Anekdotai

Aðtuonioliktas sûnaus gimtadienis, ta proga tëvas pakelia 100 gramø ir sako:

-Sûnau, pagaliau tu esi didelis ir mes galësime su tavim kartu iðgerti. Sûnus jam atsako: baik, tëvai, vakar meèiau.

Stovi stotelëje girta boba, stulpo laikosi. Prieina policininkas:

- Labas vakaras, ponia, kaip laikotës?

Boba ásikibusi á stulpà:

- Tvirtai, abiem rankomis.

Policininkas:

- Ach tai jûs dar ir bajeristë. Kaip jûsø vardas, kà èia veikiate?

Du narkomanai pakliuvo á karà. Jokiø narkotikø nëra, liûdna jiems... Vienas sako:

- Þinai, taip uþveikë, galva blaivi ir blaivi... Bent jau kontûzytø, ar kà...

Girtas vyra tualete ilgai ieðko ir niekaip negali rasti tualetinio popieriaus.

-Och ta þmona... Kiek kartø jai sakiau: "Pasinaudojai, padëk á vietà".

Ant suoliuko geria keturi girtuokliai. Vienas sako:

- O þinot, dabar pagal statistikà kas penktas mirðta nuo kepenø cirozës.

Kitas:

- Mums tai negresia - mûsø tik keturi

Jeigu þmogus gali gulëti ant grindø nesilaikydamas uþ ko nors, jis dar negirtas

Kalbasi du draugai:

–Vakar buvau lavonas.

–Gerk ir toliau, esi nemirtingas.

sedi tu vyrai sako vienas ka tiu sia vaiki atsako siu tavimiiiii i i bavabalojiiu o o o sekius

why drink and drive if u can smoke and fly, why smoke and fly if u can teleport with LSD :)))

Vakaras. Eþeras. Plaukia valtimi Petka, Èepajevas ir Nikulinas. Uþmeta tinklus ir uþ keliø minuèiø iðtraukia 5 l degtinës butelá.

Iðtraukia ir galvoja kaip já pasidalint. Na vienas ið jø sako:

- Kursim eiles ir taip dalinsimës ðá butelá.

Trys moterø girtumo fazës:

1. Þaismingoji - "Oi, að girta!"

2. Piktoji - "Kas girta?! Að girta?!!!"

3. Agresyvioji - taksistui paklausus "Kur vaþiuosime?" atsako: "Niekur að su tavimi nevaþiuosiu!!!!!!!!!!"

Trys vyrø girtumo fazës:

Gerencios moterys:

moterys medikes - geria kol praranda pulsa

moterys chemikes - geria kol praranda reakcija

tad mylekime fizikes, kurios geria kol praranda pasipriesinima

Ateina mokesciu inspektoriu i bara , barmenui sako:

-100gr. DEGTINES ! barmenas ipila.

inspektorius issitraukia turio matuokli ,pamatuoja o ten 90gr.

Nu ka bauda 200lt.

Kita diena ateina tas pats inspektorius pas ta pati bermena;

Aina narkamanas keliu, ziuuuri alkoholikas voliojas girtas y tas jam rekia.

"- e tu gimes sliauzioti, pasitrauk nuo pakylimo tako!"

Mirtis tam kuris buvo blaivus, negërë degtinës, nesivaideno balti arkliai ir vaþiavo negirtas. CHA CHA CHA CHA...........

Teroristu grupuote uzeme degtines gamykla rusijoje, jau ketvirta diena kaip negali suformuluoti reikalavimu.

Vienas narkomanas pasakoja kitam:

-Isivaizduoji, man vakar atsitiko labai neitiketinas atsitikimas. Einu að vakare gatve ir girdþiu uþ nugaros kaþkas kaþka muða. Atsisuku paþiureti – ogi mane.

Álekia á barà uþdusæs þmogelis... Barmenui sako:

-Greièiau pilk 100g, o tai ðakës, tuoj prasidës...

Barmenas ápila. Þmogelis iðgeria ir vël grieðtu tonu sako:

-Pilk dar vienà, greièiau, nes tuoj prasidës...

Vakar mes gërëm degtinæ. Paskui ji baigësi ir mes parsineðëm alaus. Gërëm alø, o kai jis baigësi, draugas aptiko uþsilikusá konjakà. Ëmëm já gerti. O paskui að apsinuodijau meduoliais...

Labai pagiringas vyriðkis skambina telefonu 004 (tikslus laikas) ir rëkia á ragelá:

- O mënuo, mënuo kuris??!!

Kokteilis "trys parðeliai": nusipirkite dëþæ degtinës ir pasikviskite du draugus!

Að investuoju pinigus á degtinæ! Kur dar galima gauti 40%?

vyras guli ant lovos geria alu .sako:moter atnesk da veina moters saka: ju alaus nelieka .vyrs saka:tulik da veins gul!

Susitinka prancûzai: vynas, ðampanas, konjakas. Pasëdëjo iðgërë, kultûringai iðsiskirstë.

Susitinka rusai: Degtinë, samanë, spiritas. Pasëdëjo, iðgërë, susimuðë, kultûringai iðsiskirstë.

ALKOHOLIKO MALDA

Skaidrioji musu, kuri esi vidurineje lentynoje,

tiek savo karalysteje tiek ir po stalu

mes laiminame tave kiekvienoje dienoje,

ir atleisk kurie taves negeria,

nevesk musu i pagunda,

ir gelbek mus nuo issiblaivinimo istaigos BUK ;)

Stovi autobusas stotelëje. Vairuotojas iðsitraukia butelá degtinës ir klausia keleiviø:

-Ar kas nors nori?

Visi keleiviai tyli. Tada vairuotojas iðgeria visà butelá ir iðsitraukia antrà.

-Ar kas nors gers?

Mëgstu savo vaikams dainuoti lopðines. Kartais jas dainuoju iki pat auðros, neretai - su draugais.

Mokykla, istorijos pamoka. Vaikai vadoveliuose stropiai skaito apie Holokausta.

