Anekdotai

- Brangioji,- murma pro miegus vyras,- iðjunk televizoriø, atneðk stiklinæ arbatos ir klok lovà.

- Negaliu,- atsako þmona.- Mes kino teatre…

- Alio!- kalba Petraitis.- Tai tu, brangioji?

- Ne, tai Petraitienë, tavo þmona.

Gatvëje susitinka du paþástami.

- Kur taip skubi?

- Namo, turiu iðvirti pietus.

- O kà, ar þmona serga?

- Ne, ji alkana.

Pas Petrà ateina jaunuolis ir sako:

- Norëèiau praðyti jûsø dukters rankos.

- O kuri jums patinka: maþesnioji ar didesnioji?

- Mat kaip, tada reikëtø pagalvoti. Neþinojau, kad jos rankos nevienodo dydþio...

Vyras ir þmona, neðini daugybe lagaminø, atvyko á geleþinkelio stotá.

- Gaila, kad mes nepaëmëm spintos,- atsiduso vyras.

- Nejuokinga!- pyktelëjo þmona.

- Tikrai nejuokinga. Taèiau bilietai liko spintoje…

Kalbasi dvi sekretorës.

- Ar tavo virðininkas, kaip ir manasis, rytais bûna prastai nusiteikæs?

- Na, kà tu! Jis bûna labai malonus ir net pusryèius man atneða á lovà.

Að norëèiau þinoti, - sako þmona savo vyrui, - ar mylësi mane kaip mylëjai, kai mano plaukai bus þili?

- Suprantama. Að gi mylëjau tave, kai tavo plaukai buvo juodi, rudi, violetiniai...

Du bièiuliai kalbasi apie savo hobi.

- Þinai,- sako vienas.- Man labiausiai patinka þuvelës. Valandø valandas að neatitraukiu akiø nuo akvariumo - tokios jos mielos ir graþios.

- Kà sako tavo þmona, kad tiek laiko prasëdi prie akvariumo?- klausia draugas.

Eina du vyrai ir skundziasi:

-oi kaip negerai kaip negerai.

kitas:

-oi ir man negerai.

-o man gerai.

-kodel klause vienas?

-va todel kad mano uosve mire

Kà vyrai veikia naktimis:

1) 17% eina á ðaldytuvà;

2) 21% - á tualetà;

3) kiti 62% eina namo...

Ðeimininkë:

- Brangusis pone Antanai, dþiugu jus matyti ! O kurgi jûsø þmona?

- Matot, mudu su ja traukëme burtus, kuris ið mudviejø eis pas jus á sveèius.

- Ir jûs laimëjote?

- Ne, pralaimëjau.

Naktá uþsimanë vyras á tualetà ir, kad nepaþadinti þmonos, tyliai tyliai iðslenka ið miegamojo. Þmona pabunda ir átarusi, kad vyras virtuvëje piktnaudþiauja alkoholiu, atsikelia ir tyliai tyliai slenka norëdama já uþklupti nusikaltimo vietoje.

Senelis su senute prisimena savo jaunystæ.

- Kai að buvau jaunas, - sako senelis, - man labai patiko viena mergaitë - Onutë Petraitytë... Kas þino, kur ji dabar ir kà ji veikia?..

- Tu kà, seni, sukvailëjai? Ta Onutë Petraitytë - taigi að!

Moterys yra tarsi þemynai:

Iki 12-os ji tarsi Antarktida, tyra kaip ledas;

Iki 18-os ji tarsi Afrika, kurios didelës teritorijos dar nëra iðtyrinëtos;

Iki 25-iø ji tarsi Azija, karðta ir egzotiðka;

Po audringai praleistos pirmos bendros nakties:

- Brangusis, tu mane vesi?

- Pala pala, o nuo kada mes tujinamës?

Ar tu þinai, kad tavo þmona neiðtikima?

- Þinau

- Kaip?

- Tau kà parodyt???

Auksiniø vestuviø metu þmona vyro akyse pastebi aðaras.

- Mylimasis, - sako, - nemaniau, kad esi toks sentimentalus.

Du vyrai pasakoja kokias turi durnas þmonas:- Ásivaizduok sau, mano þmona pradëjo lankyti vairavimo kursus ir durna galvoja, kad að jai skolinsiu maðinà.- Tai dar nieko, ásivaizduok mano þmona iðsipirko kelalapá á Palangà.

Kaubojus vedë ir vaþiuoja veþimu su savo jauna þmona á savo ranèà. Staiga suklumpa arklys.

-Vienas.-taria kaubojus

Po kiek laiko arklys suklupo antrà kartà.

-Du.

Po treèio suklupimo kaubojus pasakë “Trys” ir nuðovë arklá.

- Kaip jauèiasi jûsø vyras? - klausia kaimynë Petraitienæ.

- Gydytojas pasakë, kad jam reikia tylos ir ramybës, taèiau man reikia rankinuko ir bateliø.

Viena moteris pasakoja kitai:

- Mûsø televizorius labai lëtai kaista. Tik ðiandien su vyru þiûrëjome vakarykðèias rungtynes...

Moterys, kurios mano, kad kelias á vyro ðirdá eina per skrandá, taiko per aukðtai…

- Kiek sykiø kartojau, kad tokio tavæs matyti nenoriu! - sako þmona vyrui, kuris vëlai gráþta namo iðgëræs.

- Nenori manæs matyti?! Tai ko lauki iki antros valandos nakties?

Susitinka du bièiuliai. Vienas jø trina sumuðtà galvà.

- Kas tau nutiko, Petrai?

- Mane pirmàsyk prikëlë þadintuvas.

- O ið kur tas gumbas kaktoje?

- Juk þmona tà þadintuvà á mane sviedë!

Skiriuosi! - pareiðkia Petraitis kaimynui.

- Kodël?! Juk turi tokià malonià, rûpestingà þmonà!

- Taip, bet ji pernelyg tvarkinga.

- Turëtum dþiaugtis!

- Gera tau kalbëti. Kiek sykiø beatsikelèiau naktá atsigerti, gráþæs visada randu paklotà lovà!

Naktá vyras þadina þmonà:

- Ar girdi? Mûsø bute yra kaþkoks vyras!

- Pagaliau... - atsidûsta þmona.

