Anekdotai

Petras gráþta namo ketvirta valanda nakties girtas kaip “tapke” su savo draugu Antanu. Petro þmona atidaro duris ir sako:

- Petrai, tu kelinta valanda gráðti namo, ir dar tokioje busienoje? Viskas, tu nubaustas: menesá be sekso… Ir tu, Antanai, irgi…

— Kas tave taip suþalojo? — klausia þmogelis savo apibintuoto kaimyno.

— Taigi mano paties ðuo sukandþiojo!

— O kaip èia taip atsitiko?

— Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino...

Paskaita. Pirmame suole sëdinti studentë nuolat þiovauja. Tai pastebëjæs, profesorius klausia:

-Sakykite, kodël jûs þiovaujate? Ar neiðsimiegojote?

-Taip, að vakar uþmigau po dviejø...

-Tai kità kartà eikite miegoti po vieno!

Moterims patinka, kai lygini jas su katemis. Va pavadink ja katyte, ir

isivaizduoja ji save isdidzia, gracinga, nepriklausoma grobuone. Keista,

o kodel ne primityvia, plaukuota, sisiojancia i visus kampus isterike?

Mergina gatvëje klausia vyruko:

-Atsipraðau, èia netoli gimdymo namai, gal þinote, kaip man á juos patekti?

-Na, - atsako vyrukas, - teks pasimylëti, kito bûdo að neþinau...

Petras gráþta namo ketvirta valanda nakties girtas kaip “tapke” su savo draugu Antanu. Petro þmona atidaro duris ir sako:

- Petrai, tu kelinta valanda gráðti namo, ir dar tokioje busienoje? Viskas, tu nubaustas: menesá be sekso… Ir tu, Antanai, irgi…

Paskaita. Pirmame suole sëdinti studentë nuolat þiovauja. Tai pastebëjæs, profesorius klausia:

-Sakykite, kodël jûs þiovaujate? Ar neiðsimiegojote?

-Taip, að vakar uþmigau po dviejø...

-Tai kità kartà eikite miegoti po vieno!

Kuklus vyriðkis svetimam mieste ásëda á taksi. Uþ vairo – moteris. Vyras mandagiai papraðo nuveþti já á patá pigiausià vieðnamá.

Vairuotoja:

– Pone, jûs jau jame.

Moteriai gatvëje prasidëjo gimdymas. Pro ðalá eina vyriðkis. Moteris:

- Padëkite!

Vyras:

- Voo, ka daryt,a?

Moteris:

- Trauk vaikà uþ galvos!

Vyras:

- Oopaaa! Iðtraukiau!

Moteris:

- Panele, kaip jûs ðiandien puikiai atrodote !..

- Jûs visoms graþioms merginoms taip sakote?

- Ne, graþioms merginoms að kai kà kito sakau...

Mergina gatvëje klausia vyruko:

-Atsipraðau, èia netoli gimdymo namai, gal þinote, kaip man á juos patekti?

-Na, - atsako vyrukas, - teks pasimylëti, kito bûdo að neþinau...

Moterims patinka, kai lygini jas su katemis. Va pavadink ja katyte, ir

isivaizduoja ji save isdidzia, gracinga, nepriklausoma grobuone. Keista,

o kodel ne primityvia, plaukuota, sisiojancia i visus kampus isterike?

— Kas tave taip suþalojo? — klausia þmogelis savo apibintuoto kaimyno.

— Taigi mano paties ðuo sukandþiojo!

— O kaip èia taip atsitiko?

— Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino...

Vyrukas nueina pas prostitutæ, susitaria uþ 100$. Nuvaþiuoja kartu namo, o vyrukas jai ir sako:

- Þinai, kà? Að tau sumokësiu 300$, bet tada padarom su iðkrypimu?

- Gerai, - sako prostitutë, - susitarëm!

Na, pergulëjo jie, ir prostitutë klausia:

Du isgere vyrukai eina paskui mergina.

- Mergaite, jus turbut grozio salone buvote?

Mergina, koketiskai:

- Taip...

- Turbut uzdarytas buvo?

Paskaita. Pirmame suole sëdinti studentë nuolat þiovauja. Tai pastebëjæs, profesorius klausia:

-Sakykite, kodël jûs þiovaujate? Ar neiðsimiegojote?

-Taip, að vakar uþmigau po dviejø...

-Tai kità kartà eikite miegoti po vieno!

Tikras vyras - tai tas, kuris visada þino, kada moters gimimo diena ir niekada neþino, kiek jai metø, o vyras, kuris niekada neþino, kada moters gimimo diena, bet visada þino, kiek jai metø - tai jos vyras.

Vestuvinis þiedas ant vyro pirðto: "Atsargiau, að vedæs!"

Vestuvinis þiedas ant moters pirðto: "Dràsiau, að iðtekëjusi!"

Po lytinio akto guli áþûlus vaikinas su mergina, ir taip áþûliai klausia:

- Na, ar patyrei orgazmà ?

Mergina nedràsiai atsako:

- Taip...

- Na, tai kà dabar reikia pasakyti ?

- Aèiû...

Mergina gatvëje klausia vyruko:

-Atsipraðau, èia netoli gimdymo namai, gal þinote, kaip man á juos patekti?

-Na, - atsako vyrukas, - teks pasimylëti, kito bûdo að neþinau...

Ið skyrybø protokolo:

"Kai jis paðiepdavo mano mamà, að nekreipdavau dëmesio, bet kai jis jai ant galvos uþmovë ðiûkðliø kibirà, að susimàsèiau..."

Kuklus vyriðkis svetimam mieste ásëda á taksi. Uþ vairo – moteris. Vyras mandagiai papraðo nuveþti já á patá pigiausià vieðnamá.

Vairuotoja:

– Pone, jûs jau jame.

- Jaunuoli, paþiûrëkite kokios graþios gëlës! Padovanokite jas savo merginai!..

- Neturiu að merginos...

- Kaip tai neturite?

