Anekdotai

Jau kelintas kontrolinis ir Petriukas gauna 2.Mokytoja sunerimus:

- Kodel Petriuk nesimokai, kviesiu tevus.

Petriukas sako :

-As ju neturiu .

-Kaip tai neturi-klausia mokytoja

-Traktorius suvazinejo.

-Tai ka dabar darysi -klausia mokytoja

Dantys...

Kaimynas klausia kaimyno:

- Nu, kà sakë tau þmona, kai pamatë su sekretore buèiuojantis?

- Nieko. O tuos du priekinius dantis tai jau seniai reikëjo iðtraukti...

Vyras dalinasi su þmona svajonëmis:

- Þinai, norëèiau nukeliauti kaþkur, kur dar nebuvau... Ir padaryti kaþkà, ko nesu daræs...

Þmona iðkart pasiûlo:

- Gerai, eik á virtuvæ ir iðplauk indus!

- Sûneli, va tau sidabrinis ðaukðtelis. Kai gersi arbatà, ðaukðtelá laikyk joje. Sidabras uþmuða mikrobus.

- Ir ka, paskui gerti arbatà su nustipusiais mikrobais?

Akys.

Kalbasi dvi draugës:

- Ar tu matei savo vyro akis, kai mylëjaisi?

- Ne, o tu?

- O að maèiau! Vakar tik pradëjau mylëtis, áeina vyras.

- Gandais tikëti negalima!

Ðtai man sakë, kad mano vyras man neiðtikimas. O að paëmiau ir patikrinau.

Ne! Iðtikimas! Jis tik su savo draugu visà laikà kartu. Þvejoja, á kinà vaikðto, á miðkà, á teatrà...

Jie net miega kartu! ....

Maþi batai.

Vienas vyrukas neðiojo keletos dydþiø maþesnius batus, negu jam reiktø.

Draugai klausia, ko tu neðioji tokius, normaliø nenusiperki. Tas atsako:

- Þinot, namie Þmona ragana, vaikas debilas, uoðvë isterikë...

Sublogus...

- Ádomu! Að tave pasikvieèiau, kad iðgertum á mano sveikatà taurelæ, o tu jau penktà stiklelá kliukini!

- Atleisk, mieloji, bet tu taip blogai atrodai...

Proporèiðkas

Eina proporèiðkas miegoti su þmona. Þmona:

- Vasia, að nëðèia!!!

- O að ne.

Rytas. Prabunda maþas berniukas ryte ir klausia mamos:

- Mama, o kà tëtë naktá apsiðiko?

- Branguti, kodël tau taip pasirodë?

- Girdëjau, naktá pati sakei: "Ir ilgai að tà ðûdà kentësiu"

Vyras uzsinorejo pasimylet su zmona. Jis eina i virtuve ir grizta su stikline

vandens ir keturiom tabletem aspirino. Duoda jas zmonai ir sako:

- Stai, brangioji, vanduo ir aspirinas.

- Bet, brangusis, man dabar neskauda galva

- Aciu dievui!!!

Þmona sutinka vyrà, gráþusá ið darbo:

- Na, pagaliau!

- Kas pagaliau? Negi að pavëlavau?

- Ne, pagaliau nuo tavæs kvepia padoriais moteriðkais kvepalais!

Vyras klausia þmonos:

-Tu norëtum bûti vyru?

-Ne, o tu? - atkirto þmona.

ar zinote pati geriausia angliska vieno zodzio sakini,kai isvaziuoja zmona,kartu issiveza vaikus,sunis,kates ir uosve???tada tokiu atveju tas sakinys yra YES!!!!!!

- Kaimyne, að taip dþiaugiuosi, kad jûs pagaliau susitaikëte su savo þmona.

- Kà jûs, mudu niekada nesusitaikysime..

- Bet gi að pats maèiau, kaip draugiðkai jûs pjovëte ir skaldëte malkas.

- Ne, ne mes ten baldus dalijomës.

Sunus klausia tevo:

- Teveli, o kas tai yra pinigai?

Tevas, uzsisvajojes:

- Pinigai, suneli, tai masina, konjakas, grazios moterys...

Sunus:

- Teveli, o kai nera pinigu?

- Autobusas, arbata ir tavo mama...

Gyveno karta Jonas Pizdonas ir nepatiko jam jo pavrde taigi persikele gywent i amerika...ten pase uzrase: John Pizdon ir ce nepatiko tai po keliu metu persikele i rusija kur ir numire..ant kapo uzrase: Ivan Pizdiec..

Duktë:

-Tëveli, man reikia tavo pagalbos...

-Pabandysiu atspëti - tu já mylëjai be proto, jis þadëjo tau amþinà meilæ, suviliojo, pabëgo, dabar tu nëðèia ir be vyro. Taip?

-Ið tikro tai ne. Tëti, juk að tik 3-ioje klasëje, padëk matematikà iðspræsti.

Vyras:

- Ona, kur tu padëjai arbatþoles?

- Tu niekada nieko nerandi. Arbatþolës vaistinëlëje, deþutëje nuo druskos ant kurios uþraðyta "Geriamoji soda" !!!

Griþta vyras namo girtas ir sako þmonai:

-Ðiandien uþsidirbau 20Lt.

-Kaip?

-Planavau prisigert uz 50Lt, o prisigëriau uþ 30Lt.

Gyveno kartà nelaimingas berniukas. Viskà turëjo, gerai aprûpintas buvo, tëvelis VÁ direktorius, mama - Seime... tik va, aklas buvo.

Vienà dienà ateina mama pas sûnø ir sako:

Studentas, Naujo ruso sûnus, raðo laiðkà namo:

"Tëte, mokausi gerai. Viskas tvarkoje, tik viena problema: visi á paskaitas vaþinëja autobusu, tik að vienas - nuosava maðina!"

Tëvai raðo sûnui:

-Ir vel musu nuostabusis sunelis istrauke pinigus is mano pinigines, - piktai sako vyras zmonai.

-O kodel tu manai kad tai jis paeme. Galbut pinigus paemiau as, - atsako zmona.

-To negali buti. Pinigineje dar siek tiek liko.