Kalbasi du pensininkai.

- Esu 50 metø vedæs ir visus vakarus praleidþiu namie su þmona.

- Tai tikra meilë!

- Ne, reumatas.

Kas mums, vyrams, labiausiai nepatinka namø ruoðoje - tai monotonija: pakloji lovà, iðplauni grindis... Dulkes paðluostai... Ir visà tai daryti nuolat, kas pusmetá...

Iðtekëjusi moteris ateina pas bûrëjà ir viltingai klausia:

- Geroji moterie, ar ilgai mano vyras dar kankins mane?

- Penkerius metus.

- O paskui?

- Paskui priprasite.

- Tu þinai, laikraðtyje raðo, kad grupë sociologø rado prieþastá, kodël þmonës skiriasi.

- Pamanyk, ir reikëjo tyrinëti! Ir taip viskas aiðku, kad skyrybos vyksta dël vedybø.

- Tikiuosi, kad rojuje vyrai gyvena atskirai nuo moterø.

- Þinoma, kitaip koks gi tai bûtø rojus.

80 procentø amerikieèiø Amerikoje neiðtikimi savo þmonoms. Likusieji 20 procentø neiðtikimi Europoje.

- Ðiandien dvideðimtosios mûsø vedybø metinës. Kaip mes jas paminësime, mielasis?

- Tylos minute.

Moteris álipa á traukinio vagonà. Ir neranda laisvos vietos. Aplink vien vyrai skaitantys laikraðèius. Ji apsidairo ir sako.

- Kokia að buvau kvaila manydama, kad èia yra bent vienas dþentelmenas.

Vienas vyriðkis pakelia akis nuo laikraðèio.

Susitinka du draugai vienas sako:

-Paliko þmona?

-Taip.

-Tai nusipirk butelá degtinës ir nuskandink sielvartà.

-Neiðeis.

-Pinigø nëra?

-Pinigø yra sielvarto nëra.

Viena moteris, skaitydama laikraðtá, nusistebëjo:

- Èia raðo, kad Rytuose moterá maino á arklá. Tu taip niekada nepadarytum, brangusis?

- Þinoma, brangioji, - sako vyras. - Blogiausiu atveju - á automobilá.

- Kaimyne, ar negalëtumëte iðeiti á sodelá ir pasideginti saulëje?

- O kodël?

- Norëèiau, kad mano vyras pagaliau imtø pjauti þolæ.

Petraitis gráþta ið komandiruotës. Þmona puola jam ant kaklo ir ðaukia:

- Brangusis, neásivaizduoji, kaip dþiaugiuosi tavæs sulaukusi!

Èia á sienà pabeldþia kaimynas:

- Ar negalite tyliau, man nusibodo kas vakarà klausytis tø paèiø þodþiø!

Eina kartà vyrukas gatve. Mato prieðais – pritrenkianèio groþio mergina. Nutarë þûtbût su ja susipaþinti, bet neþino, nuo ko pradëti kalbà. Pagaliau sukaupë visas jëgas ir sako:

- Panele, o vakar buvo toks nuostabus oras.

Toji tyli. Jis ir vël:

Vyras klausia þmonà:

- Brangioji, kas ðiandien pietø?

- Jau tris savaites kasdien valgome makaronus su tarkuotu sûriu, o tu negali atsiminti!

Sutuoktiniai persikëlë á naujà butà ir surengë triukðmingas ákurtuves. Garsiai grojo muzika, sveèiai ðoko. Ûmai suskambëjo telefonas. Ðeimininkë pakëlë ragelá. Baigusi kalbëti, ji ðvytëdama pareiðkë vyrui:

Petraitienë giriasi kaimynei:

- Mano vyras toks jautrus, jog negali suduoti net ðuneliui.

- O manasis, - atkerta kaimynë, - toks ðvelnus, jog negali net iðdulkinti kilimo.

Lovoje guli JIS ir JI. Na, vienu þodþiu jie "baigë".

JI: O dar kartelá gali?

JIS: Galiu, tik tu turi padaryti vienà dalykëlá

JI: Koká?

JIS: Að dabar 20 minuèiø pamiegosiu, o tu tuo metu laikykis uþ mano

"daikto" abiejomis rankomis...

Kalbasi du bièiuliai.

- Nubudau naktá ir pastebëjau, jog kaþkokia bûtybë narðo po mano ðvarko kiðenes. Stvëriau pistoletà ir...

- Ir kà? Iððovei?

- Ne, nenorëjau tapti naðliu.

Mano tëvai gyveno labai vargingai. Kad iðlaikytø mamà, tëvas turëjo dirbti trijuose darbuose. Kai gráþdavo namo, jam jëgø uþtekdavo tik pasëdëti prieð televizoriø su alaus buteliu rankose. Taip tesësi keletà metø. Ir ðtai vienà ið tokiø vakarø mama, neðdama tëvui alø, netyèia iðmetë butelá.

Iðradëjo þmona sklaido moksliná þurnalà. Ûmai klausia vyrà:

- Ar tiesa, jog kalbanèià maðinà iðrado Edisonas?

- Ne, brangioji. Tai padarë dievas, sutvëræs moterá. Bet tokià, kurià galima iðjungti, iðrado Edisonas.

- Mano vyras visiðkai manimi nesidomi!

- Pamëgink apsivilkti kokius nors seksualius apatinius drabuþius.

- Jau mëginau.

- Ir kaip jis reagavo?

- Pakëlë galvà nuo laikraðèio ir paklausë: "Kas numirë?"

- Þinai, paskutiná kartà vykdamas á medþioklæ pamirðau ðautuvà!

- Kada tai pastebëjai?

- Áteikdamas þmonai kiðká!

Advokatas savo ginamajam,-“Að nesuprantu. Jus kà tik paleido ið kalëjimo uþ vagystæ, o jûs jau spëjote primuðti laikraðèio redaktoriø.” “Suprantat, kai að pavogiau 1000 litø, jis paraðë, kad tai buvo 5000 litø. Dël to turëjau dideliø nemalonumø su þmona.”

- Ar girdëjote, kad Petraitá paliko þmona? - viena kaimynë klausia kitos.

- Ne. O kaip jis tai iðgyveno?

- Dabar jau nusiramino, bet pirmà savaitæ tiesiog nesitvërë dþiaugsmu.

