Anekdotai

Variantas pagal posaká "Uþmuði bebrà - iðsaugai medá":

Uþmuðei moterá - iðsaugojai kiaunæ, ðinðilà, bebrà, krokodilà...

klausimas.

kodel moterys myli ausimis o vyrai akimis?

atsakymas

todel, kad moterims ner i ka ziureti o vyrams ner ka klausytis.

Vakare šeimininkė sėdi ir girdi, kad spintoj kažkas krebžda. Praveria duris ir mato, kaip jos drabužiai išeina iš mados.

Kalbasi bendradarbiai:

-Mano þmona - nuostabi.Vakare , kai gráþtu ið darbo, ji mane pabuèiuoja, padeda nusirengti, paduoda ðlepetes, gumines pirðtines...

-O kam tos pirðtinës?

-Su jomis geriau indus plauti.

-Brangioji, pasakyk man tris þodþius, kad að atsidurèiau devintam danguj.

-Virvë prieðkambario spintoj.

Á policijà kreipiasi pagyvenusi moteris:

- Policija! Ið manæs pavogë piniginæ!!! Darykit kaþkà!!!

- Sakykit, kur buvo jûsø piniginë, kai jà pavogë?

- Triusikuose...

- Ir jûs norit pasakyti, kad nieko nejautëte?

Penktadienio vakarà kalbasi du draugai:

-Ar vaþiuosi rytoj á þvejybà?

-Tai kad ne. Þmona leido namuose prisigerti.

KAIMETE KLAUSIA MESTECIO,

-NEGALETUMETE PAISKINTI KAS TAI YRA PENIS, NES DAUG KARTU MACIAU PER TELEVIZORIU IR TAIP DAUG KARTU GIRDEJAU, OKAS TAI NEZINAU.

- AS JUMS GERIAU PARODYSIU SAKO VYRAS

MOTERIS PAZIUREJO IR SAKO

INSTRUKCIJA VYRAMS

1. Privaziuokite prie bankomato.

2. Atidrykite langa.

3. Idekite kortele ir iveskite PIN-koda.

4. Iveskite pageidaujama suma.

5. Pasiimkite pinigus, kortele ir kvituka.

6. Uzdarykite langa.

7. Nuvaziuokite.

daug merginu isteka tik todel nes nori issiskirti ( jos nera to banziusios)

Þmona nuolat prikaiðioja vyrui visokius dalykus. Tas galø gale neiðtveria:

- Pakeisk plokðtelæ, nes kitaip pakeisiu patefonà!

Sëdi pleþe Moiðë ir Sara, saulë kepina, abu jau árudæ.

-Oi, Moiðe, gal álysk á jûrà, iðsimaudyk.

-Ne, Sara, neisiu. Tu gi þinai, plaukt nemoku, o sysiot nenoriu.

Moters malda: Vieðpatie, meldþiu tavæs iðminties, kad suprasèiau vyrà, meilës, kad galëèiau jam atleisti, kantrybës, kad galëèiau iðtverti jo nuotaikas. Vieðpatie, nepraðau tik stiprybës, nes jei jos man suteiksi, tai að paprasèiausiai já uþmuðiu...

Praëjus porai dienø po vestuviø, vyras pasisodina þmonà ir pareiðkia jai:

- Panele, jus atrodote kuo toliau, tuo geriau/

- Oi, aciu!

- Bet kuo arciau, tuo prasciau...

Jaunavedþiø pora po væstuviø iðvaþiavo á kaimà pas moèiutæ. Apsigyveno antam aukðte, palëpëje. Neiðeina ið palëpës savaitæ, kità Moèiutë usirûpinus beldþiasi:

- Gal anûkëliai valgyti norit?

- Ne moèiutë, mes sotûs meile...

Trys draugai pakviete viena vedusi vyra i bara.

Jis sako:

- tai kad negaliu,ka po to zmonai sakysiu...

Bet visvien nuejo.Prisigere jie ten bare, ziuri jau 22.00 galvoja jau namo reikia tik vis nesugalvojo ka zmonai pasakyti.

Kà moteris gali padaryti ið nieko?

- Ðukuosenà, salotas ir tragedijà.

Vyrø problemos atsiranda ne tada, kai moterys pradeda nusirenginëti uþ jø pinigus, o tada, kai jos pradeda rengtis uþ juos.

Èiukèienë ðaukia savo vyrui:

- Eik, èiukèia, á pirtá, iðsimaudysi.

-Tai jau neisiu. Kai tik nueinu, kaþkas vis atsitinka. Pirmà kartà nuëjau- prasidëjo karas, antrà kartà nuëjau- numirë Stalinas, treèià kartà dingo pufaikë.(ðimtasiûlë)

Po kurio laiko rëkia èiukèia:

Kaimas.Babulka susiruose vaziuot y miesta,y turgu, apsiprekint(duonos,batono,vaistu ir t.t.) ir klausia savo diedo:

-Diedai,ka tau lauktuviu parvest?

-Paimk naujus kaliosus,siti jau y pabaiga eina.

- Að tokia graþi... toookia graþi... Bet Dieve, kodël taip giliai, kad niekas to nepastebi?!...

...Kartà, kai dar buvau jaunas... Sutikau tikrà burtininkæ... Ji man davë pasirinkti... Ar man turëti gerà atmintá, ar didelá pimpá... Neatsimenu, kà pasirinkau...

- Acipraðau, èia laikrodþiø taisykla?

- Ne, èia daromi apipjaustymai.

- tai kodël jûs virð durø pakabinote laikrodá?

- O kà, jûsø manymu, mes ten turëjome pakabinti?

Pamate vaikinas bare mergina ir nezino kaip ja pakalbint.ziuri ji nuejo i tualeta ir jis is paskos laukia merginos prie tualeto duru.mergina iseina ir jis sako: ka veikei?sikai?