Þmona gráþta namo uþdususi:

- Siaubas! Apëjau visas parduotuves ieðkodama dovanos tau, o parduotuvëse viskas tik man...

Þmona lydi vyrà pas gydytojà.

Po tyrimø gydytojas iðsikvieèia þmonà vienà i kabinetà ir sako:

Petriukas sako tevui:

-Tevai, as mociute isp**au!

-Ka tu durnas?!

-Bb dejau, tu mano motina pi*i as, o as tavo:)

Jauna ðeima sugalvojo ûkininkauti. Iðvaþiavo á kaimà, bobutë buvo palikusi testamentu namelá, ten já aptvarkë, nusipirko kiaulæ ir galvoja uþveist parðeliø. Iðprausë kiaulaitæ, pasodino á maðinos priekabà ir nuveþë pas kaimynà, kuris turëjo teká.

Kaip jauèiasi blondinës galvoje smegenø làstelë?

Labai vieniða.

Meilë - tai skausmas,- sako beþdþionë, buèiuodama eþá.

5 min dziaugsmo, 9 menesius nesioti, 18 metu auginti

O dabar berankiu naslaiciu berniuku choras atliks daina PAIMK MANE MAMA UZ RANKOS

Kaimietë mama iðsiøsdama savo dukterá á miestà mokytis klausia dukters:

- Kà darytum, jei tave uþpultø prievartautojas?

- Að jam numauèiau kelnes, o sau pakelèiau sijonà.

Mama nusigandusi sako:

- Dukrele, bet kaip tu ðitaip?

O dukra ramiai atsako:

-Moèiute, kas tai yra meiluþis?

-Meiluþis...meiluþis...

Staiga kaþkà prisiminus bëga prie sieninës spintos, atidaro jà, o ið ten iðvirsta skeletas.

Jaunas vaikinas atëjo iðpaþinties. Atsiklaupë prie klausyklos ir sako kunigui: "Kunigëli, padariau didelá griekà..." Kunigas :"Sakyk, mano sûnau, sakyk."

- Brangusis, tavo baltiniai dabar visiðkai balti.

- Þinai, brangioji, man jie labiau patiko, kai buvo languoti...

ISIDEMEKITE VISAM LAIKUI:

Kai nebus ka veikti, daryk taip:

1. Apsimesk negyvu.

2. Parasyk laiska Dievui.

3. Murk.

4. Lok.

5. Pabuciuok kaktusa.

6. Pakalbek su savo peda.

7. Pabandyk is savo snargliu pastatyt pily.

Mirðtantis vyras savo þmonai:

- Brangioji, að noriu tau papasakoti... Prisipaþinti...

- Nieko nekalbëk, brangusis, nusiramink...

- Ne, að noriu, kad tu atleistum man...

- Nesijaudink brangusis, viskas gerai, nusiramink.

Þmona ateina pas vyrà:

-Tu matai!

-Kà matau?

Þmona rodo á savo krûtinæ:

-Tu matai, kokio dydþio?

-Nu ir?

-Nu ir duok pinigø, eisiu operacijà darytis, kad padidintø.

-Nu, o kiek reikia.

-Gal deðimt tûkstanèiø.

Sëdi bobutë su dieduku, kalbasi, jaunystæ prisimena

-Ar pameni,dieduk, kaip tu jaunas bûdamas, mane uþ rankos laikydavai?

-Pamenu, bobut, ir suima bobulës rankà savàja.

-Ar pameni, dieduk, kaip jaunas bûdamas tu man ðvelniai á skruostà buèiuodavai?

-Man evelina nepriciom skambino.

-Priciom?

-Gi nepriciom

Girdëjai - Petras mirë!

- O kas jam? AIDS?

- Ne

- Tai gal vëþys?

- Ne, lyg ir nuo gripo.

- Aaa, gripas, tai nieko tokio

Pakso þmona lovoje:

- Ar svajojai kada, Rolandai, kad tu, paprastas lakûnas, miegosi vienoje lovoje su prezidento þmona?

Miegamajame guli lovoj moèiutë, silpna jau, pas jà atëjæs kunigas suteikt paskutinio patepimo. Anûkai susirinkæ virtuvëj tariasi:

-Gal vistik pasakom moèiutei ið kur atsiranda vaikai, o tai taip ir numirs durna?

windows:

jus tikrai norite pasalinti si fail1?

nauduotojas.

taip.

windows:

o kodel?

mergina eina namo ir pamato kad ja seka kazkokio vyro siluetas...ilipa i lifta abu kartu ir vaziuoja...staiga liftas pastringa..uzgesta sviesa..mergina:

-klausykit juk jus nesiruosiat mane prievartaut?

-ne.

-tai leiskit as jum paciulpsiu..

Motina turëjo tris nekaltas dukras. Visos trys iðtekëjo beveik tuo paèiu metu ir iðvyko medaus mënesio. Motina labai krimtosi dël dukreliø seksualinio gyvenimo pradþios, todël papraðë jø atsiøsti atvirlaiðká ir brûkðtelti bent kelis þodþius, kaip "viskas" einasi.

tevai issiruosia i baliu ,vaikui uzdeda an ausu ausines ir paleidzia pasaku plokstele kad jis uzmiktu ,o patys iseina.

gryzta po vakarelio tevai namo,atrakina tylei duris tikedamiesi kad vaikas miegos.

Vyras isejo i darba, o zmona tuo metu pasikviechia tris meiluzius ir

linksminasi.

Staiga skambutis i duris. Zmona sukisa meiluzius i maisus ir palieka

koridoriuje. Igriuna vyras.

-Kas chia?- klausia, rodydamas i maisus.

Iðvirë mama koðës ir sukvietë ðeimynà valgyti. Atëjo vyras ir du vaikai. Ir kaip èia buvus mama labai uþsinorëjo (meilës). Mama maiðo koðæ ðaukðtu mirkèioja tëvui ir sako:

- Að kaþin ko prastai jauèiuosi, nevalgysiu koðës, eisiu pagulëti.

Petriukas tempdamas uþ rankos:

-Mama, mama, kad mes eisime þaisti á smëlio dëþæ?

-Petriuk, as ne tavo mama, as tavo tëtis.

Petriukas susiëmæs uz galvos:

-Jooooo!!! Chren jus, gëjus, suprasi!!!