- Mano senelis Osvencime zuvo! - musasi i krutine Jocekas.

- Duju kameroje?

- Ne... girtas is sargybos bokstelio iskrito...

Baras. Lankytojas sako barmenui:

- Ápilk man konjako!

- Kokio?

- Va to, penkiø þvaigþduèiø!

Barmenas ápila, lankytojas iðgeria ir krenta negyvas. Barmenas paima butelá ir nupieðia ant jo ðeðtà þvaigþdutæ...

Ar þinote, kad alkoholis ir tabakas maþina potencijà?

- Todël iðgyvens tik moterys.

Airijoje kunigas sako pamokslà:

- Alkoholis yra mûsø tautos rykðtë: per já imi kivirèytis su namiðkiais bei kaimynais, per já netgi ðaudai á savo darbdavius. Negana to - per tà patá alkoholá netgi nepataikai.

Vakar gëriau su rusais - vos nenumiriau. Ðiandien buvo "pachmielas". Geriau buèiau numiræs vakar

Sëdi skrandyje miðrainë, þiûri ateina 100 gr. ir klausia jo:

- Kaip ten virðuje?

100 gr. sako:

- Nieko, sëdi, kalbasi...

Po 5 min. ateina dar 100 gr., miðrainë vël teiraujasi, kas gero virðuje.

100 gr. sako, kad ten linksma, dainos, pokalbiai, merginos.

Kokia nesamonë, kaþkas skambina treèià valandà nakties ir klausia ar yra Marse gyvybë? Turbût baltoji karðtinë. Ne balsas taivyriðkas buvo. Reiðkia baltosios karðtinës patinas.

ALKOHOLIKO MALDA - 2

Sweika parduotuve skaidriosios pilnoji

alkoholikai su tavimi.

Tu prakeikta tarp daugelio moteru

ir prakeiktas tavo vardas.

Puikioji parduotuve, melskis uz mus,

mes tavo pragyvenimo saltinis. BUK;)

Daugelis gerianèiø vyrø atrodo visai neblogai ne todël, kad alkoholis nekenkia sveikatai, o tik todël, kad reguliariai naudoja grietinës, majonezo, agurkø ir panaðias veido kaukes.

Pareina vyras is aludes,o zmona jau prie duru laukia:

-nu grazuoli!tai ka as tau sakiau,a?sakiau 2 bokalai alaus ir 10 valanda namo!

Vyras:

-o ble tai busiu sumaises..........

Kalbasi draugai, dalijasi áspûdþiais, kurio pachmielas buvo baisiausias

-Va, man kaip baisu buvo-sako vienas. Nubundu ryte, bloga, galva plyðta, þinau, kad ðaldytuve yra alaus, o atsikelt ir nueit iki virtuvës negaliu...

Geriau bûti visame pasaulyje þinomu pijoku, negu anoniminiu alkoholiku...

Girtas vyriskis prisliauzia prie unitazo:

- Ichtiandrai, sunau mano...

- Ka, teveli?..

Vyras, susikisa du pirstus i burna:

- As tau pavalgyt atnesiau...

Jei bûèiau þinojæs, kad ðiandien taip skaudës galvà, vakar bûèiau prisigëræs

Garbe Dievui litrui ir jo sunui puslitriui

kuris prasidejo is ruginiu miltu,

kentejo kubile ir palaidotas buvo mano pilve. BUK ;)

Du ákauðæ vyrukai kalbasi:

- Ar esi kada nors atsigulæs á lovà su kokia nors labai baisia moterimi?

- Ne, atsigulæs nesu... Nors atsibusti ðalia tokiø tekdavo...

Merginos - chemikës geria iki reakcijos praradimo.

Merginos - medikës geria iki pulso praradimo.

O merginas - fizikes geria iki pasiprieðinimo praradimo!

Kalbasi du draugai. Vienas sako kitam:

- Ko tu, Jeronimai, toks apdauþytas, nusibrozdinæs?

- Daktare, pasakykite atvirai, ar iðvarþa man irgi atsirado nuo alkoholio ?

- Taip. Atrodo, kad jûs patrûkote beneðiodamas parduoti tuðèius butelius.

Visagali Dieve,

zymiai atpigink svaiginamuosius gerimus,

saugok mus nuo policijos persekiojimo

ir stiprink sweikata, kad sulauktumem komunizmo,

gyventumem pagal principa is nieko nereikalauk

pinigu ir visiems duok pagal turi.

- Ech, pamenu kai jaunas buvau - kibirà degtinës iðgert galëdavau... o dabar tik pusæ ðiaip ne taip...

- Sveikatos nebër?..

- Nea, snukis tik iki kibiro vidurio lenda...

Vienas airis visa naktá praleido bare.

Galø gale barmenas praneðë, kad baras uþsidaro. Tas airis atsistojo, norëdamas iðeiti, taèiau parpuolë ant þemës.

Mûsø ðefas ðiandien pavëlavo á darbà dël kamðèiø. Tais kamðèiais jis

kartu su girtais draugais ðaudë á lubas...

Pragersiu buta, masina, vasarnami. Pigiai!

Þmogelis klausinëja kunigo:

- Sakykit, o alkoholis - tai blogis?

- Taip, tai blogis.

- O kodël tada geriate vynà?

- Taigi ðventajame raðte paraðyta, kad reikia mylëti ir prieðus...

Virðininkas bara pavaldiná uþ girtuokliavimà:

- Jeigu jûs negertumëte, seniai bûtumëte paskirtas skyriaus vedëju.

Priëjo bendradarbis ir sako:

- Kai jis iðgeria, jauèiasi visos mûsø ámonës direktoriumi.

Pareina girtas vyras namo, o žmona jo neįleidžia.
— Atidaryk, aš noriu įteikti gėlių gražiausiai Žemės moteriai.
Žmonelė po tokių žodžių suminkštėja ir atidaro duris.
— Na, kur tos gėlės? — klausia ji.
— O kur gražiausia moteris Žemėje? — irgi paklausia vyras.