Vyrams átikti neámanoma:

1.Jei jo nemyli, stengiasi tave uþkariauti, jeigu dievini - palieka;

2.Jei atsisakai su juo mylëtis, pareiðkia, kad tu jo nemyli, jei sutinki, tai galvoja, kad esi pigi;

- BRANGIOJI AS SIAN EISIU SU DAUGAI BOULINGO PAZAIST IKI RYTO EGRISIU, TU NIEKO PRIES?

-EIK BRANGUSIS, NIEKS TAVES UZ RAGU NELAIKO.

- Jau dvideðimt metø kaip mudu vedæ, - priminë þmona vyrui. - Gal ta proga iðkepti viðtà?

- Kam? Viðta juk niekuo nekalta.

-Man labai neramu.Prieð kelias valandas vyras iðneðë upelin skandinti katinà ir vis negráþta,- skundþiasi moteris draugei.

-Ko èia dël tokiø niekø jaudiniesi?

-Taigi, bet katinas jau prieð valandà parbëgo.

Ar þinote, koks pats liûdniausias padaras pasaulyje? Ogi vyras! Jis-paukðtis be sparnø, kiauðiniai be lukðtø ir kapðelis be pinigø.Todël 50% moterø neiðteka, nes dël 60 gramø deðros neapsimoka imti kûno á namus.

Obuoliø pyrago receptas vyrams:

Kur eina vyrai nakti islipe is lovos:

9 procentai vyru eina i tualeta.

15 procentu vyru eina prie saldytuvo.

76 procentai vyru eina namo...

vyrs pripises parein namuo,o ten viskas sutvarkyta,est padaryta.vyrui ner prie ko prisipist.ziur kurva namai leds.galvuoj vistiek reik prie kuo nors prisipist.saka lysk po stalu,ta pyst palinda.nu galvoj geruole ble.nu pizdu saka lok,ta au au au ,kai pisa is kojos .saka gal savu nepazysti?

– Rûtele, tai buvo taip nuostabu!!!

– Kol tylëjai, buvo dar nuostabiau...

– Kodël?

– Nes að ne Rûtelë...

mergina kodel jus rukote?

-as zudau savyje arkli.

Kiekviena motina tikisi, kad jos duktë ras geresná vyra, nei turëjo pati... Taèiau kiekviena motina yra ásitikinusi, kad jos sûnus neras geresnës þmonos, nei rado jo tëvas.

Þmona girtam vyrui:

-Tu kur buvai? Tu girtas kai kiaulë. Að visa naktá nemiegojau!

Vyras:

-Oj, galima pagalvoti, kad að miegojau...

plaukia kruva spermotozoidu, o is galo toks senas, sukrioses su ramentais velkasi ir saukia:

-Vyrai, vyrai taigi cia uzpakalis!

visi apsisuko ir varo atgal. O tas sukriosaes toliau klibinksciuoja ir tyliai sau galvoja:

-Xe, xe - taip ir gimsta invalidai..

Zonoj kalinys krapðto nosá. Kitas jam sako:

- eee, tu nosies geriau nekrapðtyk.

- a kodel?

- prietaras yra - kai tu nosá krapðtai, kas nors tavo þmonà daro.

- ai, tai dzin, svarbu, kad ji nekrapðtytø.

Ryte, kai vyras gráþo ið filatelijos parduotuvës nusipirkæs paðto þenklø, þmona jam sako:

- Brangusis, ar tu þinai kà mes galëjome nusipirkti uþ tuos pinigus, kuriuos tu iðleidai þenklams?

Þinau, brangioji - tau kalinius arba man nieko.

Maþiausiai moterys kalba vasario mënesá...

Po to jas vyrai sveikina uþ tai kovo mënesá.

Dievas sukûrë þemæ. Þiûri ið virðaus ir dþiaugiasi kûriniu. Kità dienà jis sukûrë Vyrà. Stovi, þiûri, niekaip negali atsidþiaugti savo ðedevru, negali nustygti savam kailyje ið pasididþiavimo. Treèià dienà sukurë Motrerá. Vaikðto, apþiûrinëja ið visø pusiø, sustojæs pamàsto.

Atsibunda ryte grafas savo pilyje, ziu -grafienes jau nera. Eina ieskot.

Nueina virtuven - ten tik vireja. Patvarke vireja, eina toliau. Rado

kambarine, patvarke, o grafienes vis tiek nera. Isejo i soda. Rado

Kada atsirado demokratija? Tada, kai Dievas atvedë Adomà pas Ievà ir pasakë:

- Iðsirink sau þmonà.

Moteris kaltinama kësinusis nunuodyti savo vyrà.

Pastarajam pasveikus, vyksta teismo posëdis.

- Kà galite pasakyti savo gynybai?- klausia teismo pirmininkas.

- Að esu nekalta. Reikalauju skrodimo!

Kalbasi teisëjas su þmogþudþiu:

- Na, tai kodël jûs tà bobutæ uþmuðët?

- Dël pinigø...

- Tai, kad jûs tik dvideðimt centø pas jà radot?..

- Þinot, teisëjau, penkios bobutës ir litas.

Moteris sëdëjo bare gurkðnodama kokteilá. Staiga á barà áëjo puikiai sudëtas, ið kojø verèiantis, seksualus jaunas vyriðkis. Visa jo povyza buvo tokia neátikëtinai gundanti, kad moteris negalëjo atitraukti nuo jo akiø. Jaunuolis pastebëjo jos nejudanèiø akiø þvilgsná ir pasuko tiesiai jos link.

Kà visø mûsø didþiai gerbiami vyrai, norëtø iðgirsti ið moteriðkiø:

1. Mielasis, ar esi tikras, kad jau pakankamai iðgërei?

2. Kaip nuostabiai tu pirsèioji, padaryk tai dar kartelá dël manæs!

3. Að nutariau nuo ðiandienos po namus vaikðèioti nuoga.

Rusas, graþi mergina, vokietis ir vienuolë vaþiuoja viename traukinio kupë.