Kapoja vyras malkas, þmona neðioja.Nuneðë ir vyras glëbá. Gráþæs atsistojo á kità vietà ir praðo þmonos;

-Maryt, mestelk kirvá.

-Ar pagavai? Klausiu, ar pagavai, ko tyli?

- Jonai, ðiandien Petras praðys mûsø dukters rankos.

- Ir kà að turëèiau daryti?

- Linguoti galvà ir jokiu bûdu nepradëti buèiuoti jam rankø tardamas "iðgelbëtojau tu mûsø"...

- Vël aká uþsikrëèiau. Kaþkas ákrito...- skundþiasi duktë mamai.

- Pernai Antanas buvo ákritæs,- lepteli broliukas.

- Tëti, kur yra Alpës?

- Paklausk mamytës. Ji taip sugeba nukiðti daiktus, kad su þiburiu nerasi.

Mama mane mokë GERBTI KITO DARBÀ:

-Jei susiruoðët vienas kità pribaigti, tai eikit á laukà, að kà tik grindis

iðploviau!

Mama mane mokë TIKËTI DIEVU:

-Melskis, kad ta dëmë iðsiplautø!

Mama mane mokë GALVOTI LOGIÐKAI:

-Brangioji mes vede jau 9metus,bet tu buni svelni ir miela tik kai tau prireikia pinigu.

-Ir ka, tai buna nepakankamai daznai?

Mano pagrindinë ðeimyninio gyvenimo taisyklë yra rëkti garsiau uþ þmonà, kad

netektø sëdëti po jos padu. Pavyzdþiui, vakar ji ant manæs uþriko:

- Eik greitai pietø ruoðt!

O að garsiau uþ jà:

- Eik pati ruoðt! Nematai, kad að grindis dabar plaunu, o po to skalbti

Vyras ruosiasi i alude. Zmona pyksta:

- Zinau as tave, vel pareisi velai ir girtas!

Trecia nakties i duris skambutis. Zmona atidaro. Girtas vyras nuo slenkscio

saukia:

- Na ka, kvaisa, prikranksejai?!

Nupirko tëvai toki aparatà,kuris jei kas meluoja-pypsi.Kità dienà mama klausia parëjusio ið mokyklos sûnaus:

-Na,kiek ðiandien gavai?

-4

aparatas:pyp pyp pyp

-Na gerai...3 gavau.

-O kai að mokiaus,sako mama,gaudavau vien penketukus.

Þmona su vyru barasi. Ji:

- Tu man gyvenimà suëdei, gyvulá!

- Á save pasiþiûrëk, þertva, áeini á virtuvæ - tarakonø gimstamumas krenta!

Atbėga jaunutė žmona pas savo motiną ir verkia:
-Mamyte, koks bjaurybe tas mano vyras Antanas...
-Kas gi atsitiko, dukryte?
-Taigi iškepiau aš vakarienei pyragą: tokį purutį, tokį minkštutį , su obuoliukais... O jis man, kaip davė su tuo pyragu tai, kaip su kokiu akmeniu...

Krenta nuo stogo suvalkietis ir krisdamas rekia-motin man snd pietu negamink pavalgysiu ligonineja!Motina rekia-tevai tik krisdamas taikyk ant galvos,kad kelniu nesuplesytum!;))

Karta susitiko du draugai ir wienas kito klausia nu kaip tawo boba,tas atsako ot boba kaip boba!

-Mama, man skauda pilvuką,-skundžiasi mergaitė.
-Tai todėl, kad tu visą dieną nieko nevalgai, pilvukas tuščias todėl ir skauda.
-A, tai dabar aš supratau, kodėl tau taip dažnai skauda galvą.

Sutuoktiniu pora ilga laika sunkiai dirbusi nusprende pasiimti savaite atostogu ir nusipirko bilietus y egipta. Skrydzio metu, vos tik pakilus lektuvui uzsidege 1 is lektuvo varikliu. Kilo didziule panika, zmona nusiminus sako:
-Katastrofa, pirma kelione per 2 metus ir sitaip!!!

Buva lietuvis iranglas karalius sako kas perplauks upe gaus maisa aukso. Plauke anglas gryzo atgal sako kas buva kaskas kausius nukanda . Plauk lietuvis jis negryzo paskuj saka man kiausiu nieks nenukanda bet as kaskam nukandau

Sedi dvi bobutes ant suoliuko...

Viena klausia?

Ar atsimeni kaip mano vardas?

Kita uzsigalvojo ir klausia, o tau skubiai reikia?

Laukiančiam gymdymo skyriuje vyrui medicinos sesuo atneša tris kūdikius:
-O jūsų ar negasdina, kad jų tiek daug?
-Ne...
-Tai laikykite šiuos, o aš bėgu atnešti likusių!

girtas vyras parejo namo bet vos ikiso rakta i duris uzmigo

ryte zmona negali iseiti:

-petrai gyvate tu atidaryk duris i darba veluoju

-va va kur sliauziojai visa nakti ten ir eik

Mokytoja sako:jeigu mama sesutei nupirko batelius uz 135 litus o tau kamuoli uz 239 litus o dar ir sau palta uz 333 tai koks rezultatas?teciui galas sako petriukas

Žmona ruošiasi kepti kiaušiniene. Grįžta namo vyras ir pradeda:
- Daugiau aliejaus! Aliejaus, sakau, pridegs! Apversk, apversk, sakau! Ar išprotėjai? Dieve! Druskos, druskos...
Žmona susinervinusi jį nutraukia:
- Negi manai, kad aš nemoku kepti kiaušinienės?
Vyras:

Vaziuoja autobusu semynele ir sako vyresnysis brolis mamai: -Mama kaip vadinasi ta stosele kur katik is vazevome?

tomas turi keturius seimos narius 1.tetis turkas 2.mama ispane 3.sese dovile japone 4.tomas kinietis 5.suo rotveireris.ir juos visus vadina zmones ir giminaiciai liurbiais ir durniais,nes jie yra PENCININKAI

Kiek þmona parvesdavo á namus meiluþiø,

kiek juos slëpë, tai po lova tai spintoje,

o vyras vis tiek ið komandiruotës taip ir neparvaþiavo.