Advokatas: “Prieð perskaitant velionio testamentà að norëèiau uþduoti klausimà jo naðlei. Pone, ar jûs nesutiktumëte tapti mano þmona?”.

Vyras sustabdo automobilá graþioje kalnø vietovëje. Þmona iðlipa ið jo ir susiþavëjusi sako:

- Koks nuostabus vaizdas! Net þado netekau.

- Puiku, atostogausime èia, - pareiðkia vyras.

Þmona plauna grindis, vyras, iðsidrëbæs fotelyje, skaito laikraðtá. Þmona jam sako:

- Pakelk kojas, að perbrauksiu po jomis.

Vyras atkerta:

- Be mano pagalbos tu negali net grindø iðplauti.

- Jei gatvëje pamatysi graþià merginà, á kà pirmiausia atkreipsi dëmesá? - klausia bièiulis Petraitá.

- Á tai, ar kur nors netoliese nëra mano þmonos.

Petras pasakoja bièiuliui:

- Esu jau 20 metø vedæs ir vis myliu tà paèià moterá!

- Tai puiku.

- Taip manai? Jei þmona apie tai suþinotø, tikriausiai mane uþmuðtø!

- Kaip jauèiasi jûsø vyras? - klausia Petraitienë kaimynæ.

- Labai nerimauja. Gydytojas pasakë, kad jis po trijø mënesiø mirsiàs.

- Tai baisu!

- Taigi. O jis jau mënesá vëluoja.

Gëlininkai bûna labai kuklûs, ypaè tie, kurie augina aguonas ir kanapes.

Áþymus chemikas susipyko su þmona. Jai pravirkus, vyras pareiðkë:

- Tavo aðaros manæs nejaudina. Ko gi jose yra? Ðiek tiek fosforo rûgðties, truputis chloro... Visa kita - vanduo.

Vaikinas per pasimatymà liûdnu balsu pareiðkia savo draugei:

— Þinai, mieloji, mûsø santykiuose iðkilo viena problema...

— Kas atsitiko? — iðsigàsta draugë.

— Að pamirðau, koks tavo vardas.

Atëjo ðykðtus turtuolis á juvelyrinæ parduotuvæ pirti dovanos þmonai.

— Kiek kainuoja ðitas þiedas? — klausia jis pardavëjos.

— 10 000 eurø.

— Koðmaras!!! — pasibaisi turtuolis. — O ðtai ðita segë?

— Du koðmarai, pone, — sako jam pardavëja.

-Mielasis, nori ðalto aluèio?

-Klausi!

-Að ne klausiu, að tyèiojuosi...

Ateina mergina á vaistinæ ir klausia:

- Ar jûs turite dideliø dydþiø prezervatyvø?

Vaistininkë:

-Taip, turime...jûs pirksite?

Mergina:

- Ne... hmm... að tik palauksiu, kol koks vyras já pirks....

- Kas tau mëlynæ átaisë?

- Kreipiausi á þmonà "tu"!

- Ir uþ tai gavai?!

- Vakar ji taip uþsisvajojusi sako: "Kaip seniai MES nesimylëjom..."

O að sakau: "Aha, TU tai tikrai..."

Prabunda ryte vyras, kumðteli þmonà á ðonà ir sako:

- Aukseli, uþplikyk arbatos, a?

- Ne-e, kodël turëèiau?

- O uþ graþias akis?

- Ne-e, nenoriu.

- O uþ sveikus dantis?

Vyras pagavo þmonos meiluþá ir pradëjo já muðti. Þmona puolusi á neviltá ðaukia jam:

-Paleisk já, juk jis tavo vaikø tëvas!

Ásimylëjeliai þaidþia slëpyniø.

-Jei mane surasi, bûsiu tavo...

-O jei nerasiu?

-Esu spintoj!

-Klausyk, o kaip tave þmona vadina?

-Beþdþione...

-Vieðpatie, uþ kà?!

-Uþ tai, kad ið manæs jau keli þmonës atsirado.

SMS: „Mielasis! Tëtis guli savo kambaryje sulauþyta koja, taigi mums niekas netrukdys, maldauju, atvaþiuok. Buèiuoju“.

SMS: „Mieloji! Labai gaila, bet að irgi guliu lovoje, nes labai skauda tà vietà... á kurià tavo tëvas susilauþë kojà. Buèiuoju“.

Pora pasimylëjo.Þmonai klausia vyro:

-Kaip pavadinsime vaikà kai gims?

Vyras nusiima prezervatyvà ir sako:

-Jeigu iðsilaisvins, tai Deividu Koperfildu.

Mama, iðleisdama tëtá á þvejybà, sako: "Jei lydekos bus per brangios, paimk karpá".

Du kekiautojai dþiunglëse mato, kaip vietinis gyventojas veda prie prarajos moteriðkæ su pariðtu akmeniu po kaklu.

-O, pasirodo, - sako vienas, - kad skyrybø procedûra pas juos labai paprasta.

Jis pasakë, kad ið mano krûtinës formos gali nustatyti mano charakterá. Bet að krûtinës tai jam nerodþiau, o ið karto parodþiau charakterá“.

Archeologas-geriausias vyras apie koká tik gali svajoti moteris, nes kuo jinai darosi senesnë, tuo labiau jam patinka.

- Baþnyèioje yra vyriðkis, kuris flirtuoja su kito vyro þmona. Jeigu nusidëjëlis á aukø dëþutæ neámes penkiø litø, tai teks ið sakyklos paskelbti jo pavardæ, - sako kunigas per pamokslà.

Po pamaldø aukø dëþutëje gulëjo vien penkiø litø monetos...

Vedusi pora nusprendë nusipirkti papûgà. Gyvûnø parduotuveje rado dvi: raudona ir þalià.

Vyras klausia:

-Brangioji, tai kurià papûgëlæ imsime?

-Raudonà, nes þalia dar neprinokusi.

- Brangusis, man gydytojas uþdraudë dirbti namø darbus.

- Brangioji, að taip pat nueisiu pas tà patá gydytojà.

- Þinai, mano þmona amþinai praðinëja ið manæs pinigø: praeità savaitæ 500 litø, vakar - 400, o ðá rytà - jau tûkstanèio!