Staiga traukinys ávaþiuoja á tunelá, kupë pasidarë visiðkai tamsu.

Pasigirsta pliaukðtelëjimas, o kai traukinys iðvaþiuoja ið tunelio, visi

Dama uþeina á ginklø parduotuvæ.

- Duokite, man, Beretà, 45 kalibro.

- O, jums, gynybai?

- Gynybai, advokatà pasisamdysiu!

Susitinka du biciuliai. Vienas klausia:

- Na, kaip reikalai?

- Kaip cia pasakius... Zmona paliko, algos nemoka, masina nuvare...

- Gyvenime visada taip: tai baltas ruozas, tai juodas...

Po kurio laiko biciuliai vel susitinka:

- Na, kaip reikalai?

Kodël vyrai negali uþsikrësti karviø kempinlige?

- Todël, kad jie kiaulës.

Sutuoktiniø pora atvaþiavo á ligoninæ gimdymui. Gydytojas sako:

- Að sukûriau toká aparatà, kuris dalá sarëmiø skausmø perduoda kûdikio tëvui. Gal norëtumete iðbandyti?

Veþa taksistas jaunà moterá. Atveþë kur reikëjo, o moteris sako, kad neturi pinigø. Tada taksistas nuvaþiuoja á pievà prie miðkelio, iðlipa ið maðinos ir tiesia ant þolës paklodæ. Moteris sako:

- Kaip jums negëda? Að dviejø vaikø motina!

Taksistas atsako:

Atjoja riteris pas meiluþæ. Arklá pastato po balkonu, jei vyras gryð, tai iððoks ið antro aukðto tiesiai ant arklio ir greitai nujos. Na jau reikalai vyksta, girdi skambutis á duris.

- Skauda?

- Taip.

- Iðtraukti?

- Neaaa...

Jeigu vyras dovanoja geliu be priezasties - reiskia priezastis vis delto yra.

Kokio telefoninio sekso norëtø moterys:

DRAUGA PAZINSI BEDOJE, O DRAUGE ATOSTOGOSE:D

Þmona guli su meiluþiu lovoje, pasigirsta rakinamø durø garsas

Þmona greitai istumia meiluþá á spintà bet netyèia prispaudþia kiauðiukus.

Vyras ramiai nueina á virtuvæ pasiþiûri kad nieko nëra valgyti.

Norite susipykti su savo antràja puse? Tai labai paprasta: atsiøskite þinutæ "Að tave myliu", o kiek vëliau kità -"Atleisk, surinkau ne tà numerá”.

Vyrø kompanija. Vienas rodo nuotraukas ið iðvykos prie eþero ir sako:

- O jau mergos pasileidusios buvo - tikras siaubas. Ðtai ta-nuotraukoj kairëje, ji su juo prie lauþo buèiavosi, su ðituo á miðkà keliom valandom dingus buvo, su tuop miegojo vienoj palapinej. O su ta - tai ið vis ...

-tu mane myli?

-nu

-ka reiskia nu?

-myliu myliu

-o kodel sakai taip, lyg noretum nusikratyti?

-ta prasme?

-nu ka reiskia myliu, myliu?

-o ka tavo manymu tai reiskia?

-manau tai reiskia atsiknisk

-nesuprantu, ko tu nori?

Kavinë Paryþiuje. Uþ staliuko sëdi moteris. Prie jos prisëda vyriðkis.

- Madam skuba?

- Madam neskuba ...

- Madam iðgers puodelá kavos?

- Madam iðgers puodelá kavos ...

Geria kavà.

- Madam iðtekëjusi?

- Madam iðtekëjusi ...

Vakar namie buvo uraganas "Þmona", skraidë: lëkðtës, peiliai, puodai...

- Kodël Dievas sutvërë moterá ið ðonkaulio ?

- Nes tai vienintelis kaulas, neturintis smegenø...

susitiko du seni pazististami. vienas ir sako:

-tai girdejau apsivedei. turbut zmona labai grazi?

-baik tu. baisesne uz landsbergi!

-tai labai protinga turbut?

-proto ne laso. net pradines mokyklos nebaige!

-nu tai lovoj turbut labai gera.

Skambina suvalkietis á laikraðtá pareikðt uþuojautos dël mirusios kaimynës.

Sakykite:

-Mirë Jadzë.

-GAlite sakyti daugiau, iki 5 þodþiø skelbimai nemokami.

-Mirë Jadzë. Parduodu Opel Ascona.

Mociute ir senelis nutare prisiminti jaunyste. Susitare del pasimatymo. Senelis pasipuose, nupirko geliu, ir atejo i susitarta vieta. Laukia. Dvi valandos prabego. Mociutes nera. Trys valandos. Keturios. Grizta nuliudes senelis namo, o mociute sedi, arbata geria.

Vyras kaip àþuolas...

Kiauðiniai kaip giliukai...

Turëjo motina tris nekaltas dukras.Visos trys susirado vyrus beveik tuo paèiu laiku,iðtekëjo ir nutarë iðvykt praleist medaus mënesius.Motina labai susikrimto dël dukterø seksualinio gyvenimo,bet iðleido...tik papraðë visø bûtinai praneðt,kaip viskas einasi.Po savaitës gavo laiðkà nuo pirmos dukr

-Panele, a, panele! Ar tikite meile su pirmu pasitaikiusiu?

- Maryte, ka tu darei su Petru palepeje?,- klausia motina mergaites.

- As nezinau, kaip tai vadinasi, bet nujauciu, kad bus hobis visam gyvenimui...

Susitinka du "vyriðki pasididþiavimai" pirtyje:

- Sveikas, kaip gyvenimëlis?

- Aèiû, normaliai - du kartus per savaitæ. O kaip tau???

- Mano ðeimininkas visai "iðnaglëjo". Kiekvienà dienà kelkis ir dirbk!