Du draugai kurčnebyliai šnekasi pirštais. Vienas sako,- vakar žmona ant manes pradėjo rėkt. Antras,-ir ką padarei? - Išjungiau šviesą!!

- Mama, o kodėl tėtis nuėjo miegoti į tualetą?
- O todėl, kad supainiojo vaistų buteliukus ir išgėrė ir migdomųjų ir liuosuojančių.

Þmona klausia vyro:

- Kodël,tavo tokios ilgos blakstienos?

Vyras:

- Todel, kad vaikystëje daug verkiau.

Þmona:

- Geriau vaikystëje bûtum daugiau sisiojæs

Kaimyne, kur atostogavote?

- Soèi.

- Ir kaip?

- Siaubingai. Mane apiplëðë, sûnø primuðë, þmonà ir dukrà iðprievartavo.

- Kitais metais turbût ten nebevaþiuosite?

- Mes su sûnum norime á Turkijà, bet þmona su dukra vienu balsu - "Á Soèá"...

Jaunavedþiai lovoj. Ji:

- Að noriu berniuko!

- O að - mergaitës. Kvieèiam?

- Tu išprotėjai!!! - Rėkia tėvas ant dukters, - apsižvalgyk aplink: kranas varva, televizorius sugedęs, tinkas nuo sienų byra, skalbimo mašina drasko drabužius, o tu dar užsimanei tekėti už inžinieriaus!!!

Seimoje waikas nekalba jau 3 metai.stajga 3 metuku wajkas susunka SENELI! Ir po kiek lajko seima suzinojo kad mire ju senelis. Waikas wel nekalba. Po menesio sedi seima prie stalo ir waikas susunka MOCIUTE! Ir mirsta mociute.wajkas toliau wel nekalba.

Kalbasi du paaugliai:

-klausyk tu prie savo tëvo rûkai?

-o kà tu galvoji, kad jis koks dujø balionas.

lipa i traukini moteris ir vaikas.bilietoju tikrintojas klausia moters:
-kiek tamstos vaikui meteliu?
-nesenei suejo ketveri,-atsake mama.
paskui bilietu tikrintojas klausia berniuko kiek jam metu nepasitenkines moters atsakymu,berniukas jam atsako:

Dvi draugës:

- Daiva, tu rûkai?

- Taip.

- Betgi anksèiau nerûkei, kada pradëjai?

- Tada kai vyras gráþo ið komandiruotës ir peleninëje nuorûkà rado...

Kartà þmona pasikviete tris meiluþius ir staiga iþgirsta vyras uþ duru skambina á duris. Þmona sukiða tuos tris meiluzius i maiðus ir atidaro duris. Vyras ir sako:

-Kas èia per maiðai?

-Tavo motina atsiunte.

Vyras ateina i viesbuti ir sako as noriu pacio pigiausio kambario o administratore sako liko tik kambarys su vaizdu i jura o jis yra 30 litu brangesnis o jei as prisizadeciau neziureti i jura atsako vyras

Nupirko tëvai toki aparatà,kuris jei kas meluoja-pypsi.Kità dienà mama klausia parëjusio ið mokyklos sûnaus:

-Na,kiek ðiandien gavai?

-4

aparatas:pyp pyp pyp

-Na gerai...3 gavau.

-O kai að mokiaus,sako mama,gaudavau vien penketukus.

ATEINA PETRIUKAS I MOKIKLA SEDI PAMOKOJIA IR KELIA RANKA MOKITOJA PETRIUK KO NOREJAI PETRIUKAS MOKITOJA AS TAVIA ISB...MOKITOJA PETRIUK NEGRAZU NUEISIU PAS TEVUS TAVO.

Iš mamyčių forumo:
Šiandien ryte savo dviejų su puse metų amžiaus sūnų pirmą kartą nuvedžiau
į darželį. Patarkite, ar vakare verta pasiimti?

sedi du virai snekasi vienas sako:
-kur gyveni?
-liepu gatvei
- as ir
-o gal ir 16 name?
-jo
tai gal 9 aukste?
-jo
-tai ir 4 bute?
-jo

psihuske sesele niekur neranda direktoriaus isgirdo kad kaskuris is pacientu meto daiktus per langa ta nuskubo jo raminti nuraminus klausia

-nezinai kur direktorius ?

-pirmu reisu isskrido

Pribėga petriukas prie mamos ir sako:
-Mama mama tėtis palėpėj pasikorė!
mama atbega - tuščia. jau nori šaukt ant petriuko tik staiga jis sušunka:
-su balandžio 1! jis sandely kabo! :DD

Kalbasi du draugai:

- Ko toks nuliûdæs?

- Iðsiskyriau su þmona.

- O kaip jûs turtà pasidalinot? Pas jus jo buvo kaip ið gausybës rago!

- Pasidalinom. jai gausybë, o man ragai.

susitinka ant galvos dvi blusos. viena ju ðoka. kita sako: breikas? -ne, diklofosas

Dvi blondines susitinka: wiena sako: zinaj kaip wakar apmowiau taksista?sumokejaw pinigus bet newaziawaw.

Maskva.Suvenyrø parduotuvë Arbato gatvëje.Uþsienietis turistas þiûri á prekes,ir,kaþkà pamatæs,suðunka:-"o,að gimiau Þiurkës metais,noriu nusipirkti ðità bronzinæ þiurkës galvà..."Pardavëjas suglumæs paðnibþdom sako:"Tai ne þiurkë,tai-P U T I N A S ...tssssss"

Seima yra didziausias turtas, todel dauguma zmoniu ir nesiskiria , o susiranda meiluzius.

Klausimas þydui:

-Kiek bus du plius du?

Atsakymas:

-A èia perkant, ar parduodant?