- O kur ji leidþia ðitokius pinigus?

- Neturiu në maþiausio supratimo! Að jai dar niekuomet nieko nedaviau!

Eina per dykumà labai keistai apsirengæs vyras: su glaudëmis ir rankðluosèiu po paþastimi. Sutinka beduinà:

- Klausyk, bièiuli, ar dar toli iki jûros?

- Apie tris dienas kelio.

- Nieko sau paplûdimys!

Po vakarëlio þmona bara vyrà:

- Maþa to, kad tu uþsnûdai, tai kai ðeimininkë ëmë dainuoti, tu atsibudai ir uþrëkei "iðleiskite ðuná"!!!

Vyras gráþta namo ir linksmai pareiðkia þmonai:

-Nepatikësi, að suradau dar vienà sekso pozà!

-Kokià?

-Nugara prie nugaros.

-Mes juk nieko negalësime nugara prie nugaros.

-Galësime, að pakvieèiau kaimynæ.

Pabunda ryte vyras ir sako:

- Brangioji, tu mano ðvarkà iðvalei?

- Iðvaliau.

- O kelnes?

- Iðvaliau.

- O batus?

- O argi juose yra kiðenës?

Vyriðkis gatvëje prasilenkia su patrauklia moterimi, vedina ðunimi, ir nori uþmegzti su ja kontaktà.

-Mielai dabar pasikeisèiau vietomis su jûsø ðuneliu, - sako jis.

-Tikrai? Að kaip tik vedu já kastruoti.

Kas yra dràsa?

Kai vyras pareina prigeræs pusë keturiø nakties, randa þmonà tarpdury su ðluota rankoje ir klausia :

- Brangioji, valaisi ar iðskristi ruoðiesi?

Gráþo vyras ið þûklës ir skundþiasi þmonai:

-Kas dar yra naudinga sveikatai, iðskyrus gerà valgá ir poilsá?

-Neþinau.

-Na, kà jûs su þmona darote bent kelis kartus per savaitæ?

-Baramës.

-Viskà meèiau! Ir gerti, ir rûkyti, ir þmonà!..

-O þmonà kam?

-O ji nenusipelnë tokios laimës!

Vyras kaþko ieðko - ilgai ir nesëkmingai. Pagaliau þmona klausia:

- Ko tu ieðkai?

- Benzino. Að sutepiau kelnes, o visuose namuose nëra në laðo benzino!

- Na ðtai, pagaliau! Ir tu supratai. Að seniai kalbu, kad reikia pirkti automobilá.

Ateina kunigas á vieðnamá pasitinka já pati ðeimininkë.

-Atleiskite, bet ðiuo metu visos merginos uþimtos.

-Nieko að palauksiu.

-Na bet að laisva...

-Tai kad jûs nekaip atrodot.

-Kà dievas davë tà ir turiu!

-Jis davë, jis tegul ir linksmina!!

Vyras snausdamas sako þmonai:

- Brangioji, numauk ðlepetes ir iðjunk televizoriø.

-Pakentëk, brangusis, mes ne namie, bet kino teatre.

- Ásivaizduoji, - pasakoja vienuolë kolegei, - einu ðiànakt namo ir girdþiu, kad mane kaþkas vejasi. Atsisuku - vyras.

- Na, ir...

- Kai tik að pasikëliau abità, tas, nelabasis, nusismaukë kelnes.

- Tada?

Moterys apie ðiuolaikinius vyrus:

-Paguldai ant kairiojo ðono - maudþia ðirdá, paguldai ant deðiniojo - þiûri televizoriø, pasiguldai ant savæs - uþmiega, pasiguldai po savimi - dûsta, pasodini - geria, pastatai - iðeina pas kità!

Jums bjauru kas dienà matyti bakterijas ant savo unitazo? O ásivaizduokite, kà kiekvienà dienà mato jos!

Skelbimas:

Dingo þmona ir ðuo.

Uþ ðuná atsilyginsiu.

Nesisekë mano gyvenime. Þmona paliko, suþlugo bankas.

Bet juk svarbiausia gyvenime draugai. Vienas suþlugdë bankà, kitas suvilojo þmonà.

- Kà dar reikia paaiðkinti moteriai, kuri jau 10 metø vairuoja, bet nepadarë në vienos avarijos?

- Kaip ájungti antrà bëgá.

Moteris teiraujasi draugës:

- Kodël savo ðuná pavadinai Niekðu?

- Supranti, kai að já vardu paðaukiu gatvëje, atsigræþia tiek vyrø!

Du vyrai per televizoriø þiûri „Formulës 1“ lenktynes.

-Kodël jie taip greit vaþiuoja? - klausia vienas.

-Tu kà, nesupranti? Kas atvaþiuos pirmas, gaus prizà.

-O kur skuba likusieji?

- Kodël gráþai taip vëlai? - klausia þmona vyro.

- Að esu laisvas þmogus, kada noriu, tada ir pareinu, - atsako ðis.

Po keliø dienø þmona á namus gráþta jau iðauðus.

- Kur tu buvai? - piktai klausia vyras.

- Að esu nelaisvas þmogus, kada iðleido, tada ir parëjau...

Prie teatro stovi suðalæs Jonas. Paþástamas jo klausia:

- Kà darai?

- Su þmona atëjome á teatrà.

- Tai kodël neini á vidø?

- Ðiandien mano eilë saugoti automobilá.

Moteris ateina á vaistinæ:

-Gal turite kokià pigià ir efektingà priemonæ lieknëjimui?

-Taip.Turime pleistro.

-O kur já klijuoti?

-Ant burnos...

Vyras gráþta namo labai vëlai ir kaltai teisinasi prieð þmonà:

-Þinai, brangioji, mûsø klube ðiandien vyko konkursas, kas daugiausia iðgers alaus.

-Kaip ádomu! Kas uþëmë antràjà vietà?

Moteris parke atsisëda ant suoliuko. Priena valkata su buteliu degtinës.

- Madam, ar galiu jus pavaiðinti?

- Kaip jûs drástat?! Chamas! Að ne kokia prostitutë!

- Tada kà jûs veikiate mano lovoje?

Daktaras sako:

- Jus jau ilgus metus kamuoja kaþkokia nesuprantama bjauri liga.

- Tyliau, daktare, ji sëdi uþ durø.