- Nesikelti bandei?

Zmona kviecia vyra:

-Petrai Petrai greiciau ateik prie lango musu kieme kazkokia kvaisa vaiksto.

_Pirma ten ne kvaisa o karve, antra cia ne langas o veidrodis

Jekaterina II atsirëmus á turëklus ir atkiðus uþpakalá stovigroþisi gamta. Staiga jai kaþkas ið uþpakalio priëjo.

- AAAAh kas èia?

- Poruèikas Rþevskis- kaukðteli kulnais uþ nugaros.

- Tæskite pulkininke.

Þmona blaðkosi po butà:

- Tu visiðkai á mane nekreipi dëmesio!

Vyras nulis reakcijos, skaito laikraðtá. Þmona pratæsia:

- Að tau nieko nereiðkiu!

Minus du reakcijos. Þmona net paraudonavusi nuo ásiuèio:

Trumpiausias anekdotas pasaulyje: Nescias

Vaþiuoja keliu du gëjai. Vienas uþsimanë didelio reikalo ir sako kitam:

- Klausyk, Petrai, paleisk mane prie ðio krûmo, að tuoj gráðiu.

Po keliø minuèiø ðis gráþta spiegdamas ið laimës:

- Greitai, greitai varom prie to krûmo.

- Kas buvo?

- Gimë, gimë.

- Vakar kovojau dël merginos.

- Su kuo?

- Su þmona.

Nebereikia blynø...

KAS KOKIO AMZIAUS MOTERIAI BÛDINGA:

8 metu - paguldai ir seki pasakas.

18 metu - seki pasakas, kad

paguldytum.

28 metu - gulasi ir be pasaku.

38 metu - ji seka tau pasakas, kad

pasiguldytu salia.

48 metu - seki jai pasakas, kad tik

Kai jauna moteris ishteka uz turtingo senio, ji nenori buti turtinga zmona. Ji nori buti turtinga nashle.

Baliuje ðokio metu:

- Apie kà taip susimàstei Petrai?

- Apie tà patá kà ir tu, brangioji...

- Fui, Petrai. Ir kaip tau ne gëda!!!

Policininkë keliuke reguliuoja eismà ir staiga pajunta, kad jai

prasideda mënesinës. Per racijà paaiðkina situacijà ir papraðo atsiøsti jai pamainà.

Praëjus kelioms valandoms, pasirodo pora visiðkai girtø policininkø ir ima jai teisintis:

Þmona iðvaþiavo j sanatorijà. Kità dienà skambina jai vyras ir klausia:

-Kur padëjai puodus?

-Miegok namie, -atsako þmona ir padeda ragelá.

Kità dienà jai vël skambina vyras ir klausia to paties.

-Að tau sakau, kad miegotum namie! -atkerta þmona.

Prancûzø þurnalas paskelbë konkursà. Konkurso salygos buvo tokios:

-Jûs sëdite restoranesu nauja mergina ir staiga jums reikia nueiti á tualetà. Kaip jûs jai apie tai pasakytumëte, kad skambëtø mandagiai ir be melo?

Pirma vietà uþëmë atsakymas:

Buvo tokia gerutë mergaitë, negërë, nerûkë, vaikinø neturëjo... atvyko in sostinæ studijuot.. ir kaþkaip á plotà nuëjo.. prisigërë kaip barsukas, atsibunda ryte, ogi mënesinës jai prasidëjusios.. kaip nejauku, kaip nesmagu, svetima lova apkraujavo, staigiai apsirengë ir pabëgo.

- Koks mënuo geriausiai tinka vestuvëms?

- Spalkritis!

- Bet juk tokio mënesio nëra?

- Bûtent!

Vyras kaip àþuolas...

Kiauðiniai kaip giliukai...

Naktis. Sustuoktiniu miegamasis. Zmona pries uzmigdama saldziai svajodama sypsosi: "Idomu, ar prisimena mano vyrelis, kad rytoj musu vedybu 15-osios metines... Aisku kad prisimena... Ir dovana jau paruose..."

kalbasi ruse,angle ir amerikiete,amerikiete sako:

-as vyrui pasakiau kad pastebejau kad jis man nebeistikimas ir kad su juo gyventi nebenoriu,tai jo viena diena nematau,anta diena nematau,trecia diena su gelem,mersedesu atsiprasyt atejo...

angle sako:

Buèiuojasi porelë parke. Vaikinas sako:

-Brangioji, að prarijau gumà, kurià kramtei.

-Ne, brangusis, að tik sloguoju.

Vaþiuoja vyriðkis troleibusu ir ðalia stovinèio vyriðkio su didele gëliø puokðte nori papraðyti, kad pramuðtø talonëlá. Vyriðkis galvoja: "Kur gi jis gali vaþiuoti su tokia fantastiðkai graþia puokðte? Ogi pas paèià graþiausià moterá ðiame pasaulyje!

Verslininko þmona skundþiasi draugei:

- Þinai, vakar papraðiau vyro 200 eurø, kad galëèiau á groþio salonà nueiti. Jis tik paþiûrëjo.... ir davë 500.

Þmona iðleidþia vyrà á aludæ su ðunimi. Pirmà vakarà vyras pareina truputá uþgëræs, þmona klausia:

- Kiek iðgërei?

- 1 bokalà alaus.

- Na, Lordai, pasakyk.

Lordas:

- Gaf.

Antrà vakarà vyras pareina girtesnis nei praëjusá. Þmona:

Vyras sako zmonai:

-Na ir idiote tu!

-Zinoma idiote; buciau uz generolo istekejusi, buciau generole!

Vyras sako:

- Zmona, nori ateiti pas mane rytoj?

Zmona atsako:

- As gi taip su tavim gyvenu.

Vyras atsako:

- Nu, zinok, as jau i kita isimylejes.

Dvi draugës kalbasi:

- Girdëjau, kad vël gyveni su buvusiu vyru?

