Anekdotas

Atėjo žmogelis į bažnyčia atlikti išpažin -
ties.
O kunigėli aš esu labai nuodėmingas.
Kunigas. Jeigu nori, kad jum butu atleista išpažink visas nuodėmes.
Žmogelis. Žinot kunigėli nuėjau pas savo
švogerį, mane įnamus isileido švogerka, švo -
gerio nebuvo namie, o lauke pradėjo lyti,
kad nesulyčiau švogerka pasiūlė pasilikti
nu ir atsitiko taip, kad aš ją išdulkinau.
Kunigas. Na blogai padarei bet aš tau atleidžiu, bet daugiau nenusidėk.
Žmogelis. Kunigėli dar vieną nuodėmę tu -
riu.
Kunigas. Dar vieną?
Žmogelis. Nuėjau pas uošvį, mane įleido uo -
vienė, uošvio namuose nebuvo, pradėjo smar -
kiai lyti, kad nesulyčiau uošvienė man pa -
siūlė pasilikti ir atsitiko taip, kad aš
ją išdulkinau.
Kunigas. Na blogai padarei bet aš tau at -
leidžiu ir daugiau nenusidėk.
Žmogelis. Kunigėli dar vieną nuodėmę turiu.
Kunigas. Dar vieną?
Žmogelis. Nuėjau pas uošvienę, mane įsilei -
do uošvis, uošvienės nebuvo namuose, pradė -
jo smarkiai lyti, kad nesulyčiau uošvis man
pasiūlė pasilikti ir atsitiko taip, kad aš
jį išdulkinau.
Kunigas. Na šiandien pakaks, nes matau, kad
debesys danguje kaupiasi.

   

Facebook komentarai