Stovi du draugai narkomanai stotelėje. Vienas klausia:
- Koks autobusas atvažiuoja?
- Geltonas Petrai... geltonas...
- Ne! Koks numeris?
- Juodas.

Kalbasi dvi draugės:
- Tavo vyras daug geria?
- Taip, labai! Iki žalių velniukų!
- O maniškis net ir su jais geria!

Svente tevas Lietuvos krepsinio 3-java vieta gerdamas degtine. Isipyle y stikline ir nuejo y tualeta, prispirtas vyrisko reikalo. Tuo tarpu visas susiles atejo y virtuve petriukas ir baisiai norejo gerti ir ziuri stikline vandens, eme ir isgere greitai.

Du draugai:
-Girdėjau yra tokia liga kuria išgydyti galima tik konjaku.
-Gal žinai kaip ja užsikrėsti??

Du vyrai žvejoja su valtimi. Staiga pakila uraganas ir valtį nuneša toli į atvirą jūrą. Po kelių dienų baigiasi maisto atsargos bei vanduo. Visiškai senkant jėgoms pavyko jūroje sužvejoti butelį. Atidarė, o ten džinas.
-Sakykite norą!
-Noriu, visos jūros alaus.

Vyras po gero lėbavimo atsibudęs ryte šliaužia į kaimo tualetą. O ten viskas šuduose, aplinkui vienos krūvos, smarvė baisiausia. Šiaip ne taip įsitaiso ant šikiniko ir steni. Įskrenda didelė musė, paskraidė, paskraidė ir atsitūpė ant vyriškio.
Tas lėtai pasuka galvą ir išlemena:

-Petrai, aš vakar išgėriau visą litrą degtinės.
-Vienas?
-Ne, su koldūnais...

Pavargęs vyras vėlai grįžta namo. Žmona:
- Kur Buvai !?!?!
- Mieloji, tu gi pas mus šaunuolė. Sugalvok pati ką nors..

Airija. Muštynės prie aludės. Prie susipešusiųjų prieina vyriškis ir klausia:
- Atleiskit, ar čia privačios muštynės, ar gali dalyvauti visi?

Ateina į darbą susisukęs žmogelis ir skundžiasi savo draugeliams:
- Kaip kaklą skauda!
- O kas atsitiko?
- Vakar pradėjo labai nugarą skaudėti, tai žmona ištrynė su spiritu.
- Tai kuo čia dėtas kaklas? - nesupranta draugeliai.

Karštą dieną niekas taip nešildo sielos, kaip šaltas alus.

-Teveli, kodel visi mano bendraamziai - 9tokai, 10tokai, o as kaip pirmokas, taip pirmokas?
-Ai, nenervuok, tavo eile gert!!!.....

Tik tikri draugai vemia kartu...

Vyras nutarė mesti gerti. Eina pro parduotuvę ir galvoja:
-Jau gana, neužeisiu!
Paėjęs 10 metrų:
-Užeinu, bet nieko neperku!
Įeina ir mato savo mėgiamą "Kristalinę"
-Perku, bet negeriu!
Atsinešė namo, žiūri į butelį:
-Įpilu į stiklinę bet negeriu!

Kompozitorių rūmuose banketo metu vienas didelis stikliuko mylėtojas kreipiasi į savo kolegą:
-Kodėl gi jūs drauge nieko negeriate?
-Matote, gerti jums matant, tai tas pats kaip groti smuiku klausantis Paganiniui!

Mano batai buvo du,
Vakar gėriau - nerandu.
O be batų negaliu
Eit priduoti butelių.

Pokalbis bufete:
-Imam alaus?
-Alus darbo vietoje?
-Teisingai. Dvi degtines, prašom...

Autoavarija Savanorių prospekte. Iš automobilio metalo laužo kruva. Šiap ne taip ištraukiami trys girtut girtutėliai vaikinai.
-Kas vairavo automobilį?- klausia policijos pareigūnas.

Susiduria girtas ir zvairas:
-ziurek kur eini.-sako zvairas.
-eik kur ziuri.-atsauna girtas.

Atsibunda bičas po gerų išgertuvių ,galva plyšta, pachas eina, troškina ne daj bog, šaukia šunį:
- uuutiutiu.....
Šuo pribėga, bičas pasilenkia prie jo ir papučia chuuuuuuuu.
Ir sako:
- Ieškok!

Pagavo 3 zvejai auksine zuwi ir praso; 1 vienos dezes alaus, 2 dviej , 3 visos upeskad vien is alaus teket. Okiti du zvejai jam per galva. Ir sako kur mes dabar mysim!

Atsibunda girtuoklis kapinėse. Neprisimena, kaip, kas, kur, kada. Visas purvinas, pachmelnas, sušalęs. Galvoja, reikia eiti namo. Lipa jau per kaipinių tvorą, kai kažkas su kastuvu per galvą trenkia iš nugaros. Pasigirsta duobkasio balsas: - Kur čia dabar bėgi, a? Greit į kapą atgal!

Stovi narkomanas eilėje maisto prekių parduotuvėje. Prie jo prieina metalistas ir klausia:
-Ką duoda?
-Sūrį, kažkokį.
-O ar jis sunkesnis už metalą?
-Nežinau, nerūkiau...

Vilniaus degtinės gamykla perspėja:
"Rūkymas, rūkymas ir tik rūkymas kenkia jūsų sveikatai!"

Girtas pilietis svirduliuoja gatve, viena koja dedamas ant saligatvio, o kita ant grindinio.
-tiek metu pragyvenau, o nezinojau, kad slubas.

Sveika Starka malones pilnoji,Coca cola su tavim.Tu pagirta tarp gerimu,o ir tu,Alau,gaivink mane... Amen.

Geriau tevas nuo stogo negu lasas is bonkes;)))

Lietuvoje yra daug nesąmoningų dalykų!
Pavyzdžiui, degtinės reklama...

Jaunas kunigëlis eina skaityti savo pirmojo pamokslo ir klausia patyrusio kunigo, kà jam daryti, kad nesijaudintø?

– O tu prieð skaitydamas ðimtà gramø iðgerk, lengviau bus.