- Taip. Tiesiog negalëjau þiûrëti á jo laimingà veidà.

Mokslinis darbas - vyras

Elementas: Vyras

Simbolis: V

Atradëjas: Dievas ir Co.

Atominë masë: Optimaliausia masë netto 90, bet gali svyruoti nuo 65 iki 230 kg.

Paplitimas: Sutinkamas visur, daþniausiai ten, kur urbanizacijos lygis neuþgoþia jo ego.

Pas motiną atbėga raudanti duktė:
-Mane sumušė sutuoktinis.
-Tavo vyras? Bet jis gi komandiruotėje?!
-Aš irgi taip maniau.

-Isivaizduok, šis niekšas išvadino mane kekše!
-Tai siaubinga! Ir ką gi tu tokio padarei?
-Aš išvariau jį iš savo miegamojo! Ir visus jo draugus taip pat.

Vyras su þmona keliauja ir sustoja vieðbutyje. Pernakvoja. Ryte reik atsiskaityti.

Administratorius sako:

- 350

Vyras:

- Ko taip daug?

- Matote, mûsø vieðbutis yra aukðtos klasës, turim saunà, baseinà, treniruokliø salæ - dël to ir kaina didesnë.

Vyras pasakoja:

Moteris zino meiles prasme, o vyras - jos kaina.

-Kokia skyrybų priežastis?
-Ji pavadino mane šikniumi.
-Na... žinote šį žodį mylintys sutuoktiniai naudoja gana dažnai. Bet niekas dėlto neišsiskyria!
-Taip, gerbiamas teisėjau, bet man svarbu kontekstas.
-O kas per kontekstas?

Pagyvenusi moteris atsigula i lova,i seksualia poza ir pasikviecia savo vyra.
Vyras prieina,paziuri i praskestas zmonos kojas,ir sako:
-Klausyk,taigi tu jau ir ten prazilusi...
Zmona papriestarauja:
-As ten neprazilusi,ten tik voratinklis...

moterys meloja geriau o virai dazniau

Ankstyvas rytas, saulë dar nepatekëjusi... Ið lovos tyliai tyliai atsikelia þmona, pasiþiûri á savo miegantá vyrà, nusiðypso...

Ir vyrai ir moteris galvodami vieni apie kitus labai klysta.Vyrai galvoja,kad visos moteris skirtingos,o moteris-visi vyrai vienodi!

-Manoma, kad moterys myli ausimis...
-Ką?
-Sakau, kad moterys myli ausimis.
-Ką?
-Žinai ką, eik tu namo frigidė!

-Na ką, mylimoji, užsiimsime saugiu seksu!!!
-Tu nupirkai prezervatyvą?
-Ne, išsiunčiau žmoną pas motiną!!!

Parke sėdi porelė. Vaikinas klausia:
- Sakyk, o jei aš tave pabandyčiau pabučiuoti, tu priešintumeisi?
- Žinoma, juk mes pažįstami tik vieną dieną. Aš priešinčiausi iš visų jėgų! Bet šiandien mane kažkodėl kamuoja silpnumas...

Zemiau bambos, auksciau keliu yra fabrikas vaikeliu, o to fabriko vedejas ilgas, storas ir apzeles.

Makstis-tai mazas teatras,kuriame viena karta vyksta premjera,karta per menesi kruvina drama.talpina tik viena ziurova ir ta tik stovinti!

Ant tiltelio stovi ji, jis ir jo...

Karta susiruose bobute i turgu ir savo seniui sako:
-Klausyk, Petrai, vaziuoju i miesta, gal reikia ka nupirkti?
-Zinai, nupirk kaliosu pora, mes maniskiai jau visai susideveje.

Susitinka dvi drauges.viena sako: gird?jau issiskyrei su Aistridu.kita sako: taip issiskyriau.tu pagalvok koks zmogus gali giventi su ?mogumi kuris girtauja,r?ko ir smurtauja kas antra diena?kita sako:a? tai negal??iau.kita sako:tai va Aistridas irgi negal?jo

Pareina girtas vyras namo o zmona jo neisileidzia.
-atidaryk duris noriu iteikti geliu graziausiai zemes moteriai
zmonele po tokiu zodziu suminksteja ir atidaro duris:
-o kur geles?
-o kur graziausia zemes moteris?

Vienišas, inteligentiškas, padorus vyriškis susipažintų su moterimi rimtiems santykiams. Mano telefonas 2658852. Atsiliepus moteriai, sakyti, kad surinkote ne tą numerį.

Gyvenimas trumpas. Pakentėk truputį…

Valstietis gryzta namo.O zmona sako:
Buvo ateje i namus kazkokie zmones ir klausia
ar mes parduodame asiliuka ????
Ir ka tu jiems pasakei ???
Pasakiau ,kad tu isejes.

Bet kuris sijonukas geriausiai žiūrisi ant kėdės atlošo.

Susitinka 3 spermatozoidai. Vienas sako: "As busiu mergaite", kitas sako "as busiu berniukas", o trecias sako: "nieko nebus - mes burnoj.."

Vienas mokslininkas bande istirti kokia yra sutuoktiniu barniu priezastys, taciau ekpermento nebaige , nes susiriejo su zmona kad per dienu dienas tuno institute, o si pagrasino skirybomis

Dukrele sako motinai:
- Siandien,kai tu isejai i darba,tevelis paeme valytoja ant ranku ir nunese ant lovos,tada numove kelnes ir ikiso jai...
- Stop,gris tevelis,prie jo ir papasakosi.-pertraukia mama.
Grizta tevas,tada motina ir sako:

Moteris nuo vyro slepia savo praeitį, vyras nuo moters - jos ateitį.

Atsidare nauja pirtis: 1,2,3-iadieniais ileidziami vyrai, 4,5,6adieniais- moterys. 7adieniais visi isleidziami...

