Anekdotas

Turëjo motina tris nekaltas dukras.Visos trys susirado vyrus beveik tuo paèiu laiku,iðtekëjo ir nutarë iðvykt praleist medaus mënesius.Motina labai susikrimto dël dukterø seksualinio gyvenimo,bet iðleido...tik papraðë visø bûtinai praneðt,kaip viskas einasi.Po savaitës gavo laiðkà nuo pirmos dukros ið Havajø.Dukra paraðë "Nestcafe".Nubëgo motina á virtuvæ, susirado kavos "Nestcafe" pakuotæ ir ant jos perskaitë "Palaima iki paskutinio laðo".Po savaitës gavo laiðkà nuo kitos dukros ið Jamaikos,laiðke paraðyta "Benson n Hedges".Susirado motina tëvo pakuotæ nuo cidarø, perskaitë "Extra Long,King Size".Nuo treèios dukros laukë motina laiðko,o jo kaip nër taip nër.Po trijø savaièiø ið Karibø sulaukë.Jame paraðyta "British Airways".Susirado oro skrydþiø reklamos lankstinukà,jame paraðyta "3kartai per dienà,7kartai per savaitæ á abu galus".

   

Facebook komentarai