- Paprastai. Þmona neleidþia...

Paskambina mergina vaikinui. Sako:

- Ateik pas mane, ðiandien namuose nieko nëra..

Vaikinas ateina. Skambina, skambina á duris, o namuose ið tikrøjø nieko nëra..

— Kas tave taip suþalojo? — klausia þmogelis savo apibintuoto kaimyno.

— Taigi mano paties ðuo sukandþiojo!

— O kaip èia taip atsitiko?

— Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino...

Ant Paryþiaus geleþinkelio bëgiø, porelë mylisi. Artëja traukinys. Maðinistas pamatæs juos, pradeda signalizuoti, o po to ájungia ekstriniam atvejui skirtà stabdá. Traukinys sustojo, iki porelës buvo likæs tik vienas metras.

Vyrukas vedë antrà kartà. Po vestuviø sako þmonai:

- Þinai, esu labai pavydus... Taigi nepyk, jei pavyduliausiu be reikalo...

- Nesijaudink, - pertraukia þmona, - be reikalo pavyduliauti tau neteks.

Vyras:

- Mieloji, nori siandien bus kaip pirma karta? Mes tiesiog pulsime vienas

ant kito ir mylesimes ant grindu.

- O, brangusis, zinoma noriu, labai noriu!!! Kaip senai tai buvo!

- Nori?! TADA ISPLAUK GRINDIS!

- Brangioji, kà tau padovanoti gimtadienio proga?

- Man visiðkai tas pats, tik kad dëþë automatinë bûtø.

Moterims patinka, kai lygini jas su katemis. Va pavadink ja katyte, ir

isivaizduoja ji save isdidzia, gracinga, nepriklausoma grobuone. Keista,

o kodel ne primityvia, plaukuota, sisiojancia i visus kampus isterike?

Trys vyrai groþëjosi fontanu, po to uþsisegë klynus ir nuëjo.

Susitinka 2 draugës ir klausinëja viena kitos:

- Kaip tu gyveni?

- Nelabai kaip!

- Kodël? Kas atsitiko?

- Taigi vyras - impotentas...

- Tai niekis, maniðkis tai 3 kart impotentas...

- Kaip tai 3 kart?

Petras gráþta namo ketvirta valanda nakties girtas kaip “tapke” su savo draugu Antanu. Petro þmona atidaro duris ir sako:

- Petrai, tu kelinta valanda gráðti namo, ir dar tokioje busienoje? Viskas, tu nubaustas: menesá be sekso… Ir tu, Antanai, irgi…

- Panele, kaip jûs ðiandien puikiai atrodote !..

- Jûs visoms graþioms merginoms taip sakote?

- Ne, graþioms merginoms að kai kà kito sakau...

Naujasis rusas giriasi merginoms:

- Be manæs niekas nesusitvarko. Va, atvaþiavau pas skolininkà, mostelëjau chebrai - ir viskà sutvarkë. Buvau “razborkëse”, mostelëjau chebrai - ir viskas tvarkoj...

Merginos jam:

Kalbasi dvi merginos:

- Ar tu mergaitë?

- O kaip tai?

- Na, jei su vyrais miegi, tai jau moteris, o jei ne - mergaitë.

- Mergaitë, mergaitë, - kur ten uþmigsi su jais....

Vyrai sedi striptizo bare ir ziuri y nuogales ir kalbasi:

-ehhh... kad musu butu tokios zmonos

-Jo noreciau , ka jos nakty isdarinetu

Is kito staliuko ateina zmonos ir sako:

-E vyruciai pasidziauget gyvenimu, o dbr namo ir mars prie darbo...

Kalbasi dvi draugës:

- Vat, að èia neseniai vaþiavau á Prancûzijà, á turistinæ kelionæsu moterø grupe. Tai buvo ádomu! Pirmiausia mus visas nuveþë á Luvrà. Tenbuvo tiesiog nuostabu. O pabaigoje neþinia ið kur atsirado bûrys prancûzø vyrø, ir mus visas

Vyras netiketai grizta namo. Meiluzissoka i blkona, persivercia per tureklus

tik ranku nepaleidzia - baisu nukristi. Va taip ir kabo. Valanda kabo,

dvi valandas... Austa...

Isejo kiemsargis, pradejo kiema sluoti:

- Ei, tu ka cia darai?

Sëdëjo vaikinas ir mergina.Mergina netyèia

pirstelëjo ir pasakë:

- Að norëèiau, kad tai liktø tik tarp mûsu.

Vaikinas tarë:

- O að norëèiau, kad iðsisklaidytø...

Mirðta jaunos prancûzës vyras. Tà patá vakarà jai paskambina meiluþis:

- Labas, Þaneta, uþuojauta tau... Gal susitinkam?

- Kà tu, juk mano namuose vyras paðarvotas, kaip gi taip?

- Na, að labai norëèiau tave paguosti... Gal visgi?

Velai nakti grizta vyras namo ir sako jo laukianciai zmonai:

- Brangioji, tu niekada neatspesi, kur as buvau!

- As tai atspesiu, bet pirma noriu isgirsti tavo versija...

Ápykusi moteris, pilname autobuse, atsisuka á ðalia stovintá vyrà ir sako:

-Ar negalëtumët savo rankos patraukti kur nors kitur?

-Galëèiau, bet nedrástu.

Pries pirma vestuviu nakti mergina prisipazysta savo isrinktajam:

- Brangusis, as noriu tau prisipazinti, kad pries tave mylejau du vaikinus

taip stipriai, kad ju portretus issitatuiravau ant krutu...

- Tekek uz manes.

- Mielai,- atsako mergina.

Vaikinas dugiau nieko nebesako ir visa laika tyli.

- Brangusis, kodel taip staiga nutilai?

- As ir taip per daug prisnekejau,- atsako sis.

Moteriai gatvëje prasidëjo gimdymas. Pro ðalá eina vyriðkis. Moteris:

- Padëkite!

Vyras:

- Voo, ka daryt,a?