Vyras ir moteris nueina i mesos parduotuve.
-Man duokite 20kg Desros!!!!!,-Sako moteris.
-Oi ,panele kam gi jums tiek daug reikia????,-klausia pardaveja.
-Man reikia suni maitinti,-atsako moteris.
-Koki suni.Mes jokio sunio neurim,-saukia vyras.
Moteris atsako:

moterys meluoja geriau o vyrai daugiau...

KAS KOKIO AMZIAUS MOTERIAI BÛDINGA:

8 metu - paguldai ir seki pasakas.

18 metu - seki pasakas, kad

paguldytum.

28 metu - gulasi ir be pasaku.

38 metu - ji seka tau pasakas, kad

pasiguldytu salia.

48 metu - seki jai pasakas, kad tik

moteris meluoja geriau,o vyrai prasciau

Moterys - gyvenimo gėlės - jas arba į vandenį, arba į žemę.

Seksas - kaip ir bridzas.Jei neturi gero partnerio,tada verciau turek gera ranka...

Bare vienas bachuras bando pakabinti labai grazia pana. Ta jam ir sako:

Tu nevark, nesistenk, nes as lesbijiete ir nieko is to nebus.

O tas klausia:

Ka tai reiskia kad tu lesbijiete?

Ta sako jam:

Matai ta blondine, kuri sedi va prie ano stalelio?

Parke panele sedi su vaikinu ir jam ciulpia. Pro sali eina laidotuviu sceremonija ir visi zmones pasipiktine ziuri. Pana sako vaikinui: -ar tu turi gedos, bent kepure nusiimtum.

Vyras grįžta iš žvejybos ir tyliai, tyliai beldžiasi į duris. Atidaro žmona.
-Katinas namie?-tyliai klausia vyras.
-Įeik, nebijok, aš jam kilkos žuvyčių nupirkau.

Gráþta vyras ið komandiruotës, vaikðto iðdidþiai po namus, pasakoja áspûdþius þmonai:

- O ten þinai, nueini á pirtá, ten tokios krûtiningos moterys tau kûnà iðtrina, masaþà padaro... Smulkmena, bet kaip malonu...

Þmona skaito laikrasðá, nekreipia dëmesio, vyras vël:

Kalbasi du draugai:
-Girdėjau vakar smarkiai sumušei savo žmoną. Kietą ranką turi.
-Baik jau, prieš moterį ranka nekyla. Paėmiau lazdą.

Kalbasi du draugai.Vienas sako:
- Sakyk,ar tavo zmona rekia,kai jus mylites?
Kitas atsako:
- Ne,ji rekia veliau,kai p**pi i uzuolaidas valau...

-Gydytojau, tos tabletės nuo impotencijos, kurias davėte man praeitą kartą stebuklingos! Aš jaučiuosi kaip dvidešimtmetis!!!
-Nuostabu! Aš labai patenkintas. O kaip į visą tai reagavo jūsų žmona??
-Gydytojau, net neįsivaizduoju, nuo to laiko aš iš vis nebuvau namie...

Gráþta vyras namo po darbo, o þmona sako jam:

- Lempa perdegë, gal pakeisi?

- Kà ar að tau elektrikas, - atsako vyras.

Po kiek laiko þmona vël:

- Durys kliba, gal sutvarkysi?

- Kà ar að tau stalius, - atsako vyras.

Dar po kiek laiko:

Pirma vestuviø naktis, vyras moraliðkai paruoðia þmonà:

- Brangioji, dabar tau ðiek tiek skaudës, o paskui bus manolu...

Po valandëlës jaunoji domisi:

- O tai kada gi skaudës?

- O va tuoj baigsiu ir á snuká duosiu!

Negyvenama sala. Joje - per laivo katastrofà iðsigelbëjæs vaikinas ir mergina. Po keliø dienø, praleistø saloje, jie nutaria balsuoti, ar uþsiimti seksu, ar ne. Þodþiu, surengia nedidelá referendumà. Po balsavimo vaikinas ima niurzgëti:

Sakoma,kad zmogus pirmiausia turi ismokti teorijos,o veliau imtis praktikos.Meileje viskas atvirksciai:teoretikais tampama tada,kai praktika jau baigesi...

Vyrukas pakliûna á ligoninæ. Sulauþytas ðonkaulis, pamuðta akis... Palatos draugai klausinëja:

- Tai kas gi tau buvo?

- Na, kaip... Parëjau iðgëræs namo... Atsiguliau prie þmonos, apkabinau...

- Na, ir?

- Na, sakau: "Daiva, að tave myliu..."

- Ir?

Skirta moterims

Kalorijos- tai tokie mazi padareliai, kurie nakti ilenda i musu spintas ir sumazina musu rubus.

Ateina vyrukas á parduotuvæ.

-Man reikia kelnaièiø.

-Vyriðkø neturime, imkite moteriðkas, koks jums skirtumas.

Vyrukas sako:

-Að tuoj tà skirtumà iðtrauksiu ir jums per lûpas paplekðnosiu.

-Mergina, jûs degtine gersite?

-Kà jûs, að iðvis á burnà neimu.

-Tai, þinoma, labai gaila, bet dël degtinës taip ir neatsakëte.

Susitinka Petras su Antanu - 100 metø nesimatë

P: Girdëjau vedei.

A: Jo jau pora metø kartu gyvenam

P: Ir kaip turbût labai patenkintas

A: Nelabai, geriau jau bûèiau nesiþenijæs...

P: Tai ko nesiskiri gal labai gera meiluþë?

Vyras parduotuvėje pardavėjai:
-Ar turite vyriškas kelnaites?
Pardavėja norėdama pajuokauti:
-Ne, tik moteriškas, pirkite, koks gi skirtumas?
-Na, tai aš tuojau ištrauksiu tą skirtumą ir jums per lūpas...

Gerbiamos ponios, neužmirškite labdaros loterijos! Tai gera proga išsivaduoti nuo visų nereikalingų daiktų, kurie tik apkrauna namus. Atsiveskite ir savo vyrus.