Paklausë kunigëlis patarimo. Pasakë pamokslà, gráþta linksmas pas kunigà ir klausia:

Kalbasi du draugai:
-Kodėl visada geri alų? Vanduo juk sveikiau.
-Gydytojas pasakė,kad mano sveikata geležinė, todėl bijau,kad nuo vandens ji gali surūdyti.

Aš žinau saiką: nukritau reiškias gana.

Mokslinis laivas jau pusė metų vandenyne. Kapitonas pastebėjo, kad laivo įgula piktnaudžiauja alkoholiu ir sukvietė visus ant viršutinio denio.
-Tai va, kadangi dažni išgertuvių atvejai, įsakau visą laivę esančią degtinę išmesti už borto.

Petriukas nori krustis jis pamate sene apie104m.jis nesusivalde ir sene mire.

Vyrų malda alui:
Alau mūsų, kuris putoji stikle, teesie šventas tavo gamintojų vardas, teapima mus tavo svaigulys, kaip bare, taip ir namie.

Alaus bare vaikinas gurkštelėjo alaus ir kviečia oficiantą:
-Ką jūs čia atnešėte alų ar pamazgas?
-O jūs ką jau ir pats atskirti negalite?
-Ne.
-Tai koks gi jums tada skirtumas?

Gyveno vienoje šeimoje buldogas, kuris baisiausiai knarkdavo. Atėjo į svečius pas šeimininkę kartą kaimynė.
- Kaip tu gali ištvert tokį knarkimą?
- O ką bedarysi?..
- Yra senas liaudiškas būdas. Paimk kokį nors kaspinelį ir užrišk _ten_, na tu supranti... Turėtų nustot...

Chronius prie kioskelio:
-Duokite man ta odekolona"troinoj". Ne ne, kitą buteliuką, šito etiketė negraži.
Pardaveja:
-Nu koks jums skirtumas kokia etiketė?
-Na jum gal ir nėra skirtumo, o man tai jį ant stalo statyt reikės....

Ðûkis: Alkoholis trukdo darbui, mesk já!!!

Kà alkoholá ar darbà?

Reklama:
-Kaip jus apsaugote vyrą nuo pavojingų mikrobų?
-Išbandykite degtinę!
-50 gramų prieš valgį apsaugos jį nuo visų žinomų mikrobų.
-100 gramų-nuo visų nežinomų...

-Virškinimo gerinimui aš geriu alų, nesant apetito aš geriu baltą vyną, esant žemam kraujospūdžiui-raudoną, padidėjus-konjaką, o skaudant gerklei-degtinę.
-O vandenį?
-Na , o tokia liga aš dar nesirgau...

Anglas pasakoja: -Vo vakar su rusu gerem, vos nenumiriau. Siandien su rusu pahmiela darem, jau geriau vakar buciau mires...

Sušlapinsi kojas - atsisakys gerklė, „sušlapinsi“ gerklę, atsisakys kojos.

Įeina į bara vyriškis ir atsisėdęs šalia kito chiuvo užsisako martinio. Taip besėdint vienas ir sako kitam:
-Bondas, Džeimsas Bondas.
Kitas jam atsako:
-Damas, Van Damas, Klodas Van Damas, Žanas Klodas Van Damas.

Is narkomano dienorascio: Siandien rukiau zole. Nesamone, kad nuo jos kyla haliucinacijos. Toliau rasyt negaliu, nes zalios kiaules uz ranku tampo...

Ateina wyras i bara ir klausia: -Kiek kainuoja bokalas alaus? -5LT,-atsako padawejas. -O kiek lasas alaus? -Nieko. -Tai prilasinkit pilna stikline...

Nuvaþiavo du draugeliai paþvejoti. Prisilupo kaip reikiant. Ryte þiûri - tinklai pievoje stovi.

- Tu kur, asile, tinklus pastatei???

- Pats tu asilas. Kur valtá irklavai - ten ir staèiau!

Aluje daug moteriškų hormonų. Išgėręs butelius aš taip pat negaliu vairuoti mašinos ir pradedu elgtis nelogiškai.

Nealkoholinis alus - pirmas zingsnis i pripuciama moteri

Eina du girtuokliai nakti per kapines,vienas bumt ir ikrito i iskasta duobe ir niekaip negali islipt.Ryte kapu sargas eina per kapines girdi duobej saukia zmogus : salta man salta! Kapu sargas atkerta,o koks velnias tau liep? atsikast.

Ateina vyriškis į barą, užsisako bokalą alaus. Paprašo sąskaitos. Barmenas:
- Šeši litai.
Vyriškis išsitraukia iš kišenės 6 monetas po vieną litą ir meta barmenui per prekystalį. Barmenas
susinervina, tačiau tyliai susirenka monetas.

Kalbasi du narkomanai:
- Tu kare dalyvavai?
- Tai, aišku?
- Nu ir kaip?
- Žuvau
- Atleisk, kad paklausiau. Užuojauta.

Du įkaušę vyrai išeina iš restorano:
- Petrai, aš nemaniau, kad tu galėjai tiek arbatpinigių duoti
rūbininkui.
- Ar tu nematai, kokį jis man paltą davė?

Laidoja du jaunus žmones. Liudininkas pasakoja:
- Jie susilažino, kuris toliau nušoks pro tramvajaus langą.
- Ir kuris nugalėjo? - klausia jo.
- Tas, kuris dešinėje…

Keli fabriko darbininkai rengiasi eiti į kiną. Jie įkalbinėja eiti drauge dar vieną bendradarbį. Šis atsisako:
- Niekada nekelsiu kojos į kiną!
- O kodėl?
- Neseniai kino kronikoje mačiau baloje gulintį girtą vyrą.
- Na, ir kas?
- Tai buvau aš!

Įkaušęs škotas pėdino namo su buteliu viskio kišenėje. Ūmai vyriškiui susipynė kojos, ir jis pargriuvo. Atsistojęs ėmė čiupinėtis. Pajutęs, kad drabužiai drėgni, nepaprastai persigando.
- Tikiuosi, kad tai tik kraujas! - suvapėjo apimtas siaubo.