Moteris:

- Trauk vaikà uþ galvos!

Vyras:

- Oopaaa! Iðtraukiau!

Moteris:

Solidus ponas ateina á aukðtos klasës restoranà. Tik pradëjæs valgyt, pastebi prie gretimo stalelio sëdinèià nuostabiausià pasaulyje moterá.

Vaþiuoja jauna moteris su maitinamu kûdikiu autobuse, o ðalia sëdi gruzinas. Mama bando pamaitinti kûdiká krûtimi, bet vaikas vis nusisuka. Mama sako:

- Na, imk, valgyk, valgyk! (vaikas nusisuka...) O tai

Du vyrukai kalbasi:

- Matau, labai mëgsti moteris?

- O kà, labai pastebima?

- Na, kaip... Tu labai savotiðkai kiði skëtá á dëklà...

Ligoninë. Labaratorija. Ateina mergina priduoti kraujo. Priduoda. Iðeina. Ant kortelës paraðyta "P.Petraitienë". Ateina kita mergina, procedûra kartojasi, o ant jos kortelës vëlgi - "P.Petraitienë".

Po keliø dienø á registratûrà ateina vyriðkis:

Sausakimðà mikrobusà stabdo jaunutë mergina. Mergina vairuotojui:

- Vairuotojau, Jûs mane stovinèià paimsite?

Vairuotojas:

- Dabar negaliu, uþ vairo.

Barasi vyras ir zmona. Zmona:

- As tau paaukojau geriausius savo gyvenimo metus!!!

Vyras:

- Aha, o as tau - geriausius savo cekiu knygeles puslapius!!!

- Mano vyras pagal horoskopa SAULYS, todel gimtadienio proga as

jam padovanosiu sautuva!

- O mano vyras ZUVYS, todel as jam gimtadieniui padovanosiu akvariuma!

- O mano vyras OZIARAGIS...

- Brangusis, siandien sekmadienis. Nuvesk vaika bent jau i tuleta!

- Brangusis, man akinius nusiimti, ar palikti?

- Nusiimk, mieloji.

- O palaidine - nusivilkti?

- Nusivilk, mieloji?

- O sijona?

- Nusivilk, mieloji.

- O liemenele?

- Nusiimk, brangioji.

- O kelnaites?

Balandzio pirmoji. Grizta vyras namo, o ten jo zmona su geriausiu

draugu dulkinasi. Vyras, skestelejes rankomis:

- Blia, labai juokinga!!!...

Ar norite pasidþiaugti Monos Lizos ðypsena, nesilankydami Luvre? Tiesiog paklauskite savo þmonos, kur ji padëjo jûsø atlyginimà!

- Panele, ar Jums kas nors sake, kad esate labai grazi?

Koketiskai:

-Ne-e.

- O,blin, kokie visi saziningi!

Bëga moteris i parduotuvæ duonos nusipirkt, laikas - be penkiø aðtuonios, tuoj uþsidarys. Dabëga iki slenksèio, þiûri - guli girtas vyras, ásiþiûrëjo - normalus vyras, ákiðo ranka i kelnes, pamaigë - afigenas vyras! Þiûri i laikrodá: tuoj parduotuvë uþsidarys, o vyrà tai gaila palikt.

Jei moteris eina nuleidusi galvà, reiðkia, ji turi meiluþá!

Jei eina iðkëlusi galvà - irgi turi!

Ir bendrai, jei moteris turi galvà, tai turi ir meiluþá!

Vyriðkis, besiginèijæs su raðytoja (moterimi), pabandë paaiðkinti apie vyrø pranaðumus:

- Bet juk dievas pirmiausiai sukûrë vyrà, o jau ið jo ðonkaulio - moterá!

- Þinoma, - sutiko raðytoja, - að irgi pirmiausiai paraðau juodraðtá, o jau tada ið geresniø jo daliø kuriu knygas.

Mûsø, vyrø, gyvenimas sunkus:

- Kai mes gimstame, gëles gauna mûsø mamos.

- Kai mes vedame, dovanas gauna mûsø þmonos.

- O kai mes mirðtame, þmonos gauna dar ir paðalpas...

Kol vyro nera, pas moteri ateina meiluzis:

- Greiciau renkis, as nauja poza sugalvojau, dabar eksperimentuosim.

- Negaliu. Vyras kalbancia papuga nupirko, ji viska jam papasakos.

- Nieko tokio, mes jos narva uzdengsim ir ji nieko nematys!

Trys vyro vystymosi stadijos:

1.Kai jis tiki Kaledø seneliu.

2.Kai jis netiki Kaledø seneliu

3.Kai jis pats tampa Kaledø seneliu

Barasi vyras ir zmona:

- Tai va, Petrai, rinkis - arba as, arba degtine!

- O kiek degtines?

Pensininkas, eidamas pro prostitute, stovincia gatveje, susidomejes i

ja zvilgterejo. Staiga ji jam sako:

- 50 baksu - su prezervatyvu, 100 baksu - be prezervatyvo.

Pensininkas:

- As tau duosiu 200 baksu, jeigu tu sugebesi man ji uzmauti!

- Vesk mane!

- Bet tu juk - rupuze!

- Bet mes juk pasakoje...

- Bet tu realiai rupuze!

- Brangioji, ar turejai vyru iki manes?

- Ne vieno, sunumi prisiekiu.

- Onute, mano paukðtyte...

- Kokia að paukðtytë?...

- Kalakutë!

Следователь допрашивает бабулю, свидетельницу изнасилования:

-Расскажите, свидетельница, что вы видели.

-Иду я, мил человек, по скверику. Смотрю, на ловочьке, еб--ся.

-Извините, гражданка, не еб--ся, а сношаются.

-Вот-вот, смотрю, сношаются, а пригляделась - еб--ся

Susipazino vaikinas su mergina, parsivede ja namo. Buvo puikus

seksas, o ryte ji klausia:

- Klausyk, o tu kartais AIDS nesergi?

- Ne, ka tu!!!