Ar žinote, kodėl dauguma parduotuvių turi moteriškus vardus?
Kad būtų maloniau įeiti...

Vaikinas nori parsivesti merginą į svečius, bet jo papūga labai keikiasi. Tai jis tą papūgą į šaldytuvą, nu ir jie atlieka savo reikalus ir mergina sako:
-O, kaip norėčiau atsigerti,
-Tai šaldytuve...
Atidaro mergina šaldytuvą ir sako:
- Oi, koks gražus pingvinukas!

Kalbasi dvi geriausios draugės.
-Vakar mane taip pamylėjo, taip pamylėjo. Tikras menas!
-Ir kas gi tai buvo?
-Na, to tai aš tikrai niekam nepasakysiu, o tuo labiau jo žmonai...

Ankstyvus rytas Paryžiuje. Į autobusą įvirsta dar visiškai po vakar neišsiblaivęs vyriškis ir autobusui truktelėjus, pradėjus važiuoti neišsilaiko ir krenta ant kelių prieš kitą keleivę:
-Mesje, kaip jums ne gėda! Jeigu aš būčiau tokioje būklėje, kaip jus-aš nusišaučiau!

- Vakar pirkau is jusu si suni ir saket, kad jis sveicariskas. Sakykit, jis
jis is ten importuotas ar deportuotas?

Turtinga ponia ateina į įdarbinimo biurą:
- Norėčiau, kad surastumėte man kambarinę. Jauną, darbščią, ir būtinai lesbietę.
- Ponia, mūsų įstaiga rimta, kaip jūs galite...
- Jūs nesuprantate, čia mano vyrui...

Moters žvilgsnio įpatumas, leidžia penkių metrų atstumu ant vyro švarko pastebėti plauką, bet neleidžia pastebėti garažo durų, esančių už metro...

Porelė sėdi kinoteatre ir žiūri melodramą:
-Kaip tu galvoji, jie filmo pabaigoje susituoks?
-Visiškai įmanoma! Tokie filmai dažnai baigiasi tragiškai...

Žmona sako vyrui:
- Žinai, brangusis, virtuvėje skraido uodas, gal nueitum ir užmuštum.
Vyras nueina virtuvėn. Po kurio laiko pasigirsta dūžtančių indų skambesys, krentančių puodų žvangesys ir lūžtančių baldų traškėjimas.

Susitiko vaikinas su mergina. Pasivaikščiojo, pasikalbėjo, nuėjo į kiną, užėjo į kelias kavines.... Vaikinas:
- Tai gal einame pas mane į namus ?
- Žinai, aš labai sau prisiekiau: Nesimylėti, jei nesu tikra, kad myliu...
- Na... Matyt tau sunku taip gyventi....

Po sekso jis- jai:
- O tu sakei, kad buvai mergaite.
- As ir buvau, Petro paklausk!

Kavinėje susitinka du direktoriai. Vienam paakyje - mėlynė, veidas - apdraskytas. Jis klausia:
- Klausyk, gal pažįsti kokią gerą sekretorę ieškančią darbo?
- O kas nutiko?

Banali klasikinė situacija. Žmona lovoje su pavargusiu meilužiu. Netikėtai grįžta vyras. Žmona rėkia meilužiui:
-Brangusis! Įrodyk jam, kad tu tikras vyras!
Meilužis:
-KĄ? JAM IRGI?

Žmona pildo įsidarbinimo anketą...ir klausia vyro:
-Gimimo vietą rašyti?
Vyras, gulėdamas ant sofos ir gukšnodamas alutį:
-Geriau nupiešk!

Prezervatyvai "LIGHT"- šviečia tamsoje, apšviesdami partnėrės veidą iš vidaus...

Meilė-tai kada neklausinėja, kur dingsta pinigai.

Teisia vyrą, kuris apvogė namą. Į teismo salę įeina nukentėjęs, pribėga prie vagies, krenta ant kelių ir maldauja:
-Maldauju paaiškink, dėl dievo pasakyk. Aš prašysiu, kad tave išteisintų, tik paaiškink, kaip tau pasisekė įeiti į namą, nepažadinus mano žmonos...

-Maryte, eime į kiną.
-Eime, Jonai.
-O tavo vaikinas neprieštaraus?
-Aš neturiu vaikino. Jį mano vyras užmušė...

Simpatiška mergina apsirengusi trumpu sijonėliu stovi stotelėje. Pučia stiprus vėjas. Mergina bando sulaikyti sijonėlį, ir pastebi įkirų ją apžiūrinėjančio vyriškio žvilgsnį.
-Matau, kad jūs ne džentelmenas!-piktinasi mergina.

-Dukrele, aplinkiniai kalba, kad tu miegi su savo sužadėtiniu.
-Žmonės-plepalai, tu jų gaugiau klausyk, jie galvoja, kad jeigu jau su kuo nors permiegojai- tai būtinai sužadėtinis!

-Kas svarbiausia biatlone? Taikliai šaudyti ar greitai bėgti?
-Biatlonas-tai, kaip seksas, jei nepataikei, tai greitis jau vargu ar padės.

Žalias jaunuolis kviečia damą šokiui. Ši pasižiūri į jaunuolį ir sako:
-Su vaiku aš nešoku. Atsisako dama.
-Atsiprašau, aš ir nežinojau, kad jus nėsčia...

Teismas.
-Jus kaltinamas, kad trenkėte žmonai lėkšte per galvą. Nejaugi jums jos negaila.
-Kaip gi, labai, labai gaila, ponas teisėjau, juk lėkštė buvo visiškai nauja...

Vyras prie gimdymo namų:
-Maryte! Maryte! Pagimdei? Kelis? Tris? O manasis ar yra?

Kvailys, kuris pasakė, kad moteriai reikalingas tik dėmesys...
Ar jis nors galėjo įsivaizduoti, ką reiškia tas "TIK"?!