Vyras pasakoja savo seseriai:
- Kai pradėjau gerti, mane paliko žmona, draugai ir net šuo. Bet kai ėmiau vartoti "Metadoksil" tabletes nuo alkoholizmo pas mane ir vėl visi sugrįžo! Ir Merlin Monro, ir Antanas Smetona ir net pokemonai!

Ir vėl nėra priežasties negerti.

Alkoholis labai naudingas sveikatai. Juk milijonai vyrų negalėjo suklysti.

- Oficiante ! Greitai vyno ir vaisių !
- Konkrečiau , prašom !
- Šimtą gramų ir agurką !

Anglija. Keliu važiuoja vikaras. Jį sustabdo policininkas. Žiūri - vikaras girtas, rankose laiko pustuštį vyno butelį.
-Kodėl geriate, šventas tėveli?
Vikaras atsako, kad vandenį, tačiau policininkui nesutikus iššoka į lauką atsiklaupia ant kelių, sudeda rankas maldai ir šauka:

Čiapajevas išrikiavo diviziją ir klausia:
-Kariai-raudonarmiečiai, pasakykit, ar paukščiams reikalingi pinigai?
- Na, ne, Vasilijau Ivanovičiau.
- Tai štai, ereliai! Jūsų užmokestį pragėriau!

Sugalavojo kartą bomžas į seimo pirmininko kėdę eit. Skambina jis į seima ir sako:
- Laba dien aš norėčiau seimo pirmininku būt...
- Ką jūs debilas? - atsako.
- O ką tai būtina?

Išeina labai vėlai iš baro ypač pavėpęs pilietis.
Tamsu. Eina jis, eina ir prieina skelbimų stulpą. Nesupranta, kas gi čia jam kelią pastojo. Ištiesia į priekį delnus ir apčiuopomis ima eiti aplinkui.
Eina, eina, eina ir eina. Staiga sustoja ir kad suriks:

Tvartas. Įeina girta melžėja ir atsiremia į duris. Karvė:
- Vėl girta?
Melžėja:
- Hm...
Karvė:
- Gerai, laikykis už spenių, pašokinėsiu.

Pokalbis bare:
-Tai ko imam, alaus?
-Kokio dar alaus darbo metu?!
-Teisingai šneki. Mums po du šimtus degtinės.

O, labas, Petrai! Gal nubėktum į parduotuvę alaus?
- Ką?!!! Tai oligarchinė socialinės tironijos išraiška! Nustokit mane ekspluatuoti! Nes kitaip mano asmenybė kolapsuos!
- O, Petrai! Pavaišink ir mane tokia žole?

Į parfumerijos parduotuvę įeina dviese ir sako:
- Prašom du "Troinoj" ir vieną "Pakalnučių".
- Imtumėt iš karto tris "Troinoj", - sako pardavėja.
- Kaip galima? Su mumis dama!

- Bebre, bebre! Kodėl tavo tokie balti dantys?
- Aš ne bebras! Aš gydytojas - narkologas!

- Panele! Baikite ryti!
- Ar jūs rūpinatės mano figūra?
- Ne! Jūs ryjate mano degtinę!

Gerokai po vidurnakčio policininkas sustabdo šiek tiek svirduliuojantį baikerį.
- Kur, tamstele, trauki?
- Į paskaitą apie moralę ir dorovę, ponas policininke.
- Nepūsk arabų! Kas gi skaito paskaitas apie moralę trečią valandą nakties?
- Mano žmona.

Vyriškis eina pro alaus barą ir sako sau:
- Įrodyk, kad turi valios, neužsuk.
Praeina keliasdešimt metrų pro barą ir džiaugiasi:
- Įrodei, dabar galima bare ir atsipalaiduoti.

Žmogus eina gatve ir rėkia:
- Žmonės, žmooonės, žmoooonėėėės.
- Ką?
- Nusisukit, aš tuoj sysiosiu.

- Pone padavėjau, kepsnys smarkiai atsiduoda alkoholiu.
- Atleiskite, ponia, - sako kelneris ir paeina 3 žingsnius atgal, - ar vis dar jaučiate alkoholio kvapą?

Eina narkomanas prisirūkęs žolės ir burba:
-veža, veža, veža.
Išgirdusi, tai pagyvenusi senutė klausia:
- gal ir mane pavešit?
- lipk greičiau, nes bendzinas baigiasi.

Eina narkomanas su drauge pro juvelyrinę parduotuvę.
- Oj, koks žiedas su deimantu! Noriu! - šaukia draugė.
Narkomanas paleidžia plytą į vitriną. Jai sudužus pasiima žiedą ir eina toliau. Praeina pro drabužių parduotuvę.
Draugė:

Kas bus, jei Rusijoje dings degtinė? Na, kadangi egzistuoja materijos ir energijos tvermės dėsniai, reiškia, kad ta dingusi degtinė atsiras kažkur kitur. Štai ten ir bus Rusija.

- Einam lažybų: nuo rytdienos negersiu nė lašo.
- Sutinku. Iš ko lažinamės?
- Iš pusės litro

I policijos nuovada pristato girta moteriske. Nuovados budintysis klausia:
- Tu kas?
Ji:
- As? As - Snieguole.
Jis:
- Kokia, po velniu, tu Snieguole, jeigu vos pastovi ant koju ir cia pat dar
sisioji?
Ji:

Narkomanas stovi atsirėmęs į sieną, visiškam kaife, nesiorentuoja aplinkoj. Prieina berniukas:
- Dėde, dėde pasakykit kiek valandų.
Narkomanas pasižiūri į vaiką:
- Na jei tai tave veža tai: k-i-e-k v-a-l-a-n-d-ų.

Vėlų rudenį, susėdo alkoholikai prie šiaudų kupetos ir geria. Po kiek laiko jiems pasidarė šalta ir vienas iš jų padegė tą kupetą. Tai pamatę kaimo žmonės nutarė pažiūrėti kas vyksta.
Pamatęs atbėgančius kaimo žmones vienas alkoholikas sako:

Penkios vodkos taurelės sumažina riziką blogai sutikri Naujus Metus du kartus!