- Aciu dievui, o tai as galvojau, kad antra karta pasigausiu!

Kai vyrui bloga, jis iesko zmonos. Kai vyrui gera - jo iesko zmona.

Vyras - þmonai: - Kur tie pinigai, kuriuos buvau atidejæs kelionei? - Oi, pamirðau tau pasakyti... að uþ juos kailinius nusipirkau... Po kurio laiko vyras skambina: - Alio, èia turistine agentûra?

Susipazino vyriskis bare su nejauna, kokiu 50 metu moterim, bet dar visai

simpatiska. Isgere truputi, paplepejo, moteris ir sako:

- O tu nebandei sekso trise - mama ir dukra vienu metu?

- Ne, nebandziau.

- O noretum?

Алиса Селезнёва кричит в телефонную трубку:

- Коля! Коля!!! Я тебя не слышу!!! Коля - ты меня слышишь?!!

В ответ раздаётся чуть слышное:

- Алиса... Мегафон... у меня... У меня Мегафон!

Курсант в увольнении снял девицу, привел домой, попросил раздеться, та разделась. Курсант:

- Встань вон в тот угол. Так, а теперь в другой. Хорошо, а теперь обратно.

Потом, задумчиво:

- Вот так и мы: целыми днями ходим из угла в угол и ждем, пока вые**т!

Pakabino vyriskis pana. Parsivede namo, ji nuejo i dusa. Nusiplove

kosmetika, nusirenge, iseina. Vyriskis gerai isiziurejo: kazko labai jau

jauna. Klausia jos:

- Tau kiek metu?

- Trylika...

- Taip, greitai apsirengi ir ciuozi is cia!

Atëjo vaikinas ir mergina á pirmà pasimatymà. Mergina ir klausia vaikino:

- Kas tau manyje labiausiai patinka - mano veido groþis, ar figûra?

- Tavo humoro jausmas,- atsakë vaikinas.

Ссорятся муж с женой.

Жена: - А у меня... А у меня - любовник есть!

Муж: - Убью п*дараса!

Жена: - Знаешь, а он совсем даже не голубой!

Муж: - Отымею и убью!!!

Ruoðiasi turtingas vyras iðvykti á ilgalaikià komandiruote, bet namie lieka graþi, jauna þmona, kuri vargu ar galës be vyro, todël nupirko robotà vardu "Vasia", kuris praskaidrins þmonos vienatvæ. Iðvykdamas vyras instruktuoja þmonà:

Вечер. Парк. Влюблённая парочка совершает романтическую прогулку. Тут из кустов выпрыгивает мужык с топором и кричит:

- ХА! Я маньяк, щас я вас изнасилую и убью! Но мне надо знать имена жертв! Девочка тебя как зовут?

- Ю-юля...

-

Brangioji, jeigu as buciau zinojes, kad tu dar mergaite, as buciau buves

atsargesnis.

- Brangusis, jeigu as buciau zinojusi, kad tu toks greitas, as buciau nusimovusi

pedkelnes!

- Alio, brangioji, ka tu labiau megsti - bananus ar persikus?

- O tu ka, turguje?

- Ne, vaistineje.

Мужик заходит в бар с подавленным видом. Бармен :

- У вас неприятности?

- Paliksiu as savo vyra. Nuo tada, kai jis tapo deputatu, nieko daugiau

neveikia, tik stovi prie lovos ir aiskina man, kaip bus gerai...

Ybega Petras y namus, y svetaine ir saukia :

-Genia!!!

Tyla, susinervines visa svetaine isdauzo , viska isvarto ir nubega y virtuve ir saukia:

-Genia!!!

Tyla,viska isdauzo , isvarto ir nubega y vonia ir saukia:

-Genia !!!

Vyras duodamas þmonai raktelius nuo naujo automobilio:

-Jeigu padarysi avarijà, laikraðtyje paraðys tavo amþiø.

Из жизни оперов (шоферов, рыбаков, и т.д.)

Он: - Дорогая, знаешь, я опять в выходные работаю!

Она: - Как же, так и поверила!

Он: - Дорогая, если ты мне не веришь, то можешь звонить дежурному на работу, он подтвердит!

Она: - Так и сделаю!

- Þiûrëk, èia nuotraukoje mano nauja mergina.

- O ble... fû...

- Ne èia, debile, ji èia ið kairës.

- A, nu nieko tokia. O tu kur?

- O að - ble fû....

- Að tiesiog nustebæs, - sako vyras savo pleputei þmonai. - Kaip tu ásigudrinai telefonu kalbëti tik 20 minuèiø?

- Paskambinau ne tuo numeriu...

– Mano þmona labai mëgsta kates ir ðunis.

– Tau sekasi. Maniðkë – sabalus, lapes, audines...

Eina vyras miðku. Staiga mato - stovi berþas, o i jo ðakà, isikabinusi dantimis, kabo maþa mergaite. Su kaspineliais, suknele - kaip is vaikiðkos knygos iliustracijos. Pritrenktas vaizdo vyras klausia: - Mergaite, kà tu èia darai?

Þmona priveda gráþusá girtà vyrà prie lango ir, rodydama á ðalia esantá degtinës fabrikà, sako:

- Paþiûrëk, koks jis didelis! Tu vis tiek jo neaplenksi, jis visada pagamins degtinës daugiau, nei tu iðgeri!

Vyras pareiðkia:

В магазине одежды. Покупатель:

- У вас есть мужские трусы?

Продавщица:

- Нет, только женские. Но возьмите их. Какая разница?

- Сейчас я эту разницу достану и вам по губам нашлепаю.

Vyriskis pas meiluze jau po visu "meiles zaidimu" sedi virtuveje ir

geria arbta.

Ji:

- Klausyk, buk geras, pagalask peilius, o tai vyrui vis nera kada.

Meiluzis galasdamas peilius, susimaste:

- Stop, o pas MANE namuose kas peilius galanda?!

Vaikinas pasiveja mergina:

- Mergaite, mergaite, galima su jumis susipazinti?