-Kaip greitai auga tavo sunus!!!
-Tu ji uz ausu tempi ar ka????
-Ne,tiesiog kiekviena menesi kompiuterio monitoriu pakeliu 5cm auksciau:)

Anūkas atvažiavo pas savo senelį į kaimą.... Senukas aprodė visą savo sodybą, o anūkėlis nuobodžiauti pradėjo. Senelis tai pamatęs:
- Klausyk, anūkėli, gal tu pasiimk šautuvą, šunis ir eik pamedžioti truputuką ?

kareivelis is kariuomenes atsiuncia mociutei granata su laiskeliu : " brangioji mociute jei patrauksi uz ziedelio tavo mylimas anukelis gaus tris dienas atostogu"

Iswaziawo tetis i darba o mama su suneliu pasiliko namie. Po keliu walandu skambutis teciuj nuo sunaus; teti teti kaciukas ant kilimo pakakojo,ka daryti?

Skambutis į butą. Telefoną pakelia vyras:
- Alio?
- Labas, raguoti, pakviesk savo žmoną.
Vyras susinervina, numeta ragelį aprėkia žmoną, ta vargais negalais jį įtikina, kad kažkas tiesiog ne ten pataikė... Kitą dieną vėl suskamba telefonas. Vyras pakelia ragelį:

Moteris naktá þadina vyrà:

– Man ðalta!

Vyras atsikelia ir atneða antklodæ. Netrukus ji vël:

– Man karðta!

Vyras atsikelia ir atidaro langà. Netrukus ji vël:

– Að noriu vyro!

Moteriðkë darbe gavo kyðá - ðampano butelá. Parsineðë namo ir pastatë ðaldytuve. Gráþo vyras, pamatë ir pradëjo mëtyti uþuominas, kad reikëtø iðgerti tà ðapanà, o moteriðkë sako:

-Stovi, tegul stovi, gal að kur eisiu, gal pas mane kas ateis.

Þmona sako vyrui:

Atsibodo skandalai, barniai riksmas kiekvienà dienà.

Vyras:

Na nori að tau tyliai veidà sudauþysiu.

Trys vyrai kalbasi intymiomis temomis. Vienas sako:

- Vaikðèiojau su savo drauge po parduotuvæ ir jos þvilgsnis uþkliuvo uþ labai seksualiai atrodanèiø kelnaièiø. Man jos kainavo 500 litø.

Antrasis:

Kandþiukas sako kandienei:

- Þinai, visiems patinka kaip að skraidau.

Kandienë:

- Ið kur þinai?

Kandþiukas:

- Vakar buvau iðlëkæs paskraidyt, tai kaip visi plojo.

Vakaras, TV, futbolas. Vyras prilipæs prie ekrano. Þmona su permatomu chalatëliu vis lenda: -Mielasis na einam miegot.Nulis dëmesio.-Na zuikuti mano, kaèiuk, þuvyte varlyte mano…Vyras susierzinæs:- Man kà, ið karto pakriuksët, kad atspëtum?

Miršta senas žydas. Visa šeima susirinkusi, žmona verkia. O žydas ir sako:
- Sahra... Sahra.. Žmonele mano bhrangi...
- Ką?
- Pažadėk man vieną dalyką...
- Tu tik sakyk, viską dėl tavęs padahrysiu.

Trečia valanda nakties. Gatvėje policininkas sustabdo vyriškį.
- Kur skuodžiate taip vėlai? - klausia jis.
- Skubu į paskaitą moralės tema.
- Ka čia niekus tauškiate ?! Kas tokiu metu skaito paskaitas?
- Pone policininke, mano žmona.

Vaikinas sako savo mamai:
-Šiandien pas mane ateis 3 merginos, vieną iš jų aš ruošiuos vesti. Tu pasistenk atspet kurią, gerai?
Po to, kai merginos išėjo, vaikinas ir klausia:
- Na, kaip tu galvoji kuri?
- Viskas aišku, ta, kuri per vidurį sėdėjo.

Girtas vyras pareina namo 3 valandą. Žmona:
- Tu ką, išprotėjai, kodėl taip vėlai grįžai?
- O kas tau sakė, kad aš grįžau? Aš tik užėjau gitaros pasiimti.

Dvi moterys kalbasi:
- Tai tavo sūnus jau paaugęs, turbūt tėvui padeda?
- Taip, padeda. Vakar kartu algą pragėrė.

Ne taip baisu dieduku būti, kaip su bobute miegoti.

Šeimyninis šampanas: vyras geria, o žmona putoja.

Pagyvenusi ponia pirmą kartą geria viskį ir stebisi: "Keista, jo skonis toks pat, kaip ir vaistų, kuriuos mano velionis vyras turėjo vartoti 20 metų

Jauna žmona pirmą kartą po vestuvių kviečia vyrą pusryčių. Ji iškepė kiaušinienę.
- Mieloji, tikriausiai kiaušiniai, kuriuos iškepei, nebuvo labai švieži?
- Neaušink burnos, brangusis, tik valgyk.
Nenorėdamas įžeisti žmonos, vyras nusprendė pasiaukoti:

Laimingas vyras grįžta namo su vaikiška lovele, kurią ką tik pirko. Užėjęs į vonią, pamato, kad kažkoks tipas skutasi. Vyro nuotaika, žinoma, keičiasi, jis įbėga į kambarį ir rėkia žmonai:
- Galėjai bent patikslinti, kai sakei, kad greit mūsų bus trys!

Sėdi žmogelis ligoninėj, laukia kol žmona pagimdys. Rūko. Nervuojas. Po kiek laiko išeina seselė:
- Jūs turit sūnų.
Na, apsidžiaugė žmogelis, bet seselė pridejo :
-Bet gimdymas dar nesibaigė ...
Toliau pučia dūmus. Vaikšto iš kampo į kampą. Vėl pasirodo seselė:

Girtas vyras grįžta namo, atidaro miegamojo duris ir sako:
- Mieloji, pradėk ant manęs rėkti, nes aš nematau, kur lova.

Sūnus klausia mamos:
- Mama, o kaip aš atsiradau?
- Aj, sūneli, čia labai ilga istorija...
Sūnus:
- Tai nieko, tu man tik pačią pradžią papasakok...

Žmona vyrui.Gėrei? Ne! Gėrei? Ne! Pasakyk Gibraltaras. Gėriau.

Policininkas Petraitis paryčiais grįžta namo. Jo ten jau laukia žmona, ginkluota kočėlu. Policininkas ima teisintis:
- Na, brangioji, argi nesupranti, kad mano darbe būna tokių sekundžių, kad viską lemia minutės, ir tai tęsiasi valandas...