Apie pjankes:
"Neretai apie geriausius savo gyvenimo momentus sužinome iš liūdininkų."

Stovi narkašas prie monetų keitimo automato, ir meta ten turbūt kokia 200-ąją monetą, semia iškeistas ir grūda į kšsenę... Krapštosi, ieško, gal dar ras kokia monetą. Už jo eilė susidariusi, zmonių gal 50. Kažkieno balsas iš minios:
- Ei, tu ką? Čia gi eilė vis dėl to!

Sėdi narkomanas ir valgo saulėgrąžas. Staiga viena nukrenta ant žemės. Jis sako:
- E, tuoj pat varai čia. E, tau sakau. Varyk čia. Tu man nesiprašyk čia. Nu, gerai, pati norėjai.
Jis paima visą saują likusių saulėgrąžų, numeta ant žemės ir sako:
- E, atveskit ją man.

- Eime į balkoną, parūkysim.
- Taigi pas tave nėra balkono...
- kai rūkau atsiranda...

Atskrenda du narkomanai į Australiją, išlipa iš lėktuvo ir staiga pamato kengūrą, ir vienas sako kitam:
- Na nieko sau, tu pagalvok kokios pas juos kanapės, jei tokie žiogai šokinėja!

Užsieniečio dienoraštis:
Pirmadienis: Gėriau su rusu. Vos nemiriau..
Antradienis: Nieko neatsimenu
Trečiadienis: Nieko neatsimenu
Ketvirtadienis: Nieko neatsimenu
Penktadienis: Pachmielas su rusu
Šestadienis: Geriau jau būčiau numiręs pirmadienį

Maža mergaitė, nešina kuprine, eina per muitinę. Muitininkai apžiūri jos krepšelį. Randa kažkokius miltelius. Klausia:
- Mergaite, o kas čia per milteliai?
- Heroinas.
- Bet heroinas būna baltas, o šitie milteliai oranžiniai?
- Čia vaikiškas heroinas. Apelsininis.

Važiuoja du narkomanai su mašina. vienas staiga rėkia:
- Stabdyk durniau, šuniuką pervažiuosi! Stabdyk!
Bac pervažiavo. Važiuoja toliau. Tas vėl rėkia:
- Stabdyk, kačiukas ant kelio! Stabdyk, kačiuką suvažinėsi!!
Bac ir kačiuką pervažiavo. Važiuoja toliau. Vėl:

Du taurelės mėgėjai išėjo iš alaus baro visiškai nusigėrę ir abu čia pat prie baro nusmigo. Paryčiais vienas iš jų užsimanė pipi ir sako kitam:
- Klausyk Vania, aš labai noriu pipi, bet dar visai girtas ir negaliu pats išsitraukti, gal tu galėtum man padėti?

Policininkas:
- Papūskite.
Vairuotojas:
- Negaliu, man astma...
- Na tada važiuojame priduosime krauja.
- Irgi negaliu - mano kraujas nekreša...
- Ghm... tada bent tiesa linija praeikite.
- Negaliu... Aš išgėręs...

Geria toks čiukcia denatūratą iš butelio, prieina Šustauskas ir sako:
- Duok ir man.
- Neduosiu, - sako čiukčia, - dar numirsi, liksiu aš tada Seime kvailiausias...

- Ar žinote, kodėl alus taip greitai nuteka virškinimo sistema?
- Nes jam nereikia sustoti, kad pakeistų spalvą.

Žiūri pro langą tėtis ir sūnus. Sūnus klausia:
-Tėti, paaiškink, kas yra girtuoklis?
Tėvas atsako:
-Pažiūrėk pro langą, ten auga 4 medžiai. Kam atrodo, kad ten auga 6 medžiai - tas yra girtuoklis.
-Tėti, bet ten tik 2 medžiai...

Eina du geeerai prigėrę vyrai naktį namo. Pas Petrą kišenėje agurkas nuo zakuskės. Ir tas užsimanė nusišlapinti: grabaliojasi, grabaliojasi - niekaip neišsitraukia. Antrasis susinervino:
- Duok, asssile, aš tau ištrauksssiu, - įkišo ranką draugui į kišenę, pagraibė ir ištraukė agurką.

Eina du alkoholikai parku, o prieš juos du policininkai. Vienas alkoholikas kitam:
- Žiūrėk, du žydrieji.
- Kokie jie žydrieji?
- Pamatysi, aplink tiek merginų bet prisikabins prie mūsų!

- Mielasis, ar prisimeni tą porą, su kuria mes Bahamuose per atostogas susipažinom? Tu dar tada prisigėrei bare paskutinę dieną ir vis prie jų kibai – kvietei pas mus į svečius.
- Na, kažką prisimenu.
- Tai va. Tie idiotai rytoj iš tikrųjų atvažiuoja.

- Panele, jūs degtinę geriate?
- Tai klausimas ar pasiūlymas?
- Klausimas.
- Tada negeriu.
- O jei pasiūlymas?
- Tada geriu.

- Tėte, man sunku sesytę nešti. Geriau duok man savo tašę su buteliais..
- Baik tu, o jeigu išmesi ?!...

Letuvis girtuoklėlis laimėjo kažkokioje loterijoje ir išvyko į Ispaniją. Gera kelionė, geras viešbutis, dienpinigiai... Žodžiu, kaip reikiant. Tai va, užeina jis į kavinę, užsisako stiklinę absento... Kitą... Trečią... Paskui paprašo sąskaitos.

Varė trys rusai pagerti, nusipirkę litrą baltos ir tris siemkas. Susėdo ir geria. Vienas rusas išgėrė 100 gr.atsikando pusę siemkos. Antras rusas išgėrė 100 gr. suvalgė kitą pusę. Trečiasrusas išgėrė 100 gr. Ir suėdė visą siemką.
Kiti du rusai:

Kaimo klube lektorius sako kalbą apie alkoholizmo žalą sveikatai:
- Įsivaizduokite, jei prieš gyvulį pastatytumėte kibirą degtinės ir kibirą vandens.
Kaip jūs galvojate, kokį kibirą jis pasirinktų?
- Kibirą su vandeniu! – atsako balsas iš salės.
- O kodėl?