Mergina atsisukusi:

- NE!

- O blin...ir aciu dievui!!!

Vyras pareina is darbo, greitai nusirengia, sedasi i foteli, isijungia

televizoriu, ten kaip tik prasideda futbolo rungtynes. Zmona sako:

- O as zinau rezultata! Per radija sake. Nori- pasakysiu?

- Jokiu budu! As pats noriu paziureti.

Vyras þvelgia pro langà ir staiga sako:

- Graþi diena ðiandien.

Þmona:

- Na, ir kas?

Vyras:

- Tu juk sakei, kad vienà graþià dienà tu iðeisi ir mane paliksi!

Vakaras kaime. Parke ant suoliuko sëdi porelë. Jis rûko. Ji griauþia saulëgràþas. Visiðka tyla. Praëjo valanda. Ji:

- Gal að jau eisiu?

Jis:

- Sëdëk.

Praëjo dar valanda. Ji:

- Gal að jau eisiu?

Jis:

- Sëdëk.

Jauna moteris klausia pagyvenusio vyriskio:

- Kiek jums metu?

- Astuoniasdesimt.

- Niekada jums neduociau!

- O man ir nereikia!

- Brangusis, pasakyk, kaip tu manes ilgejaisi?

- Kaip, kaip?! RANKOMIS!!!

Ðeðtadienio vakarui merginos ilgai ruoðësi, rengësi graþiausiais drabuþiais, ðukavosi, daþësi... Jos neþinojo, kad vaikinai savaitgaliui jau buvo nusipirkæ dëþæ degtinës.

Panele, jei buciau poetu, parasyciau jums eilerasti, jei buciau dailininku, nutapyciau jusu portreta, bet, deja, esu tik baldu fabriko sargas, todel siulau jums lova...

Keturiolikos metu vaikinukas su drauge prie videosales afisos:

- O, velnias! Vel "vaikams iki sesiolikos..."

- Ir kam, klausiu, mes is lovos aplamai lipom?

Pora lovoje. Ilsisi. Ir cia vaikinas susimastes sako:

- Zinai... mn atrodo, kad tai ne meile...

- O kas?

- Taip... lengvas flirtas...

Mergina piktai:

- Tavo nuomone du menesiai i uzpakali...lengvas flirtas?!

Skelbimas: pigiai parduosiu meðkeres, pripuèiamà valtá, þvejo kostiumà, kitus þûklës árankius. Skambinti telefonu 223322, jei ragelá pakels vyras, pasakykite, kad ne ten pataikëte.

Mergina pareiðkia savo draugui:

-Sakyk, tu èia kelnes majonezu apsidrabstei, ar tiesiog taip dþiaugiesi, mane matydamas?

Diedukas krapstosi garaze, tvarko motocikla. Ateina bobute, ziuri, ziuri ir sako:

- Nu ziurek, pridetum du ratus, ir masina!

Senukas pakelia galva ir atsauna:

- Nu ziurek, pridetum du papus ir karwe...

Merginos prasiduria bambà ir ásiveria ten auskarus tam, kad iki vestuviø ji nenusitrintø.

Vaikinas èiupinëja merginos krûtis. Mergina paklausia:

- Kà èia dabar darai?

Vaikinas atsako:

- Bandau surasti BBC radijo stotá.

Mergina paèiupinëja jam tarp kojø ir sako:

- Þinai, su tavo antena net ir Lietuvos radijo gali nepagauti...

Nervinatës dël raukðliø, atlëpusiø ausø ir kreivø kojø? Butelis degtinës, padovanotas jûsø vyrui, bemat sugràþins jûsø þavesá, groþá ir patrauklumà.

Padorios moterys pries sesdamos ant dviracio, uzsideda sedyne.

Jis: Labas, maþule... Nori paðokti?

Ji: Ne

Jis: Na baik! Sumaþink savo standartus truputi, að tai sumaþinau...

- Jeigu as shoksiu i vandeni, ar tu mane gelbesi, brangusis?

- O jei pasakysiu "taip", ar tu shoksi?

Kaip vyrai apibrëþia vedybas?

Brangus bûdas nemokamai iðsiskalbti drabuþius

Þmona skundësi kad per maþai jai skambinu. O mano mobiliam telefone pasirodo yra numerio rinkimas balsu. Dabar kai vaþinëjant Vilniuje su maðina kas nors netikëtai uþlenda prieð nosá, telefonas saþiningai renka numerá...

Remiantis statistika, kiekvienam 85 metø sulaukusiam vyrui tenka net septynios moterys.Bet, deja, tai jau bûna per vëlu...

- Petrai, girdëjau, kad Giedrë nëðèia. Tai tavo rankø darbas?

- Na, visø pirma, ne rankø, o antra - vis vien ne mano.

Moteru logika. Mano vaikas pats geriausias, mano vyras pats blogiausias, o as neturiu kuo apsirengti...

Yra trys dalykai, á kuriuos þiûrëti niekadà nenusibosta: tekantis vanduo, ugnis ir besiparkuojanti moteris

Kodël skyrybos tokios brangios?

Nes jos to vertos!

Klausimas merginai:

Jei papraðyèiau pasimylëti, ar tavo atsakymas bûtø toks pats kaip á ðá klausimà?

kelnes reikalingos vyrams..kad sleptu mintis;)

Nuo meilës iki neapykantos - vienas kartas...

Susitinka dvi draugës:

- Girdëjau, ilsëjaisi uþsienyje. Gal kà parsiveþei?

- Neþinau, dar nebuvau pasitikrinti...

Atvaþiavo pas þmogënà á miestà jo senas paþástamas ið kaimo. Ir nutarë tas miestietis savo draugelá kaþkuo nustebinti. Nusivedë já á striptizo ðou. Vakare, gráþtant jiems namo, klausia:

- Na, kaip, patiko?

Elgeta- apkûniai poniai:

-geroji ponia, að jau penkta diena nevalgæs...