Skambutis į duris. Už jų - mažutė mergaitė.
- Atleiskite, aš jūsų kaimynė. Pasakykite man teisybę, ar jums netrukdo, kad aš visą dieną pianinu gamas groju? - Teisybę? Jei teisybę - tai labai atsibosta ir įkyri.
- O gal jūs galite tai pasakyti mano mamai?

Virtuvėje valydama dvidešimt penktą žuvį ir iš nuovargio vos ant kojų stovinti žmona vyrui sako:
- Nuoširdžiai tau sakau: kitą kartą žvejyboje geriau tu gerk degtinę.

Vakare jau sugulus vyras bando apkabinti žmonelę.
- Man taip skauda galvą, aš tokia pavargus, - suaimanuoja ši.
Vyras bemat sureaguoja:
- Pagulėk ramiai, pasnausk, o aš nubėgsiu pas kaimynę pasiskolinti vaistukų. Po geros valandėlės grįšiu...

- Brangusis, siandien as uzbegau pas tave i darba ir is tavo svarko kisenes
pasiemiau 300 doleriu.
- Nieko baisaus, as jau savaite kai ten nedirbu.

Ateina pas zmogeli kaimynas. Ieina, zmona virtuveje pietus gamina. Kaimyns klausia:
-O kur Antanas?
-Ant stogo antena tvarko..
-Hmmm.. Grazus merginos vardas.

Po eilinio ginčo žmona sako vyrui:

-Dabar aš susidedu daiktus ir išvažiuoju pas mamą, bet perspėju - MES grįšime.

Ponas Jonaitis susilaužė ranką. Jo žmona su baime klausia gydytojo:
- Daktare, sakykite man tiesiai: ar mano vyras dar kada nors galės plauti indus?

Anūkėlis su seneliu nuotraukas varto, kur senelis dar jaunas. Vienoje nuotraukoje grupė žmonių uniformuotų žmonių.
- Seneli, o kas čia toks nemalonus toks?
- Tai Hitleris, anūkėli. Labai blogas žmogus, daug liaudies išnaikino.

Į vieno išdykėlio namus ateina mokytoja:
– Ar mama namie?
– Ne, jos nėra,– gerokai išsigandęs sako išdykėlis.
– O tėtis?
– Jis irgi pasislėpė.

Šeimoje gimė trejetukas. Išdidus tėvas skambina į laikraščio redakciją norėdamas pasigirti. Neišsimiegojusi sekretorė ne viską supranta ir sako:
– Gal galite pakartoti?
– Na jau ne, man užteks ir trijų.

Pagyvenusi moteris ramina du besipešančius berniukus:
- Kaip jums ne gėda? Draugams nedera muštis!
- O kas jums sakė, kad mes draugai? Mudu viso labo broliai !

- Mama, vakar Tomas atėjo į mokyklą nesiprausęs, ir mokytoja už tai ji išvarė namo.
- Ar tai padėjo?
- Taip, šiandien pusė mokinių atėjo nesiprausę.

Dukra:
- Brangus tėveli, aš tave taip myliu! Aš tavęs niekada nepaliksiu ir neištekėsiu!
Tėvas:
- Nedrįsk grasinti tėvui!

Laikai pasikeitė: grįžta žmona iš komandiruotės...O vyras su meilužiu!

Suvalkietis dengia namo stoga. Tik staiga paslysta ir nukrenta žemyn.
Šaukia žmonai:
– Žmona, nukritau nuo stogo!
O žmona atsako:
– Kaip gerai, pietus ligoninėje pavalgysi.

Suskamba telefonas.
- Jeigu klaus manęs, sakyk - labai gaila, vyro nėra namuose.
- Labai gaila, vyras namuose.
- Aš gi tau sakiau, manęs nėra namuose.

- Taigi ne tau skambina.....

Vyras ryte žadina žmoną:
- Zuikeli, kelkis, tau į darbą eiti laikas.
Žmona, versdamasi ant kito šono:
- Šiandien aš žuvytė. Neturiu kojyčių ir niekur neisiu.

Kalbasi dvi senutes:
- ar zinai, as savo seni atpratinau nagus grauzt..
- o kaip?
- dantis paslepiau.

- Ar mėgsti deklamuoti eilėraščius? - klausia mažąją Monikutę svečias.
- Ne, bet mama visuomet verčia, kai nori, kad svečiai jau eitų namo.

-Ko neini namo?
-Aj, negaliu, pas žmoną meilužis atėjo, o tas tokius debiliškus klausimus uždavinėja kartais, kad man geriau jau ant suoliuko pasėdėti

Grįžta vyras namo ir randa žmonos nuogą meilužį pasislėpusį spintoje.
- Ką tu čia veiki?! - šaukia vyras.
- Aš iš specialiosios tarnybos. Naikinu kandžius, įsiveisusius jūsų spintoje.
- O kodėl nuogas?!
- Ką?! Aš?! Na, tie jūsų kandžiai visai suįžūlėjo...

Stovi į sieną įsikibęs girtas tėvas. Prieina duktė:
- Tėveli, padėk uždavinuką išspręsti.
- Taip, tuoj viską mesiu ir einam.

-Ievute, ar norėtum broliuko?
-Taip.
-O iš kur ji gauti?-klausia mama.
-Reikia nupirkti.-atsako Ievutė.
-O kokioje parduotuvėje?
-Kiek pagalvojusi Ievutė rimtai atsako:-"Pasidaryk pats".

Žmona lauke skaldo malkas, o vyras sėdi šalia ir rūko.
Kaimynas:
-Ko žmonai nepadedi?
Vyras:
-Aha, o jei staiga karas? O aš pavargęs...

- Tėveli, kai tu buvai komandiruotėj, mamytė su dėde Petru...
- Palauk,- nutraukia sūnų tėtis,- prie pietų stalo pasakysi, aš norėsiu tavo mamytei į akis pasižiūrėti.
Visi valgo pietus . Ir čia sūnus tėčiui:

- Mamyte, dabar tavo spintelėje bus daug vietos, - sako mažoji Onutė.
- Kodėl, dukryte?
- Visus tavo kvepalus supyliau į vieną buteliuką.