Vyras išvažiavo į komandiruotę. Žmona, kaip ir pasakojama anekdotuose pasikvietė meilužį.
Praėjo dešimt dienų. Skambutis į duris. Žmona išsigandusi:
-Vyras???
Meilužis, su palengnėjimu- Na pagaliau...

Vakar vėlai vakare einu namo, ir staiga iš niekur prieš mane išdygo girtas vyriškis.
-Koks siaubas!!!
-Tu net negali patikėti, bet jis pasakė tą patį...

Mergina - tai tarsi kulka su paslinktu svorio centru: pataiko į akį, pereina per širdį, kerta per kišenę ir nueina į šalį.

Dvi žilagalvės, susiraukšlėjusios senučiukės:
-Vakar per televizorių mačiau Bridžit Bordo. Prisimeni, kai mes buvome jaunos, labai norėjome būti tokios kaip ji.
-Na?
-Tai va, mūsų svjonė išsipyldė!

Žmona klausia vyro:
- Kodėl tu toks pasikeitęs? Anksčiau vis mane už rankų laikydavai...
- Kai pianiną pardavėm, nėra reikalo už rankų laikyti,- atsako vyras.

Mergina niekaip negalėjo suprasti, kodėl ji tapo, tokia populiaria.
-Gal tai dėl mano gražių plaukų?- klausia draugo.
-Ne.
-Dėl mano gražios figuros?
-Ne.
-Gal dėl mano fero charakterio?
-Ne.
-Na tada aš pasiduodu!!!

Susitinka du rimtosios muzikos gerbėjai:
-Eime rytoj į Rostrapovičiaus koncertą?
-Ne. Negaliu. Rytoj Špilmanas groja.
Praėjus kelioms dienoms:
-Klausyk, penktadienį atvažiuoja Monserat Kabalje, aš gavau du bilietus, eisi?

Teisėjas teisiamajam:
-Kodėl jus iš eilės tris kartus plėšikavote toje pačioje parduotuvėje?
-Supraskite, pirmą kartą aš ten paėmiau suknelę savo žmonai, bet jus gerbiamas teisėjau ko gero žinote, moterų kaprizus-teko net du kartus keisti suknelę...

Teisme išžaginimo byla. Kaltinamas- 85-rių metų senučiukas.
-Teisiamasis, balandžio 12 d. 13 val. jūs Elektrėnų parke išžaginote studentę, 17 val. Kariotiškėse-pardavėją, o 19 val. Vingio parke- mokytoją. Paaiškinkite teismui, kaip tas įmanoma ir, kaip jūs sugebėjote tai padaryti.

Mergina skambina savo draugui iš taksi:
-Išeik po penkių minučių, užmokėsi už taksi, aš grinųjų nepasiėmiau.
Draugas:
-Atsiskaityk natūra, šiandien pat atiduosiu!

Vyras ir žmona kailių parduotuvėje. Žmona išsižiojusi žiūri į kailinius. Atbėga pardavėja:
-Ko nors norėtumėte?
Vyras, solidžiai:
-Kandžių maisto!

Apsikabinusi porele sedi ant sofos.
- Ka galvoji?
- Ta pati, ka ir tu!
- Puiku! Tuomet padaryk ir man, bet su kumpiu!

-Bet brangusis, tai visai ne mūsų vaikas!
-Tsss...Tyliau. Bet vėžimėlis tai žymiai geresnis.

Geležikelio bėgiai. Važiuoja traukinys. Mašinistas mato tolumoje ant bėgių besimylinčius jaunuolius ir pradeda signalizuoti, bet jokio rezultato. Nieko kito neliko, kaip staigiai stabdyti traukinį, kuris sustoja tik už kelių metrų nuo jaunuolių.

Žmona paliko vyrą. Po kiek laiko sugrįžo, prašo atleisti. Vyras jai sako:
- Žinai, už tai kad pabėgai, aš tau jau seniai atleidau, bet už tai, kad grįžai, neatleisiu niekad!

Kas protingesnis-vyras ar moteris?
- Žinoma moteris, nesame matę moters, kuri už vyro ištekėtų vien todėl, kad jo gražios kojos!!!

Dvi draugės kalbasi:
- O kaip tu sisipažinai su savo vyru?
- Labai romantiškai... Aš skendau, o jis puolė manęs gelbėti, tačiau irgi ėmė skęsti... Paskui mus kažkas ištraukė, atgaivino ir mes susituokėme...

Kas ištvirkėlis? Aš ištvirkėlis? Na, aš tai iš vis esu vienamylis! Jau 30 metų atostogauju Turkijoje su 23-jų metų Maryte iš Kauno...

Kodėl vedusiems vyrams labiausiai aptinka minjetas?
-Kelios minutės tylos...tai nuostabu...

Du vyriškiai bendrauja apie šiuolaikišką jaunų sutuoktinių elgesį.
-Na, o aš pavyzdžiui iki vestuvių su savo žmona visiškai neturėjau sekso. O jūs?
-Negaliu tiksliai pasakyti. O kokia buvo jos mergautinė pavardė?

-Mielasis, naktį aš sapnavau, kad tu gimtadienio proga padovanojai man perlų vėrinį. Ką tai tūrėtų reikšti, juk rytoj mano gimtadienis?
-Brangioji, viską sužinosi rytoj.
Kitą dieną žmona gavo dovanų-sapnininką.

Mergina kinoteatre šnibžda draugei į ausį:
-Sėdintis man iš dešinės vyriškis masturbuojasi!
-Nekreipk į jį dėmesio!
-Na, bet matai tai jis daro su mano ranka!

Šeimyninis gyvenimas pavirto rutina? Norite patirti kažko naujo?
Šaltas dušas ir žvakių šviesa atgaivins jūsų santykius!
Sponsorius: Vilniaus Šilumos tinklai bei Vilniaus Energija...