-Pavydþiu jums...-atsidûsta toji.- Kad að turëèiau tiek valios...

vyras su zmona ziuri siaubo filma.

zmona issigandusi ir pamaciusi pabaisa sako:

-o,mama!!!!!!!!

vyras sako:

-panasi,panasi...

ateina jaunas wampyrelis i Wampyru bara... aisku wisi selsta, geria krauja... tas nuejo prie baro ir sako : - Karsto vandens!... bare mirtina tyla... visi atsisuke ziuri i ji.. o tas issitraukia tampona ir sako : - Siandien gersiu arbata .. :)

Jis ir ji lovoje - jau po visko... Ji:

- Klausyk, o tu kartais ne anestiziologas?

Jis, nustebes:

- Taip. O kaip tu atspejai?

- As nieko nepajutau...

Vyras ateina pas þmonà ir sako:

- Brangioji ko norëtum gauti dovanø?

- Brangusis, man visiðkai nesvarbu... svarbu kad tik pavarø dëþë bûtø automatinë!

Su nuoga moterimi sunku ginčytis

moters mastymas: Nuëjau pirkti grietinës. Grietinës neradau, tai nusipirkau tuðo akims ir sijonà...

Septyniasdesimtmetis milijonierius veda grazuole dvidesimtmete.

Draugas klusia:

- Kaip tau pavyko ja pakereti?

- Pasakiau jai, kad man jau simtas metu.

-Maryte, kur arbata? Niekaip negaliu surasti.

-Dieve, koks tu nevykëlis! Arbata vaistinëlëj, kakavos dëþutëj su uþraðu "druska".

Þmona pykstasi su vyru:

– Tu, kuriam að paaukojau geriausius savo gyvenimo metus…

– Nekalbëk ðitaip, baisu net pagalvoti, kad manæs dar laukia blogiausi tavo gyvenimo metai.

Brangios Merginos! Jeigu jûsø krûtinë maþa, veidas nesimpatiðkas, o kojos kreivos - kirskite miðkà: atkerðykite gamtai!

Jis ir ji lovoje. Artinasi kulminacija. Ji:

- O, Dieve!!!...

- Ka, duonos pamirsai nupirkti?!

-Kodël moterys iðteka?

-Todël, kad trûksta gyvenimo patirties.

-O kodël jos tuomet skiriasi?

-Todël, kad trûksta kantrybës.

-Tai kodël jos vël iðteka?

-Todël, kad trûksta atminties.

Susipaþino toks nieko vaikinas su pana, visai nebloga. Padraugavo, vede ir gime jiems sunus ANTANAS. Þiûri viens i kita akis ispute, o ji ir sako:

- Sorry, pamirsau tau pasakyti as dalyvanvau "Grozio fabrike".

Bachuras nuleides akis:

- Að irgi...

Yra moterø, kuriø lieþuviai neturi tiesioginio kontakto su smegenimis.

- Berniukai, man daugiau nepilkit - as jau tokia, kokios jums reikia!

Pardavëja:

- Pirkite, tai paskutinis mados klyksmas.

Pirkëja susimàsèiusi:

- Nemanau... Pakutinis bûtø mano vyro klyksmas, suþinojus kainà...

Mano draugo þmona - man nemoteris...

Bet jei ji graþi, jis man - ne draugas!

Bernaj kajp tualetaj- arba uzimti, arba pilni sudo

- Zinai, brangusis, jaunysteje as nusifilmavau uzsienietiskame filme.

- O, as ir nezinojau, kad tu moki uzsienio kalba.

- Tai nebuvo sunku. Man reikejo sakyti tik viena fraze:

"Ya, ya! Das ist fantastich!!!"

Kai vyras atsiseda ant vinies, sako - oi, vinis. O moteris sako - oij, vinis..vinis...vinis...

Moteris:

- Ar tiesa, kad, skirtingai nuo ðunø, katës yra nedëkingos, egoistiðkos ir neiðtikimos?

Vyras:

- Tiesa, mano katyte...

Zmona nebeatrodo tokia grazi, kaip anksciau?

Paziurek moteru sunkiosios atletikos rungtynes...

Sakyti merginai:

Graþus kojø komplektas, kurià valandà jos atsidaro?

Þmona - vyrui:

- Petrai, nueik á parduotuvæ, nupirk pieno.

- Aaa? Gerai.

- Tik lieso. 1,5 procento. Nesupainiok.

- Aaa? Gerai.

- Ir ne "Portveino", kaip praeità kartà, bjaurybe. Nesupainiosi?

- Aaa? Gerai.

Sekretorë.

Mergina ateina pagal skelbimà isidarbinti sekretore. Atrodo kaip supermodelis, lyg ið madø þurnalo: trumpas sijonëlis, topinis biustas, visi tik dairosi á jà...

Kompanijos personalo direktorius varvina seilæ, bet lyg ir nepasitikëdamas klausia:

Eina vyrukas keliu. Mato, pakelës griovyje kaþokia moteriðkë guli. Vyrukas stabteli:

- Ei, tu gyva?

- Taip.

- Suskaièiuok iki trijø.

- Vienas, du trys...

- O dabar atbula tvarka.

- Trys, du, vienas...

Vyrukas pasikaso galvà:

Kartà pagavo vokietá, anglà ir lietuvá á nelaisvæ... Tam, kad juos paleistø, jie turëjo ávykdyti 3 sunkius darbus:

1. Perplaukti upæ, pilnà krokodilø.

2. Iðdurti aká ciklopui vienaakiui.

3. Iðprievartauti valstietæ.

Vienas vyras sako kitam:

- Vaikystëje man apsireiðkë angelas ir liepë pasirinkti kà noriu turëti: ar didelá pimpalà ar gerà atmintá...

Kitas klausia:

- Ir kà pasirinkai?

- Nepamenu...