Ateina vyras á darbà ir sako:

-Kai gráþau vakar namo, þiûriu mano spyntoje nuogas vyras.

Bendradarbiai:

-Tai kad tokiø atvejø dabar daþnai pasitaiko, kai þmonos savo meiluþius spintose paslepia.

-Bet að þmonos tai neturiu.....

Muðasi gatveje du berniukai .Èia prieina Kinziulis ir sako -vaikai nesimuðkit ,negraþu... Vienas berniukas jo ir klausia -dëde,dëde ,kodël pas jus paaky mëlynë? Èia prieina Kinziulienë ir sako - o todël ,kad jis visada lenda ne á savo reikalus...

Susëdæ prie alaus bokalø kalbasi du draugai:

- Vakar dël manæs peðësi dvi moterys!

- Kà tu, negali bûti...

- Gali! Viena ðaukë "pasiimk já sau", o kita - "velniams jis man reikalingas!".

Anksti ryte þmona þadina vyrà:

- Petrai, kelkis, laikas i darbà... Kelkis, Petrai... Ne, Petrai, tu

VISAS kelkis...

Mergina sako savo vaikinui:

- Þinai, turiu tau dvi naujienas. Vienà - gerà, okità... Kaip èia pasakius...

- Sakyk pirmiausiai gerà.

- Að devynis mënesius neturësiu mënesiniø...

Mano vaikutis á mamà panaðus... Taip garsiai rëkia, kad net ausyse spengia. O, pavyzdþiui, akys kaip mano - kaltas þvilgsnis, á ðalis laksto...

-Brangusis, ðiandien að pagaliau supratau, kodel mano vairavimo instruktorius pësèiuosius vadina këgliais...

- Petrai, Petrai, kelkis - pas mus kaþkas ant stogo vaikðèioja.

- Tai kà man dabar daryti?

- Tai nors ðuná paþadink...

þvejyboje:

Atsikelia du draugai ryte prie eþero.

Vienas ir sako:

- Antanai!!!! Antanai!!!! Tu vakar tinklus pievoj pastatei !!!

Antanas sako:

- Tylëk, durniau, kur irklavai, ten ir staèiau...

Kalbasi draugës:

- Ásivaizduoji! Vaikinas, su kuriuo draugauju jau 6 metus, pagaliau prabilo apie ðeimà!

- Ir kà jis tau pasakë?

- Kad turi þmonà ir du vaikus...

Nusipirko èiukèia veidrodá, pasidëjo prieð save

ir sako þmonai:

- Paþiurëk, mano brolis atvaþiavo!

Priejo þmona, þiûri. Èiukèia sako:

- O dar kokià baisià þmonà atsiveþë!

Senukas su senute sëdi ir televizoriø þiûri. Senutë ir sako:

– Kaip pasiilgau senø laikø, kai tu mane á pasimatymus vesdavai, o paskui namo palydëdavai...

– Jo, geri laikai buvo... – prisimena senukas.

Toks pagyvenæs vyriðkis nusprendë savo moteriðkei nupirkti dovanø liemenëlæ, taèiau tik parduotuvëje pirmà kartà suþinojo, kad liemenëlës dar ir numerius turi. Neþino, kokià liemenëlæ iðsirinkti. Pardavëja nusprendþia vyriokui padëti:

Prie vyro prieina èigonë ir sako:

- Ei, duok rankelæ,visà tiesà pasakysiu: kas buvo, kas bus...

- Gerai, sakyk,-ir ðtiesia rankà vyras.

Èigonë paþiûri á delnà ir iðsigandusi ima pasakoti:

Vienas draugas sako kitam draugui:

- Tu þinai, mano merga vakar sakë, kad miegos pas savo draugæ!

Draugas atsako:

- Nu, tai kas?

- Nu, tai tas, kad jinai nemiegojo!

- Ið kur tu þinai?

- Nes að pas tà jos draugæ vakar miegojau!!!

- Turiu dvi naujienas: gerà ir blogà.

- Pradëk nuo blogos.

- Að permiegojau su tavo þmona.

- O kokia gi gera naujiena?

- Að daugiau taip nedarysiu.

Gyveno kartà slibinas, kuris valgë nekaltas mergeles. Atkeliavo jis á Lietuvà ir pasimirë ið bado.

Þmona sako vyrui:

— Brangusis, o tu tikrai manai, kad agurkø kaukë pagerina mano iðvaizdà?

— Þinoma, mieloji, tik að niekaip nesuprantu, kodël tu jà nusiimi...

Ðeimininkë teiraujasi sveèio:

- Jums grybuku á lëkðtæ ádëti?

- Ne, aèiû, man labiau patinka juos rinkti.

- Kaip norit, galiu ir ant grindø iðbarstyti...

Susitinka du draugai, vienas sako:

- Man atrodo, kad tau truksta kalcio.

- Nu ne, rodos viskas tvarkoj, o ið ko sprendi?

- Nu að jau antrus metus su tavo þmona miegu, o tau ragai dar neiðdygo.

Vyras gráþta ið þvejybos ir didþiuodamasis rodo þmonai puikø laimiká ir pasakoja, kaip grûmësi su þuvimis.

Þmona ðypsodamasi sako:

- Ðaunuolis, Jonai. Beje, kà tik skambino ið þuvø parduotuvës. Tu pamirðai ten savo kredito kortelæ.

Gyveno kartà mergaitë... Taip jai ir reikia!

Gráþta girtas vyras namo.Pasitikdama já þmona rëkia ir rodo á laikrodá:

- Paþiûrëk, kelinta valanda?

Vyras atsako:

- Mano mama tevui rodydavo á kalendoriø, o ne á laikrodá...

Pagyvenæs vyras ateina pas daktarà:

- Daktare, nieko gero nebeiðeina lovoje su þmona. Kà daryt?

- Tai, kad Jûsø amþiuje gal ir nebëra kà daryt.

- Daktare, kaimynas penkiais metais vyresnis, bet sako, kad dar po kelis kartus per naktá padaro.

- Tai ir tu sakyk!

Sausakimðame autobuse:

- Vyriðki, Jûs girtas! Jûs siaubingai girtas! Jûs tiesiog ðlykðèiai girtas!