Grįžta kaimietis iš Vilniaus ir pasakoja draugams:
- Ale kokie tie vilniečiai nemandagūs! Kol iš baro išėjau, man visas rankas numindžiojo.

Du chroniukai susirėmę galvytėmis, taikiai sau žagsi ir skaito laikraštį, kad alkoholizmas sutrumpina gyvenimą per pusę...
- Joonai, ik... A, Jonai?.. Tu man pasakyk, kiek tau dabar metų?...

Lektorius skaito paskaitą gamyklos darbininkams. Po valandos sako:
- Na, sakykit, ar turite klausimų?
- Taip, - pakelia kažkas ranką, - ar jūsų stiklinė jau atsilaisvino?

Jei bijote sustorėti, prieš valgį išgerkite 50g konjako. Konjakas slopina baimės jausmą.

Eina prisigėręs vyras, pasilaikydamas už tvoros, ir pamato kiaulę:
- Ei, kiaule, kaip tau negėda, guli čia pelkėj visa purvina.
O kiaulė atsako:
- Pasižiūrėsiu aš į tave, kai tvora pasibaigs.

Važiuoja narkomanas autobusu. Viena moteris paprašo atžymėti talonėlį. Narkomanas kreipiasi į priešais stovinti kariškį:
- Atžymėkite bilietą, kareivi.
Tas jį pataiso:
- Ne kareivis, o matrosas.
Narkomanas atsisuka į moterį ir sako:

Senelė ir senelis labai mėgo žaisti slėpynes. Ryte senelė nuo senelio slėpdavo degtinę, bet jei senelis ją rasdavo, tai vakare jau tekdavo slėptis senelei...

Geria chroniai. Geria, geria ir staiga šalia jų skraidanti lekštė nusileido ir kažkoks žmogeliukas išlipo. Nu tas ufonautas prieina prie chroniu ir sako :
- Aš Tarantulas !
Vienas chronius atsisuko, pasižiūrėjo ir sako kitam :
- Įpilk Tarantului.

Eina narkomanas gatve, užkalbina kažkokį praeivį:
- Sakykit, o šiandien - ketvirtadienis?
- Ne, šiandien - antradienis.
- Sakykit, o gal tada vakar buvo ketvirtadienis?
- Ne, vakar buvo pirmadienis.
- O tai gal ryt bus ketvirtadienis?

Vatsonas klausia Holmso:
- Holmsai, sakykit, o jūs iš tikro matėte Baskervilių šunį?
Holmsas ištiesa Vatsonui pypkę:
- O jūs pabandykite, brangusis Vatsonai, ir dar ne tai pamatysite!

Girtuokliai kalbasi:
- Žinai, aš vienu metu galiu galvoti apie 10 skirtingų dalykų.
- O jei pasigeri?
- Na, tada apie devynis. Apie gėrimą tada galvoti jau nereikia.

Kalbasi du viengungiai:
- Žinai, man atrodo, kad ėmiau vaikščioti per miegus.
- Iš kur žinai?
- Šiandien atsibudau namuose...

Baro lankytojas užsisako 5 taureles degtinės. Barmenas atneša, klientas išgeria. Praeina kažkiek laiko, klientas užsisako 4 stikliukus... Paskui - vėl, bet jau 3. Paskui 2... Galų gale žsisako 1 stikliuką. Barmenas atneša. Klientas išgeria. Ir tada taria:

Sėdi tėvas prie stalo, geria šnapsą. Prieina prie jo dukra ir klausia:
- Tėveli, gal galiu nunešti tuščius butelius priduoti, duonos nupirksiu...
- Žinoma, vaikeli... Ir ką gi jūs be manęs valgytumėte...

Žmona aiškina vyrui, nupirkusiam vietoje sulčių kažkokį šlamštą:
- Viskas labai paprasta - sultys - tai tos, kur ant pakelio užrašyta "100%". O jei užrašyta mažiau, pavyzdžiui, "50%" - tai ne sultys, o gėrimas. O jei net mažiau, nei "50%" - tai nektaras.

Bare vienas lietuvis sako kitam: - Matai tą rusą? Tuoj jis išgers stiklinę degtinės ir jam nieko neatsitiks. Rusas išgeria stiklinę degtinės. - Tuoj jis išgers antrą stiklinę degtinės, bet jam vėl nieko neatsitiks. Rusas išgeria antrą stiklinę degtinės.

Sėdi narkomanas ant upės kranto ir rūko “žolę”. Prie jo privažiuoja džipas. Vairuotojas klausia: -Klausyk, žmogau, ar nepasakysi, kur čia sekliausia vieta, persikelti į kitą krantą? -Čia ir yra. Gali važioti tiesiai. Džipas įsibėgėjo ir į upę. Po penkių sekundžių panėrė po vandeniu.

Nakti girtas vyriskis eina gatve. Ji sustabdo policininkas:
- Ir kur dabar keliauji?
- Einu klausytis paskaitos apie alkoholio zala.
- Tu ka dabar sneki nesamones? Kas tau skaitys paskaita trecia
valanda nakties?
- Mano zmona ir uosve.

- Tėti, o žodžiai "keblu", "sudėtinga" ir "sunku" yra sinonimai?
- Ne. Keblu būna atsisakyti išgerti. Sudėtinga būna tiksliai apskaičiuoti dozę. O sunku būna kitą rytą.