Susipaþino vaikinas ir mergina per Internetà, po kurio laiko nusprendë susitikti. Þinoma, pamatæ vienas kità, labai nusivylë, bet visvien nuëjo á kavinæ pasedëti. Kavinëje pokalbis nesiriða, liûdna jiems labai, prasikankino porà valandø ir pagaliau, neiðkentæs, vaikinas nuëjo paskambinti.

Þadintuvas.

Jonis giriasi bendradarbiui:

- Þinai, ðiandien pirmà kartà gyvenime mane priþadino þadintuvas.

- Eik eik, negali bûti, kaip?

- stebisi tas.

- Þmona á galvà paleido...

Susitinka 2 vyrai:

- Pas mane "draugas" yra 25 cm.

- O pas mane jis 37.

- O kuo tu matavai?

- Termometru!!!

Vyras atrado GINKLUS ir sugalvojo MEDZIOKLE,

Moteris atrado MEDZIOKLE ir sugalvojo KAILINIUS.

Vyras atrado SPALVAS ir sugalvojo TAPYBA,

Moteris atrado TAPYBA ir sugalvojo MAKIJAZA.

Vyras atrado ZODI ir sugalvojo POKALBI,

Duona.

Kalbasi Petras su Jonu:

- Tai kaip tau Jonai sekasi.?

- Ai ne kaip, ir su þmona ne kaip, ir su mergom ne kas.

- Oi, Jonai, maþai tu duonos valgai...

- Nu kodël maþai, 2-3 riekeles per dienà, normalu...

- Maþai maþai...

Jeigu ant moters rankos þiedas, reiðkia, ji tikriausiai iðtekëjusi.

Jeigu karoliai - tai nieko nereiðkia. Jeigu þiedas ir karoliai - ji

iðtekëjusi, bet tai nieko nereiðkia.

Juodraðtis.

Bediskutuodamas su raðytoja vyriðkis bando apginti savo nuomonæ:

- Bet gi Dievas ið pradþiø sukûrë vyrà, o tik po to moterá.

Ta jam atkerta:

- Að irgi ið pradþiu juodraðti raðau.

Optimistës

Dvi moterëlës, daug gyvenimo maèiusios, samprotauja:

- Dievas mus, moteris, sutvërë graþias ir kvailas...

- Taigi, taigi... Beje, o kodël kvailas?

- Graþias,

- kad mus vyrai mylëtø, o kvailas,

- kad mes juos mylëtume.

Atvaþiavo vyras su þmona pailsëti á Ispanijà. Vienà vakarà vyras iðëjo á barà, po valandos gráþta - þmonos nëra vieðbuèio kambaryje. Vyras iðbëga á vieðbuèio koridoriø ir klausia kambarinës:

- Kur mano þmona?

- Jûsø þmona nuëjo pas donà Pedro.

Vyras susinervino, rëkia:

Vyras sëdi tolete ir þiauriai steni. Eina þmona pro ðalá ir iðjungë ðviesà.

- Aaaaaaaaaa...- suðuko vyras.

Þmona:

- Kas atsitiko, brangusis ?

- Pagalvojau, kad akys iððoko.

Buvo toks stebuklingas kalnas, þmonës pasilipæ á jo virðûnæ ir pasakæ kokià nors teisybæ ji padidëdavo 100 kartø, o jai sumeluodavo prasiverdavo þemë ir tas þmogus prasmegdavo.

Ir vienà kartà á kalnà pasilipo brunetë ir pasakë:

- Að galvoju, kad mano vaikinas pats ðauniausias.

- Mielasis, ar tu mylësi mane kaip Romeo Dþiuljeta?

- Neþinau, neskaièiau.

- Ar tu pavydësi manes, kaip Otelas Dezdemonos?

- Neþinau, neskaièiau.

- Tai kà tu tada skaitei?

- "Brisiaus galà". Losi - nuðausiu.

Vyras iðsiskyrë su þmona. Buvusioji iðtekëjo antrà kartà. Susitinka viename vakarëlyje buvæs moters vyras ir dabartinis. Buvusysis norëjo pasirodyti kietas ir palazdavoti, todël klausia:

- Na, kaip tau patinka dëvëta þmona?

Dabartinis atsako:

Palapinë.

- Kodël mergina nuleidþia akis, kai vaikinas prisipaþista, kad myli?

- Na, já paprasèiausiai nori isitikinti, ar tikrai.

Iðlydi ryte þmona vyrà á darbà. Iðlygintos kelnës, paruoðti marðkiniai, kojinytës, raiðteliai, pusryèiai ant stalo. Vyras iðeidamas tarpduryje atsigræþia:

- Duok man ðiek tiek pinigø.

- Kam tau pinigai?

- Eisiu ið darbo, sutiksiu kà nors, treèias bûsiu...

Þmogëdros.

Þmogëdra kà tai neða maiðe. Susitinka savo bièiulá. Tas ir klausia:

- Nu, kà èia tu tempi dabar?

- Eeee, èia toká studentà priklydusi nuèiupau, turistas atseit...

Mokine.

Koncertas. Rinktine publika. Dainuoja jauna dainininkë. Na, sudainavo daina, nuoðirdþiai nusilenkë, nori nueiti nuo scenos.

Salë ðurmuliuoja, ðaukia

Vyras skundþiasi kaimynui:

- Mano þmona manæs visiðkai nesupranta.

- Tai dþiaukis, bus sunkiau, kai supras.

senele kodel tavo tokia didele burna?anukeli ka nesi macius senelio be kelniu

Vaiduoklis.

Gráþta vyras namo ir vaikai maþiukai Petriukas, Maryte:

- Tëveli, tëveli, pas mus namuose vaiduoklis yra.

- Koks vaiduoklis, baikit vaikai juk þinot vaiduokliø nebûna

- Tëveli jis dabar pas mamyte, miegamajam á spintà pasislëpë, baisus vaiduoklis.

Susitinka Svajûnas ir sulysæs Vladas.

Svajûnas:

- Á Tave paþiûrëjus galima pamanyti, kad ðalyje kilo badas!