- Mo-mo-moterið-ðke, o Jûsø kojos kreivos. Jûsø kojos siaubingai kreivos. Jûsø kojos ðlykðèiai kreivos! O að rytoj bûsiu blaivas...

Vienas medþiotojas uþsuko á sveèius pas kità. Þiûri - ant sienos kabo didþiulis lokio kailis.

- Kiek kartø ðovei?

- Deðimt.

- Kiek kartø pataikei?

- Nei vieno.

- Tai kodël jis pakratë kojas?

- Ið juoko...

Sëdi prie upës du þvejai. Vienas girias:

- Ásivaizduoji, ðiandien sapnavau, kad sëdþiu ant kranto su Sofi Loren, o aplinkui – në gyvos dvasios.

- Na, o kas toliau?

- Tada iðtraukiu 3 kilogramø eðerá.

- O ji???

- O jai nekimba në velnio!

Susitinka du draugai. Vienas klausia:

- Kà nupirkai þmonai dovanø gimimo dienos proga?

Kitas rodo á netoli stovintá automobilá ir sako:

- Matai tà raudonà automobilá? Tai tokios spalvos ðalikëlá.

Po karðto pasimylëjimo.

- Mieloji, jei bûèiau þinojæs, kad tu dar nekalta, bûèiau viska daræs lëèiau.

- Mielasis, jei bûtum viskà daræs lëèiau, as bûèiau spëjus nusimauti pëdkelnes.

Þmona vyrà siunèia á parduotuvæ, o kad jis nieko nesupainiotø ir ko nereikia nepirktø, suraðë raðtelá:

1.Morkà

2.Bulvæ

3.Grietinæ

4.Kopûstà

5.Duonà

6.Kalakutà

Medþiotojas gráþta namo ir aptinka savo þmonà su geriausiu draugu lovoje. Jis iðsitraukia ginklà ir nuðauna já. Þmona: "Jei tu ir toliau taip elgsies, greitai nebeturësi draugø".

Kartà susitiko dvi psichologijos doktarantës. Viena ir klausia kitos:

- Zita, pasakyk, kodël vyrai bûna protingi tik sekso metu?

Toji nedvejojusi atsako:

- Todël, kad tuo metu jie bûna prisijungæ prie moters....

Stovi du draugai ir kalbasi:

- Vakar muziejuje iðbuvau septynias valandas.

- Oho, ieðkojai ko nors ypatingo?

- Taip, iðëjimo.

Gráþo vyras namo. Atidaro duris ir ima ðaukti:

- Að namie! Jau gráþau!

Áeina á virtuvæ, atidaro spintelæ, ima dauþyti visus indus ir vël rëkia:

- Að jau esu namie, girdit, gráþau jau! Jau namuose!

butà álindo vagis. Neðinas brangius kailinius tarpduryje sutinka buto ðeimininkà. Tas nustebæs klausia:

- Tu kas toks?

- Kandis, - atsako vagis.

- O kailinius kodël paëmei?

- Namuose suvalgysiu...

Susitinka du bièiuliai:

- Girdëjau, vedei?

- Taip.

- Na, ir?

- Gerti ir rûkyti negalima.

- Gailiesi?

- Ne. Gailëtis irgi negalima.

Rytà vyras klausia þmonos:

- Tikiuosi, tu nepamanei nieko blogo, kai að vakar naktá gráþau girtas ir dar su mëlyne po akimi?

- Ne, nepamaniau. Tik kai vakar gráþai, mëlynës dar nebuvo...

Þmona – vyrui:

- Brangusis, iðneðk ðiukðles.

- Palauk, nieko negirdþiu.

Þmona garsiau:

- Iðneðk ðiukðles!

- Juk sakiau palauk – negirdþiu!

Þmona paleidþia gerklæ:

- Sakau, ðiukðles iðneðk !!!

Vyras, netekæs kantrybës:

- Tai kà, Romanai, gal á gamtà vaþiuojam? Ðaðlykëlis, degtinytë, mergytës!

- Galima, jei tik ne taip kaip anà kart: konservai, limonadas, fotografijos...

Vyro skambutis þmonai:

- Brangioji, að konferencijoje! Pas jà ir nakvosiu.

Viena bobutë sako kitai:

-Þinai kaip að atpratinau savo diedukà nuo nagø kramtymo?

-Na ir kaip?

-Paslëpiau jo protezus.

70-metis milijonierius veda 20-metæ graþuolæ. Jo draugas teiraujasi:

- Kaip tau tai pavyko?

- Paprasèiausiai. Pasakiau jai, kad man 95-eri.

Vyras iðvaþiuodamas medþioti, ramina þliumbianèià þmonà:

- Brangioji, neverk. Juk ne savaitei ar mënesiui iðvaþiuoju, o tik trims dienoms.

- Þinau að tas tavo tris dienas - paþadi gráþti po trijø dienø, o pasirodai jau kità dienà......

Sveèiai ðnekuèiuojasi prie stalo.

- Kaip manote, kiek man metø? - koketuodama klausia moteris ðalia sëdinèio vyriðkio.

- Pagal lûpø spalvà - septyniolika, antakiø iðlenkimas rodo ðeðiolika, o veido spalva - dvideðimt: viso penkiasdeðimt treji.

Susitinka du draugai. Vienas mato, kad kitam po akim mëlynë ir klausia:

- Ko toks sudauþytas?

- Ai, dël merginos muðiausi.

- Su kuo?

- Su savo þmona.

Þmona klausia vyro:

-Brangusis, ar tu vakar ðërei mûsø ðuná?

-Að.

-Tu ðërei, tu ir laidok.

Vyriðkis sako seksopatologui:

- Daktare, man atrodo, kad að - lesbietis...

- Idomu...Kodël jûs taip manote?

- Aplinkui tiek graþiø vyrø, o mane vis tiek traukia prie moterø..

Policininko ðeimoje gime dvinukai.

- Kaip tu juos atskirsi? - klausia kolegos.

- Pagal pirðtø antspaudus...

- Kodël tavo akis apriðta?

- Kaimynas su virbalu iðdûrë.

- Tyèia?

- Ne, pro rakto skylutæ...

Eina senyva moteris gatve, uþ nugaros priðoka vagis ir ëkia:

- Pinigai!

- Kur?!

- Gyvent nori?!