Sėdi žmogelis ant upės kranto. Žvejoja, geria. Staiga mato kažką tokio, neaiškaus, neapibrėžto. Ir tas kažkas jam sako:
-Nori, išpildysiu tavo norus ?
Zmogelis apsidziaugė.
Sako:
-Pastatyk man nama!
Bac! Stovi namas, naujas, didelis, gražus.
Žmogelis:

Girtas žmogelis kažkaip sugebėjo užsukti į bažnyčią. Vaikšto ten ir šen, vietos neranda. Pastebėjo vietą prie klausyklos ir eina ten. Kunigas matė jį įeinant ir jo pastangas ir pagalvojo, kad matyt reikės pagalbos. Atsisėda klausykloje savo pusėje. Ilgai trukusią tylą nutraukia kunigas:

Sedi žvejys prie eketės, bando suviliot žuvį. O šaltis nežmoniškas spaudžia. Pro šalį eina kiti du likimo broliai.
-Ei klausyk, ko tu be kepurės sėdi, toks šaltis, sušalsi juk!
-Da nu nafik, vakar su kepure sėdėjau tai neišgirdau kai išgert kvietė.

Grįžta vyras namo. Žmona neatidaro durų, sako:
- Papūsk per rakto skylutę. Cha cha! Labai juokinga. Dabar su burna, su burna papūsk...

Kovo 8-oji. Du narkomanai kalbasi:
- Na, ką padovanosi savo draugei Kovo 8-osios proga?
- O kada jai kovo 8-oji?

Žmona - vyrui:
- Ir vėl prisigėrei! Vakar aš buvau tokia laiminga, nes tu buvai blaivas! O dabar vėl matau tave girtą!
- Ergh... Vakar tu buvai laiminga... Ech... O aš šiandien !

Vyrukas užeina į gėlių parduotuvę:
- Duokite man puokštę gladiatorių.
- Gal gladiolių?
- ???
- Gladiatoriai - tai tokie daiktai, naudojami butų apšildymui.

Kažkokie turistai pasiklydo kazachijos stepėse. Ilgai ėję, priėjo kažkokią jurtą (tokią apvalią palapinę, kurioje kazachai gyvena). Mato - prie jurtos sėdi senukas. Klausia jo:
- Sakykite, į kur eiti, kad prieitumėme kokį nors miestelį?

Restorane:
- Ar kavą gersite su konjaku?
- Be.
- Be konjako?
- Be kavos!

Bomžas pakliuvo į ligoninę su sunkiais liežuvio sužeidimais. Gydytojas apžiūri baisiai nudraskytą jo liežuvį ir klausia:
- Tai ką gi jūs darėte?!!!
- Nu, tiesiog netyčia išpyliau puslitrį ant asfalto...

Grįžta vyras namo girtas. Žmona pasiėmė šluotą ir pradėjo jį vanoti sakydama:
- Ar dar gersi!? Ar dar gersi!?
- Ne…
- Aš tavęs paskutinį kartą klausiu! Ar dar gersi!?
- Gerai, įkalbėjai. Įpilk.

Kalbasi du vyrai. Vieno rankose du maišai, pilni tuščių alaus butelių. - Petrai, alaus eini? - Ne, mane žmona iš namų išvarė. - O kam buteliai? - Ji pasakė: "Susirink visus savo daiktus ir dink".

Alų galima gerti vokiškai: su dešrelėmis.
Galima angliškai: su bulvių traškučiais.
Galima japoniškai: su suši.
Bet aš mėgstu rusiškai: su degtine.

Važiuoja autobusu girtas vyriškis ir sako garsiai:
- Koks šiandien gražus oras!
Niekas į jį nekreipia dėmesio. Jis vėl garsiai rėkia:
- Kaip gražiai saulutė šviečia!
Visi keleiviai vistiek tyli. O prigėręs vyriškis tada ir sako:

Degtinė negarantuoja, kad iš jūsų burnos sklis malonus kvapas, o dantys bus balti, tačiau garantuoja, kad ir į kvapą ir į dantis jums bus nusispjaut!

Girtas vyras pasakoja žmonai:
- ...Taigi, einu iš darbo namo. Išeinu iš baro, žengiu kelis žingsnius, ir staiga man kažkas trenkė per pakaušį, atėmė pinigus...
Žmona:
- Taigi, taigi, ir kas ten tau trenkė per pakaušį?
Vyras:
- Kaip kas? Taigi asfaltas!

- Davai padovanojam premjerui žiebtuvėlį.
- Jis nerūko.
- Davai padovanojam jam švarką su anansų motyvais, žalias kelnes ir...
- Ir tu nerūkyk.

- Brangioji, ar tau dabar gera?
- Taip, labai... Mielasis...
- Tai įpilk dar.

Lašas nikotino užmuša arklį. O žiupsnelis kokaino priverčia jį su kanopa kasytis nosį.

Gerokai pasivaišinę du kaimynai grįžta namo. Šviečia Mėnulis ir skersai kelio nutįsę telefono stulpų šešėliai. Atsargiai peržengdami juos abu kalbasi:
- Matyt, buvo smarki audra, kad visus stulpus išvartė.

Į barą atbėga girtuoklis ir barmenui sako:
- Pilk pilk, kol neprasidėjo.
Barmenas įpylė, tas išgėrė.
- Pilk pilk, kol neprasidėjo.
Tas vėl įpylė, tas išgėrė.
- Pilk pilk, kol neprasidėjo.
O barmenas neiškentęs:
- Kada mokėsi?
Girtuoklis:

Vienas alkoholikas, jau pasiekęs reikiamą kondiciją, prieina prie veidrodžio ir sako: -Čia aš. Prieina prie kito: - Čia irgi aš. Kažkas pabeldžia į duris: - Kas ten? - Aš. - Ir ten aš.

Narkomanas klausia praeivio:
- Atsiprašau, kur čia kita gatvės pusė?
- Ten, - pirštu rodo praeivis.
- Hm, keista, o ten sakė, kad čia...

Skambutis į duris. Vyriškis atidaro, o už jų stovi žirafa, briedis ir ežys. O šie jam choru:
- Girdėjom piktnaudžiaujate haliucinogenais.

Eina moteris gatve, žiūri - guli girtas vyras baloje, visas purvinas.
Vyras:
- Tu pati kiaulė.
Moteris:
- Aš juk nieko nesakiau.
Vyras:
- Bet pagalvojai.