Vladas:

-O paþvelgus á Tave galima pamanyti, kad Tu dël to kaltas!

Negi vël prisigersi?

Jauna pora restorane. Ji, vartydama meniu:

- Þinai, brangusis, ko dabar að labiausiai norëèiau?

Jis:

- Þinoma, þinau, bet kartais visai neblogai ir ko nors pavalgyti...

Telegrama.

Vyras sako þmonai:

- Jeigu að uþtruksiu komandiruotëje ir nespësiu gráþti iki Naujøjø metu, að tau pasiøsiu sveikinimo telegramà.

- Gali ir nesiøsti. Að jà jau skaièiau, ji guli tavo ðvarko kiðenëje...

Vyras pareina namo:

- Þinai, nutariau, kad bûtø gerai nueiti á teatrà...

- O, kaip puiku!

- Bet pagalvojau, kad tavo kailiniai jau ðiek tiek aptriuðæ ir tau bus nepatogu jais apsivilkusiai...

- O, brangusis...!!!

- Todël paëmiau tik vienà bilietà.

Kalbasi 2 moteriðkës:

- Ádomu, kuo vyrai suþavëdavo moteriðkes anksèiau?

- Kada anksèiau?

- Nagi, kai þmonija dar nebuvo iðradusi pinigø.

Ðventinis vakarëlis. Visa chebra geria. Tik vienas toks vyrukas liûdnas sëdi. Sëdi toks nusiminæs, negeria, nevalgo. Klausia jo kitas:

- Ei, Jonai, ko toks liûdnas? Ar atsitiko kas?

Restorane du vaikinai stebi porà merginø:

- Graþios panos. Gal pabandom pakabinti?

- Gerai, tik truputëlá vëliau.

- Kodël?

- Tegul pirma atsiskaito.

Pavëlavo.

Gatveje viena ponia prieina prie policininko ir klausia:

- Atleiskite, ar jûs kartais mano vyro? Prieð valandà mes turëjome

susitikti ðitoje vietoje.

- Mhhhh... Neprisimenu. O kaip jis atrodë?

Eina tokiu purvinu keliu kaubojus. Prieina sankryþà, o ten vidury kelio guli indënas prispaudæs ausá prie kelio.

Kaubojus:

- Tai kà girdi ?

Indënas:

- Vaþiuoti veþimas, du vyrai ir keturi moterys.

Kaubojus:

Sëdi 3 senos anglø damos ðalia parkelio ant suoliuko ir mezga.

Staiga iðbëga gorila, griebia vienà senutæ ir nusitempia á miðkelá.

Likusios ramiai sau mezga. Po pusës valandos viena sako:

- Ir kà jis joje tokio rado ?

-Koks gali bût idealus vyras?

-Na, nebent vibratoriaus ir bankomato hibridas.

Restorane:

- Kà valgysite?

- Ið pradþiø norëèiau valgiaraðèio.

- Jei norite skaityti, eikite á bibliotekà.

Trys dalykai ko neturi iðtekëjusi moteris:

1. Gero vyro

2. Blogo vaiko

3. Kuo apsiregti einant á baliø

Mergaitës.

Gráþta ðeðtos klasës mokinukë namo ir sako mamai:

- O ðiandien pas mus buvo ginekologas! Ir klasëje buvo tik viena mergaitë, vo!

- Tikiuosi, kad tai tu, brangioji?

- Ne, tai mûsø mokytoja!!!

Vakarienë.

Vyras gráþta ið darbo namo, pavargæs visas, nusilesæs... Nueina á virtuvæ, o ant stalo raðtelis:

"Brangusis, iðëjau pas draugæ, vakarienei þuvis, meðkerë spintoje..."

Skambina á radijà mergina ir sako:

- Vakar radau piniginæ. Ten buvo 5 tûkstanèiai doleriø, 594 markës ir vizitinë kortelë su Andriaus Petrausko pavarde, gyvenanèio Taikos prospekto 17 name... Pagrokite jam, nuo manæs, kokià nors gerà dainà!

Klausimas?

Ar þinote kokël blondinës neina á baþnyèià?

Atsakymas!

Kaip tik klaupiasi taip ir þiojasi.

Он:

- Привет, как дела?

Она:

- Хреново

- А че так?

- Трахаться хочу!

- Так давай исправим Завтра приеду, с меня, как всегда )

- Что - как всегда?

- Ну, мартини и презервативы

Spyna.

Vienos Prancûzijos provincijos senjoras turi iðjoti á Kryþiaus þygá. Þirgas pabalnotas, senjoras jau joja pro vartus, bet staiga jis pasikvieèia pilies komendantà ir sako:

Vyras - tai þmogus, kuriam lengviau dël mylimos moters numirti, nei gyventi kartu.

Dvi feministes kalbasi:

- Hmmm... Jeigu vyriskis man sako, kad mano plaukai maloniai kvepia, cia seksualinis priekabiavimas?

- Na... Tai gal ir priekabiavimas... Bet nebutinai, gal tai siaip komplimentas...

- O jei tas vyriskis yra liliputas?

Áeina moteris á savo boso ofisà ir sako:

- Ponas direktoriau, visos moterys mûsø biure jus padavë á teismà dël seksualinio priekabiavimo, o kadangi að vienintelë, prie kurios jûs nepriekabiavote - að paduosiu jus á teismà dël diskriminacijos!

Kodël vyrai daugiau galvoja negu moterys kalba?

Ogi todël, kad vyrai turi dvi galvas, o moterys keturias lûpas!

Kalnuose moteriðkæ iðprievartavo du vyrai.Po to ji pasakë trijø raidþiø þodá,kurá iðgirdæs,vienas vyras apalpo,o kitas pabëgo ir jo neranda iki ðiol.Tas þodis buvo:

-dar!

Идёт мужик ночью по кладбищу, видит : ещё один мужик сразу двух женщин...ну, завидно ему стало, он и просит :

- Слушай, друг, зачем тебе две, дай мне хоть одну...

- Дай, дай, возьми да накопай...