merginà, kuri ëjo pro ðalá.

- Að nuoðirdþiai atsipraðau, sako jis jai - bet jei jûsø ðirdis tokia minkðta, kaip jûsø krûtinë, jûs man tikriausiai atleisite.

Darbe kolega klausia jaunikio:

- O tu turi savo nuogos suþadëtinës nuotraukà?...

- Aiðku, kad ne!...

- Gal tada nori kelias?...

Maudosi vyras pirtyje. Plauna veida ir sako:

- Tai - þmonai...

Plauna krûtinæ:

- Tai - meiluþei...

Plauna þemiau:

- Tai - nenumatytam atvejui...

Plauna uþpakalá:

- O atvejai bûna skirtingi...

Moteris turëtø bûti kaip poliklinika: ðvari, nemokama ir visiems prieinama.

Na prekybos centre sëdëjo senas vyriðkis. ir prie jo prisëdo pankas su spygliuotais plaukais kurie buvo þali, mëlyni, raudoni, violetiniai, oranþiniai ir geltoni. Vyriðkis spoksojo i pankà. Pankas pamatæs kad á já taip intensyviai þiûri paklausë vyriðkio:

Dvi draugës kalbasi:

- Þinai, mano vyras - tai sekso simbolis.

- Tikrai?

- Taip, jis seksà tik simbolizuoja.

Du vyrai eina gatve ir vienas staiga sustoja:

- Po ðimts, ten juk mano þmona ðnekasi su mano meiluþe!

- Na þinai, kà tik ir að norëjau tà patá pasakyti... - atsako kitas.

Tamsûs viduramþiai. Ateina jaunikaitis pas kunigà iðpaþinties:

- Kunige, að gulëjau su mergina lovoj, bet nieko nieko jai nedariau - ar tai nuodëmë?

Kunigas pagalvoja ir atsako:

-Taip, sûnau mano, tai nuodëmë, o uþ atgailà suvalgyk ðieno kupetà!

Vyrukas iðkrito uþ borto ir ryklys nukando jam „daiktà“. Netverdamas skausmu, ðiaip ne taip ásirioglino atgal á laivelá. Jauèia, kaþkas uþantyje spurda. Iðtraukia, o ten auksinë þuvelë, kuri ir sako:

- Iðpildysiu vienà tavo norà, jei paleisi.

Zmona vyrui:

-Man taip atsibodo tie musu skandalai...

-Nori, tyliai snuki sudauzysiu?

Þmona priekaiðtauja vyrui:

- Petrai, nors kartelá man gëliø nupirktum...

- O kam? Juk dar gyva esi!

Tinkis vinkis narokomas, dipsis miesto chuliganas, lele prostitute, pau maza siknos skylute :)

Pagaliau, atëjus vakarui, vyras po sunkiu dienos darbø nekantriai sëdasi á krëslà prie TV. Ásijungia, o ten kova dël sunkiasvoriø bokso èempiono titulo. Boksininkai apsikeièia keliais smûgiais ir jau nepraëjus pirmam raundui nokautuojamas vienas ið boksininkø. Kova baigta.

-Brangusis, isnesk siuksles,- praso zmona.

Vyras sunkiai atsidusdamas:

-As juk ka tik prisedau...

-O ka pries tai veikei?

-Gulejau.

Ramus, ðeimyninis vakaras. Þmona mezga, vyras tikrina loterijos bilietà.

- Kà laimëjom brangusis?

- Et, byb... !!!

- Jeigu toks kaip tavo imk grynais.

Sëdi du kaliniai kalëjime ir ðnekasi apie þmonas. Vienas sako:

-Mano þmona man tikrai iðtikima.

Antras klausia:

-Kodël tu tuo taip ásitikinæs ?

Pirmas atsako:

-Visø pirma, ji yra padori moteris. Antra, ji mane myli. Treèia - ji irgi sëdi kalëjime.