Žmona vyrui skundžiasi:
- Tas tavo katinas prikakojo į šliures.
- Tikrai?!!! Tuoj jį užmušiu, tą bjaurybę!!!
- Palauk, palauk, ne į tavo šliures!
- O į kieno?!
- Į mano mamos...
- Tikrai? Vargšas katinėlis... Reikia jam duoti skaniau pavalgyti

-Jūs nėštumo testu parduodate?
-O jums kokio, teigiamo ar neigiamo?

Jaunavedžiai kalbasi:
- Brangusis.. O žinai, vaikus mes turėsime tris - dvi mergaites ir berniuką.
- O iš kur tu žinai?
- Taigi jie pas mano mamą gyvena.

Veiksmas vyksta naktį:
- Mama, atnešk vandens.
- Pats atsikelk ir atsigerk.
- Na, mama, atnešk vandens.
- Jei dar cypsi, diržo duosiu.
- Mama, kelsies diržo, atnešk vandens.

Sunus pareina is mokyklos ir sako savo tevams:
- Nezinau, kuo jus taip patikote mano mokytojai, bet ji vel nori jus
matyti.

- Brangioji, - sako mirštantis milijonierius savo žmonai,- man labai gėda aš prašau atleidimo. Aš tave apgaudinėjau su savo sekretore!
- Nesijaudink, brangusis, -atsako, žmona. - Aš tai žinojau. Todėl tave ir nunuodijau.

Žmona priekaištauja vyrui:
– Ištisus tris mėnesius tu niekaip negali išsirinkti, kokią mašiną pirkti, o mano rankos paprašei jau antrą pažinties dieną.
– Supranti, brangioji, mašinos pirkimas – rimtas reikalas.

Grįžta duktė penktą valandą ryto. Prie slenksčio ją pasitinka tėvas ir klausia: -Na, ir kaip visą tai pavadinti? -Nežinau, bet nuo šiol tai bus mano hobis.

žmona tvarkosi namus pusiau pasilenkusi,praeina vyras pro šalį ir nutaria papizdavoti pastatei čia savo kombainą net praeiti nagalima,žmona aišku isižeidė.Vakare atėjus laikui miegoti,vyras lenda prie žmonos, o ji jam sako: dėl vieno rugio aš savo kombaino tikrai nekursiu, tad malk rankiniu būdu.

Gyveno porele. Ir kazkaip viena karta jie nusprende toki dalyka. Kada nores pasimyleti sakyt "Noriu paspausdinti su masinele". Viena vakara sugulus jiems vyras ir sako:
-Noriu paspausdint su masinele.
Zmona:

Sunus: Teti kada as buvau pradetas ?
Tevas: Nu kad nezinau suneli, ta vakara dirbau....

Petras klausia Antano:
-Antanai, o kodėl tu nešioji dviem dydžiais mažesnius batus?
-Žinai Petrai,- atsako Antanas,-uošvienė tikra raga, žmona rupūžė, sūnūs banditai, viena palaima, grįžus namo, nusiimti batus.

Vyras is stoties skambina zmonai:
- Brangioji, gryztu is medziokles.
- Na ir kaip sekesi?
- Labai neblogai, visa menesi mesos nepirksime.
- Tai turbut briedi nusovei?
- Ne, alga prageriau.

Maza mergaite sako mamai:
- Mama, paduok sausainiuku. Mama:
- Atsikelk is lovos ir pati pasiimk.
- Bet mamyte, as neturiu rankyciu...
- Nera rankyciu- nera ir sausainiuku...

Ištrauka iš knygos " Namų ūkio patarimai", išleistos 1960m
Patarimai moterims:

Vyras - žmonai:
- Na... Gerti mečiau- mečiau, rūkyti mečiau-mečiau... Laikas ir apie tave pagalvoti?

- Tėte, o kada nupirksi man dviratį?
- Kai mūsų subalansuotos prezidento idėjomis paremtos vyriausybės ekonominės politikos dėka stabilizuota finansų rinka leis pakelti valstybės nacionalinio produkto augimo tempus pakankamai smarkiai, kad jie viršytų biudžeto deficito augimą.

Skundžiasi vienas draugas kitam:
- Žinai, žmona tik apie skudurus tekalba. Ištisas dienas tik apie skudurus ir apie skudurus! Vis aiškina, kad aš skuduras, nieko neuždirbu ir taip toliau...

Žmona pasižiūri po lova ir rėkia:
-A tik greit išlendi!
Vyras iš palovio:
-Neišlįsiu.
-Greitai sakau išlendi!
-Kam aš sakau,- lendi ir greitai!!!
-Kas namuose šeimininkas?! Pasakiau, kad neišlįsiu, reiškiasi neišlįsiu!!!

Archeologas skaito paskaitą:
- Senovės miesto griuvėsiuose pavyko surasti daug namų apyvokos daiktų, keramikos šukių, pralaužtų kaukolių...
- Tekdavo, vadinasi, vyrams nuo žmonų ir senovėje...

- Klausyk, Juozai, ar tu nebijai, kad per tuos penkis metus, kuriuos tu praleisi kalėjime, tavo žmona susiras kitą?
- Visai nebijau: visų pirma, ji padori moteris, antra, ji mane labai myli, o trečia, ji taip pat sėdi.

Atsibunda vyras po labai smarkiu isgertuviu. Sunkiai, sunkiai atsikelia
ir pedina i virtuve atsigerti. O ten - ant stalo zuvis rukyta ir dziovinta,
bliudas virtu veziu ir alus saltas stovi! Vyras vos nenuvirto is nuostabos.
Saukia sunu:

Prieš savo gimtadienį vaikinas sako motinai:
– Į svečius ateis trys merginos, su viena iš jų aš noriu kurti šeimą. Mama, pasižiūrėk į jas ir pasistenk atspėti kuri.
Po gimtadienio vaikinas prieina prie motinos ir klausia :
– Kaip manai, kuri iš jų mano išrinktoji?

-Jūs viengungis ar vedęs? - kalusia siuvėjas kliento.
-Vedęs.
Gerai taip ir užrašysim: Slapta kišenė švarke.