- Su kuo?!

- Dar èia papirpsësi - iðprievartausiu!!!

- Pir pir pir...

Þmona guli ligoninëje. Sunkiai serga. Ðalia sëdi vyras ir jà guodþia. Staiga þmona klausia:

- Jei numirsiu, tu dar kartà vesi?

- Na, kam apie tai kalbëti? Tu juk nemirsi!

- Ir naujàjà þmonà atsivesi á mûsø namus?

- Brangioji, praðau nereikia apie tai...

Jis ir Ji lovoje. Skambutis. Ji pakelia ragelá: Alio. Taip. Supratau, gerai, mielasis. - ir padeda ragelá. Kas skambino?? Mano vyras...Ir ko norëjo?? Nieko, sakë, kad gryð vëliau, nes þaidþia ðachmatais su tavimi..

Á taksi ásëda nuoga moteris. Taksistas per veidrodëlá ádëmiai þiûri. Moteris neiðtvërusi paklausë:

- Ko jûs taip á mane þiûrite?

- Man tik ádomu ið kurios kiðenës iðtrauksite piniginæ...

Sugavo senis auksinæ þuvelæ. Ði jam ir sako:

-Paleisk mane seni, að iðpildysiu tris tavo norus, bet atmink, kad visko ko tu manæs papraðysi tavo þmona gaus ðimteriopai.

Senis ir sako:

-Noriu milijono doleriø.

Telefonu:

- Brangusis, kur tu?

- Að medþioklëj.

- O kas ten taip garsiai kvëpuoja?

- Meðka...

Jaunas vyrukas ásidarbino kaþkokioj ministerijoj. O ten - vien

pagyvenusios moteriðkës. Vyrukas uþeina á kabinetà, kuriame dirbs. Visos moterys labai apsidþiaugia:

- Oi, labas, uþeikite i mûsø gëlynà!

Vyrukas tyliai sumurma:

Þmogus atvaþiavo á kaimà ir nusprendë paþvejoti.. Keliaudamas su meðkerëmis dël viso pikto paklausia sutikto kaimieèio:

- Sakykit, jei að susigausiu kokià þuvá ðtai tame tvenkinyje, ar tai nebus nusikaltimas?

- Ne, nebus. Tai bus stebuklas.

- Mergina, kieks jums metø?

- 19.

- Hm... ið karto ir neduotum.

- O kodël gi ne?

Du draugai susitinka Paryþiuje.

- Kà tu èia veiki?

- Povestuvinë kelionë.

- O þmona kur?

- O kas namus priþiûrës?

Susitinka dvi draugës. Viena skundþiasi kitai

- Visada, kai ateinu á pasimatymà su savo vaikinu, jis padovanoja man nuvytusiø gëliø.

Kita draugë sako:

- O tu pabandyk kada nors nepavëluoti á pasimatymà.

Salës, kurioje vyksta pokylis, pakraðtyje ant fotelio sëdi grafienë. Prieina grafas ir klausia: - Ar ðoksite kità ðoká? - Aiðku, kad taip, grafe. - Puiku. Pagaliau turësiu kur atsisësti.

Joja kaubojus per dykumà, þiûri - metro ploèio praraja:

- Að kaubojus, að perðoksiu.

Taip ir padarë. Joja toliau. Þiûri 3 metrø ploèio praraja:

- Að kaubojus, að perðoksiu.

Vël perðoka. Joja toliau, þiûri 10 metrø ploèio praraja. Kaubojus:

- Kai að þiûriu á saulæ, matau tave; kai að þiûriu á mënulá, matau tave; kai að þiûriu á jûrà, matau tave. Gal gali pasitraukti?

Susitinka 2 draugai supermarkete.

Vienas sako:

- Pameèiau þmona tarp tiek þmoniø, negaliu surast.

- Að irgi pameèiau, o kaip tavo atrodo?

- Aukðta, blondinë, didelë krutinë, trumpu sijonu. O tavo kaip?

- Ai, velniop mano, einam tavo ieðkoti.

Vyras

isiverzia i parduotuve:

- Kas mano zmonai vietoj

dantu pastos pardave

universaliu kliju?

Vienas pardavejas nedrasiai

atsiliepia. Vyras prieina prie jo,

ispaudzia i delna desimt litu ir sako:

- Aciu, brolau, pagaliau

ramybe!

Vonioje vyras visas susinervinæs plauna kelnaites ir sako:

- Ðiais laikais negalima niekuo pasitikëti, net savimi! O juk norëjau tik

pirstelt!

Viduramþiø laikai. Vyras nutaria iðjoti á Kryþiaus Þygá. Þmona lieka namuose, todël jis sugalvoja jai uþdëti nekaltybës dirþà, o raktà palieka savo geriausiam draugui, sakydamas:

- Jei per ketverius metus negráðiu, tai tikriausiai bûsiu þuvæs, taigi tada

Uþkietëjæ þvejai susitikæ prieð iðvykà þvejoti sprendþia, kiek pasiimti degtinës.

Vyriausias ið jø sako:

- Uþpraeità kartà pirkom 3 litrus, tai meðkeres sulauþëm. Praeità kartà pirkom 4 litrus, tai 2 valandas autobuso ieðkojome... Kokie bus pasiûlymai?

Vienas sako:

Prieina diskotekoje vaikinas prie merginos ir klausia:

- Jus galima?

- Galima, bet ið pradþiø paðokim.

Esu simpatiðkas jaunas vyras, 30 metø, turtingas, turiu paskutinës laidos BMW 745, namà Romoje, butà Los Angeles, vasarvietæ Nicoje. Su aukðtuoju, turiu humoro jausmà... Nieko neparduodu, nieko neperku, nieko nemainau, nieko neieðkau... Að tiesiog giriuosi.

Sveèiuose ðeimininkë pakelia lëkstelæ su pyragaièiais: -Vaiðinkitës! -Aèiû, viena jau suvalgiau,-dëkoja sveèias. Ðeimininkë klastingai primerkia aká: -Na, sakykim ne vienà, o septynis, bet niekas èia neskaièiuoja!

Petras sako Jonui:

- Þinai, nusipirkau ðkotø aviganá, tai visi kaimynai ið proto eina.

- Tai kà - taip garsiai loja?