Jeigu jûs pakvietëte merginà paðerti þuveliø, o akvariumo jûs neturite nuo gimimo, tai atidarykite bent ðprotø skardinæ. Kaip taisyklë, átrupinus ten truputá duonos, mergina pradeda susivokti, dël ko jûs jà pakvietëte.

Kalbasi vyras ir zmona.

vyras:

-Brangioji nori pusryciu i lova?

zmona:

-tai aisku,kaip gi nenoresiu

vyras:

TAI TADA MIEGOK VIRTUVEI.SUPRATAI?

Þiovaudamas vyras rodo etiketo trûkumà, o moteris savo galimybes.

Skambutis trecia valanda nakties:

- Alio? Cia gaisrine?

- Taip! Gaisrine!

- Tai va. Pas mane viskas gerai. Niekas nedega..

Visi vyrai vienodi... Tik jø atlyginimai skiriasi...

Tamsu. Naktis. Laiptineje kaþkas buèiuojasi. Vienas klausia kito:

- Koks tavo vardas?

- Tomas! ...

- O velnias!!! mano irgi !!!

Moteris gàsdina savo persekiotojà:

- Jeigu jûs mane ir toliau persekiosit, pakviesiu savo draugà, jis yra gerai þinomas boksininkas!

- Kvieskit, að esu gerai þinomas bëgikas!

Skyrybø prieþastis:

Vyras visiðkai nebeskiria dëmesio ðeimai. Net paskutinis vaikas - ir tas nëra jo.

Dvi draugës kalbasi:

- Girdëjau, Onutë iðtekëjo uþ tikro Einðteino!

- Tokio pat protingo?

- Ne, tokio pat þilo smuikininko!

Diskotekoje vaikinas prieina prie merginos:

- Panele, galima?

- Aiðku galima, tik gal pirma paðokam?

Restorane sëdi naujieji rusai. Staiga suskamba vieno telefonas.

- Taip. Kailinius? Imk, imk,- padeda ragelá.

Sëdi toliau. Vël skambutis:

- Kà? Auskarus su deimantais? Imk, be problemø,- vël padeda.

Dar kartà skambutis:

Að vedþiau du kartus, ir abu nelaimingai: pirma þmona nuo manæs pabëgo, o antroji - ne.

Þmona barasi su vyru:

- Tu sugadinai mano gyvenimà, tu bjaurus ðlykðtyne! Að tavæs nekenèiu! Tu paþeminai geriausius mano jausmus! Tu tikras pabaisa! Tu manæs net pabuèiuoti nenori!

Ar þinote kad nuo ðiol galima mylëtis nesisaugant, nes siauèiant paukðèiø gripui, á Lietuvà draudþiama áskrist bet kokiam gandrui.

Þemës ûkio parodoje þmona rodo eksponatà - gaidá-rekordininkà, baksnoja vyrà ir kandþiai perskaito apraðymà:

- Aptarnauja penkiasdeðimt viðtø!

- Bet skirtingas, - atsako vyras.

- Brangusis... O kà tu pasakytum, suþinojæs, kad að permiegojau su tavo geriausiu draugu?

- Hmmm... Neþinojau, kad tu esi lesbietë...

Vaikinas parlekia namo, per­sirengia, iðsitraukia ið ðaldytuvo ke­lias skardines alaus, susikelia ko­jas ant stalo, ásijungia televizoriø. Ekrane uþsklandëlë: "Futbolas. Èempionø lyga"... Skambutis á du­ris. Keiksnodamas atidaro, o ten:

Jau kelias savaites neseniai vedæs vyrukas prikibo prie jaunos þmonelës su vienu noru. "Padarykime tai kaip ðuniukai daro." Þmona vis nesutinka. Taèiau vyrelis vis neatstoja. Po keliø savaièiø þmona neiðtveria:

Kalbasi 2 draugai.

- Ir ko gi tu tokià baisià mergà á þmonas pasirinkai?

- Ai, bent jau namus saugos