Petriukas sako tevui:
-Tevai, as mociute isp**au!
-Ka tu durnas?!
-Bb dejau, tu mano motina pi*i as, o as tavo:)

Mama:
-vaikai!Tevas pasikore ne tam ka jus suptumetes!!!:)))

Vyras grįžta po užsitęsusių atostogų namo, tingiai nusirengia, valgo be apetito... Žmona nutaria nudžiuginti vyrą ir sako:
– Brangusis! Aš laukiuosi!
Vyras atsainiai:
– Ir tu irgi ...

Mįslė:
Žmona nusipirko kailinius, kainuojančius 10000 litų. Jos vyras, tai pamatęs, labai apsidžiaugė. Kuo dirba jos vyras?
Atsakymas:
Pinigų padirbinėtoju.

- Brangusis, pasakyk nors kartą man ką nors šilto...
- Kad tu kur sudegtum!

Laidoja moterį. Neša grabą iš bažnyčios. Išeinančius apakino dienos šviesa ir jie trinktelėjo karstu į sieną. Dangtis prasidarė. Iš vidaus pasigirdo nusilpusi aimana. Ta moteris gyveno dar dešimt metų. Ir pasimirė. Vėl laidotuvės, vėl bažnyčioje pagrabas. Karstanešiai neša grabą laukan.

Vakarėja. Saulė ką tik nusileido. Ant žemės leidžiasi sutemos. Keliuku arkliukas traukia vežimą su šienu, o ant to vežimo sėdi Petras ir jo pati Marytė. Tiksliau, Petras jau guli ir miega, nes labai pavargo šieną bekraudamas. Staiga jį pažadina Marytės klyksmas:

- Laikas vesti, bet niekaip neįtinku motinai: nė viena mano mergaitė jai nepatinka…
- Surask panašią į motiną.
- Buvau suradęs, tuomet pašėlo tėvas…

Ponia lydi savo vyrą medžioklėje Afrikoje. Ji nugriebia iš vyro šautuvą ir taikosi į bėgantį tiesiog į juos raganosį. -Šauk gi, šauk! - rėkia išsigandęs vyras. -Gerai, - atsako žmona, - bet tu turi man pažadėti, kad nesijuoksi,jei nepataikysiu.
Skaityti komentarus

Atėjo vaikinas į porų paieškų tarnybą.
Davė jam katalogą su kandidačiu į nuotakas nuotraukomis, pasirinkti porą. Vartė, vartė vaikinas, bet nieko gero nerado.
Tarnybos vadybininkė ir siūlo:
-Gal jums tiktų JAV milijardieriaus Rokfelerio duktė?

-Brangioji mes vede jau 9metus,bet tu buni svelni ir miela tik kai tau prireikia pinigu.
-Ir ka, tai buna nepakankamai daznai?

Skambutis į duris.
-Kas ten?
-Ar čia gyvena homoseksualistai?
-Palaukyte, tuojau žmonos paklausiu.
-Fedia, ar pas mus gyvena homoseksualistai?

Mirštantis vyras savo žmonai:
- Brangioji, aš noriu tau papasakoti... Prisipažinti...
- Nieko nekalbėk, brangusis, nusiramink...
- Ne, aš noriu, kad tu atleistum man...
- Nesijaudink brangusis, viskas gerai, nusiramink.

- Mano vyras nori, kad lankyčiau kulinarijos kursus.
- Štai kaip? O aš nežinojau, kad jūs įsigijote ir šunį.

Į policiją ateina vyrukas, prašo, kad padėtų surasti kažkur dingusią jo žmoną. Policininkas Vileniškis užsirašo pavardę, kada dingo, ypatingus požymius ir klausia:
- Sakykite, gal turite jos nuotrauką, ją mes galėtume paskelbti spaudoje, televizijoje...
- Taip, turiu, imkite.

gyveno karta ( pisas ir irisas) vaziuoja
jie troleibusu ir irisas saukia:
-pisas be bilieto...:D

- Gandais tikėti negalima!
Štai man sakė, kad mano vyras man neištikimas. O aš paėmiau ir patikrinau.
Ne! Ištikimas! Jis tik su savo draugu visą laiką kartu. Žvejoja, į kiną vaikšto, į mišką, į teatrą...
Jie net miega kartu! ....

- Petriuk baik graužti nagus, nuo kojų, nuo senelio kojų ir apskritai pasitrauk nuo karsto

Auksiniu vestuviu metu vyras atvirauja:
- Ech, kad jus zinotumet, kiek vyru as itaisiau ragus!
Zmona:
- Ech, o as tik vienam...

Vyro pasiaiškinimas teisme:
-Aš tik norėjau pabučiuoti savo pusnuogę žmoną, o ji, kvailelė, nesuprato ir išbėgo i lauką... Kirvį paėmiau, kad vaikai nežaistų....

- Dukrele, šis vaikinas juk šlubas ir dar našlaitis. Netekėk už jo...
- Gražuolis ar turtuolis man nereikalingas !
- Dukrele, aš ne apie tai.... Pasigailėk vaikino, jam gyvenimas ir taip jau atseikėjo...

Vėlai vėlai vakare pas moterį užeina kaimynė:
- Klausyk, atsiprašau, kad taip vėlai sutrukdžiau, gal galėtum paskolinti man kočėlą?
- Deja, ne. Pati vyro laukiu!

mergina eina namo ir pamato kad ja seka kazkokio vyro siluetas...ilipa i lifta abu kartu ir vaziuoja...staiga liftas pastringa..uzgesta sviesa..mergina:
-klausykit juk jus nesiruosiat mane prievartaut?
-ne.
-tai leiskit as jum paciulpsiu..

Eina pajūriu šeima. Prie jų priplaukia auksinė žuvelė. Ji sako:
-I špildysiu jums norą.
Berniukas šaukia:
- Ežiuko noriu!!!
Tėvas:
- Šiknon tą ežiuka!!!
Berniukas:
- IŠTRAUKIT,IŠTRAUKIT!!!

Na ir kas?
Vyras parsineša namo dvi atomobilio padangas
- Kam mums tos padangos!
- šaukia žmona.
- Juk mes neturime automobilio!
- Na ir kas, atsako vyras.
- Tu juk nešioji liemenuką!