- Ne, jis dûdmaiðiu groja.

- Su manimi, brangioji, gyvensi kaip rojuje!

- Tai kad að labai gëdinsiuos...

- Ko?

- Nuoga lakstyti, brangusis...

Jis:

- Gal galiu pavaiðinti jus gërimu?

Ji:

- Að geriau paimsiu pinigus.

Tam kad, tuo paèiu metu taptum homoseksualistu, impotentu, onanistu, egoistu, kiaule, oþiu, þmogumi be ateities, niekam nereikalingu, beproèiu serganèiu didybës manija, kretinu, pasmerktam blogiausiam, nevertam nieko, nesugebanèiam nieko dël girtuoklystës, nesugebanèiam nieko dël narkotikø vartoj

Draugai já vadino krokodilø medþiotoju. Tiesiog jis susidraugaudavo tik su paèiomis baisiausiomis merginomis.

Vyras sako þmonai:

- Ðiandien padarom kà nors naujo.

- Kodël gi ne? Að sëdësiu ant fotelio ir gersiu alø, o tu lyginsi marðkinius.

Vaikinas draugui:

- Visai nesuprantu tu merginø... Kai pabuèiavau jà pirmà kartà, gavau antausá, kai pasakiau, kad taip daugiau nedarysiu, gavau antrà...

Dievas sukûrë vyrà, po to moterá. Kai pamatë, kà pridarë, sukûrë alkoholá ir cigaretes.

Að ir mano þmona buvome laimingi dvideðimt metø... po to mes susipaþinome.

Moteriðkë parduotuvëje renkasi ðluotà. Paima vienà, pavarto, pauosto, kità - pamynko, apverèia, apþiûri... Galø galiausiai iðsirenka. Pardavëjas, stebëjæs visà rinkimosi procesà:

- Jums supakuoti ar iðkart skrisite?

- Na ir jaunimëlis dabar - visi kelnëti, merginos nuo vaikino neatskirsi. Pavyzdþiui, paþiurëkit á ðità baidyklæ.

- Juk tai mano dukra!

- Ak, að neþinojau, kad jûs jos tëvas.

- Tëvas? Að jos motina!

Kalbasi dvi draugës: –Kai pykstuosi su vyru, að vaikus iðsiunèiu þaisti á laukà. – Mieli vaikuèiai! O kokie jie sveikuèiai! Ið karto matyti, kad jie daþnai bûna gryname ore.

Ðtai þiûriu að á tave ir màstau - iðgerti dar ar tu jau man patinki...

- Vajëzau, kaip man viskas ágriso,- sako jis jai nervingai rûkydamas cigaretæ. - Tas tavo butas tokioj tolybëj ir niekam tikæs: nei parûkysi, nei muzikos garsiai paleisi. Amþinai stypsok per speigà tavæs laukdamas, kramtyk sausus èeburekus vietoj ðiltos vakarienës. O kiek iððvaistyta gëlëms!..

Moteriðkë skambina draugei ir sako:

— Ásivaizduoji, iðsiunèiau savàjá á parduotuvæ bulviø, o já ëmë ir maðina suvaþinëjo.

— Siaubas, tai kà dabar darysi ?

— Nieko, ryþius virsiu...

Turtingas verslininkas klausia bièiulio:

- Ásimylëjau, taèiau ji uþ mane trigubai jaunesnë. Kaip manai, ar mano ðansai padidëtø, jei jai pasakyèiau, kad man ne ðeðiasdeðimt, bet penkiasdeðimt?

- Mano galva, jie padidëtø, jei pasakytum, kad tau jau aðtuoniasdeðimt septyneri.

-Jis pasakë: jeigu dar kartà suþinos, jog að jam neiðtikima, tai nusiðaus. Nuo to laiko að jam nieko nesakau ir jau 7 kartus iðgelbëjau nuo mirties...

Kalbasi dvi senutës. Viena sako, - þinai, Petryt, sugalvojau kûdintis, todël nuvaþiavau á turgø ir nusipirkau lankà - tà, kur sukti reikia ant liemens. Na, ir kà galvoji, parsiveþu já namo, uþsidedu, o jis man kaip tik.

Ateina vaikinas á naktiná klubà. Liûdna vienam... Staiga prie baro pamato pasakiðko groþio merginà... Galvoja, kaip èia uþkalbinus: "sveika, kaip laikasi?" - ne, negerai, per daug paprasta. "Gal tave kuo pavaiðinti?" - banalu... Galvojo, màstë, tik staiga mergina atsistojo ir nuëjo á tualetà.

Þmona lovoj kaprizingai sako vyrui boksininkui: -Mielasis, að niekaip negaliu uþmigt. Ar neturi kokios ádëjos? -Gal tave nokautuot?.

Jei vyriðkis skutasi rytais, jis pataikauja virðininkams. Jei vyriðkis skutasi vakarais, jis pataikauja moterims. Jei vyriðkis skutasi ir rytais, ir vakarais, jis pataikauja ir virðininkams, ir moterims. Jei vyriðkis skutasi dar daþniau, jis mazochistas.

Ateina fermeris prie tvenkinio, o ten merginos nuogos maudosi. Jos pamatë fermerá ir ëmë spiegti:

- Pasitrauk ið èia, nedorëli! Mes nelásim ið vandens, kol tu nenueisi!

- Labai èia jûs man reikalingos, - atðovë fermeris. - Að tik savo krokodilø atëjau pamaitinti...

Gráþta vyras namo ið darbo ir randa raðtelá:

- Vakarienei - þuvis. Meðkerë koridoriuje.

- Ar að tau pirmasis? - klausia vaikinas merginà. - Taip, aiðku! Nesuprantu tik vieno dalyko... - Kokio? - Kodël kiekvienas vaikinas uþduoda tà patá klausimà!

Deputatas pagauna auksinæ þuvelæ:

- Nu, sakyk norà!

- Noriu, kad Èëèënijoje pasibaigtø karas.

Þuvelë:

- Að net neþinau kur ta Èëèënija, sakyk kità norà.

- Nu, tada padaryk mano þmonà graþià.

Þuvelë:

- Atneðk jos nuotraukà.

Mano þmona prie vairo kaip þaibas.

-Kà, taip greit vaþinëja?

-Ne, vis á medþius trenkiasi.